Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 523 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 82 a, stk. 4, ændres »800« til: »600«.

2. I § 82 a, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Uanset om ansøgeren ikke længere er omfattet af persongruppen efter stk. 1, gælder kommunens forhåndsgodkendelse i 2 måneder fra kommunens afgørelse.«

3. I § 82 a indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Kommunen skal i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte, herunder efter § 99 i lov om social service, særlig oplyse om muligheden for tilskud til betaling for tandpleje efter stk. 1-7.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2015.

Givet på Amalienborg, den 27. maj 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Manu Sareen