Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Modelgodkendelse og modelprøvning af farvningsanlæg
beregnet til montering i tankvogne
Bilag 2 Inspektion af farvningsanlæg beregnet til montering i tankvogne
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og
petroleum1)

 

I medfør af § 24, stk. 1, og § 25, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998 og under hensyn til Rådets direktiv 95/60/EF af 27. november 1995 om afgiftsmærkning af gasolier og petroleum og Europa-Kommissionens Beslutning 2001/574/EF af 13. juli 2001 om et fælles stof til afgiftsmærkning af gasolier og petroleum, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner m.v.

§ 1. Gas- og dieselolier og petroleum, som omfattes af position 27 10 19 25, 27 10 19 41, 27 10 19 45 eller 27 10 19 49 i EU's kombinerede nomenklatur, jf. Kommissionens forordning 2031/2001 af 6. august 2001, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, som motorbrændstof i motordrevne driftsmidler, der helt eller delvis anvendes til virksomhed omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, eller som motorbrændstof i fiskerfartøjer, der omfattes af mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1, nr. 3, eller stk. 4, nr. 1, skal afgiftsmærkes.

Stk. 2. Afgiftsmærkningen består af et mærkestof og et farvestof.

Stk. 3. Som mærkestof anvendes N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(phenylazo)anilin (Solvent Yellow 124), og som farvestof anvendes en speciel udgave af 1,4-bis-N-dialkylaminoathraquinon blandingsprodukt med alkylgrupperne 2-ethylhexyl, 3-(2-ethylhexyloxy)propyl og 3-methoxypropyl (speciel version af C.I. Solvent Blue 79 med CAS 90170-70-0), jf. § 3. Mærkestoffet og farvestoffet tilsammen benævnes fremover i bekendtgørelsen som farvningspræparatet. Gas- og dieselolier og petroleum må ikke tilsættes andre mærkestoffer eller farvestoffer til at indikere afgiftsdifferentiering.

Stk. 4. Gas- og dieselolier og petroleum, der er tilsat farvningspræparat, benævnes fremover i bekendtgørelsen som farvede olieprodukter, og selve tilsætningen af farvningspræparat benævnes farvning.

Stk. 5. Farvede olieprodukter må ikke anvendes som motorbrændstof til andet end de i stk. 1 nævnte formål. Dog er det tilladt at anvende farvede olieprodukter i andre fartøjer end de fartøjer, der er nævnt i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1, nr. 3 og stk. 4, nr. 1, bortset fra lystfartøjer. Desuden kan virksomheder omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, anvende farvede olieprodukter i køretøjer med videre, hvis anvendelse giver adgang til godtgørelse af mineralolieafgift efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, selvom det pågældende køretøj med videre også anvendes til formål, der ikke giver adgang til godtgørelse efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3. Det er en forudsætning for, at der kan ydes godtgørelse for den del, der omfattes af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, at der foreligger fornøden dokumentation, jf. de til enhver tid gældende regnskabs- og dokumentationsbestemmelser i mineralolieafgiftsloven og tilhørende bekendtgørelser.

Stk. 6. Farvningspræparatet må hverken helt eller delvis fjernes uden told- og skatteforvaltningen forudgående tilladelse. Blanding af farvede olieprodukter med anden olie eller andre varer er ikke tilladt, jf. dog § 1, stk. 5, 3. pkt., og § 8, stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan efter forudgående ansøgning og mod behørig dokumentation tillade, at farvede olieprodukter anvendes til formål, som ikke efter bekendtgørelsens øvrige bestemmelser giver ret til anvendelse af farvede mineralolieprodukter.

§ 2. Ved udlevering af farvede olieprodukter skal afgiften berigtiges på grundlag af produktets karakter og anvendelse, jf. mineralolieafgiftslovens almindelige bestemmelser. Udleveres ufarvede olieprodukter fra registrerede oplagshavere til virksomheder registreret efter mineralolieafgiftslovens § 4 a, kan afgiften dog berigtiges efter lovens § 1, stk. 1, nr. 2 (anden gas- og dieselolie), og § 1, stk. 1, nr. 8 (anden petroleum).

Kapitel 2

Dosering

§ 3. Doseringen skal ske i forholdet 1 del farvningspræparat til 10.000 dele olieprodukt. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at der anvendes en anden dosering.

Stk. 2. Farvningspræparatet skal bestå af følgende produkter opløst i et opløsningsmiddel med højt flammepunkt således, at dosering efter stk. 1 giver de anførte mængder af stofferne for hver liter leveret olie:

1) 0,0065 gram N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(phenylazo)anilin (Solvent Yellow 124), og

2) 1,4-bis-N-dialkylaminoathraquinon blandingsprodukt med alkylgrupperne 2-ethylhexyl, 3-(2-ethylhexyloxy)propyl og 3-methoxypropyl (speciel version af C.I. Solvent Blue 79 med CAS 90170-70-0) i en mængde, der giver samme farveintensitet målt spektrofotometrisk ved 640-650 nm som 0,0050 g/l 1,4-N-bis(butylamino)anthraquinon (C.I. Solvent Blue 35).

Stk. 3. Farvningspræparatet skal doseres således, at udtagne stikprøver til enhver tid indeholder en korrekt koncentration af mærke- og farvestof, som angivet i stk. 2, indenfor en nøjagtighed på +/- 10 pct. (vol).

Stk. 4. Udlevering af farvede olieprodukter fra farvningsanlæg skal ske i mængder på mindst 200 liter ad gangen.

Kapitel 3

Tilladelse til farvning, godkendelse af tank- og farvningsanlæg m.v.

§ 4. Farvning af gas- og dieselolier og petroleum må kun udføres af virksomheder, der har opnået tilladelse hertil af told- og skatteforvaltningen. Tilladelsen kan kun meddeles virksomheder, der er registreret som oplagshavere efter mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 1, og som afsætter olie eller petroleum, eller virksomheder registreret efter mineralolieafgiftslovens § 4 a.

Stk. 2. Farvning af gas- og dieselolier og petroleum må kun udføres i godkendte tankanlæg til opbevaring af afgiftspligtige olier og petroleum på raffinaderi eller depot, eller på udleveringsrampe til tankvogn, jf. mineralolieafgiftslovens § 5, eller ved injektion ved udlevering fra modelgodkendte farvningsanlæg monteret i forbindelse med volumenmåleanlæg i tankvogne.

§ 5. Tilladelse til farvning i godkendte tankanlæg til opbevaring af afgiftspligtige olier og petroleum på raffinaderi eller depot eller på udleveringsrampe til tankvogn er betinget af, at der foreligger en teknisk beskrivelse af farvningsproceduren.

Stk. 2. Virksomheden skal indgå en aftale med et af told- og skatteforvaltningen godkendt inspektionsorgan, der uanmeldt skal udtage stikprøver af farvede olieprodukter 2 gange årligt.

Stk. 3. Virksomheden skal herudover have en procedure for egenkontrol, som skal sikre at farvningsanlægget og farvningen til stadighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens generelle principper om farvningsanlæggets upåvirkelighed m.v.

Stk. 4. Det kontrolleres af inspektionsorganet i forbindelse med den i stk. 2 nævnte stikprøvekontrol, at virksomhedens egenkontrol er beskrevet, og at den følges. Hvis egenkontrolproceduren ikke findes eller ikke følges, skal inspektionsorganet straks underrette told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. Har flere virksomheder med farvningstilladelse en fællesfarvning, gælder reglerne om egenkontrol for fællesfarvningen. De pågældende virksomheder bag fællesfarvningen hæfter indbyrdes for sådanne krav over for told- og skatteforvaltningen, som måtte opstå i forbindelse med en utilstrækkelig egenkontrol.

§ 6. Farvningsanlæg monteret i forbindelse med volumenmåleanlæg i tankvogne, som fungerer ved injektion af farvningspræparatet (injektionsanlæg), skal være modelgodkendt af et af told- og skatteforvaltningen bemyndiget laboratorium. Farvningsanlæg modelgodkendes i henhold til denne bekendtgørelses bilag I. Farvningsanlægget skal bestå af injektionsanlæg og styresystem.

Stk. 2. Ændringer i eller tilføjelser til en modelgodkendt konstruktion, skal for så vidt angår ændringer med indflydelse på farvningsanlæggets korrekte virkemåde, beskrives i en ansøgning om en tillægsgodkendelse eller en ny modelgodkendelse for det pågældende farvningsanlæg og godkendes af et af told- og skatteforvaltningen bemyndiget laboratorium.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 samt Bilag I forhindrer ikke salg af eller anvendelse af farvningsanlæg, der er produceret eller markedsført i andre medlemsstater eller i en EFTA-stat, der er underskriver af EØF-aftalen, og som er godkendt i denne stat.

§ 7. Installation, indretning og montage af farvningsanlæg beregnet til montering i forbindelse med volumenmåleanlæg i tankvogne skal udføres i henhold til modelgodkendelsens installationsvejledning. Modelgodkendelsen og installationsvejledningen skal sikre farvningsanlægget mod uautoriserede indgreb samt sikre doseringsnøjagtigheden, jf. § 3. Hvis der udleveres både farvede og ufarvede olieprodukter via samme udleveringssystem, skal der etableres en procedure, jf. § 8, stk. 3. Farvningsanlæggets funktion skal være førstegangsinspiceret af et af told- og skatteforvaltningen bemyndiget inspektionsorgan, før farvningsanlægget tages i brug, og anlægget skal reinspiceres af et af told- og skatteforvaltningen godkendt inspektionsorgan efter samme tidsinterval som efter gældende bestemmelser om verifikation af volumenmåleanlæg. Førstegangs- og reinspektion sker i henhold til denne bekendtgørelses bilag II.

Stk. 2. Stk. 1 forhindrer ikke anvendelsen af tests foretaget af laboratorier m.v., der er godkendt i andre medlemsstater eller i en EFTA-stat, der er underskriver af EØS-aftalen.

Stk. 3. Adgang til farvningsanlæggets styresystem må kun foretages af en anden ansvarlig medarbejder end den, der forestår udleveringen af olieprodukter fra tankvognen.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte bestemmelser om plombering.

Stk. 5. Farvningsanlægget skal være monteret med følere m.v., så der automatisk sker driftsstop ved tørløb af farvebeholder, ved driftsfejl på injektor, ved forsøg på under udlevering at ændre produktet fra et farvet olieprodukt til et ufarvet olieprodukt eller ved andre fejl, der kan påvirke farvedoseringen.

Stk. 6. Farvebeholderen skal være forsynet med en kobling, som hindrer utilsigtet påfylding af andre produkter end farvningspræparatet.

Stk. 7. Forinden hver udlevering skal der ske en aktivering af, om der skal udleveres farvede eller ufarvede olieprodukter.

Stk. 8. Farvningsanlægget skal være omfattet af et styresystem, der sikrer, at der altid er overensstemmelse mellem det faktisk leverede olieprodukt og det registrerede olieprodukt og det på udleveringsdokumentet anførte olieprodukt (farvet eller ufarvet). Farvedoseringen skal ske, således at det ikke er muligt at udtage ufarvet olie imellem to farvedoseringer. Det må ikke være muligt at skylle eller dræne farvebeholderen uden speciel adgang, jf. stk. 2. For at sikre korrekt farvning skal farvningsanlæggets opbygning sikre, at doseringen udføres med luftfri farvningspræparat.

Kapitel 4

Opbevaring af farvede olieprodukter og levering af farvede og ufarvede olieprodukter

§ 8. Anlæg, tanke m.v., der anvendes til opbevaring af farvede olieprodukter, må ikke anvendes til opbevaring af andre varer. Forinden overgang til opbevaring af andre varer, skal tankene m.v. tømmes for farvede olieprodukter og om nødvendigt renses i et omfang, der medfører at bestemmelsen i stk. 4 bliver overholdt.

Stk. 2. Virksomheder kan levere både farvede og ufarvede olieprodukter påfyldt samme tankvogns forskellige tankrum, uden at der fra de enkelte tankrum er separate udleveringssystemer.

Stk. 3. Virksomheder, der leverer både farvede og ufarvede olieprodukter via samme udleveringssystem fra farvningsanlæg monteret i tankvogn, skal etablere en procedure, herunder en skylleprocedure eller et system, der sikrer, at ufarvede olieprodukter højst kan indeholde den i stk. 4, nævnte andel af farvede olieprodukter, og at farvede olieprodukter er farvet korrekt, jf. § 3. Der må kun skylles farvede olieprodukter til beholdere med farvede produkter og ufarvede olieprodukter til beholdere med ufarvede produkter eller skylles til tom tank.

Stk. 4. Et ufarvet olieprodukt må indeholde maksimalt 3 pct. farvet olieprodukt, uden at det betragtes som et farvet olieprodukt, jf. § 3, stk. 3.

Kapitel 5

Regnskabsbestemmelser

§ 9. Virksomheder, som har tilladelse til at foretage farvning af olieprodukter, jf. § 4, stk. 1, skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden af farvede olieprodukter.

Stk. 2. Virksomhederne skal endvidere føre regnskab over tilgang og forbrug af farvningspræparatet.

Stk. 3. Virksomhedernes regnskaber skal være tilrettelagt på en sådan måde, at virksomhederne for hvert depot opgør sit forbrug af farvningspræparatet og den mængde farvede olieprodukter, der er fremstillet på depotet.

Stk. 4. Virksomheder, der både leverer farvede og ufarvede olieprodukter påfyldt samme tankvogns forskellige tankrum gennem samme udleveringssystem, skal for hver tankvogn føre regnskab over tilgang og udlevering af farvede og ufarvede olieprodukter. Regnskabet skal tilrettelægges således, at der ved skift ved leveringen fra et farvet til et ufarvet olieprodukt og omvendt sker registrering af skylning. Virksomhederne skal for hvert farvningsanlæg indrettet på tankvogn opgøre forbruget af farvningspræparatet og den mængde farvede olieprodukter, der er udleveret fra eller fremstillet på farvningsanlægget. Hvis der sker levering af både farvede og ufarvede olieprodukter gennem samme udleveringssystem, skal regnskabet tilrettelægges således, at der sker registrering af skylning.

Stk. 5. Ved udgangen af hver måned skal virksomheden foretage en opgørelse og afstemning af forbruget af farvningspræparat med mængden af farvede olieprodukter for hvert depot og farvningsanlæg indrettet på tankvogn. Viser opgørelserne større uoverensstemmelser, jf. § 3, stk. 3, skal virksomheden omgående give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 6. Adgangen til at føre et samlet regnskab for hvert depot er betinget af, at virksomheden indgår en aftale med et inspektionsorgan, der uanmeldt for hvert farvningsanlæg skal udtage stikprøver af farvede olieprodukter 2 gange årligt.

Stk. 7. Ved enhver udlevering af farvede olieprodukter skal det angives på udleveringsdokumentet samt fremgå af fakturaen, at der er tale om farvede olieprodukter. Ved farvning fra tankvogne skal faktura eller udleveringsseddel endvidere indeholde oplysninger, der kan identificere, hvilket farvningsanlæg, der er anvendt ved farvningen.

Stk. 8. Virksomhederne skal sikre, at selvstændige transportører, som på vegne af virksomheden, transporterer gas- og dieselolie og petroleum, overholder bekendtgørelsens bestemmelser, herunder bestemmelserne om regnskab, kontrol og opbevaring af dokumenter.

§ 10. Regnskabet føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab.

Stk. 2. Hvis regnskabet ikke kan indpasses i forretningsregnskabet, føres et specielt regnskab, der skal afstemmes til forretningsregnskabets registreringer.

Stk. 3. Regnskabsmaterialet, herunder også laboratoriers løbende kontrolrapporter over farvede olieprodukter og farvningsudstyr skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Kapitel 6

Kontrolregler m.v.

§ 11. Bestemmelserne i §§ 22 og 23 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder tilsvarende anvendelse på de i bekendtgørelsen anførte virksomheder, køretøjer og farvningsanlæg.

Stk. 2. Virksomheder, der er omfattet af lovens § 22, skal efterkomme told- og skatteforvaltningens anvisning vedrørende opbevaring med videre af farvede olieprodukter og skal på forlangende give enhver oplysning om olieproduktets anvendelse.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse udtage prøver af virksomhedernes beholdning af olieprodukter og af farvningspræparatet uden beregning.

Stk. 4. Selvstændige transportører, som på tankvogne transporterer olieprodukter på vegne af den registrerede oplagshaver eller den registrerede farvningsvirksomhed, skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen, fremvise køretøjet hos den registrerede oplagshaver eller den registrerede farvningsvirksomhed.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid anmode de registrerede virksomheder om at oplyse, hvilke selvstændige transportører, de har anvendt.

Stk. 6. Der ydes ikke erstatning for prøver, som de statslige told- og skattemyndigheder udtager efter stk. 3 eller efter mineralolieafgiftslovens § 22, stk. 8.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 12. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for told- og skatteforvaltningen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 3. Bestemmelserne i samme lovs § 25, stk. 4, og § 26, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 1, stk. 1, 3, 5 og 6, § 3, § 4, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, 3 og 5-8, § 8, stk. 1- 3, § 9, § 10, § 11, stk. 2 og 4, § 13, stk. 2, 2. pkt., og § 14, stk. 2, eller tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 1, stk. 6, § 5, eller § 6, stk. 2.

Kapitel 8

Andre bestemmelser

§ 13. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde virksomhedernes tilladelse til farvning og modelgodkendelse af farvningsanlæg, hvis farvningsanlæggene anvendes eller indrettes på en sådan måde, at farvningsanlæggene ikke opfylder de stillede krav til nøjagtighed, farvningsanlæggets indretning m.v., eller at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 11, ikke kan udføres på en rimelig måde.

Stk. 2. Alle omkostninger forbundet med godkendelse, montering og drift af farvningsanlæg samt indkøb af mærkestof og farvestof til farvningspræparatet, laboratorietester og eventuelle øvrige omkostninger ved ordningen påhviler virksomhederne. Prøver af farvningspræparatet samt af olieprodukter skal på told- og skatteforvaltningens anmodning indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 3. Ved uberettiget anvendelse af farvede olieprodukter kan told- og skatteforvaltningen stille krav om, at brændstoftanke, beholdere m.v. skal tømmes og renses forinden overgang til opbevaring af andre varer end farvede olieprodukter.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse m.v.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 846 af 9. august 2004 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum.

Skatteministeriet, den 18. oktober 2005

Kristian Jensen

/John FuhrmannBilag 1

Modelgodkendelse og modelprøvning af farvningsanlæg
beregnet til montering i tankvogne

For modelgodkendelse og modelprøvning af farvningsanlæg, som skal virke efter et injektionsprincip, er følgende retningslinier gældende:

Dokumentation

Ansøgning indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder. Modelgodkendelsen, evt. tillægsgodkendelse og modelprøvningen skal foretages af et af told- og skatteforvaltningen bemyndiget laboratorium.

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse og dokumentation af det ansøgte farvningsanlæg i følgende omfang:

Ansøger

Virksomhedens navn og adresse

Art

Angivelse af det princip farvningsanlægget fungerer efter

Type

Producentens typebetegnelse for farvningsanlægget

Anvendelse

Om farvningsanlægget skal kunne anvendes generelt eller kun til specificerede typer af volumenmåleanlæg. Beskrivelse af hvordan farvningsanlægget påbygges/monteres i forbindelse med volumenmåleanlægget

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse af det samlede farvningsanlæg, herunder en teknisk beskrivelse af funktioner, som omfatter alle betjeningsfunktioner og sikkerhedssystemer, der er monteret for at hindre uautoriserede indgreb

Flowdiagram/principskitse

Beskrivelse af konstruktion med konstruktionstegning, som indeholder flowdiagram/principskitse for injektionsdelen med tilhørende stykliste, indeholdende antal, benævnelse, fabrikat og typenummer på alle funktionsdele

Kredsløbsdiagram

Kredsløbsdiagram for styresystemet med angivelse af komponentdata, typebetegnelse, forbindelsesveje, forbindelsesstik, samt ind- og udgangsparametre

Software

En overordnet programdokumentation og programudskrift af doserings- og styresystem, herunder programversion

Foto eller tegning

Foto eller tegning til identifikation af farvningsanlægget set fra brugersiden

Plombering

Forslag til plomberings- og/eller sikringsbeskrivelse af relevante komponenter

Modelgodkendelsesattest

Ved modelgodkendelse af farvningsanlæg forstås den beslutning, som medfører anerkendelse af, at farvningsanlæggets konstruktion opfylder told- og skatteforvaltningen krav. Når et farvningsanlæg er modelgodkendt, kan enkelteksemplarer af samme model anvendes til farvning af gas- og dieselolier og petroleum.

Ændringer i eller tilføjelser til et modelgodkendt farvningsanlæg, skal for så vidt angår ændringer med indflydelse på farvningsanlæggets korrekte virkemåde, beskrives i en tillægsgodkendelse.

Modelgodkendelse dokumenteres gennem udstedelse af en modelgodkendelsesattest. Attesten skal som minimum indeholde følgende punkter:

Systembetegnelse

Hver enkelt modelgodkendelse tildeles en systembetegnelse

Beskrivelse/foto eller tegning

Skal bruges til identifikation af farvningsanlægget

Gyldighedsperiode

Producent

Ansøger

Art

Type

Anvendelse

Måledata

Mindste farvedoseret olieudlevering (MFU)(liter)

Mindste olieudleveringsflow med farvedosering (Qmin)(l/m)

Største olieudleveringsflow med farvedosering (Qmax)(1/m)

Inspektionstermin

Der foretages reinspektion af hvert enkelt farvningsanlæg med samme tidsinterval som efter gældende bestemmelser om verifikation af volumenmåleanlæg, samt hvis farvningsanlæggets sikringsplombering er brudt eller defekt, og efter indgreb, der kan have betydning for doseringens nøjagtighed.

Påskrifter på godkendelsesskilt

Farvningsanlæg, systembetegnelse, Qmax, Qmin og MFU

Plombering

Plomberingsbeskrivelse af farvningsanlæg og styresystem

Konstruktion

Beskrivelse af farvningsanlæggets opbygning og virkemåde herunder komponentliste med benævnelse, fabrikat og type af de enkelte relevante komponenter. Desuden beskrivelse af de fra volumenmåleanlægget benyttede komponenter (pulsgiver, flowcomputer, printer etc.)

Tekniske bilag

Hvis udførelse af inspektionen kræver indgående teknisk beskrivelse, udarbejdes teknisk bilag med mere detaljeret beskrivelse af farvningsanlæggets virkemåde

Dokumentation

Told- og skatteforvaltningen godkendelse af attesten

Underskrift og dato

Modelprøvning

I forbindelse med modelgodkendelse vil told- og skatteforvaltningen forlange et komplet farvningsanlæg til rådighed til brug ved modelprøvning.

Men i de tilfælde, hvor prøvning af korrekt dosering i Qmin og Qmax og prøvning af korrekt dosering ved variabel batterispænding, ikke kan foretages, når farvningsanlægget er monteret på tankvognenes volumenmåleanlæg, kan told- og skatteforvaltningen forlange, at disse prøvninger foretages i laboratorium, inden farvningsanlægget monteres på tankvognen.

Arten og omfang af prøvningen fastsættes ud fra farvningsanlæggets konstruktion og virkemåde. Som generelle prøvninger foretages følgende:

1) Prøvning ved korrekt dosering i Qmin og Qmax

2) Prøvning af korrekt dosering ved variabel batterispænding i det af ansøger opgivne batterispændingsområde (5 procent under laveste og 5 procent over højeste batterispænding). Alternativt kan der stilles krav om spændingsovervågning, som umuliggør udlevering ved spændingsfald/stigning

Følgende funktionsprøvninger foretages i den udstrækning, de er relevante:

1) prøvning af funktioner for omskiftning mellem farvet og ufarvet olieprodukt, samt at der på udprintning af udleveringsdokument og faktura anføres det korrekte produkt (der må ikke kunne udskrives faktura på farvede olieprodukter, hvis farvningsanlægget er ude af drift)

2) prøvning af niveaumåler for lav stand i farvestofbeholderen

3) prøvning af sikring mod omskiftning mellem farvet/ufarvet olieprodukt under udmåling. Omskiftning må kun kunne finde sted, når udmåling er slut og udprintning udført

4) prøvning for stop af udmåling ved svigt i farvetilsætning

5) prøvning af udprintning/fakturering kontrolleres at være i overensstemmelse med den af volumenmåleanlægget udmålte mængde

6) prøvning af funktion, som sikrer at udlevering først kan påbegyndes efter aktivt valg af farvet og ufarvet olieprodukt (hvis systemet automatisk giver ufarvet produkt, medmindre der aktivt vælges farvet, betragtes dette som et aktiv valg af ufarvet)

7) prøvning af om farvebeholderen umiddelbart kan påhældes anden væske (farvebeholderen skal være forsynet med en kobling, som hindrer fejlagtig påfyldning af andre produkter end farvningspræparatet)

Generelle krav til farvningsanlæg

Farvningsanlægget skal opfylde anførte krav og tolerancer.

Montering af farvningsanlæg i forbindelse med volumenmåleanlæg skal ske i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende krav til typegodkendelse og verifikation af volumenvæskemåler/-anlæg, herunder måletekniske direktiver og måletekniske meddelelser.

Injektorer for tilsætning af farvningspræparatet skal være udformet på en måde, som sikrer korrekt farvning af olieprodukterne. Der må ikke kunne foretages en simpel adskillelse af farvet/ufarvet olieprodukt efter, at der er tilsat farvningspræparat.

Impulser til styring af farvningsanlæggets dosering skal udtages efter volumenmåleanlæggets reguleringspunkt.

Plombering

Farvningsanlægget skal beskyttes mod ændringer af parametre som influerer på doseringsmængden. Ligeledes skal kontrolsystemet beskyttes mod ændringer af parametre, som er bestemmende for korrekt farvning. Når adgang til parametre, som medvirker til korrekt farvning ikke er beskyttet med mekaniske plomberinger, skal beskyttelsen opfylde følgende betingelser:

Adgang skal kun være mulig for en anden medarbejder end den, der forestår udlevering af olieprodukter fra tankvognen

Enhver indgriben skal kunne dokumenteres i 5 år efter indgrebet.

___________________________________________Bilag 2

Inspektion af farvningsanlæg beregnet til montering i tankvogne

For inspektion og reinspektion af farvningsanlæg, som skal virke efter et injektionsprincip, er følgende retningslinier gældende:

Førstegangsinspektion

Hvert enkelt farvningsanlæg skal førstegangsinspiceres af et af de statslige told- og skattemyndigheder bemyndiget inspektionsorgan, før farvningsanlægget tages i brug. Inspektionen skal omfatte:

1) Kontrol af overensstemmelse med modelgodkendelsesattest

2) Kontrol af korrekt farvedosering ved olieprøveudtag

3) Kontrol af korrekt udleveringsdokument/faktura udskrift

4) Kontrol af korrekt farvedosering efter evt. skylleprocedure ved olieprøveudtag

5) Plombering/sikring i henhold til modelgodkendelsesattest

Reinspektion

Der foretages reinspektion af hvert enkelt anlæg med samme tidsinterval, som efter gældende bestemmelser om verifikation af volumenmåleanlæg. Reinspektionen skal omfatte:

1) Kontrol af overensstemmelse med modelgodkendelse, herunder kontrol af korrekt/komplet plombering/sikring

2) Kontrol af korrekt farvedosering ved olieprøveudtag

3) Kontrol af korrekt udleveringsdokument/faktura udskrift

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret I overensstemmelse med reglerne i direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter som ændret ved direktiv 98/48/EF af 20. juni 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.