Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0024
 
32013L0034
 
32013L0050
 
Links til øvrige EU dokumenter
32014R0095
 
32014R0102
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love1)

(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1367 af 10. december 2013 og senest ved § 46 i lov nr. 1284 af 9. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 1982/891/EØF af 17. december 1982 om spaltning af aktieselskaber, EF-Tidende 1982, nr. L 378, side 47, dele af Rådets direktiv 1989/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler, EF-Tidende 1989, nr. L 395, side 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud, EU-Tidende 2004, nr. L 142, side 12, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EU-Tidende 2004, nr. L 390, side 38, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 1978/660/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 1984/253/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 157, side 87, dele af Rådets direktiv 2006/99/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 137, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/35/EU af 5. april 2011 om fusioner af aktieselskaber, EU-Tidende 2011, nr. L 110, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/30/EU af 25. oktober 2012 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 74, dele af Rådets direktiv 2013/24/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 365, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, EU-Tidende 2013, nr. L 182, side 19, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner, EU-Tidende 2014, nr. L 330, side 1, og som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/102/EU af 7. november 2014 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2014, nr. L 334, side 86, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og Europa-Kommissionens direktiv 2007/14/EF om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 294, side 13.«

2. I § 2, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§§«: »9 a,«.

3. I § 4, stk. 1, ændres »stk. 4-6« til: »stk. 4-7«.

4. I § 4, stk. 2, indsættes efter »§ 7, stk. 3«: »og 4«.

5. I § 4, stk. 4, ændres »§ 7, stk. 4« til: »§ 7, stk. 5«.

6. I § 4 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

7. I § 4, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

8. I § 5, stk. 1, nr. 3, og § 6, stk. 1, nr. 3, ændres »Rådets direktiv 83/349/EØF« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU«.

9. I § 5 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for interessent- og kommanditselskaber, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land.«

10. § 6, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, der er aflagt af en modervirksomhed,«.

11. I § 6, stk. 1, nr. 2, udgår »eller den højere modervirksomhed«.

12. I § 6, stk. 1, nr. 5, ændres »forpligtelser« til: »eksisterende forpligtelser og forpligtelser, som opstår i perioden«.

13. § 7, stk. 2, nr. 1, litra a og b, affattes således:

»a) En balancesum på 44 mio. kr.,

b) en nettoomsætning på 89 mio. kr. og«.

14. § 7, stk. 2, nr. 2, litra a og b, affattes således:

»a) En balancesum på 156 mio. kr.,

b) en nettoomsætning på 313 mio. kr. og«.

15. I § 7, stk. 3, nr. 2, 1. pkt., ændres »nr. 11« til: »nr. 13«.

16. I § 7 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Virksomheder, hvis finansielle indtægter eller indtægter fra investeringsvirksomhed mindst svarer til nettoomsætningen, jf. bilag 1, C, nr. 13, skal ved beregningen af størrelsesgrænserne i stk. 2 anvende nettoomsætningen med tillæg af finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed. Som indtægter af investeringsvirksomhed anses positive værdireguleringer omfattet af § 38, stk. 1, og realiserede gevinster ved salg af investeringsejendomme.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

17. I § 7, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1 og 4« til: »stk. 1 og 5«.

18. I § 8, stk. 1, ændres »nr. 5« til: »nr. 6«.

19. I § 9, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ledelsespåtegning,«: »jf. dog § 9 a,«.

20. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Underskrives årsrapporten digitalt, jf. § 153 c, bortfalder kravet i stk. 1 om, at underskriften og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

21. I § 9, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

22. I § 9, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres to steder »50.000 euro« til: »100.000 euro«.

23. I § 9, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »en anden valuta end euro«: », jf. dog stk. 5«.

24. I § 9 indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt stykke:

»Stk. 5. Stk. 3 gælder ikke for virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land inden den 31. januar 2010, hvis den pålydende værdi pr. enhed er mindst 50.000 euro, eller hvis den pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro. 1. pkt. finder anvendelse i hele gældsinstrumenternes løbetid.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

25. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Består virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan kun af ét medlem på tidspunktet for årsrapportens godkendelse, kan virksomheden undlade at medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten, medmindre virksomheden er omfattet af regnskabsklasse D. Virksomhedens indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen i styrelsens digitale indberetningsløsning anses da som dokumentation for, at ledelsesmedlemmet har godkendt årsrapporten.

Stk. 2. Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, jf. stk. 1, skal de i § 9, stk. 6 og 7, omhandlede erklæringer gives i ledelsesberetningen.«

26. I § 10 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, jf. § 9 a, stk. 1, skal de i stk. 1 omhandlede oplysninger gives i ledelsesberetningen.«

27. I § 11, stk. 3, 1. pkt., ændres »denne lovs §§ 19-21, 23-76, 79-101, 103-107 og 115-134« til: »denne lov«.

28. I § 13, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»§ 11, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

29. § 13, stk. 3, ophæves.

30. I § 18, 2. pkt., ændres »statsautoriseret eller registreret« til: »godkendt«.

31. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Aktiver og forpligtelser i åbningsbalancen skal måles efter enten overtagelsesmetoden eller sammenlægningsmetoden, jf. §§ 122 og 123. Den valgte metode skal anvendes systematisk og konsekvent for alle aktiver og forpligtelser.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

32. § 19, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Indregner en virksomhed, der ejes personligt af en eller flere indehavere, aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal disse klassificeres således, at de tydeligt fremstår adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i balancen og resultatopgørelsen.«

33. I § 20, stk. 2, indsættes efter »forpligtelser«: »samt indtægter og omkostninger«.

34. § 22, stk. 1, affattes således:

»En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, skal udarbejde en årsrapport, der i det mindste består af en ledelsespåtegning, jf. dog § 9 a, stk. 1, balance, resultatopgørelse, noter, jf. dog § 22 b, stk. 1, og en ledelsesberetning. Har en godkendt revisor afgivet en revisionspåtegning eller anden erklæring til årsrapporten, jf. §§ 135 og 135 a, skal revisionspåtegningen eller erklæringen indgå i årsrapporten. §§ 11-17, § 19, stk. 1, 2 og 4, § 20, stk. 2, §§ 22 a, 22 b og 23-77 finder anvendelse, jf. dog § 137.«

35. I § 22 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Første gang en virksomhed ikke længere anvender en eller flere af undtagelserne i § 22 b, kan virksomheden for de poster i resultatopgørelsen, som påvirkes af, at § 37 finder anvendelse, opgøre sammenligningstal for resultatopgørelsen efter § 24 for perioder, der ligger før regnskabsåret, efter den hidtil anvendte metode.«

36. Efter § 22 indsættes før overskriften før § 23:

»Undtagelse for mikrovirksomheder

§ 22 a. Mikrovirksomheder kan anvende undtagelserne i § 22 b, jf. dog stk. 3. Ved mikrovirksomheder forstås meget små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

1) En balancesum på 2.700.000 kr.

2) En nettoomsætning på 5.400.000 kr.

3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10.

Stk. 2. Ved beregning af størrelsesgrænserne i stk. 1 finder § 7, stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Uanset at størrelsesgrænserne i stk. 1 er opfyldt, kan undtagelserne i § 22 b ikke anvendes af følgende virksomheder:

1) Virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse.

2) Virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med at anbringe deres midler i værdipapirer og fast ejendom eller i andre aktiver alene med det formål at fordele investeringsrisikoen og lade deres selskabsdeltagere drage økonomisk fordel af resultaterne af forvaltningen af deres aktiver.

3) Virksomheder, der er forbundet med virksomheder omfattet af nr. 2, som har fast kapital, såfremt de forbundne virksomheder alene har til formål at erhverve fuldt indbetalte kapitalandele, der er udstedt af disse investeringsvirksomheder.

4) Virksomheder, der på balancetidspunktet har rettigheder eller forpligtelser som følge af indgåede aftaler om afledte finansielle instrumenter.

§ 22 b. Mikrovirksomheder, jf. § 22 a, er ved udarbejdelsen af årsregnskabet undtaget fra at give følgende oplysninger i noterne:

1) Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. § 53.

2) Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, jf. § 63.

3) Oplysninger om visse særlige poster, jf. § 67 a, nr. 1 og 2.

4) Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. § 68.

Stk. 2. En virksomhed, som anvender en eller flere af undtagelserne i stk. 1, skal oplyse dette i noterne.

Stk. 3. § 11, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på årsregnskaber, hvor en eller flere af undtagelsesmulighederne i stk. 1 er anvendt.

Stk. 4. §§ 37-38 finder ikke anvendelse for virksomheder, der anvender en eller flere af undtagelserne i stk. 1.«

37. I § 23, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »post«: », jf. dog stk. 6«.

38. I § 23, stk. 3, indsættes efter »overskueligheden«: », jf. dog stk. 6«.

39. I § 23, stk. 4, indsættes efter »påkrævet«: », jf. dog stk. 6«.

40. I § 23 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der begrænser mulighederne for at fravige skemaerne for balance og resultatopgørelse i henhold til stk. 2, 2. og 3. pkt., og stk. 3 og 4, i det omfang dette er nødvendigt, for at årsrapporter m.v. kan indberettes digitalt.«

41. § 26, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

42. § 30 ophæves.

43. § 31 affattes således:

»§ 31. Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå som en særlig post i egenkapitalen under »Overført overskud eller underskud«, jf. bilag 2, skema 1 eller 2.

Stk. 2. Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte i regnskabsåret, skal dette fremgå særskilt af resultatdisponeringen. Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets udløb, skal dette fremgå i tilknytning til resultatdisponeringen.«

44. § 33, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Virksomheden kan endvidere undlade at indregne internt oparbejdede udviklingsprojekter og heraf følgende immaterielle rettigheder såsom patenter og lignende rettigheder.«

45. I § 33 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Uanset stk. 1 kan eventualaktiver først indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at de vil resultere i, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

46. § 34 ophæves.

47. I § 36 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved overtagelse af en bestående virksomhed finder §§ 121-123 tilsvarende anvendelse.«

48. I § 37, stk. 1, 2. og 4. pkt., ændres »velfungerende« til: »aktivt«.

49. I § 37, stk. 3, nr. 3, ændres »kapitalandele og« til: »kapitalandele,«.

50. § 37, stk. 3, nr. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»4) egenkapitalinstrumenter udstedt af virksomheden,

5) kontrakter om betinget vederlag for erhvervelse af virksomhed i forbindelse med en virksomhedssammenslutning,

6) råvarebaserede kontrakter, som giver parterne ret til at afregne kontant eller i andre finansielle instrumenter, og som derfor anses som afledte finansielle instrumenter, og som

a) er indgået for at sikre og fortsat sikrer virksomhedens forventede krav med hensyn til køb, salg eller anvendelse,

b) fra første færd blev indgået med henblik herpå og

c) forventes at blive afregnet ved levering af råvaren, og

7) andre finansielle instrumenter med sådanne særlige egenskaber, at instrumenterne i overensstemmelse med, hvad der er almindeligt accepteret, indregnes og måles anderledes end andre finansielle instrumenter.«

51. I § 37 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Uanset stk. 1-3 kan virksomheden undlade at måle kapitalandele, som ikke er optaget til handel på et aktivt marked, til dagsværdi.

Stk. 5. Uanset stk. 1-4 kan virksomheden indregne og måle finansielle aktiver og forpligtelser i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget af Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, og efterfølgende ændringer, som vedtages af Europa-Kommissionen i overensstemmelse med den nævnte forordning. Anvender virksomheden denne mulighed, skal der gives de oplysninger om finansielle aktiver og forpligtelser, som er krævet i de nævnte standarder.«

52. Efter § 37 indsættes:

»§ 37 a. Finansielle aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf kan uanset § 37, stk. 2, måles til dagsværdi, når de er effektivt sikret af et sikringsinstrument, der i henhold til § 37, stk. 1, skal måles til dagsværdi.«

53. § 38, stk. 1, affattes således:

»Efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi.«

54. § 38, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

55. I § 38, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »som hovedaktivitet«.

56. § 38, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. § 37, stk. 1, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse på stk. 1 og 2.«

57. I § 40 indsættes efter 1. pkt.:

»Kostprisen for anlægsaktiver kan desuden indeholde de omkostninger, der indirekte kan henføres til det pågældende anlægsaktiv, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperioden.«

58. § 41, stk. 1, affattes således:

»Virksomheden kan opskrive immaterielle og materielle anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til dagsværdi. Immaterielle anlægsaktiver kan dog alene opskrives, hvis de handles på et aktivt marked.«

59. I § 41, stk. 2, og § 43 a, stk. 6, 3. pkt., ændres »§ 37, stk. 1, 2.-4. pkt.« til: »§ 37, stk. 1, 2.-5. pkt.«

60. I § 41, stk. 3, nr. 3, udgår »eller«.

61. I § 41, stk. 3, nr. 4, ændres »§ 52.« til: »§ 52, eller«.

62. I § 41, stk. 3, 3. pkt., indsættes som nr. 5:

»5) reduceres i værdi som følge af afskrivninger.«

63. I § 42, stk. 1, ændres »§§ 37 eller 38« til: »§§ 37, 37 a eller 38«.

64. I § 42 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte lavere værdi kan ikke opretholdes, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivning på goodwill kan dog ikke tilbageføres.«

65. I § 43, stk. 2, udgår »målt til værdien på tidspunktet for brugstidens begyndelse«.

66. § 43, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I særlige tilfælde, hvor en virksomhed ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for goodwill og udviklingsomkostninger, skal denne antages at være 10 år.«

67. § 44 affattes således:

»§ 44. Kostprisen for omsætningsaktiver skal indeholde de omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv.

Stk. 2. Kostprisen for omsætningsaktiver kan desuden indeholde de omkostninger, der indirekte kan henføres til det pågældende omsætningsaktiv, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperioden. Herudover kan renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstilling af varer, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen.

Stk. 3. Distributionsomkostninger må ikke indregnes i kostprisen, jf. stk. 1 og 2.«

68. § 46 affattes således:

»§ 46. Omsætningsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37-38, skal nedskrives til en lavere nettorealisationsværdi.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte lavere værdi kan ikke opretholdes, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.«

69. I § 47, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Hensatte forpligtelser til omstrukturering skal indregnes, når der er truffet beslutning om omstrukturering og processen med at gennemføre omstruktureringen er påbegyndt.«

70. § 47, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hensatte forpligtelser, som ikke vedrører indkomstskatter, kan måles til kapitalværdi.«

71. Overskriften før § 48 og § 48 ophæves.

72. I § 49, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 38, stk. 1 og 3,« til: »§ 38, stk. 1 og 2,«.

73. I § 49, stk. 2, nr. 1, ændres »§§ 41 og 46« til: »§ 41«.

74. I § 49, stk. 2, nr. 2, udgår », i det omfang kapitalandelene ikke indregnes i balancen«.

75. I § 49, stk. 2, nr. 5, ændres »jf. § 13, stk. 2, og« til: »jf. § 13, stk. 2,«.

76. I § 49, stk. 2, nr. 6, ændres »fundamentale« til: »væsentlige«.

77. I § 49, stk. 2, nr. 6, ændres »jf. § 52, stk. 2,« til: »jf. § 52, stk. 2, og«.

78. I § 49, stk. 2, indsættes som nr. 7:

»7) aktuarmæssige gevinster og tab, som indgår i opgørelsen af pensionsforpligtelsen.«

79. I § 50 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bruttoværdien af de modregnede beløb skal oplyses i noterne.«

80. § 51, stk. 1 og 2, affattes således:

»Ændrer virksomheden regnskabspraksis, skal de poster i årsregnskabet, der berøres heraf, ændres i overensstemmelse med den nye praksis ved indregning af effekten af ændringen direkte på egenkapitalen primo regnskabsåret. Sammenligningstal skal ændres i overensstemmelse med den nye praksis.

Stk. 2. Ændrer virksomheden regnskabspraksis for at kunne opskrive aktiver efter § 41, stk. 1, skal der ske indregning direkte på egenkapitalen. Opskrivninger skal behandles efter § 41, stk. 3. Sammenligningstal skal ikke tilpasses.«

81. § 52, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Indeholder årsregnskabet vedrørende tidligere regnskabsår væsentlige fejl, skal den beløbsmæssige effekt af korrektionen indregnes direkte på egenkapitalen primo regnskabsåret, og sammenligningstallene for tidligere år skal tilpasses.«

82. Efter § 52 indsættes i kapitel 7:

»§ 52 a. Noter til årsregnskabet skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører.«

83. § 53, stk. 2, nr. 1, litra a-c, ophæves, og i stedet indsættes:

»a) De værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved opgørelsen af dagsværdien, når aktiver eller forpligtelser måles til dagsværdi, jf. §§ 37-38, og dagsværdien ikke måles på grundlag af observationer på et aktivt marked.

b) Afskrivningsmetode, skøn over restværdi og brugstid i forbindelse med afskrivning af anlægsaktiver. Afskrivningsperioden for goodwill skal begrundes.«

Litra d bliver herefter litra c.

84. § 53, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4) Indregningsmetoderne og målegrundlag anvendt ved virksomhedssammenslutninger.«

85. I § 54, 2. pkt., ændres »fejl, herunder fundamentale fejl« til: »væsentlige fejl«.

86. Overskriften før § 56 og § 56 ophæves.

87. § 58 affattes således:

»§ 58. Opskriver virksomheden anlægsaktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37-38, skal følgende oplyses:

1) Den regnskabsmæssige værdi i balancen, som ville have været indregnet, hvis opskrivning efter § 41, stk. 1, ikke havde været foretaget.

2) Om posten »Reserve for opskrivning« under egenkapitalen:

a) Størrelsen primo regnskabsåret,

b) tilgang i løbet af regnskabsåret,

c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger,

d) årets afskrivninger,

d) afgang i løbet af regnskabsåret og

f) størrelsen ultimo regnskabsåret.«

88. Efter § 58 indsættes:

»§ 58 a. Måles aktiver eller forpligtelser til dagsværdi, jf. §§ 37-38, og måles dagsværdien ikke på grundlag af observationer på et aktivt marked, skal der oplyses om de centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 kan gives samlet for en kategori eller en gruppe af aktiver, hvis de centrale forudsætninger for dagsværdiberegningen i henholdsvis kategorien og gruppen af aktiver ikke afviger væsentligt indbyrdes.

§ 58 b. For afledte finansielle instrumenter, som løbende måles til dagsværdi, jf. § 37, stk. 1, skal der oplyses om omfanget og karakteren af instrumenterne samt væsentlige betingelser, som kan få betydning for beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 kan gives samlet for ensartede afledte finansielle instrumenter.

§ 58 c. Virksomheden skal oplyse om de positive og negative forskelsbeløb, som konstateres ved første indregning af kapitalandele efter § 43 a. Forskelsbeløbene beregnes efter § 121, jf. §§ 122 og 123.«

89. § 64 affattes således:

»§ 64. Virksomheden skal oplyse om den samlede størrelse af sine eventualforpligtelser, herunder leasing-, kautions- og garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen.

Stk. 2. Har virksomheden stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal den oplyse dette og angive det samlede omfang af pantsætninger og sikkerhedsstillelser og angive den regnskabsmæssige værdi af henholdsvis de pantsatte aktiver og de aktiver, der er stillet sikkerhed i.

Stk. 3. Forpligtelser som nævnt i stk. 1 og pantsætninger og sikkerhedsstillelser som nævnt i stk. 2 over for henholdsvis tilknyttede og associerede virksomheder skal oplyses særskilt.«

90. Efter § 67 indsættes før overskriften før § 69:

»Resultatopgørelsen

§ 67 a. Virksomheden skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art. Der skal herunder gives oplysning om årets

1) tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver,

2) nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger,

3) nedskrivninger på anlægsaktiver og

4) tilbageførsler af nedskrivninger på anlægsaktiver.«

91. Efter overskriften før § 69 indsættes:

»§ 68. Virksomheden skal angive det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret.«

92. § 71 affattes således:

»§ 71. Virksomheden skal oplyse navn på og hjemsted for den modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed.«

93. § 72 ophæves.

94. I § 73, stk. 1, 1. pkt., ændres »et aktieselskab, et anpartsselskab, et partnerselskab (kommanditaktieselskab) eller en erhvervsdrivende fond« til: »en virksomhed«.

95. I § 73, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Herudover skal for hver kategori oplyses om nedskrivninger på indregnede beløb, og om der er givet afkald, herunder delvis afkald, på indregnede beløb.«

96. § 73, stk. 3 og 4, ophæves.

97. Overskriften før § 75 og §§ 75 og 76 ophæves.

98. Overskriften før § 76 a, § 76 a, overskriften før § 77 og § 77 ophæves, og i stedet indsættes:

»Ledelsesberetningen

§ 76 a. Ledelsesberetningen skal

1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter og

2) redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

§ 77. Ejer en virksomhed egne kapitalandele, skal den oplyse

1) antal og pålydende værdi eller ved kapitalandele uden pålydende værdi den bogførte pariværdi med angivelse af, hvilken procentdel virksomhedens beholdning af egne kapitalandele udgør af virksomhedskapitalen,

2) antal og pålydende værdi eller ved kapitalandele uden pålydende værdi den bogførte pariværdi med angivelse af, hvilken procentdel virksomhedens beholdning af egne kapitalandele udgør af virksomhedskapitalen, der er henholdsvis erhvervet og afhændet i regnskabsåret, og størrelsen af den samlede henholdsvis købesum og salgssum og

3) årsager til erhvervelser af egne kapitalandele i regnskabsåret.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for egne kapitalandele, virksomheden har erhvervet til sikkerhed.«

99. § 78, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse C, skal udarbejde en årsrapport, der i det mindste består af en ledelsespåtegning, jf. dog § 9 a, stk. 1, balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og en ledelsesberetning.

Stk. 2. Når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen m.v. i årsrapporten, jf. § 135, stk. 1 og 5.

Stk. 3. §§ 11-17, § 19, stk. 1, 2 og 4, § 20, stk. 2, §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1. og 3. pkt., §§ 41-43, § 44, stk. 1 og 3, og §§ 45-64, 66-70, 73, 74, 77-77 b, 78 a og 80-101 finder anvendelse.

Stk. 4. Kommer regler i §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1. og 3. pkt., §§ 41-43, § 44, stk. 1 og 3, og §§ 45-64, 66-70, 73, 74, 77-77 b og 78 a i strid med regler i §§ 80-101, har reglerne i §§ 80-101 forrang.

Stk. 5. Ønsker en virksomhed at aflægge årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, finder § 137 anvendelse.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 6 og 7.

100. I § 78, stk. 3, der bliver stk. 7, indsættes efter »regnskabsklasse A eller B,«: »eller som er ophørt med at anvende § 78 a,«.

101. Efter § 78 indsættes:

»Undtagelse for mellemstore dattervirksomheder

§ 78 a. Dattervirksomheder, der i henhold til § 7 er mellemstore virksomheder, kan uanset § 7, stk. 1, nr. 3, vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, jf. afsnit III, bortset fra bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b, hvis

1) dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, der er aflagt af en modervirksomhed,

2) modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU-/EØS-land,

3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis den pågældende modervirksomhed er udenlandsk, efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler,

4) alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden for det pågældende regnskabsår,

5) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forpligtelser og forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport for et senere regnskabsår, hvor undtagelsen ikke er anvendt, og denne årsrapport er modtaget og offentliggjort efter reglerne i kapitel 19 og 20 og

6) det oplyses i såvel dattervirksomhedens årsrapport som i det omhandlede koncernregnskab, at dattervirksomheden har aflagt årsrapport under henvisning til denne paragraf.

Stk. 2. Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i stk. 1, kan lade revisionen af årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jf. § 135, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i stk. 1, skal indsende deres årsrapport sammen med de i § 146 a nævnte dokumenter.«

102. § 79 ophæves.

103. § 80 affattes således:

»§ 80. Virksomheden skal i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen særskilt præsentere de aktiviteter, der i henhold til en samlet plan skal afhændes, lukkes eller opgives, medmindre de ikke kan udskilles fra de øvrige aktiviteter.

Stk. 2. De poster, som er sammendraget i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen efter stk. 1, skal specificeres i noterne.«

104. I § 81, 2. pkt., og § 103 ændres »skema 5« til: »skema 3«.

105. I § 81, 2. pkt., og § 103 ændres »skema 6« til: »skema 4«.

106. § 82 affattes således:

»§ 82. Virksomheden skal i kostprisen for de varebeholdninger, den har fremstillet, indregne de omkostninger, der indirekte kan henføres til varebeholdninger, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperioden.«

107. I § 83, 2. pkt., udgår », koncessioner«.

108. I § 83 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Indregnes udviklingsprojekter, jf. stk. 1, skal et beløb svarende til de indregnede udviklingsomkostninger indregnes direkte i posten »Reserve for udviklingsomkostninger« under egenkapitalen. § 41, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse på denne reserve.«

109. Efter § 86 indsættes i kapitel 10:

»Egenkapitalopgørelsen

§ 86 a. Egenkapitalopgørelsen skal for hver post oplyse

1) størrelsen primo regnskabsåret,

2) tilgang i løbet af regnskabsåret,

3) afgang i løbet af regnskabsåret og

4) størrelsen ultimo regnskabsåret.

Stk. 2. Indholdet af årets bevægelser på egenkapitalopgørelsen skal fremgå af benævnelsen eller af noterne.

Stk. 3. I opgørelsen efter stk. 1 skal særskilt fremgå til- og afgange i posterne »Reserve for opskrivninger« og »Reserve for udviklingsomkostninger« samt beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen i henhold til § 49, stk. 2, nr. 3 og 4.

Stk. 4. Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud skal fremgå af opgørelsen.«

110. § 87 affattes således:

»§ 87. Ud over de i § 53 krævede oplysninger skal redegørelsen for anvendt regnskabspraksis indeholde oplysning om indregningsmetoder og målegrundlag for pengestrømsopgørelsen, herunder oplysning om, hvad virksomheden henregner til likvider. Det skal særskilt oplyses, hvis virksomheden har undladt at udarbejde en pengestrømsopgørelse i medfør af § 86, stk. 4.

Stk. 2. Virksomheden skal i ledelsesberetningen oplyse om de anvendte metoder til opgørelse af de nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen.«

111. Overskriften før § 87 a affattes således:

»Virksomhedskapitalen«.

112. § 87 a affattes således:

»§ 87 a. Består virksomhedskapitalen i et kapitalselskab af flere klasser, skal disse specificeres, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Antallet af aktier eller anparter og deres pålydende værdi skal angives for hver klasse. Ved kapitalandele uden pålydende værdi skal den bogførte pariværdi angives for hver klasse.

Stk. 3. For aktieselskaber skal angives antal og pålydende værdi eller ved kapitalandele uden pålydende værdi den bogførte pariværdi.

Stk. 4. Er der i et aktieselskab, anpartsselskab eller partnerselskab tegnet nye kapitalandele i regnskabsåret, skal antallet og den pålydende værdi eller ved kapitalandele uden pålydende værdi den bogførte pariværdi oplyses.«

113. Efter § 88 indsættes:

»§ 88 a. Virksomheden skal oplyse om de særlige forudsætninger, som ligger til grund for indregning og måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver.

§ 88 b. Har virksomheden finansielle anlægsaktiver, der måles til kostpris, hvor de pågældende aktiver er indregnet til en højere værdi end dagsværdien, skal virksomheden give oplysning om aktivernes dagsværdi, den indregnede værdi og årsagen til, at der ikke er foretaget nedskrivninger. Der skal endvidere gives oplysning om, hvilken dokumentation der ligger til grund for antagelsen om, at den bogførte værdi vil blive genindvundet.

Stk. 2. Oplysningerne kan gives samlet for ensartede grupper af anlægsaktiver.«

114. I § 93, stk. 1, 1. pkt., ændres »og den fastsatte frist for ombytning til kapitalandele« til: », den fastsatte frist for ombytning til kapitalandele og eventuelle øvrige rettigheder, som er knyttet hertil«.

115. I § 93 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på øvrige rettigheder udstedt af virksomheden, som vil kunne medføre afgang af eksisterende eller udstedelse af nye kapitalandele i virksomheden. Oplysningerne skal gives for hver rettighed.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

116. Efter § 93 indsættes før overskriften før § 94:

»Hensatte forpligtelser

§ 93 a. For udskudt skat, jf. § 47, skal i det mindste oplyses om beløbet

1) ved foregående regnskabsårs slutning,

2) indregnet i resultatopgørelsen i regnskabsåret,

3) indregnet direkte på egenkapitalen i regnskabsåret og

4) på balancetidspunktet.«

117. I § 94 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »Store virksomheder« til: »Virksomheden«.

118. Efter § 94 a indsættes før overskriften før § 95:

»§ 94 b. Oplysningerne om eventualforpligtelser, jf. § 64, stk. 1, skal gives særskilt for kautions- og garantiforpligtelser samt andre eventualforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen.

Stk. 2. For leasingaftaler, der oplyses i overensstemmelse med § 64, stk. 1, skal forpligtelserne i henhold til aftalerne oplyses særskilt, medmindre forpligtelserne er indregnet i balancen.«

119. § 95 affattes således:

»§ 95. Virksomheden skal redegøre for indtægter og omkostninger, der hidrører fra ændring af regnskabsmæssigt skøn, jf. § 52.«

120. Efter § 95 indsættes:

»§ 95 a. Virksomheden skal oplyse om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud. Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå som en særlig post i egenkapitalen under »Overført overskud eller underskud«, jf. bilag 2, skema 1 eller 2.

Stk. 2. Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte i regnskabsåret, skal dette oplyses. Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets udløb, skal dette ligeledes oplyses.

Stk. 3. Afgivelsen af oplysningerne efter stk. 1 og 2 fritager virksomheden for at give de i § 31 krævede oplysninger.«

121. § 96, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Store virksomheder skal oplyse nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og på geografiske markeder, hvis disse henholdsvis aktiviteter og markeder afviger betydeligt indbyrdes med hensyn til tilrettelæggelsen af salget af varer og tjenesteydelser.«

122. Efter § 97 indsættes:

»§ 97 a. Virksomheden skal oplyse navn på, hjemsted og retsform for hver dattervirksomhed og associeret virksomhed og for hvert interessent- eller kommanditselskab, i hvilket virksomheden er interessent eller komplementar.

Stk. 2. Virksomheden skal endvidere for hver dattervirksomhed og associeret virksomhed oplyse,

1) hvor stor en andel virksomheden ejer, og

2) størrelsen af egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 2, nr. 2, kan undlades, hvis den pågældende dattervirksomhed eller associerede virksomhed ikke er forpligtet til at offentliggøre årsrapport og virksomheden ejer mindre end 50 pct. af egenkapitalen.

Stk. 4. Oplysningerne i stk. 1 kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden selv eller de i stk. 1 omhandlede virksomheder. Anvendelse af 1. pkt. skal oplyses.

§ 97 b. Virksomheden skal oplyse navn på og hjemsted for de modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab for den henholdsvis største og mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed. Det skal endvidere oplyses, hvor de pågældende udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber kan rekvireres.«

123. I § 98 ændres »§ 76« til: »§ 77«.

124. § 98 a affattes således:

»§ 98 a. Virksomhedens personaleomkostninger skal specificeres i lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring, medmindre dette fremgår af resultatopgørelsen.«

125. § 98 c, stk. 1, affattes således:

»Har der fundet transaktioner sted mellem virksomheden og dens nærtstående parter, jf. stk. 2, skal virksomheden oplyse om arten af forholdet mellem virksomheden og de nærtstående parter og give de oplysninger om transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for en forståelse af forholdets mulige påvirkning af årsregnskabet. Oplysningerne skal som minimum omfatte

1) transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse,

2) den beløbsmæssige størrelse af mellemværender og betingelserne for disse,

3) årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter og

4) den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender.«

126. I § 98 c indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Oplysningerne efter stk. 1 kan begrænses til at omfatte transaktioner, som ikke er gennemført på normale markedsvilkår. Anvendelse af 1. pkt. skal oplyses.«

127. Efter § 98 c indsættes før overskriften før § 99:

»§ 98 d. Der skal gives en beskrivelse af arten af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb, og den finansielle virkning heraf.«

128. I § 99, stk. 1, nr. 1, ændres »hovedaktiviteter« til: »væsentligste aktiviteter«.

129. § 99, stk. 1, nr. 5, ophæves.

Nr. 6-11 bliver herefter nr. 5-10.

130. § 99 a affattes således:

»§ 99 a. Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk. 2-9. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Stk. 2. Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende, jf. dog stk. 3, 6 og 7:

1) Der skal gives en kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel.

2) Der skal gives oplysning om virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Der skal som minimum oplyses om politikker for miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. For hvert politikområde skal det oplyses, om virksomheden har en politik på det pågældende område, og hvad politikken i givet fald går ud på.

3) For hvert politikområde, jf. nr. 2, skal det oplyses, hvordan virksomheden omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, og der skal oplyses om eventuelle systemer eller procedurer herfor. Der skal endvidere gives oplysning om anvendte processer for nødvendig omhu (»due diligence«), hvis virksomheden anvender sådanne processer.

4) Der skal gives oplysning om de væsentligste risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter og tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Der skal herunder gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende risici. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde.

5) Der skal gives oplysning om virksomhedens anvendelse af eventuelle ikkefinansielle nøglepræstationsindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter.

6) Der skal gives oplysning om virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde, jf. nr. 2.

Stk. 3. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar på de i stk. 2, nr. 2, anførte områder, skal dette oplyses i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil for hvert enkelt af de anførte områder.

Stk. 4. Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i stedet vælge at give redegørelsen

1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 8, 1. pkt., eller

2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 8, 2. pkt.

Stk. 5. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter stk. 1-3 gives for koncernen som helhed.

Stk. 6. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 1-3.

Stk. 7. En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse om samfundsansvar efter stk. 2, hvis virksomheden oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder de i stk. 2 anførte oplysninger. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse, hvis oplysningerne ikke dækker de i stk. 2 anførte politikområder.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten og revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offentliggøres heri, jf. stk. 4, nr. 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden, jf. stk. 4, nr. 2.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksomhed kan oplyse om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder.«

131. I § 99 b, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 99 a, stk. 4-8,« til: »§ 99 a, stk. 4-9,«.

132. I § 99 b, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 99 a, stk. 2-8,« til: »§ 99 a, stk. 2-9,«.

133. Efter § 99 b indsættes:

»§ 99 c. Store virksomheder med aktivitet inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, udvikling og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster m.v. eller skovning af primærskove, skal supplere ledelsesberetningen med en beretning om betalinger til myndigheder, jf. dog stk. 4. Med myndigheder forstås i denne forbindelse enhver national, regional eller lokal myndighed i Danmark eller i udlandet, herunder en tjenestegren, et organ eller en virksomhed, der er kontrolleret af den pågældende myndighed på samme måde, som en dattervirksomhed er kontrolleret af en modervirksomhed.

Stk. 2. Beretningen skal indeholde følgende oplysninger vedrørende betalinger, som er foretaget i regnskabsåret, jf. dog stk. 4, 6 og 7:

1) De samlede betalinger foretaget til hver myndighed.

2) De samlede beløb pr. type af betaling til hver myndighed vedrørende

a) produktionsrettigheder,

b) skatter og afgifter på virksomhedens indtægt, produktion eller overskud, bortset fra skatter og afgifter på forbrug,

c) royalties,

d) udbytte,

e) underskrifts-, opdagelses- og produktionsbonusser,

f) licensafgifter, lejeafgifter, adgangsgebyrer og andre vederlag for licenser eller koncessioner og

g) betalinger for forbedringer af infrastruktur.

Stk. 3. Når betalingerne er henført til et bestemt projekt, skal der tillige gives oplysninger om de samlede beløb pr. type af betaling som nævnt i stk. 2, nr. 2, der er foretaget til hvert enkelt projekt. Endvidere skal de samlede betalinger til hvert enkelt projekt oplyses.

Stk. 4. Virksomheden kan undlade at medtage en betaling på under 750.000 kr. i beretningen. Det gælder, uanset om betalingen er foretaget som en enkeltstående betaling eller som en række med hinanden forbundne betalinger, når den samlede række af betalinger ikke udgør over 750.000 kr. i regnskabsåret.

Stk. 5. Beretningen om betalinger til myndigheder skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i stedet vælge at give beretningen om betalinger til myndigheder

1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 9 eller

2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 9.

Stk. 6. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter stk. 1-3 gives for koncernen som helhed.

Stk. 7. En virksomhed, som er omfattet af stk. 1, og som er en dattervirksomhed af en modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU-/EØS-land, kan undlade selv at udarbejde en beretning om betalinger til myndigheder, i det omfang de efter stk. 1-3 krævede oplysninger indgår i modervirksomhedens beretning om betalinger til myndigheder.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om, at virksomheder, der er omfattet af stk. 1 eller § 128, stk. 1, og som udarbejder og offentliggør en beretning om betalinger til myndigheder, som vurderes at svare til kravene i denne lov, fritages for kravene i stk. 1-7. Fritagelsen omfatter dog ikke forpligtelsen til at offentliggøre den pågældende beretning.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af beretningen om betalinger til myndigheder i en supplerende beretning til årsrapporten og nærmere regler om revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offentliggøres heri, jf. stk. 5, nr. 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af beretningen om betalinger til myndigheder på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og om revisors pligter i forbindelse hermed, jf. stk. 5, nr. 2.«

134. I § 101, stk. 1, nr. 1, udgår »resultat af ekstraordinære poster,«.

135. I § 101, stk. 3, 1. pkt., ændres »en mellemstor virksomhed« til: »virksomheden«.

136. § 102, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse D, skal udarbejde en årsrapport, der i det mindste består af en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse, noter og en ledelsesberetning.

Stk. 2. Når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen m.v. i årsrapporten, jf. § 135, stk. 1 og 5.

Stk. 3. §§ 11-17, § 19, stk. 1, 2 og 4, § 20, stk. 2, §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1. og 3. pkt., §§ 41-43, § 44, stk. 1 og 3, §§ 45-64, 66-70, 73, 74, 77-77 b og 80-95 a, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101 og 103-108 finder anvendelse, jf. dog § 137.

Stk. 4. Kommer regler i §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1. og 3. pkt., §§ 41-43, § 44, stk. 1 og 3, og §§ 45-64, 66-70, 73, 74 og 77-77 b i strid med reglerne i §§ 80-95 a, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101, har reglerne i §§ 80-95 a, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101 forrang.

Stk. 5. Kommer regler i §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1. og 3. pkt., §§ 41-43, § 44, stk. 1 og 3, §§ 45-64, 66-70, 73, 74, 77-77 b og 80-95 a, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101 i strid med reglerne i §§ 103-108, har reglerne i §§ 103-108 forrang.

Stk. 6. Hvor reglerne i §§ 80-95 a, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101 indeholder forskelle i kravene til mellemstore og store virksomheder, skal en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse D, uanset virksomhedens egen størrelse følge reglerne for store virksomheder.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 7 og 8.

137. § 106 a ophæves.

138. I § 107 a, stk. 1, nr. 1, litra c, ændres »§ 75, stk. 1,« til: »§ 87 a,«.

139. I § 107 a, stk. 2, ændres »§ 75, stk. 1, og § 104« til: »§§ 87 a og 104«.

140. § 109, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. § 110 finder ikke anvendelse på modervirksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, eller hvis en dattervirksomhed af den pågældende modervirksomhed er

1) omfattet af regnskabsklasse D,

2) et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF, og som ikke er omhandlet i direktivets artikel 2, eller

3) et forsikringsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Stk. 3. Endvidere finder § 112 ikke anvendelse på modervirksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land.«

141. § 110, stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:

»1) En balancesum på 44 mio. kr.,

2) en nettoomsætning på 89 mio. kr. og«.

142. § 110, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. § 7, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse på den samlede koncern. Balancesum og nettoomsætning skal dog opgøres efter §§ 119 og 120.

Stk. 3. I stedet for at anvende den i stk. 2, 2. pkt., anførte beregningsmåde kan modervirksomheden beregne balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret som summen af alle koncernvirksomhedernes balancesummer, nettoomsætninger og heltidsbeskæftigede. Ved beregning af balancesum og nettoomsætning forhøjes beløbsstørrelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, med 20 pct.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

143. I § 111, stk. 3, nr. 2, ændres »Rådets direktiv 1983/349/EØF« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU«.

144. I § 112, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »koncernregnskab«: »og konsolideret ledelsesberetning«.

145. I § 112, stk. 2, nr. 1, ændres »koncernregnskab, og« til: »koncernregnskab,«.

146. § 112, stk. 2, nr. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab og konsolideret ledelsesberetning i overensstemmelse med

a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer,

b) regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne for konsoliderede årsregnskaber i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer,

c) de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget af Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, samt efterfølgende ændringer, som vedtages af Europa-Kommissionen i overensstemmelse med den nævnte forordning, eller

d) regler, der af Europa-Kommissionen er vurderet at være ligeværdige med reglerne for konsoliderede årsregnskaber i de internationale regnskabsstandarder, og

3) koncernregnskabet er revideret af personer, der er godkendt i medfør af den nationale lovgivning, hvorunder den højere modervirksomhed henhører.«

147. § 112, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) den lavere modervirksomheds eget regnskab og dens dattervirksomheders regnskaber indgår ved fuld konsolidering i koncernregnskabet for den højere modervirksomhed, jf. dog § 114,«.

148. § 112, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3) den lavere modervirksomhed til Erhvervsstyrelsen sammen med sin egen årsrapport indsender det i stk. 1 eller 2 nævnte koncernregnskab, ledelsesberetningen og den tilhørende revisionspåtegning samt de oplysninger, styrelsen måtte kræve, jf. § 147.«

149. § 113 affattes således:

»§ 113. For koncerner, som efter eliminering, jf. § 120, opfylder størrelsesgrænserne for mellemstore virksomheder, jf. § 7, stk. 2-4, skal koncernregnskabet i det mindste udarbejdes efter reglerne for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Stk. 2. For koncerner, som efter eliminering, jf. § 120, opfylder størrelsesgrænserne for store virksomheder, jf. § 7, stk. 2-4, skal koncernregnskabet i det mindste udarbejdes efter reglerne for store virksomheder i regnskabsklasse C. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for koncerner, som efter eliminering, jf. § 120, opfylder størrelsesgrænserne for små virksomheder, jf. § 7, stk. 2-4, men som ikke kan undlade at udarbejde koncernregnskab i henhold til § 110.

Stk. 3. Er modervirksomheden omfattet af regnskabsklasse D, skal koncernregnskabet udarbejdes efter reglerne i regnskabsklasse D uanset koncernens størrelse.

Stk. 4. Aflægger en modervirksomhed, som kan undlade at aflægge koncernregnskab, alligevel et koncernregnskab, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, finder bestemmelserne om koncernregnskaber i kapitel 14 anvendelse. Modervirksomheden kan dog anvende reglerne for årsregnskaber i regnskabsklasse B på koncernregnskabet, hvis modervirksomheden kunne undlade at aflægge koncernregnskab efter § 110. Kapitalandele i associerede virksomheder skal dog i koncernregnskabet indregnes og måles til disse virksomheders indre værdi ved anvendelse af bestemmelserne i § 43 a, stk. 2-6.«

150. I § 116, stk. 2, indsættes to steder efter »forud for«: »eller efter«.

151. I § 118, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »resultatopgørelse«: », egenkapitalopgørelse«.

152. § 118, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital opføres som en særskilt hovedpost under »Egenkapital«. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat skal opføres som en særskilt post i ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud.«

153. § 120, stk. 2, § 121, stk. 3, og § 122, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

154. I § 122 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved vurderingen af, hvilken virksomhed der er den erhvervende virksomhed, tages der udgangspunkt i de faktiske forhold. Hvor det ikke er åbenbart, hvem der er den reelle erhverver, kan den formelt erhvervende virksomhed anses for erhverver.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

155. § 122, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Et efter stk. 3 fremkommet positivt forskelsbeløb behandles som goodwill, jf. § 43. Et efter stk. 3 fremkommet negativt forskelsbeløb indtægtsføres i resultatopgørelsen.«

156. § 123 affattes således:

»§ 123. Efter sammenlægningsmetoden aflægges koncernregnskabet for den periode, hvori sammenlægningen er sket, som om virksomhederne havde været sammenlagt fra den tidligste regnskabsperiode, der indgår i regnskabet.

Stk. 2. Virksomheden kan dog i stedet vælge at anse sammenlægningen som sket på erhvervelsestidspunktet.

Stk. 3. Forskellen mellem det beløb, der vederlægges som virksomhedskapital, og eventuel overkurs med tillæg af et eventuelt kontant vederlag og den regnskabsmæssige indre værdi i dattervirksomheden henholdsvis tillægges og fratrækkes på tydelig vis i de reserver, der kan anvendes til at dække underskud.«

157. § 125, stk. 2, nr. 4, ophæves.

158. § 126, stk. 1, affattes således:

»Følgende krav finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet:

1) Oplysning om opdeling af nettoomsætningen på aktiviteter og geografiske segmenter, jf. § 96, stk. 1.

2) Oplysning om revisionshonorar, jf. § 96, stk. 2.

3) Oplysning om særlige indtægts- eller omkostningsposter, jf. § 67 a.

4) Oplysning om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud, jf. § 95 a.

5) Oplysning om anlægsaktiver, jf. §§ 58-58 c og 88-88 b.

6) Oplysning om eventualaktiver, jf. § 90 b.

7) Oplysning om virksomhedskapitalen, jf. § 87 a.

8) Oplysning om forpligtelser, jf. §§ 92-93 a.

9) Oplysning om eventualforpligtelser m.v., jf. §§ 64 og 94-94 b.

10) Oplysning om nærtstående parter m.v., jf. § 68, § 69, stk. 3 og 4, §§ 73, 97 b og 98 a og § 98 c, stk. 1, 2, 4 og 6.

11) Oplysning om betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb, jf. § 98 d.«

159. § 126, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

160. I § 126 indsættes som stk. 5-7:

»Stk. 5. Oplysningerne, jf. stk. 1, skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører.

Stk. 6. Det gennemsnitlige antal beskæftigede i pro rata-konsoliderede virksomheder skal oplyses særskilt.

Stk. 7. Der skal gives oplysninger om de ændringer i reserverne, som følger af anvendelsen af § 123, og navn på og hjemsted for de virksomheder, der i årets løb er indregnet og målt efter § 123.«

161. § 128, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. §§ 76 a, 77, 99-99 b, 100 og 101 finder tilsvarende anvendelse. Oplysninger efter § 99, stk. 1, nr. 10, kan dog undlades.

Stk. 3. Er modervirksomheden omfattet af reglerne i regnskabsklasse D, finder § 107 og § 107 b, stk. 1, nr. 6, og stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet, jf. dog stk. 5.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

162. I § 128, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 22, stk. 2, § 78, stk. 2, og § 102, stk. 3« til: »§ 22, stk. 4, § 78, stk. 6, og § 102, stk. 8«.

163. Efter § 128 indsættes i kapitel 14:

»§ 128 a. Store modervirksomheder, som er omfattet af § 7, stk. 2, nr. 3, og modervirksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal udarbejde beretning om betalinger til myndigheder, jf. § 99 c, stk. 2, hvis virksomheden selv eller en dattervirksomhed har aktiviteter, som er omfattet af § 99 c, stk. 1. Beretningen skal gives, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed.

Stk. 2. I det omfang modervirksomheden indregner deltagelse i fælles ledede virksomheder pro rata, jf. § 124, skal betalinger, som er omfattet af stk. 1, i disse virksomheder tilsvarende indgå i beretningen pro rata.

Stk. 3. For beretningen om betalinger til myndigheder efter stk. 1 finder § 114, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. En modervirksomhed, der har aktiviteter omfattet af § 99 c, stk. 1, kan undlade at udarbejde beretning efter stk. 1, hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU-/EØS-land.

Stk. 5. En modervirksomhed, der er omfattet af stk. 1, og som ikke udarbejder koncernregnskab, skal give beretningen i sin egen årsrapport.«

164. § 129, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Reglerne for modervirksomheden finder anvendelse på den erhvervende virksomhed, og reglerne for dattervirksomheder finder anvendelse på den virksomhed, som erhverves.«

165. I § 134 a, stk. 3, ændres to steder »50.000 euro« til: »100.000 euro«.

166. I § 134 a, stk. 3, indsættes efter »en anden valuta end euro«: », jf. dog stk. 4«.

167. I § 134 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land inden den 31. januar 2010, hvis den pålydende værdi pr. enhed er på mindst 50.000 euro, eller hvis den pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro. 1. pkt. finder anvendelse i hele gældsinstrumenternes løbetid.«

168. I § 135, stk. 4, indsættes efter »§ 7, stk. 3«: »og 4«.

169. I § 135 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Kun statsautoriserede eller registrerede revisorer« til: »Kun revisorer, som er godkendt hertil i henhold til revisorloven,«.

170. I § 136, stk. 1, 2. pkt., ændres »Rådets direktiver 78/660/EØF og 83/349/EØF« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU«.

171. Efter § 137 indsættes i afsnit IX:

»§ 137 a. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at visse bestemmelser i denne lov kan fraviges, når dette er nødvendigt for at anvende internationale regnskabsstandarder, som er specielt tilpasset små og mellemstore virksomheders behov.«

172. I § 138, stk. 4, ændres »§ 4, stk. 6, 1. pkt.,« til: »§ 4, stk. 7, 1. pkt.,«.

173. I § 141, stk. 2, 4. pkt., ændres »§ 9, stk. 4,« til: »§ 9, stk. 6,«.

174. I § 144, stk. 1, nr. 2, ændres »Rådets direktiv 83/349/EØF med senere ændringer om konsoliderede regnskaber« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer«.

175. Overskriften før § 145 affattes således:

»Indsendelse af undtagelseserklæring og supplerende dokumenter m.v. for virksomheder, som anvender undtagelserne i §§ 4-6, 78 a, 112 og 144«.

176. Efter § 146 indsættes:

»§ 146 a. Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i § 78 a, stk. 1, skal indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen i henhold til § 138 suppleret med

1) det i § 78 a, stk. 1, nævnte koncernregnskab eller

2) en henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til offentliggørelse.

Stk. 2. Der skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i § 78 a, stk. 1, nr. 4 og 5.

Stk. 3. Erklæringerne i henhold til stk. 2 skal kun indsendes for det første regnskabsår, for hvilket erklæringerne afgives.«

177. I § 148, stk. 1, ændres »2 måneder« til: »3 måneder«.

178. I bilag 1, A, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1. Aktivt marked:

Et marked, hvor transaktioner med aktivet eller forpligtelsen finder sted med tilstrækkelig hyppighed og i et tilstrækkeligt omfang til løbende at give prisfastsættelsesoplysninger.«

Nr. 1-7 bliver herefter nr. 2-8.

179. I bilag 1, B, nr. 5, 1. pkt., indsættes efter »dennes dattervirksomheder«: »besidder kapitalandele og«.

180. I bilag 1, C, indsættes efter nr. 3 som nye numre:

»4. Kortfristede aktiver:

Et aktiv skal i bilag 2, skema 2, klassificeres som kortfristet, hvis det opfylder et af følgende kriterier:

a) Det forventes realiseret eller det besiddes med salg eller forbrug for øje som led i virksomhedens normale driftscyklus.

b) Det besiddes primært med handel for øje.

c) Det forventes realiseret inden for 12 måneder efter balancedagen.

d) Det er i form af likvider, medmindre det er underlagt en begrænsning, som gør, at det ikke kan omsættes eller anvendes til at indfri en forpligtelse i mindst 12 måneder efter balancedagen.

5. Langfristede aktiver:

Aktiver, som ikke anses for kortfristede aktiver, jf. nr. 4, anses som langfristede aktiver.«

Nr. 4-12 bliver herefter nr. 6-14.

181. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 2

I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 28. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 1968/151/EØF af 9. marts 1968, for så vidt angår offentlighed vedrørende visse selskabsformer, EF-Tidende 1968, nr. L 065, side 8, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/58/EF af 15. juli 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 221, side 13, dele af Rådets direktiv 1982/891/EØF af 17. december 1982 om spaltning af aktieselskaber, EF-Tidende 1982, nr. L 378, side 47, dele af Rådets direktiv 1989/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler, EF-Tidende 1989, nr. L 395, side 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud, EU-Tidende 2004, nr. L 142, side 12, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar, EU-Tidende 2005, nr. L 310, side 1, dele af Rådets direktiv 2006/99/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 137, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber, EU-Tidende 2007, nr. L 184, side 17, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/63/EF af 13. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 78/855/EØF, og 82/891/EØF for så vidt angår kravet om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning af aktieselskaber, EU-Tidende 2007, nr. L 300, side 47, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/102/EF af 16. september 2009 på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar, EU-Tidende 2009, nr. 258, side 20, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/109/EF af 16. september 2009 om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF, for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger, EU-Tidende 2009, nr. L 259, side 14, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/35/EU af 5. april 2011 om fusioner af aktieselskaber, EU-Tidende 2011, nr. L 110, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/30/EU af 25. oktober 2012 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 74, dele af Rådets direktiv 2013/24/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 365, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, EU-Tidende 2013, nr. L 182, side 19, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og Kommissionens direktiv 2007/14/EF om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 294, side 13.«

2. I § 38, stk. 1, nr. 1, ændres »Rådets fjerde direktiv af 25. juli 1978 (78/660/EØF) med senere ændringer eller i Rådets syvende direktiv af 13. juni 1983 (83/349/EØF)« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU«.

3. I § 139 a, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 3-6« til: »stk. 4-7«.

4. § 139 a, stk. 2, nr. 1 og 2, affattes således:

»1) En balancesum på 156 mio. kr.,

2) en nettoomsætning på 313 mio. kr. og«.

5. I § 139 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved beregning af størrelserne i stk. 2 finder årsregnskabslovens § 7, stk. 3 og 4, anvendelse.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

§ 3

I lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde foretages følgende ændringer:

1. I § 34, stk. 1, nr. 1, ændres »Rådets fjerde direktiv af 25. juli 1978 (78/660/EØF) om årsregnskaber for visse selskabsformer med senere ændringer eller i Rådets syvende direktiv af 13. juni 1983 (83/349/EØF) om konsoliderede regnskaber« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU«.

2. I § 41, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 5 og 6«.

3. § 41, stk. 2, nr. 1 og 2, affattes således:

»1) En balancesum på 156 mio. kr.,

2) en nettoomsætning på 313 mio. kr. og«.

4. I § 41 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved beregning af størrelserne i stk. 2 finder årsregnskabslovens § 7, stk. 3 og 4, anvendelse.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

§ 4

I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 616 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 a, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 4-6«.

2. § 18 a, stk. 2, nr. 1 og 2, affattes således:

»1) En balancesum på 156 mio. kr.,

2) en nettoomsætning på 313 mio. kr. og«.

3. I § 18 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved beregning af størrelserne i stk. 2 finder årsregnskabslovens § 7, stk. 3 og 4, anvendelse.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

§ 5

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 1490 af 23. december 2014, § 4 i lov nr. 334 af 31. marts 2015 og § 1 i lov nr. 532 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres », og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 (ændring af prospektdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 327, side 1.« til: », dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 (ændring af prospektdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 327, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013 (ændring af gennemsigtighedsdirektivet), EU-Tidende 2013, nr. L 294, side 13.«

2. I § 27 indsættes som stk. 13 og 14:

»Stk. 13. En udsteder som nævnt i stk. 7 med aktivitet inden for udvindingsindustrien eller skovning af primærskove skal senest 6 måneder efter udgangen af hvert regnskabsår offentliggøre en af det øverste ledelsesorgan godkendt beretning om betalinger til myndigheder. Betalinger til myndigheder opgøres på koncernniveau. Udstederen skal sikre, at beretninger er tilgængelige for offentligheden i mindst 10 år. §§ 99 c og 128 a i årsregnskabsloven finder anvendelse på beretninger fra udstedere med registreret hjemsted her i landet. Beretninger for udstedere med registreret hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal være udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen, som gennemfører kapitel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer i det land, hvor udstederen har sit registrerede hjemsted.

Stk. 14. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, hvilke krav beretninger for udstedere med registreret hjemsted i et andet land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, skal opfylde.«

3. I § 84 d, stk. 6, 2. pkt., ændres »§ 27, stk. 1, 7 og 8,« til: »§ 27, stk. 1, 7 og 13,«, og »§ 28« udgår.

4. Efter § 84 k indsættes:

»§ 84 l. Finanstilsynet offentliggør på sin hjemmeside i de sager, der er nævnt i stk. 2, påtaler, påbud, administrative bødeforelæg og tvangsbøder meddelt i henhold til § 83, stk. 1, § 93, stk. 3, og § 95, afgørelser om suspension af stemmerettigheder meddelt i henhold til § 29 a, stk. 1, samt navnet på virksomheden eller personen. Finanstilsynet offentliggør på sin hjemmeside i de sager, der er nævnt i stk. 2, politianmeldelser og navnet på virksomheden. 1. og 2. pkt. gælder tilsvarende for påtaler, påbud, administrative bødeforelæg, tvangsbøder og politianmeldelser truffet af Finanstilsynets bestyrelse i de i stk. 2 nævnte sager og afgørelser om suspension af stemmerettigheder meddelt i henhold til § 29 a.

Stk. 2. Offentliggørelse, jf. stk. 1, skal ske i sager om overtrædelse af

1) reglerne om offentliggørelse af års- og halvårsrapporter, jf. § 27, stk. 7, og regler herom udstedt i medfør af § 27, stk. 12, og § 30 samt forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked,

2) reglerne om offentliggørelse af beretninger om betalinger til myndigheder, jf. § 27, stk. 13, og regler udstedt i medfør af § 27, stk. 14, og § 30,

3) reglerne om offentliggørelse, registrering og opbevaring af oplysninger, jf. § 27 a, stk. 1-3, og af regler herom udstedt i medfør af § 30 samt forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked,

4) reglerne om meddelelse af større besiddelser af aktier, rettigheder til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder og finansielle instrumenter, jf. § 29, og af regler herom udstedt i medfør af § 29, stk. 7, og § 30 samt forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og

5) reglerne om udstederes oplysningsforpligtelser, hjemland og ligebehandling af og kommunikation med aktionærer og indehavere af obligationer eller andre former for omsættelige gældsinstrumenter udstedt i medfør af § 30 samt forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 skal udskydes eller ske i anonymiseret form, hvis offentliggørelsen vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller personen, hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse, hvis offentliggørelse vil true den finansielle stabilitet, eller hvis samfundsmæssige hensyn til offentliggørelse af en persons navn må vurderes ikke at være proportionale med hensynet til personen.

Stk. 4. Indbringes påtalen, påbuddet eller tvangsbøden nævnt i stk. 1, jf. stk. 2, for Erhvervsankenævnet eller domstolene, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Status og det efterfølgende resultat af Erhvervsankenævnets eller domstolens afgørelse skal ligeledes offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside hurtigst muligt. Er en sag som nævnt i stk. 1, jf. stk. 2, overgivet til politimæssig efterforskning, og er der faldet helt eller delvis fældende dom eller vedtaget bøde, skal dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside hurtigst muligt.

Stk. 5. Offentliggørelse efter stk. 1-4 skal ske, hurtigst muligt efter at virksomheden eller personen er underrettet om påtalen, påbuddet, politianmeldelsen, det administrative bødeforelæg eller tvangsbøden, og skal fremgå af Finanstilsynets hjemmeside i mindst 5 år fra offentliggørelsen. Offentliggørelse, som vedrører personer, skal dog kun fremgå af Finanstilsynets hjemmeside, så længe oplysningerne anses for nødvendige i forhold til de samfundsmæssige hensyn bag offentliggørelsen.«

5. § 93, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Overtrædelse af § 8, stk. 1, § 9, stk. 5, § 10, stk. 1, §§ 10 b, 10 c og 11, § 11 a, stk. 1, § 12 a, § 12 b, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3-6 og 10, § 12 c, § 12 d, stk. 1, § 12 f, stk. 1, nr. 1, § 12 g, § 14, stk. 1, § 15, stk. 3, § 16, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, § 18, § 18 a, stk. 1 og 2, § 18 b, stk. 1 og 2 og stk. 3, 2. og 3. pkt., § 19, § 20, stk. 4, 2. pkt., stk. 5 og stk. 6, 1. pkt., § 21, stk. 1 og 2 og stk. 3, 2. pkt., § 23, stk. 1 og 3, § 24, stk. 1, § 25, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, § 27, stk. 1, stk. 2, 1.-3. pkt., og stk. 7 og 13, § 27 a, stk. 1-3, § 28 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 3, 3. pkt., og stk. 6, § 28 b, stk. 1, § 29, stk. 1-6, § 31, stk. 1, § 32, stk. 1-3, § 33, stk. 2 og 4, § 33 a, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., § 33 b, stk. 1 og 2, § 37, stk. 1-5, stk. 6, 1. pkt., stk. 7, 1. pkt., og stk. 8 og 9, § 40, stk. 2, § 41, stk. 1, 2. pkt., § 42, stk. 1 og stk. 2, 2. og 3. pkt., § 42 a, § 42 b, stk. 1, § 42 c, § 42 d, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, § 42 e, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., § 44, stk. 1 og 3, § 75, stk. 2, 2. pkt., § 76, stk. 2, og § 84 c, stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 3, 3.-7. pkt., samt artikel 42 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet straffes med bøde.«

§ 6

I lov nr. 532 af 29. april 2015 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 37, 38 og 43, ophæves.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 5 og § 6 træder i kraft den 26. november 2015.

Stk. 3. § 1 har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan virksomhederne anvende § 1 for et regnskabsår, der slutter den 31. december 2015 eller senere, når dette sker systematisk og konsekvent.

Stk. 5. Uanset stk. 3 har § 1, nr. 130, først virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere, for store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C samt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på mindre end 500. Indtil da finder den hidtil gældende § 99 a anvendelse for disse virksomheder, idet redegørelsen i henhold til § 99 a, stk. 3, for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere, dog tillige skal suppleres med oplysninger om politikker for miljøforhold, hvis virksomheden har politikker for miljøforhold. Har virksomheden ikke sådanne politikker, skal dette oplyses i ledelsesberetningen. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover, har § 1, nr. 130, dog virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016, jf. stk. 3.

Stk. 6. Stk. 5 finder tilsvarende anvendelse på modervirksomheder, som aflægger koncernregnskab, idet antallet af heltidsbeskæftigede medarbejdere skal forstås som antallet af medarbejdere i koncernen som helhed.

Stk. 7. § 5, nr. 2, har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere.

§ 8

Stk. 1. Ændringer af metoder for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, som følger af § 19, stk. 2, § 36, stk. 2, §§ 121-123 og § 129, stk. 1, som affattet ved § 1, nr. 31, 47, 153-156 og 164, kan uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, som affattet ved § 1, nr. 80, ske således, at alene forhold, der indtræffer fra det første regnskabsår, som begynder den 1. januar 2016 eller senere, indregnes efter de nye regler.

Stk. 2. Indregning af beløb i posten »Reserve for udviklingsomkostninger« under egenkapitalen i henhold til § 1, nr. 108, kan uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, som affattet ved § 1, nr. 80, ske således, at der alene for de udviklingsomkostninger, der indregnes første gang i balancen i regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere, skal ske en tilsvarende indregning i posten »Reserve for udviklingsomkostninger«.

Stk. 3. Virksomheder, der har anvendt den hidtil gældende § 38 i årsregnskabsloven for andre investeringsaktiver end investeringsejendomme, kan uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, som affattet ved § 1, nr. 80, anse den indregnede dagsværdi i årsrapporten for det sidste regnskabsår, som begynder før den 1. januar 2016, som ny kostpris for aktiver i årsrapporten for det efterfølgende regnskabsår. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i resultatopgørelsen.

Stk. 4. Virksomheder, der har udskudt indregning af visse pensionsforpligtelser m.v. efter korridormetoden som beskrevet i den tidligere internationale regnskabsstandard IAS 19, kan uanset § 1 anvende den hidtidige praksis for indregning og måling af pensionsforpligtelser m.v. for regnskabsår, der begynder før den 1. januar 2021.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om yderligere overgangsbestemmelser ud over de i stk. 1-4 nævnte, i det omfang det er nødvendigt for at lette overgangen til at anvende bestemmelserne i § 1.

§ 9

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 5 og § 6 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen


Bilag 1

»Bilag 2

Skemaer for balancer og resultatopgørelser

1. Skema for balance i kontoform (regnskabsklasse B, C og D)

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

I. Immaterielle anlægsaktiver

1. Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter

2. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder

3. Goodwill

4. Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver

II. Materielle anlægsaktiver

1. Grunde og bygninger

2. Produktionsanlæg og maskiner

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

4. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

III. Finansielle anlægsaktiver

1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

3. Kapitalandele i associerede virksomheder

4. Tilgodehavender hos associerede virksomheder

5. Andre værdipapirer og kapitalandele

6. Andre tilgodehavender

7. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

OMSÆTNINGSAKTIVER

I. Varebeholdninger

1. Råvarer og hjælpematerialer

2. Varer under fremstilling

3. Fremstillede varer og handelsvarer

4. Forudbetalinger for varer

II. Tilgodehavender

1. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

3. Tilgodehavender hos associerede virksomheder

4. Andre tilgodehavender

5. Krav på indbetaling af virksomhedskapital og overkurs

6. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

7. Periodeafgrænsningsposter

III. Værdipapirer og kapitalandele

1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

2. Andre værdipapirer og kapitalandele

IV. Likvide beholdninger

PASSIVER

EGENKAPITAL

I. Virksomhedskapital

II. Overkurs ved emission

III. Reserve for opskrivninger

IV. Andre reserver

1. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

2. Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse

3. Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs

4. Reserve for iværksætterselskaber

5. Reserve for udviklingsomkostninger

6. Øvrige lovpligtige reserver

7. Vedtægtsmæssige reserver

8. Øvrige reserver

V. Overført overskud eller underskud

HENSATTE FORPLIGTELSER

1. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser

2. Hensættelser til udskudt skat

3. Andre hensatte forpligtelser

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

1. Gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer

2. Konvertible og udbyttegivende gældsbreve

3. Gæld til kreditinstitutter

4. Modtagne forudbetalinger fra kunder

5. Leverandører af varer og tjenesteydelser

6. Vekselgæld

7. Gæld til tilknyttede virksomheder

8. Gæld til associerede virksomheder

9. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

10. Periodeafgrænsningsposter

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

1. Gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer

2. Konvertible og udbyttegivende gældsbreve

3. Gæld til kreditinstitutter

4. Modtagne forudbetalinger fra kunder

5. Leverandører af varer og tjenesteydelser

6. Vekselgæld

7. Gæld til tilknyttede virksomheder

8. Gæld til associerede virksomheder

9. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

10. Periodeafgrænsningsposter

2. Skema for balance i kontoform – opdeling i lang- og kortfristede aktiver og passiver (regnskabsklasse B, C og D)

AKTIVER

LANGFRISTEDE AKTIVER

I. Immaterielle aktiver

1. Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter

2. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder

3. Goodwill

4. Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle aktiver

II. Materielle aktiver

1. Grunde og bygninger

2. Produktionsanlæg og maskiner

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

4. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver

III. Finansielle aktiver

1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

3. Kapitalandele i associerede virksomheder

4. Tilgodehavender hos associerede virksomheder

5. Andre værdipapirer og kapitalandele

6. Andre tilgodehavender

7. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

KORTFRISTEDE AKTIVER

I. Varebeholdninger

1. Råvarer og hjælpematerialer

2. Varer under fremstilling

3. Fremstillede varer og handelsvarer

4. Forudbetalinger for varer

II. Tilgodehavender

1. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

3. Tilgodehavender hos associerede virksomheder

4. Andre tilgodehavender

5. Krav på indbetaling af virksomhedskapital og overkurs

6. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

7. Periodeafgrænsningsposter

III. Værdipapirer og kapitalandele

1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

2. Andre værdipapirer og kapitalandele

IV. Likvide beholdninger

PASSIVER

EGENKAPITAL

I. Virksomhedskapital

II. Overkurs ved emission

III. Reserve for opskrivninger

IV. Andre reserver

1. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

2. Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse

3. Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs

4. Reserve for iværksætterselskaber

5. Reserve for udviklingsomkostninger

6. Øvrige lovpligtige reserver

7. Vedtægtsmæssige reserver

8. Øvrige reserver

V. Overført overskud eller underskud

LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER

1. Pensioner og lignende forpligtelser

2. Udskudt skat

3. Andre hensatte forpligtelser

4. Gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer

5. Konvertible og udbyttegivende gældsbreve

6. Gæld til kreditinstitutter

7. Modtagne forudbetalinger fra kunder

8. Leverandører af varer og tjenesteydelser

9. Vekselgæld

10. Gæld til tilknyttede virksomheder

11. Gæld til associerede virksomheder

12. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

13. Periodeafgrænsningsposter

KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER

1. Pensioner og lignende forpligtelser

2. Andre hensatte forpligtelser

3. Gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer

4. Konvertible og udbyttegivende gældsbreve

5. Gæld til kreditinstitutter

6. Modtagne forudbetalinger fra kunder

7. Leverandører af varer og tjenesteydelser

8. Vekselgæld

9. Gæld til tilknyttede virksomheder

10. Gæld til associerede virksomheder

11. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

12. Periodeafgrænsningsposter

3. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, artsopdelt (regnskabsklasse B, C og D)

(* ud for posten indikerer, at små og mellemstore virksomheder kan sammendrage posten, jf. §§ 32 og 81. Bruttofortjeneste/Bruttotab i parentesen skal i så fald placeres i stedet)

1. Nettoomsætning *

2. Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling *

3. Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver *

4. Andre driftsindtægter *

5. Eksterne omkostninger *

a) Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer *

b) Andre eksterne omkostninger *

  (Bruttofortjeneste/Bruttotab)

6. Personaleomkostninger

a) Lønninger

b) Pensioner

c) Andre omkostninger til social sikring

7. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

8. Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger

9. Andre driftsomkostninger

10. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

a) Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

b) Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

11. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

12. Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder

13. Andre finansielle indtægter

14. Nedskrivning af finansielle aktiver

15. Øvrige finansielle omkostninger

a) Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder

b) Andre finansielle omkostninger

16. Skat af årets resultat

17. Andre skatter

18. Årets resultat

4. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, funktionsopdelt (regnskabsklasse B, C og D)

(* ud for posten indikerer, at små og mellemstore virksomheder kan sammendrage posten, jf. §§ 32 og 81. Bruttofortjeneste/Bruttotab i parentesen skal i så fald placeres i stedet)

1. Nettoomsætning *

2. Produktionsomkostninger *

3. Bruttoresultat *

  (Bruttofortjeneste/Bruttotab)

4. Distributionsomkostninger

5. Administrationsomkostninger

6. Andre driftsindtægter *

7. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

a) Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

b) Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

8. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

9. Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder

10. Andre finansielle indtægter

11. Nedskrivning af finansielle aktiver

12. Øvrige finansielle omkostninger

a) Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder

b) Andre finansielle omkostninger

13. Skat af årets resultat

14. Andre skatter

15. Årets resultat«.

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og Kommissionens direktiv 2007/14/EF om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 294, side 13, dele af Rådets direktiv 2013/24/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 365, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, EU-Tidende 2013, nr. L 182, side 19, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner, EU-Tidende 2014, nr. L 330, side 1, og som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/102/EU af 7. november 2014 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2014, nr. L 334, side 86.