Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af arkivloven

(Særlig regulering i arkivloven af Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Statens Arkiver« til: »Rigsarkivet«.

2. § 3, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

3. Efter § 21 indsættes i kapitel 5:

»§ 21 a. Oplysninger i Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) om enkeltpersoners helbredsmæssige eller øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, der ikke er opnået tilladelse til indsamling af, skal ikke afleveres til Rigsarkivet.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på arkivalier, som er afleveret før lovens ikrafttræden. For sådanne arkivalier finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved