Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0106
 
32012L0035
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både1)

I medfør af § 18, stk. 1, nr. 1 og 3, § 24 b, § 25, stk. 4, § 25 b, stk. 1 og 2, § 27, stk. 3, og § 28, stk. 5, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. februar 2014, og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer fastsættes efter bemyndigelse:

Formål

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at fastlægge kravene til udstedelse af bevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord både samt kravene til at vedligeholde sine kompetencer til at varetage de opgaver, pligter og ansvar, som er anført i bilag 1, jf. A-koden, afsnit VI/2, paragraf 7-12, tabel A-VI/2-2, i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, 1978, med senere ændringer (STCW-konventionen).

Mål

§ 2. Målet med kurset og genopfriskningskurset er, at kursisten skal opnå viden, forståelse og færdigheder om betjening af hurtiggående mand-over-bord både, således at kursisten opfylder kravene om træning i overensstemmelse med bilag 1.

Deltagernes forudsætninger

§ 3. For deltagelse i kursus om betjening af hurtiggående mand-over-bord både skal kursisten være i besiddelse af

1) bevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, og

2) gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere.

Udbydere af kurset, krav til udstyr og instruktørers kvalifikationer

§ 4. Kursusudbydere skal være godkendt af Søfartsstyrelsen i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Kursusudbydere skal på baggrund af de anførte kursusmål i bilag 1 fastlægge den nærmere kursusplanlægning, herunder varigheden af kurserne, under hensyntagen til kursisternes forudsætninger.

§ 5. Kursusudbydere skal sikre, at der til et kursusforløb er adgang til relevant udstyr til praktiske øvelser og demonstration, herunder:

1) hurtiggående mand-over-bord båd,

2) bådkranarrangement til udsætning af hurtiggående mand-over-bord båd,

3) navigations- og sikkerhedsudstyr, som normalt findes i hurtiggående mand-over-bord både,

4) overlevelsesdragter, og

5) kommunikations- og signaleringsudstyr til kommunikation mellem den hurtiggående mand-over-bord båd og skib og helikopter.

§ 6. Kursusudbydere skal sikre, at instruktører har de fornødne kvalifikationer til at forestå de anførte kurser. Dette omfatter både faglige kvalifikationer og kvalifikationer til at forestå instruktion og uddannelse.

Vedligeholdelse af kompetencer

§ 7. Rederiet og skibsføreren skal sikre, at de søfarende, der beskæftiges eller forhyres om bord, og som har fået tildelt opgaver, der kræver bevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, jf. A-koden, afsnit A-VI/2, paragraf 10 i STCW-konventionen, mindst hvert 5. år dokumenterer, at de har vedligeholdt deres kompetencer som angivet i bilag 1.

Stk. 2. Med henblik på at opretholde det kompetenceniveau, der kræves i henhold til A-koden, afsnit VI/2-12 i STCW-konventionen, kan der foretages træning om bord inden for følgende områder:

1) tage kommandoen over en hurtiggående mand-over-bord-båd under og efter udsætning:

a) kontrollere sikker udsætning og ombordtagning af en hurtiggående mand-over-bord-båd,

b) betjene en hurtiggående mand-over-bord-båd under rådende vejr- og søforhold,

c) anvende kommunikations- og signaleringsudstyr mellem den hurtiggående mand-over-bord-båd og en helikopter og et skib,

d) anvende det ombordværende nødudstyr, og

e) udføre søgemønstre under hensyntagen til miljøfaktorer.

Stk. 3. Såfremt den søfarende inden for de seneste fem år og i mindst 12 måneder har været tildelt opgaver, der kræver bevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, antages kompetencerne nævnt i stk. 2 at være vedligeholdt.

Genopfriskningskurser

§ 8. Udbydere af genopfriskningskurser skal være godkendt af Søfartsstyrelsen i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Kursusudbydere skal på baggrund af de i bilag 1 anførte kursusmål fastlægge den nærmere kursusplanlægning, herunder varigheden af kurserne, under hensyntagen til kursisternes forudsætninger.

Stk. 3. Kursusudbydere skal sikre, at genopfriskningskurser opfylder gældende bestemmelser til udstyr og instruktørkvalifikationer for kurser i betjening af hurtiggående mand-over-bord både.

Beviser og registrering

§ 9. Kursusudbydere skal udstede bevis til kursister, som i forbindelse med et kursusforløb har demonstreret kompetencer som anført bilag 1. Beviser efter denne bekendtgørelse udstedes med en gyldighed på op til fem år fra udstedelsesdatoen.

Stk. 2. Beviserne skal udformes som anført i bilag 2.

Stk. 3. Kursusudbydere skal indberette gennemførte kurser til Søfartsstyrelsen ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning af eksamens- og kursusresultater.

Straffebestemmelser

§ 10. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af § 6, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel i 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 4 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

§ 12. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 12. maj 2015

Per Sønderstrup

/ Mette Reinholdt


Bilag 1

Tabel A-VI/2-2
Minimumskrav til kompetencer i hurtiggående mand-over-bord-både (FRB)
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelseog duelighed
Metoder til demonstration af kvalifikationer
Kriterier for bedømmelse af kvalifikationer
Forstå hurtiggående MOB-bådes konstruktion, vedligeholdelse, reparation og udrustning.
Hurtiggående MOB-bådes konstruktion og udrustning og de enkelte udstyrsdele.
Kendskab til hurtiggående mand-over-bord-bådes vedligeholdelse og nødreparationer samt normal oppustning og udtømning af opdriftskamre i oppustelige hurtiggående mand-over-bord-både.
Vurdering af beviser opnået gennem praktisk instruktion.
Den metode, der anvendes til at udføre rutinemæssig vedligeholdelse og nødreparationer.
Identifikation af hurtiggående mand-over-bord-bådes komponenter og krævede udstyr.
Tage kommandoen over almindeligt forekommende udsætningsudstyr under udsætning og ombordtagning af hurtiggående mand-over-bord-både.
Vurdering af, om hurtiggående mand-over-bord-bådes udsætningsudstyr og tilhørende anordninger er klar til umiddelbar udsætning og brug.
Forstå virkemåden af og begrænsningerne ved almindeligt forekommende spil, bremser, taljereb, fangliner, bevægelseskompensationsudstyr og andet udstyr.
Sikkerhedsforanstaltninger under udsætning og ombordtagning af hurtiggående mand-over-bord-både.
Udsætning og ombordtagning af en hurtiggående mand-over-bord-båd under rådende og ugunstige vejr- og søforhold.
Vurdering af beviser opnået gennem praktisk demonstration af evnen til at kontrollere sikker udsætning og ombordtagning af en hurtiggående mand-over-bord-båd ved hjælp af det installerede udstyr.
Evne til at forberede og tage kommandoen over udsætningsudstyr og tilhørende anordninger under udsætning og ombordtagning af en hurtiggående mand-over-bord-båd.
Tage kommandoen over en almindeligt forekommende hurtiggående mand-over-bord-båd under udsætning og ombordtagning.
Vurdering af, om hurtiggående mand-over-bord-både og tilhørende udstyr er klar til øjeblikkelig udsætning og brug.
Sikkerhedsforanstaltninger under udsætning og ombordtagning af en hurtiggående mand-over-bord-båd.
Udsætning og ombordtagning af en hurtiggående mand-over-bord-båd under rådende og ugunstige vejr- og søforhold.
Vurdering af beviser opnået gennem praktisk demonstration af evnen til at udføre sikker udsætning og ombordtagning af en hurtiggående mand-over-bord-båd ved hjælp af det installerede udstyr.
Evnen til at tage kommandoen over en hurtiggående mand-over-bord-båd under udsætning og ombordtagning.
Tage kommandoen over en hurtiggående mand-over-bord-båd efter udsætning.
Hurtiggående mand-over-bord-bådes særlige karakteristika, faciliteter og begrænsninger.
Procedurer for opretning af en kæntret hurtiggående mand-over-bord-båd.
Hvordan en hurtiggående mand-over-bord-båd betjenes under rådende og ugunstige vejr- og søforhold.
Hurtiggående mand-over-bord-bådes navigations- og sikkerhedsudstyr.
Søgemønstre og miljøfaktorer, der påvirker udførelsen af disse.
Vurdering af beviser opnået gennem praktisk demonstration af evnen til:
. 1 at oprette en kæntret hurtiggående mand-over-bord-båd;
. 2 at betjene en hurtiggående mand-over-bord-båd under rådende og ugunstige vejr- og søforhold;
. 3 at svømme iført særligt udstyr;
. 4 at anvende kommunikations- og signaleringsudstyr mellem den hurtiggående mand-over-bord-båd og en helikopter og et skib;
. 5 at anvende det ombordværende nødudstyr;
. 6 at bjærge en tilskadekommen person fra vandet og at overføre en tilskadekommen person til en redningshelikopter, til et skib eller til et sikkert sted;
. 7 at udføre søgemønstre under hensyntagen til miljøfaktorer.
Demonstration af en hurtiggående mand-over-bord-båds anvendelse med udstyrets begrænsninger og under de rådende vejrforhold.
Betjene en hurtiggående mand-over-bord-båds motor.
Metoder til at starte og betjene en hurtiggående mand-over-bord-båds motor og tilhørende udstyr.
Vurdering af beviser opnået gennem praktisk demonstration af evnen til at starte og betjene en hurtiggående mand-over-bord-båds motor.
Motoren startes og betjenes som krævet for manøvrering.


Bilag 2

Bevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord både
Certificate of proficiency in fast rescue boats
 
BEVIS UDSTEDT EFTER BESTEMMELSERNE I
DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM UDDANNELSE AF SØFARENDE,
OM SØNÆRING OG OM VAGTHOLD, 1978, SOM ÆNDRET.
 
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF
THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.
 
Det attesteres herved, at
This is to certify that
 
CPR. NR. (ID-No.)
 
er fundet kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i reglement
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation
 
VI/2 paragraph 2
 
af ovennævnte konvention, som ændret, til betjening af hurtiggående mand-over-bord både
of the above Convention, as amended, in handling fast rescue boats
 
Ihændehaverens fødselsdato
Date of birth of the holder of the certificate
 
Udstedt dato
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Issued date
 
Bemyndigede bevisudsteders navn og underskrift
   
Signature and name of person authorized to issue certificate

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, EU-tidende 2008, nr. L 323, side 33, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, EU-tidende 2012, nr. L 343, side 78.