Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32014L0027
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1482 af 14. december 2010 om drift m.v. af offshoreanlæg m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 534 af 26. maj 2011, bekendtgørelse nr. 752 af 24. juni 2011 og bekendtgørelse nr. 857 af 16. august 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/655/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 393, side 13, som ændret ved direktiv 95/63/EF, EF-Tidende 1995, nr. L 335, side 28, dele af Rådets direktiv 92/91/EØF om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende, nr. L 348, side 9, dele af Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende, nr. L 183, side 1, dele af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-tidende, nr. L 348, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1, dele af Rådets direktiv nr. 1999/36/EF om transportabelt trykbærende udstyr, EF-Tidende 1999, nr. L 138, side 20, som berigtiget i EF-Tidende 1999, nr. L 250, side 14, og som ændret ved Kommissionens direktiv nr. 2001/2/EF, EF-Tidende 2001, nr. L 5, side 4, og ved Kommissionens beslutning nr. 2001/107/EF, EF-Tidende 2001, nr. L 39, side 43, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF af 29. maj 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr, EF-tidende 1997, nr. L 181, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, EF-Tidende 2003, nr. L 284, side 1.«

2. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

Beskæftigelsesministeriet, den 27. maj 2015

Henrik Dam Kristensen

/ Nanna Møller


Bilag 1

»Bilag 1

Gravide, jf. § 5, stk. 3-4

A. Agenser og arbejdsprocesser

1. Agenser.

1.1 Fysiske agenser

Fysiske agenser, når disse anses for at være agenser, som medfører læsioner på fostret og/eller kan medføre, at moderkagen river sig løs, navnlig

1) stød, vibrationer eller bevægelser,

2) manuel håndtering af tunge byrder, der kan indebære risici, navnlig for ryg og lænd,

3) støj,

4) ioniserende stråling,

5) ikke-ioniserende stråling,

6) ekstrem kulde og varme samt

7) bevægelser og stillinger (herunder stående-gående arbejde), omplaceringer - enten inden for eller uden for virksomheden - psykisk og fysisk træthed og andre fysiske og psykiske belastninger i forbindelse med den ansattes arbejdsopgaver.

1.2. Biologiske agenser.

Biologiske agenser fra risikogruppe 2, 3 og 4, jf. bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. når disse agenser eller de terapeutiske foranstaltninger, der er nødvendige i forbindelse hermed, er farlige for den gravides og fostrets sundhed.

1.3. Kemiske agenser.

Følgende kemiske agenser, hvis det er erkendt, at de er farlige for den gravide og fostrets sundhed:

1) stoffer og blandinger, der opfylder kriterierne for klassificering, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger m.v. (CLP-forordningen) inden for en eller flere af følgende fareklasser og farekategorier, med en eller flere af følgende faresætninger

kimcellemutagenicitet, kategori 1A, 1B eller 2 (H340, H341)

carcinogenicitet, kategori 1A, 1B eller 2 (H350, H350i, H351)

reproduktionstoksicitet i kategori 1A, 1B eller 2 eller den supplerende kategori for virkninger for eller via amning (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362)

specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 1 eller 2 (H370, H371).

2) stoffer og materialer, der er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø

3) organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i At-vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer

4) hormonforstyrrende stoffer

5) bekæmpelsesmidler,

6) anæstesigasser,

7) kviksølv og kviksølvforbindelser,

8) mitosehæmmende lægemidler,

9) carbonmonoxid

10) kemiske agenser, som bevisligt medfører en farlig optagelse gennem huden, herunder stoffer og materialer, der efter CLP-forordningen skal klassificeres og mærkes med

– H310 Livsfarlig ved hudkontakt,

– H311 Giftig ved hudkontakt,

– H312 Farlig ved hudkontakt,

– H370 Forårsager organskader ved hudkontakt,

– H371 Kan forårsage organskader ved hudkontakt,

– H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt, og

– H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt.

2. Processer.

Arbejdsprocesser, der er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. efter lov og arbejdsmiljø, når disse anses for at være farlige for den gravide eller fostrets sundhed.

B. Agenser, der kan udgøre en særlig risiko for gravide.

1. Fysiske agenser

- Arbejde under højt overtryk, f.eks. i trykkamre.

   

2. Biologiske agenser

Følgende biologiske agenser:

- toxoplasma og

- rubeolevirus,

medmindre der foreligger bevis for, at den gravide ansatte er beskyttet i tilstrækkelig grad mod disse agenser, fordi hun er immun over for dem.

3. Kemiske agenser

- Bly og blyforbindelser, hvis der er risiko for, at disse agenser optages i den menneskelige organisme.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF og Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1.