Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 23-15 om barseldagpenge - alvorligt syge børn - pasning af barn i hjemmet - behandling eller pleje i hjemmet - sidestilles - ophold på hospital

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Ret til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn

Forældre med alvorligt syge børn har ret til dagpenge, når barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det.

Der skal være tale om et sygdomsforløb, som sammenhængende skønnes at vare i 12 dage eller mere. Det skal således være et ubrudt forløb. De 12 dage regnes fra sygdomsperiodens start. Det er sygdommens længde, der er afgørende for, om barnet er omfattet af bestemmelsen, og ikke sygdommens art.

Et lægeligt skøn over sygeperiodens længde er tilstrækkeligt. Det vil sige, at der er ret til dagpenge, selv om det senere viser sig, at sygeperioden blev kortere.

Der kan være tale om sygdomsforløb, som både består af hospitalsophold og ophold i hjemmet. Der kan også være tale om sygdomsforløb, som alene består af ophold i hjemmet.

Det skal være lægeligt attesteret af den læge, som behandler barnet, at betingelserne er opfyldt.

Behandling eller pleje under ophold i hjemmet

Ved ophold i hjemmet er det en betingelse, at barnet enten skal behandles eller plejes i hjemmet.

Det er også en betingelse, at barnets behov i forbindelse med sygdommen kræver, at forælderen opholder sig i hjemmet sammen med barnet.

Det betyder, at barnet skal have behov for forælderens medvirken eller tilstedeværelse. Når barnet har et sådant behov i forbindelse med sygdommen, skal perioder med behandling eller pleje i hjemmet indgå i beregningen af sygeperiodens længde.

Det skal være lægeligt attesteret, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for behandling eller pleje i hjemmet og behov for forælderens tilstedeværelse. Det skal være lægeligt belyst, hvilke skånebehov barnet har, og hvad der kræves af dem, som skal behandle eller pleje barnet.

Barnet har bl.a. behov for pleje i hjemmet, når barnet i forbindelse med sygdommen ikke kan varetage sine basale behov såsom at spise og gå på toilettet. Der kan også være tale om behov for overvågning af barnet, eller at der er risiko for barnets helbred ved pasning uden for hjemmet.

Ophør af ret til dagpenge

Sygdomsforløb med ret til dagpenge ophører fra det tidspunkt, hvor barnet er rask eller – i forbindelse med ophold i hjemmet - hvor der ikke længere er behov for, at forælderen behandler eller plejer barnet i hjemmet.

Sygdomsforløb med ret til dagpenge bliver således brudt, når barnet kan komme i daginstitution eller skole, eller når barnet kan behandle eller pleje sig selv i hjemmet uden forælderens tilstedeværelse.

Retten til dagpenge ophører også, når den tidsmæssige begrænsning indtræder, hvorefter der alene er ret til dagpenge i 52 uger inden for de forudgående 18 måneder.

Udbetaling Danmark skal vejlede om reglerne vedrørende tabt arbejdsfortjeneste

Når et barn kan være omfattet af den personkreds, hvor forældrene kan være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven, skal Udbetaling Danmark vejlede om reglerne.

Udbetaling Danmark skal blandt andet oplyse om, at forældrene kan søge om tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen, og at forældre, som både opfylder betingelserne for at få dagpenge efter barselloven og tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven, har mulighed for at vælge mellem de to regelsæt.

Lov:

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel - lovbekendtgørelse nr. 571 af 29. april 2015 - § 26

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 26. november 2012 om ret til barseldagpenge - § 24

Afgørelser:

1. Baggrund for at behandle sagerne

Ankestyrelsen har behandlet tre sager principielt for at præcisere praksis vedrørende forældres ret til barseldagpenge ved pasning af alvorligt syge børn under plejeophold i hjemmet.

2. Reglerne

Lov om dagpenge ved barsel § 26 fastslår, at der er ret til dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn, når barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 24, 1. pkt., at sygeperiodens længde anses for opfyldt, når det attesteres af en læge, som behandler barnet, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende behandlingsinstitution i den angivne periode.

Af bekendtgørelsens § 24, 2. pkt., fremgår det videre, at hvis det lægeligt skønnes forsvarligt kan behandling eller pleje i hjemmet sidestilles med ophold på hospital, hvis det lægeligt skønnes forsvarligt.

Det fremgår af punkt 4.5. i vejledningen om ret til orlov og dagpenge ved barsel, at det er sygeperiodens længde, der er afgørende for, om barnet er omfattet af bestemmelsen, og ikke sygdommens art.

Det fremgår af pkt. 4.5.4. i vejledningen, at retten til dagpenge ophører fra det tidspunkt, hvor barnet er rask. Dette gælder dog ikke hvor den tidsmæssige begrænsning i bestemmelsens stk. 5 indtræder, hvorefter der alene kan ydes dagpenge i 52 uger inden for de forudgående 18 måneder.

Det fremgår af pkt. 4.5.4. i vejledningen, at børn, der er omfattet af lovens § 26, samtidig kan være eller blive omfattet af personkredsen, der efter lov om social service kan modtage godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet. Der kan dog kun udbetales ydelser efter den ene af bestemmelserne. Forældrene må derfor i disse tilfælde vælge regelsæt. Kommunen må rådgive herom. Hvis sygdommen har varet så længe, at dagpengeretten er ophørt efter lovens § 26, stk. 5, må det overvejes, om der er grundlag for at yde hjælp efter servicelovens bestemmelser om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

239-11: I afgørelsen fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at perioden med behandling og pleje i hjemmet kunne sidestilles med ophold på hospital. Den tidsmæssige betingelse om ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere var herefter opfyldt. Udvalget lagde vægt på, at barnet som følge af et brud på lårbensknoglen var indlagt på hospital efterfulgt af ophold i hjemmet. Barnet var først i strækbehandling i hjemmet og skulle derefter passes i hjemmet i yderligere 4 uger, fordi barnet ikke måtte belaste benet og derfor ikke måtte komme i daginstitution.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

D-7-00, D-21-00, D-1-02, D-15-02 og D-1-07: historisk, gælder ikke længere. Reglen blev ændret i 2005, og gældende praksis er indarbejdet i 239-11 og i denne principafgørelse.

4. De konkrete afgørelser

Sag nr. 1 – j.nr. 2013-3412-56393

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over Udbetaling Danmarks afgørelse truffet den 23. juli 2013.

Resultatet er

• Du har ret til barseldagpenge for den periode, hvor du har passet dit syge barn, A

Det betyder, at du har ret til barseldagpenge i perioden fra den 28. maj 2013 til den 10. juli 2013.

Vi ændrer således Udbetaling Danmarks afgørelse.

Udbetaling Danmark vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til barseldagpenge i den periode, hvor du har passet dit syge barn, A.

Det betyder, at du har ret til barseldagpenge i perioden fra den 28. maj 2013 til den 10. juli 2013.

Vi har lagt vægt på, at dit barn, A, pådrog sig brud på skinnebenet den 28. maj 2013 efter et terrassevindue væltede ned over ham.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af lægeerklæring af 4. juni 2013 fra B Hospital, at bruddet var af en sådan karakter, at det krævede behandling med gipsskinne og roligt regime i 5 uger, hvor det ikke var muligt for A at komme i daginstitution.

Endelig har vi lagt vægt på, at det fremgår af lægeerklæring af 12. september 2013 fra B Hospital, at A har været passet i hjemmet under hospitalslignende forhold i hele forløbet og ikke har kunnet være i daginstitution.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.

Forældre med alvorligt syge børn har ret til dagpenge, når barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det. Det skal være lægeligt attesteret, af den læge som behandler barnet, at betingelserne er opfyldt.

Det skal være lægeligt attesteret, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for behandling eller pleje i hjemmet og behov for forælderens tilstedeværelse. Det skal være lægeligt belyst, hvilke skånebehov barnet har og hvad der kræves af dem, som skal behandle eller pleje barnet.

Sygdomsforløb med ret til dagpenge ophører fra det tidspunkt, hvor barnet er rask eller – i forbindelse med ophold i hjemmet - hvor der ikke længere er behov for, at forælderen behandler eller plejer barnet i hjemmet.

Sygdomsforløb med ret til dagpenge bliver således brudt, når barnet kan komme i daginstitution eller skole uden forælderens tilstedeværelse, eller når barnet kan behandle eller pleje sig selv i hjemmet uden forælderens tilstedeværelse.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at lægen på Hvidovre Hospital vurderede, at bruddet var af en karakter, hvor det ville være uforsvarligt at sende A i børnehave.

Du har oplyst, at det ifølge lægen ville være for risikabelt at udsætte A for den vildskab og uro der er i en børnehave. For bare én gang hvor et andet barn måske faldt på As ben eller lignende kunne betyde, at han kunne få permanente mén, fordi bruddet ikke ville vokse korrekt sammen.

Du har tillige anført, at en børnehave har en del mere vild leg, og et lavere antal pædagoger end en vuggestue.

Endelig har du oplyst, at din søn ikke måtte støtte på benet overhovedet, og at du måtte løfte ham rundt overalt og hjælpe ham, når han skulle på toilettet osv.

Vi bemærker, at vi har ændret Udbetaling Danmarks afgørelse. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Sag nr. 2 – j.nr. 2014-3412-01468

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over Udbetaling Danmarks afgørelse truffet den 13. september 2013.

Resultatet er

• Udbetaling Danmark skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i Udbetaling Danmark.

Vi er opmærksomme på, at du har oplyst, at du har modtaget tabt arbejdsfortjeneste for den periode, som Udbetaling Danmarks afgørelse vedrører. Udbetaling Danmark skal, inden der træffes en ny afgørelse, spørge dig, om du ønsker sagen behandlet.

Hvis du ønsker sagen behandlet skal Udbetaling Danmark indhente yderligere lægelige oplysninger.

Udbetaling Danmark vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst til at kunne træffe afgørelse i sagen.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at Udbetaling Danmark ikke har indhentet en lægeerklæring om dit barns sygdomsforløb og dit barns forventede fremtidige behov.

Det fremgår af sagen, at dit barn af en sundhedsplejerske var blevet henvist til en børneklinik på grund af bekymring for dit barns hørelse, adfærd og trivsel.

Det fremgår af sagen, at du har oplyst til børneklinikkens psykolog, at dit barn havde søvn og spise problemer, og problemer med opkastning, som forværredes af for mange stimuli.

Det fremgår af en udtalelse fra børneklinikkens psykolog, at det ville kunne påvirke dit barns udvikling og trivsel, hvis dit barn skulle starte i daginstitution efter din barsel ophørte med udgangen af juni 2013, hvor din datter var ca. 10 måneder gammel. Psykologen har anført, at grunden hertil var dit barns kraftige reaktioner i forhold til de grundlæggende faktorer: spisning og søvn.

Det fremgår af sagen, at dit barn, da hun var ca. 13 måneder gammel, blev vurderet til at ligge i kategorierne sensorisk følsomhed og sensorisk skyhed - ved udarbejdelsen af en sensorisk test (Sensory Profile).

Det fremgår af sagen, at der som følge heraf blev igangsat et ergoterapeutisk børsteforløb, hvor du skulle terapibørste dit barn hver 2. time. Børstningen skulle have en dæmpende og regulerende effekt på dit barns overreagerende nervesystem. Du blev også vejledt i lege og aktiviteter til at stimulere dit barns sanser, og til at afprøve forskellige øvelser og sansereguleringshjælpemidler.

Forældre med alvorligt syge børn har ret til dagpenge, når barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det. Det skal være lægeligt attesteret, af den læge som behandler barnet, at betingelserne er opfyldt.

Det skal være lægeligt attesteret, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for behandling eller pleje i hjemmet og behov for forælderens tilstedeværelse. Det skal være lægeligt belyst, hvilke skånebehov barnet har og hvad der kræves af dem, som skal behandle eller pleje barnet.

Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at dit barn er særligt sensitivt, og af fagfolk er vurderet til ikke at måtte komme i vuggestue eller dagpleje foreløbigt.

Du har oplyst, at A Hospital valgte, at din datter skulle testes i hjemmet, fordi de skønnede, at det ville være for voldsomt at blive testet i andre omgivelser.

Vi har ikke ud fra de foreliggende oplysninger fra psykolog og ergoterapeut kunnet tage stilling til, om du ville have ret til barseldagpenge under dit datters ophold i hjemmet. Dette skyldes, at det skal være lægeligt attesteret, af den læge som behandler barnet, at betingelserne er opfyldt.

Vi bemærker, at vi har hjemvist sagen, fordi Udbetaling Danmark ikke har indhentet en lægeerklæring fra den behandlingsansvarlige læge.

Vi henviser i øvrigt til begrundelsen for afgørelsen.

Sag nr. 3 – j.nr. 2013-3412-48720

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over Udbetaling Danmarks afgørelser truffet den 7. august 2013.

Resultatet er

• du har ikke ret til dagpenge i perioden fra den 9. januar 2013 til den 22. marts 2013

Det betyder, at dit barns sygdomsforløb ikke berettiger til barseldagpenge.

Vi er således kommet til samme resultat som Udbetaling Danmark.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at du ikke har ret til dagpenge i perioden fra den 9. januar 2013 til den 22. marts 2013.

Vi har lagt vægt på, at dit barn har en opmærksomhedsforstyrrelses-diagnose, og at du som følge heraf jævnligt har måttet tage fri fra arbejde.

Vi har lagt vægt på, at der har været tale om enkelte hele dage, og perioder, hvor du har måttet møde senere på arbejde eller tage tidligere fri fra arbejde.

Vi har lagt vægt på, at dit barn i perioden har været i skole uden behov for din medvirken eller tilstedeværelse. Der har således ikke været tale om et uafbrudt forløb i 12 dage eller mere.

Ved plejeophold i hjemmet, er det en betingelse for at få barseldagpenge, at der har været tale om et sammenhængende sygdomsforløb i 12 dage eller mere, hvor der uafbrudt har været behov for forælderens medvirken eller tilstedeværelse.

Bemærkninger til klagen

Du har i din klage henvist til erklæringen fra overlæge A, hvoraf fremgår, at der har været behovs for meget støtte til jeres søn.

Du har oplyst, at det har kostet en del timer hver uge, og at din arbejdsplads har haft fuld forståelse for, at du er mødt lidt senere om morgnen og jævnligt er gået tidligere.

Du har oplyst, at overlægen mener, at timerne er givet godt ud, så jeres søn ikke ryger ud af folkeskolen.

Vi bemærker, at det ved ophold i hjemmet er et krav, at der har været tale om et sammenhængende sygdomsforløb i 12 dage eller mere, hvor der uafbrudt har været behov for forælderens medvirken eller tilstedeværelse.