Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilrettelæggelse af ordningen
Kapitel 2 Godstransport
Kapitel 3 Opfølgningsredegørelse
Kapitel 4 Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1
Kapitel 5 Ikrafttræden
Bilag 1 Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. juni 2015
Bilag 2 Oversigt over årligt tilskud til de omfattede kommuner i 2015 og i 2016 og frem (2015-pl) til nedsættelse af færgetakster for godstransport (i 1.000 kr.)
Bilag 3 Oversigt over de enkelte kommuners andel af det forhøjede, generelle tilskud på 15 mio. kr. (2014-pl) i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (i 1.000 kr.)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

I medfør af § 21 a, stk. 5 og 6, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved lov nr. 582 af 4. maj 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Tilrettelæggelse af ordningen

§ 1. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færgeoperatører kan modtage tilskud gennem en kommune.

Stk. 2. Tilskuddet udgør 20 mio. kr. i 2015 og 35 mio. kr. årligt fra 2016. Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2016 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Stk. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet beregner en forholdsmæssig fordeling af tilskuddet mellem kommunerne på grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til 2013. Økonomi- og Indenrigsministeriet evaluerer fordelingsnøglen i 2019.

Stk. 4. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen meddelelse om tilskudsbeløbet til nedsættelse af færgetakster for godstransport.

Stk. 5. Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer, jf. dog § 3.

§ 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsætte færgetakster for godstransport med maksimalt 80 pct., ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

Stk. 2. Ved indførelsen af ordningen skal nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport ske med en ligelig procentvis nedsættelse af færgetakster for de enkelte billettyper og rabatordninger, der vedrører godstransport, pr. 1. januar 2015, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve en mindstetakst på 20 kr. for godstransport.

Stk. 4. Det påhviler kommunalbestyrelsen inden udgangen af juni 2015 at indsende følgende oplysninger om færgetakster og tilskuddets anvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet:

1) Færgetakster for godstransport pr. 1. januar 2015, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

2) Færgetakster for godstransport pr. 1. juni 2015, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

3) Forventet anvendelse af tilskuddet i 2015 specificeret på de enkelte billettyper.

§ 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet.

Kapitel 2

Godstransport

§ 4. Ordningen omfatter godstransport på færger, som er i rutefart året rundt.

§ 5. Ordningen omfatter følgende former for godstransport og godshåndtering:

1) Lastbiler og påhængskøretøjer til lastbiler.

2) Varevogne og lignende på ikke over 4 ton, der er registreret på gule plader.

3) Arbejdsmaskiner.

4) Bure, paller og containere beregnet til godstransport.

5) Løst gods i øvrigt.

6) Godshåndtering, herunder trailerhåndtering, hvis der er tale om en forpligtelse for færgeoperatøren.

Stk. 2. Kommunen kan beslutte at lade chauffører af køretøjer, der er omfattet af stk. 1, pkt. 1-3, indgå i ordningen.

Kapitel 3

Opfølgningsredegørelse

§ 6. Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvordan tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes.

§ 7. Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger:

1) Færgetakster pr. 1. januar i tilskudsåret for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

2) Antal solgte billetter for de enkelte billettyper.

3) Årsomsætning for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

4) Gennemsnitlig, vægtet tilskudsprocent for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, samt redegørelse for eventuelle forskelle i tilskudsprocenter.

5) Ændringer i færgetakster for de enkelte billettyper i forhold til seneste opfølgningsredegørelse, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

6) Ændringer i billetstruktur i forhold til seneste opfølgningsredegørelse.

7) Anvendelse af eventuelt overskydende midler, ekskl. moms.

8) Eventuelt nye færgeruter eller færgeoperatører.

9) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante.

Stk. 2. Opfølgningsredegørelsen skal for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-7, er opgjort korrekt.

Stk. 3. Opfølgningsredegørelsen skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-7, er opgjort korrekt.

Stk. 4. Opfølgningsredegørelsen og revisorerklæringerne, jf. stk. 2 og 3, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned.

§ 8. Økonomi- og indenrigsministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport forudsætter, at kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet i det regnskabsår, der ligger forud for det år, hvor tilskuddet udmeldes, er anvendt efter formålet.

§ 9. Opfølgningsredegørelsen skal første gang udarbejdes for regnskabsåret 2015.

Kapitel 4

Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1

§ 10. Det påhviler kommunalbestyrelsen i kommuner med mindre øer hvert år at redegøre for, hvorledes kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes.

Stk. 2. Redegørelsen indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned.

§ 11. Økonomi- og indenrigsministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport er betinget af, at kommunalbestyrelsens redegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

§ 12. Økonomi- og indenrigsministeren foretager en modregning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport i det omfang, at kommunalbestyrelsen ikke på tilfredsstillende vis kan godtgøre, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

§ 13. Redegørelsen om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, skal første gang udarbejdes for regnskabsåret 2016.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 639 af 11. maj 2015 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer ophæves.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud sker med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 21. maj 2015

Morten Østergaard

/ Niels Jørgen Mau Pedersen


Bilag 1

Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. juni 2015

Kommune
Færgerute
Holbæk
Orø-Holbæk
Holbæk
Orø-Hammer Bakke
Kalundborg
Sejerø - Havnsø
Kalundborg
Nekselø-Havnsø
Slagelse
Agersø-Stigsnæs
Slagelse
Omø-Stigsnæs
Lolland
Fejø-Kragenæs
Lolland
Femø-Kragenæs
Lolland
Askø-Bandholm
Assens
Baagø-Assens
Faaborg-Midtfyn
Bjørnø-Faaborg
Faaborg-Midtfyn
Lyø-Avernakø-Faaborg
Samsø
Samsø-Hou
Svendborg
Hjortø-Svendborg
Svendborg
Skarø-Drejø-Svendborg
Langeland
Strynø-Rudkøbing
Ærø
Birkholm-Marstal
Ærø
Ærøskøbing-Svendborg
Ærø
Søby-Faaborg
Ærø
Søby-Fynshav
Haderslev
Aarø-Aarøsund
Fanø
Fanø-Esbjerg
Aabenraa
Barsø-Barsø-Landing
Horsens
Endelave-Snaptun
Struer
Venø-Kleppen
Norddjurs
Anholt-Grenaa
Odder
Tunø-Hou
Hedensted
Hjarnø-Snaptun
Skive
Fur-Branden
Læsø
Læsø-Frederikshavn
Aalborg
Egholm-Aalborg


Bilag 2

Oversigt over årligt tilskud til de omfattede kommuner i 2015 og i 2016 og frem (2015-pl) til nedsættelse af færgetakster for godstransport (i 1.000 kr.)

Kommune
2015
2016 og frem
 
Holbæk
510
892
 
Kalundborg
931
1.629
 
Slagelse
619
1.084
 
Lolland
1.187
2.078
 
Assens
316
552
 
Faaborg-Midtfyn
454
794
 
Fanø
2.721
4.761
 
Svendborg
119
208
 
Langeland
282
494
 
Ærø
4.652
8.141
 
Haderslev
161
282
 
Aabenraa
96
168
 
Hedensted
70
123
 
Struer
136
239
 
Norddjurs
1.070
1.872
 
Samsø
3.925
6.870
 
Horsens
301
526
 
Odder
324
567
 
Aalborg
79
138
 
Læsø
1.567
2.742
 
Skive
481
841
 
I alt
20.000
35.000
 


Bilag 3

Oversigt over de enkelte kommuners andel af det forhøjede, generelle tilskud på 15 mio. kr. (2014-pl) i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (i 1.000 kr.)

Kommune
Andel af det forhøjede tilskud i 2015 (2015-pl)
Holbæk
1.109
 
Kalundborg
1.522
 
Slagelse
1.537
 
Lolland
2.661
 
Assens
311
 
Faaborg-Midtfyn
944
 
Svendborg
957
 
Langeland
526
 
Ærø
145
 
Haderslev
523
 
Aabenraa
274
 
Hedensted
354
 
Struer
499
 
Norddjurs
998
 
Horsens
1.231
 
Odder
428
 
Aalborg
283
 
Skive
928
 
I alt
15.229
 

Anm. :
Kommunernes andel af det forhøjede generelle tilskud på 15 mio. kr.(2014-pl) er beregnet på grundlag af den ændrede fordelingsnøgle for tilskudsfordeling i 2014.
   
 
Esbjerg Kommunes andel af det forhøjede tilskud fremgår ikke af tabellen. Esbjerg Kommune er ikke omfattet af bekendtgørelsen, da der ikke er en færgeforbindelse til Mandø.