Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag
Den fulde tekst

Cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015

§ 1. Med resultatet af OK15, et lavere privat lønskøn og en nedjustering af skønnet for prisudviklingen forventes lavere pris- og lønstigninger i 2015 end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. Der gennemføres som følge heraf en dispositionsbegrænsning i form af en reduktion af bevillinger på finansloven for 2015 under det statslige delloft for driftsudgifter, jf. §§ 2-3 nedenfor.

§ 2. Der gennemføres en dispositionsbegrænsning, der er beregnet ud fra en PL-opregning af de samlede statslige udgifter under delloftet for driftsudgifter i 2015 svarende til de lavere pris- og lønstigninger på bevillinger af typen driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og anden bevilling, dog således at enkelte bevillinger ikke indgår i beregningen af dispositionsbegrænsningen, herunder § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. jf. § 1.

Stk. 2. De omfattede bevillinger under delloftet for driftsudgifter for de enkelte ministerområder nedsættes med de beløb, der fremgår af bilag 1 til cirkulæret.

Stk. 3. Dispositionsbegrænsningen kan ikke udmøntes ved mindreforbrug på aktivitetsstyrede bevillinger.

§ 3. Dispositionsbegrænsningen skal udvises som et mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 og skal i TB-oversigterne kategoriseres under »Dispositionsbegrænsning« med følgende tekst: »Begrænsning af statslige udgifter i 2015«. Udmøntningen på de enkelte konti fastlægges af ministerierne.

§ 4. Finansministeriet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 2.

Finansministeriet, den 11. maj 2015

Bjarne Corydon

/ Mogens Pedersen


Bilag

Tabel 1
Fordeling af dispositionsbegrænsning på ministerområder
Mio. kr., 2015-priser
Dispositionsbegrænsning under
delloftet for driftsudgifter
Heraf lønsumsrammen
§ 5. Statsministeriet
1,1
0,7
§ 6. Udenrigsministeriet
15,7
5,1
§ 7. Finansministeriet
9,2
3,8
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
15,4
8,9
§ 9. Skatteministeriet
54,3
31,8
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
7,8
5,8
§ 11. Justitsministeriet
85,9
43,4
§ 12. Forsvarsministeriet
198,8
96,6
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
6,4
0,7
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
24,2
5,0
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
14,0
3,1
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
20,1
6,7
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
273,4
5,7
§ 20. Undervisningsministeriet
314,7
3,9
§ 21. Kulturministeriet
55,8
11,3
§ 22. Kirkeministeriet
1,1
0,3
§ 23. Miljøministeriet
19,2
5,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
22,7
5,9
§ 28. Transportministeriet
38,1
7,2
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
0,0
0,0
§ 35. Generelle reserver
71,6
0,0
I alt
1.249,7
251,8