Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Det Europæiske
Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben
over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle
ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal
træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder 1)

 

Herved bekendtgøres lov nr. 1091 af 20. december 1995, om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, med de ændringer, der følger af lov nr. 942 af 20. december 1999, lov nr. 1029 af 22. november 2000, lov nr. 461 af 9. juni 2004 og lov nr. 428 af 6. juni 2005.

§ 1. 4) Denne lov finder anvendelse på varer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder.

Stk. 2. 2)  4) Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om et ændret anvendelsesområde for loven, hvis dette er nødvendigt til gennemførelse af rådsforordninger, der ændrer Rådets forordning nr. 1383/2003 .

§ 1a. 5)  Bestemmelserne i denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov forvaltes af told- skatteforvaltningen.

§ 2. 4)  (Ophævet).

§ 3. 4) Når der er truffet afgørelse om indgriben efter forordningens kapitel II, kan told- og skatteforvaltningen mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til varemodtagerens lokaler med henblik på besigtigelse m.v. af de varer, som anmodningen vedrører, såfremt besigtigelsen er nødvendig for myndighedens afgørelse om suspension af frigivelsen af varerne m.v. efter forordningens artikel 9.

Stk. 2. Politiet yder bistand hertil. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 4. De almindelige domstole er kompetent myndighed efter forordningens artikel 9, stk. 2.

§ 5. 4) Varemodtageren kan under en sag, der anlægges efter forordningens artikel 9, anmode retten om at tage stilling til, om betingelserne for suspension af frigivelsen af varerne efter forordningens artikel 9 er opfyldt. Retten kan træffe afgørelse om, at varerne skal frigives.

Stk. 2. Varemodtageren kan ikke indbringe told- og skatteforvaltningens afgørelse om suspension af frigivelsen af varerne for højere administrativ myndighed.

§ 5 a. 4) Hvis betingelserne i artikel 11 er opfyldt, anvendes den lempeligere procedure, som er beskrevet i artikel 11.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelsen af proceduren.

§ 6. 2)4) Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser, der er nødvendige for anvendelse her i landet af forordningen, herunder om udtagelse af prøver af varer, om vareprøvers udlevering til rettighedsindehaveren, om behandlingen af varer om hvilke det er fastslået, at de er omfattet af definitionen i forordningens artikel 2, stk. 1, og om adgangen til at klage over afgørelse efter forordningen og loven, herunder at afgørelser, der er truffet af told- og skatteforvaltningen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 7. 2) 3)  4) Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder forbuddet i forordningens artikel 16 mod at lade varer, for hvilke det ved afslutningen af proceduren i artikel 9 er fastslået, at de krænker en intellektuel ejendomsret, indføre, overgå til fri omsætning, fjerne fra Fællesskabets toldområde, udføre, genudføre, henføre under en suspensionsordning eller anbringe i frizone (frihavn) eller på frilager.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 8. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. 6)   (Overgangsbestemmelsen udeladt).

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Told- og Skattestyrelsen, den 20. oktober 2005

Ole Kjær

/Ulla Trolle

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelsesbestemmelser for love, der er vedtaget efter 20. december 1995.

2) § 1, stk. 2, § 2, stk. 2 er indsat og § 4 og § 7 er ændret ved lov nr. 942 af 20. december 1999. Loven trådte i kraft den 2X. december 1999.

3) § 7, stk.1 er ændret ved § 54 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, der trådte i kraft den 1. juli 2001.

4) § 1, stk. 1 og 2, § 3, stk. 1, § 4, § 5, stk. 1, § 6 og § 7, stk. 1 er ændret, § 2 er ophævet og en ny § 5 a er indsat ved lov nr. 461 af 9. juni 2004, der trådte i kraft den 1. juli 2004.

5) Ny § 1a er indsat ved lov nr. 428 af 6. juni 2005. § 3, stk. 1, § 5, stk. 2 og § 6 er ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2005.

6) § 653 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 10. november 1992, som ændret senest ved lov nr. 427 af 14. juni 1995 er ophævet jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. august 1996.