Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
Lov om gensidig bistand inden for området direkte skatter
mellem stater, der er medlem af De europæiske Fællesskaber

 

Hermed bekendtgøres lov om gensidig bistand inden for området direkte skatter mellem stater, der er medlem af De europæiske Fællesskaber, jf. lov nr. 635 af 13. december 1978, med de ændringer, der følger af § 14 i lov nr. 428 af 6. juni 2005. 1)

§ 1. 2)   Der ydes efter reglerne i denne lov bistand i skattesager til stater, der er medlem af De europæiske Fællesskaber, med hensyn til udveksling af oplysninger, der gør det muligt at foretage en korrekt ansættelse af indkomst- og formueskat, jfr. art. 1 i Rådets direktiv af 19. december 1977. Direktivet er optaget som bilag til denne lov.

§ 2. Told- og skatteforvaltningen er den kompetente myndighed i henhold til direktivet.

§ 3. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at indhente oplysninger til brug for vedkommende myndighed i en anden medlemsstat i overensstemmelse med direktivets art. 1-4.

§ 4. Skatteministeren kan fastsætte yderligere bestemmelser om direktivets gennemførelse, herunder nærmere regler om, i hvilke tilfælde der i henhold til direktivets art. 4 skal ske uopfordret udlevering af oplysninger fra Danmark til et andet medlemsland.

§ 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om et ændret anvendelsesområde for loven, hvis dette er nødvendigt til gennemførelse af rådsdirektiver, der ændrer direktivet af 19. december 1977.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 1979.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på anmodninger, der modtages efter lovens ikrafttræden.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne.

Skatteministeriet, den 24. oktober 2005

P.M.V.
Peter Loft

/K.-H. Ludolph

Officielle noter

1) Lov nr. 428 af 6. juni 2005 (konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) trådte i kraft den 8. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

2) Vedr. Rådets direktiv af 19. december 1977, se bilag til lov nr. 635 af 13. december 1978.