Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

(Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 13. august 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Vejledning af elever fra og med 7. klasse eller tilsvarende kan gives efter § 4, stk. 1, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.«

2. § 8 a, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og 7.

3. I § 8 a, stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., og stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-5«.

4. § 11, stk. 1, nr. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) Et særligt tilskud

a) til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1,

b) til personlig assistance, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og

c) til hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.

2) Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap.

3) Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever.«

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 4-7.

5. § 11, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

6. I § 11, stk. 3, 1. pkt., ændres »nr. 3« til: »nr. 2, 3 og 5«.

7. I § 11, stk. 3, 2. pkt., ændres »nr. 5« til: »nr. 7«.

8. I § 11, stk. 4, 1. pkt., ændres »nr. 4« til: »nr. 6«.

9. I § 11 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 11, stk. 1, nr. 2,« til: »§ 11, stk. 1, nr. 4,«, og i 3. pkt. indsættes efter »skoleåret 2014-15«: »og i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. december 2016«.

10. I § 11 a, stk. 2, ændres »årsregnskabet« til: »ledelsesberetningen i årsrapporten«.

11. Efter § 11 a indsættes før overskriften før § 12:

»§ 11 b. Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, ydes med en takst for den første elev, der opfylder betingelserne i stk. 2, og en eller to lavere takster for efterfølgende elever, der opfylder betingelserne i stk. 2. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet beregnes på grundlag af antallet af skolens elever pr. 5. september i året før finansåret, der opfylder betingelserne i stk. 2. For skoler, der ikke har et beregningsgrundlag, fastsætter undervisningsministeren beregningsgrundlaget individuelt.

Stk. 2. En elev indgår i skolens beregningsgrundlag for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Eleven modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

2) Der foreligger på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i skolekommunen, jf. § 3, stk. 4, om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. For de tyske mindretalsskoler kan udtalelsen erstattes af en tilsvarende udtalelse fra Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

3) Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev.

Stk. 3. Til skoler, der har en særlig specialundervisningsprofil, ydes der herudover et særskilt tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, når skolen opfylder følgende betingelser:

1) Det er offentliggjort på skolens hjemmeside, at skolen har en særlig specialundervisningsprofil.

2) Skolen har i gennemsnit pr. 5. september de 3 forudgående år før finansåret haft mindst 13 elever, der opfylder betingelserne i stk. 2.

3) Skolen opfylder særlige krav fastsat af undervisningsministeren til kvalitetssikring af skolens specialundervisning, jf. stk. 8.

Stk. 4. Skolen skal for elever, der opfylder betingelserne i stk. 2, systematisk og løbende evaluere indsatsen over for eleven.

Stk. 5. Det er en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter stk. 1 og 3, at skolen i finansåret har en eller flere elever, der opfylder betingelserne i stk. 2, i samlet set mindst 50 skoledage. Skolen redegør særskilt for tilskuddets anvendelse i ledelsesberetningen i årsrapporten.

Stk. 6. Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i medfør af stk. 3 ydes som en tillægstakst pr. elev, der opfylder betingelserne i stk. 2, fra og med skolens 13. elev, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 7. Beslutningen om, at skolen skal have en særlig specialundervisningsprofil, jf. stk. 3, skal være truffet i overensstemmelse med skolens procedure for vedtægtsændring. Senest den 1. oktober i året før finansåret skal skolen have opfyldt særlige krav til kvalitetssikring, jf. stk. 3, nr. 3, og offentliggjort dette på sin hjemmeside.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuddene, herunder om ansøgning, frister, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om beregningsgrundlaget for skoler, der er omfattet af stk. 1, 4. pkt., samt regler om særlige krav til kvalitetssikring af skolens specialundervisning, jf. stk. 3, nr. 3.«

12. I § 17, stk. 2, udgår »eller invaliderede«.

13. I § 20 b, 1. pkt., ændres »årsregnskaber« til: »årsrapporter«.

14. I § 24, stk. 2, ændres »årsregnskabet« til: »årsrapporten«.

15. § 40 a ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 40 a. Afgørelser truffet af undervisningsministeren i henhold til § 11, stk. 1, nr. 1, litra b og c, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, senest 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.

§ 40 b. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 2

I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 1539 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. En skole godkendt efter stk. 1 kan af undervisningsministeren godkendes som en skole med et samlet særligt undervisningstilbud. Godkendelse af en skole med et samlet særligt undervisningstilbud sker på grundlag af skolens indholdsplan, jf. § 17, stk. 2. Skolens godkendelse som en skole med et samlet særligt undervisningstilbud skal fremgå af skolens vedtægt, jf. § 6, stk. 2, 4 og 5, og af skolens hjemmeside.«

2. Efter § 1 a indsættes:

»§ 1 b. En fri fagskole kan uanset § 1 a, stk. 1, og regler fastsat i medfør heraf tilbyde undervisning som enkeltfag i dansk og matematik til elever på et alment kursus og afholde prøve heri som folkeskolens 9·- eller 10·-klasseprøve, når eleverne ved kursets begyndelse har opfyldt undervisningspligten og ikke er fyldt 25 år. § 2, stk. 3-6, bortset fra stk. 4, 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Det er en betingelse for at aflægge prøver efter stk. 1, at eleven ikke har aflagt folkeskolens prøver i fagene dansk og matematik eller ikke har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i de to fag, og at eleven har gennemført det fulde undervisningsforløb af en varighed på mindst 6 måneder på den frie fagskole.

Stk. 3. Skolen skal senest ved kursets begyndelse i samråd med eleven, og når denne er under 18 år, med dennes forældre, udarbejde en endelig plan for elevens uddannelses- og prøveforløb i fag som nævnt i stk. 1.«

3. To steder i § 2, stk. 10, ændres »lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv« til: »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.«, og i 2. pkt. udgår »og 3«.

4. § 5 a, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

5. § 5 a, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

6. I § 5 a, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2 og 3«.

7. I § 5 a, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-3«.

8. I § 24 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »sit årsregnskab« til: »ledelsesberetningen i årsrapporten«, og i stk. 5 ændres »§ 25, stk. 1« til: »§ 1, stk. 4«.

9. § 24 b ophæves.

10. Overskriften før § 25 affattes således:

»Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand«.

11. § 25, stk. 1, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1.«

12. § 25, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i medfør af stk. 1 ydes med en takst pr. årselev, der opfylder betingelserne i stk. 3, og beregnes ud fra antallet af årselever, der har modtaget specialundervisning i det skoleår, der slutter i året før finansåret. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. For skoler, der ikke har et beregningsgrundlag, fastsætter undervisningsministeren beregningsgrundlaget individuelt.

Stk. 3. En elev indgår i skolens beregningsgrundlag for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. stk. 2, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Eleven har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1.

2) For elever på efterskoler samt for elever på frie fagskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, foreligger der på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune, jf. § 3, stk. 2, om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. For elever på frie fagskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, erstattes udtalelsen fra pædagogisk-psykologisk rådgivning af en tilsvarende udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, der er uafhængig af skolen.

3) Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev, som er underskrevet af skolen samt for elever under 18 år af forældre eller værge og for elever, der er fyldt 18 år, af eleven selv.

Stk. 4. Skolen skal for elever, der opfylder betingelserne i stk. 3, systematisk og løbende evaluere indsatsen over for eleven.

Stk. 5. Det er en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. stk. 1, at skolen i finansåret samlet set har haft mindst 0,25 årselev, der opfylder betingelserne i stk. 3. Skolen redegør særskilt for tilskuddets anvendelse i ledelsesberetningen i årsrapporten.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1, herunder om ansøgning, frister, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om beregningsgrundlaget for skoler, der er omfattet af stk. 2, 3. pkt.«

13. Efter § 25 indsættes før overskriften før § 27:

»§ 25 a. Staten yder tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af undervisningsministeren, til personlig assistance, jf. § 3 a, 2. pkt., og hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1, herunder om ansøgning, frister, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling.

Tilskud til skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

§ 26. Staten yder til skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, jf. § 1, stk. 4, følgende tilskud pr. årselev:

1) Grundtakst, hvor alle elever indgår i beregningen af årselevtallet, og enten

2) tillægstakst 1, hvor elever omfattet af § 3, stk. 1, indgår i beregningen af årselevtallet, eller

3) tillægstakst 2, hvor elever omfattet af § 3, stk. 1, med særligt omfattende støttebehov indgår i beregningen af årselevtallet.

Stk. 2. Tilskuddet efter stk. 1, nr. 1, beregnes ud fra antallet af årselever i det skoleår, der slutter i året før finansåret. Tilskuddet efter stk. 1, nr. 2, beregnes ud fra antallet af årselever i det skoleår, der slutter i året før finansåret, som opfylder betingelserne i stk. 3. Tilskuddet efter stk. 1, nr. 3, beregnes ud fra antallet af årselever i det skoleår, der slutter i året før finansåret, som opfylder betingelserne i stk. 3 og 6. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. For skoler, der ikke har et beregningsgrundlag, fastsætter undervisningsministeren beregningsgrundlaget individuelt.

Stk. 3. En elev indgår i skolens beregningsgrundlag for tilskud efter stk. 1, nr. 2, når følgende betingelser er opfyldt:

1) For elever på efterskoler samt for elever på frie fagskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, foreligger der på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune, jf. § 3, stk. 2, om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. For elever på frie fagskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, erstattes udtalelsen fra pædagogisk-psykologisk rådgivning af en tilsvarende udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, der er uafhængig af skolen.

2) Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev.

Stk. 4. Skolen skal for elever, der opfylder betingelserne i stk. 3, systematisk og løbende evaluere indsatsen over for eleven.

Stk. 5. Skolen redegør særskilt i ledelsesberetningen i årsrapporten for tilskuddenes anvendelse.

Stk. 6. En elev indgår i skolens beregningsgrundlag for tilskud, jf. stk. 1, nr. 3, når betingelserne i stk. 3 er opfyldt og der foreligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning, jf. § 3, stk. 2, om, at elevens støttebehov er særligt omfattende. For elever på frie fagskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, erstattes udtalelsen fra pædagogisk-psykologisk rådgivning af en tilsvarende udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, der er uafhængig af skolen.

Stk. 7. Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, jf. § 1, stk. 4, kan alene modtage tilskud til kurser omfattet af den enkelte skoles godkendelse efter § 1, stk. 4, og kan ikke modtage tilskud efter bestemmelserne i § 24 a og § 25, stk. 1.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1.

§ 26 a. Staten yder til skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af undervisningsministeren, til personlig assistance, jf. § 3 a, 2. pkt., og hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1, herunder om ansøgning, frister, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling.«

14. I § 33, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8,« til: »§ 52, stk. 3, nr. 7,«.

15. I § 39, stk. 4, ændres »årsregnskab« til: »årsrapport«.

16. Efter § 49 indsættes:

»§ 49 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren.«

17. § 50 affattes således:

»§ 50. Afgørelser truffet af undervisningsministeren i henhold til § 25 a, stk. 1, § 26 a, stk. 1, og § 30, stk. 4, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, senest 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.«

18. I § 51 indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Undervisningsministeren kan endvidere for skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud i medfør af § 1, stk. 4, og § 26 som led i forsøg godkende fravigelse af § 5 a. Forsøg som nævnt i 2. pkt. må højst have en varighed på 5 år.«

19. I § 52 a, 1. pkt., ændres »årsregnskaber« til: »årsrapporter«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. § 11 b, stk. 3, nr. 3, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, har virkning fra skoleåret 2016-17.

Stk. 3. § 1, nr. 6 og 12, har virkning for tilskud, der ydes fra den 1. januar 2016.

Stk. 4. § 1, nr. 11 og 15, og § 2, nr. 9-13 og 17, har virkning for tilskud, der ydes fra den 1. august 2016.

Stk. 5. Loven finder ikke anvendelse for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, der ydes i skoleåret 2015-16. For ydelse af sådanne tilskud finder de hidtil gældende regler i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 13. august 2014, og lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014, som ændret ved lov nr. 1539 af 27. december 2014, anvendelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 6. For perioden fra den 1. august 2016 til den 31. december 2016 beregnes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 1, i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014, som ændret ved lov nr. 1539 af 27. december 2014, for efterskoler og frie fagskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, således at den enkelte skoles tilskud svarer til skolens tilskud, der i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. december 2015 er ydet til lærertimer til elever med svære handicap efter den hidtil gældende § 25, stk. 2, i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014, som ændret ved lov nr. 1539 af 27. december 2014.

Stk. 7. For perioden fra den 1. august 2016 til den 31. december 2016 beregnes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 1, i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014, som ændret ved lov nr. 1539 af 27. december 2014, for efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, således at den enkelte skoles tilskud svarer til skolens samlede tilskud, der i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. december 2015 er ydet til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter den hidtil gældende § 25, stk. 1, samt til lærertimer til elever med svære handicap efter den hidtil gældende § 25, stk. 2, i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014, som ændret ved lov nr. 1539 af 27. december 2014.

Stk. 8. For perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017 beregnes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 1, i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014, som ændret ved lov nr. 1539 af 27. december 2014, for efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, således at den enkelte skoles tilskud svarer til skolens samlede tilskud, der i skoleåret 2015-16 ydes til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter den hidtil gældende § 25, stk. 1, samt til lærertimer til elever med svære handicap efter den hidtil gældende § 25, stk. 2, i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014, som ændret ved lov nr. 1539 af 27. december 2014.

Stk. 9. Krav om aktivitet i henhold til § 11 b, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, og i henhold til § 25, stk. 5, i lov om efterskoler og frie fagskoler som affattet ved denne lovs § 2, nr. 12, har først virkning fra finansåret 2017.

Stk. 10. Staten kan i en 2-årig periode fra den 1. januar 2017 yde et supplerende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på efterskoler og frie fagskoler.

Stk. 11. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud som nævnt i stk. 10.

Givet på Amalienborg, den 27. maj 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini