Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber og forskellige andre love og om ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører

(Lempelse af dispensationsadgang for detailsalg på helligdage, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen, minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord på skibe, afskaffelse af indberetningspligten for kommuners og regioners deltagelse i selskaber og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

1. Ændringsforslag

Der er stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget. Enhedslisten har stillet ændringsforlag nr. 1-4 om deling af lovforslaget, og erhvervs- og vækstministeren har stillet ændringsforslag nr. 5.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 25. februar 2015 og var til 1. behandling den 19. marts 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 28. oktober 2014 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 25. Den 25. februar 2015 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder,

Danske Translatører, Forbundet Kommunikation og Sprog og Translatørforeningen,

Lars Voigt Larsen, Dispachørkontoret Kofoed & Voigt Larsen,

Allan El-Zayat, Gentofte, og

Forbundet Kommunikation og Sprog på vegne af den tyske oversætterorganisation BDÜ.

Erhvervs- og vækstministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Danske Translatører, Forbundet Kommunikation og Sprog og Translatørforeningen mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 17 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, RV og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af ministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod de af Enhedslisten stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (DF og LA) vil stemme for det af Enhedslisten under nr. 1 stillede ændringsforslag om deling af lovforslaget. Mindretallet indstiller de under A og B nævnte lovforslag til vedtagelse med de under 2-4 stillede ændringsforslag. Hvis ændringsforslaget om deling af lovforslaget bliver forkastet, vil mindretallet stemme for det af erhvervs- og vækstministeren under nr. 5 stillede ændringsforslag og stemme for lovforslaget ved 3. behandling.

Et andet mindretal i udvalget (SF og ALT) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af ministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de af Enhedslisten stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (EL) vil stemme for de af Enhedslisten stillede ændringsforslag. Mindretallet indstiller de under A og B nævnte lovforslag til forkastelse ved 3. behandling. Såfremt ændringsforslaget om deling af lovforslaget bliver forkastet, vil mindretallet stemme imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod det af erhvervs- og vækstministeren under nr. 5 stillede ændringsforslag.

Enhedslisten har foreslået, at lovforslaget deles for at give de partier, der under førstebehandlingen af lovforslaget tilkendegav, at de havde forståelse for kritikken af ophævelsen af beskikkelsesordningen for translatører, mulighed for at stemme denne del af lovforslaget ud.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

a

Ændringsforslag om deling af lovforslaget

Af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal (DF og LA):

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold:

A. »Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., søloven, lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. og lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber og om ophævelse af lov om dispachører (Lempelse af dispensationsadgang for detailsalg på helligdage, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen, minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord på skibe, afskaffelse af indberetningspligten for kommuners og regioners deltagelse i selskaber og afskaffelse af beskikkelsesordningen for dispachører m.v.)« omfattende §§ 1-4, 6 og 8-10.

B. »Forslag til lov om ophævelse af lov om translatører og tolke og om ændring af retsplejeloven (Afskaffelse af beskikkelsesordningen for translatører og tolke og konsekvensændringer heraf i retsplejeloven)« omfattende §§ 5, 7, 9 og 10.

[Forslag om deling af lovforslaget]

b

Ændringsforslag til det under A nævnte forslag

Til § 9

2) I stk. 3 ændres »§§ 2, 3, 5, 7 og 8« til: »§§ 2, 3 og 8«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

c

Ændringsforslag til det under B nævnte forslag

Til § 9

3) Paragraffen affattes således:

Ȥ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 2016.«

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

Til § 10

4) Stk. 2 og 3 udgår.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

d

Ændringsforslag til det udelte lovforslag

Til § 3

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (V, S, RV, SF, KF og ALT):

5) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 417, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 341, stk. 2 og 3« til: »§ 341, stk. 2«.«

[Konsekvensrettelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

Lovforslaget foreslåes delt, hvorefter forslaget om ophævelse af beskikkelsesordningen for translatører og tolke udskilles i lovforslag B, mens de resterende dele af lovforslaget placeres i lovforslag A.

Til nr. 2

Bestemmelsen om ikrafttræden er ændret som en konsekvens af ændringforslag nr. 1 om deling af lovforslaget.

Til nr. 3

Bestemmelsen om ikrafttræden er ændret som en konsekvens af ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget.

Til nr. 4

Bestemmelsen om lovens territoriale gyldighedsområde er ændret som en konsekvens af ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget.

Til nr. 5

Ændringsforslaget er alene en konsekvensrettelse som følge af den i lovforslagets § 3, nr. 1, foreslåede ophævelse af sølovens § 341, stk. 3.

Trine Bramsen (S) Julie Skovsby (S) Anne Sina (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Thomas Jensen (S) Ole Sohn (S) Ida Auken (RV) Nadeem Farooq (RV) Jeppe Mikkelsen (RV) Steen Gade (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Uffe Elbæk (ALT) Kim Andersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Alternativet (ALT) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 153

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Henvendelse af 22/1-15 fra Danske Translatører, Forbundet Kommunikation og Sprog og Translatørforeningen
3
Henvendelse af 4/3-15 fra Allan El-Zayat, Gentofte
4
Henvendelse af 10/3-15 fra Forbundet Kommunikation og Sprog på vegne af den største oversætterorganisation i Tyskland, BDÜ
5
Henvendelse af 16/3-15 fra Danske Translatører, Forbundet Kommunikation og Sprog og Translatørforeningen
6
Udkast til tidsplan
7
Endelig tidsplan
8
Henvendelse af 20/3-15 fra Lars Voigt Larsen, Dispachørkontoret Kofoed & Voigt Larsen, København K
9
Henvendelse af 25/3-15 fra Danske Translatører, Forbundet Kommunikation og Sprog og Translatørforeningen
10
Henvendelse af 27/3-15 fra Allan El-Zayat, Gentofte
11
Henvendelse af 9/4-15 fra Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
12
Henvendelse af 10/4-15 fra Allan El-Zayat, Gentofte
13
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
14
Henvendelse af 16/4-15 fra Lars Voigt Larsen, Dispachørkontoret Kofoed & Voigt Larsen, København K
15
1. udkast til betænkning
16
Henvendelse af 28/4-15 fra Skigroup A/S
17
Henvendelse af 1/5-15 fra translatør Sten Jacobsen, Vanløse

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 153

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/1-15 fra Danske Translatører, Forbundet Kommunikation og Sprog og Translatørforeningen, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/3-15 fra Allan El-Zayat, Gentofte, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelse af 10/3-15 fra Forbundet Kommunikation og Sprog på vegne af den største oversætterorganisation i Tyskland, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/3-15 fra Danske Translatører, Forbundet Kommunikation og Sprog og Translatørforeningen, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om ministeren vil yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del, der vedrører afskaffelse af beskikkelsesordningen for translatører og tolke, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvad der nærmere ligger i ministerens tilsagn i forbindelse med 1. behandling af lovforslaget om at ville efterkomme de mange kritiske bemærkninger og høringssvar til det fremsatte forslag, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvilken betydning en eventuel afskaffelse af det danske forbehold for retlige og indre anliggender vil få for kravene til de danske tolke, herunder anmodning om en redegørelse for sammenhængen mellem sådanne eventuelle nye krav og den foreslåede ophævelse af lov om translatører og tolke, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm om kommentar til henvendelsen af 20/3-15 fra Lars Voigt Larsen, Dispachørkontoret Kofoed & Voigt Larsen, København, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/3-15 fra Danske Translatører, Forbundet Kommunikation og Sprog og Translatørforeningen, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/3-15 fra Allan El-Zayat, Gentofte, og ministerens svar herpå
11
Spm. om nedsættelse af en »tværministeriel taskforce«, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om, hvordan man kan sikre uvildigheden hos en dispachør, hvis man ikke længere kan pålægge en dispachør de forpligtelser, der følger med en autorisationsordning, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/4-15 fra Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/4-15 fra Allan El-Zayat, Gentofte, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/4-15 fra Skigroup A/S, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
16
MFU spm. om en REMA 1000-butik i Lumsås, som har fået afslag på dispensation fra lukkeloven, selv om butikken ligger i et område, hvor der er langt til andre indkøbsmuligheder, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om kommentar til henvendelse af 1/5-15 fra translatør Sten Jacobsen, Vanløse, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå