Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1a Pensionsgivende løn - grundbeløb pr. 1. oktober 1997 (ekskl. procentregulering)
Bilag 1b Optjening af pension
Bilag 1c Tillæg til pensionister under folkepensionsalderen - grundbeløb pr. 1. oktober 1997 (ekskl. procentregulering)
Bilag 1d Tillæg til pensionister under folkepensionsalderen - pr. 1. april 2015 (inkl. procentregulering 35,1817 pct.)
Bilag 2 Pensionsudbetalingsalder for tjenestemænd ansat 1. januar 2007 og senere
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2015

(Til samtlige ministerier og pensionsberegnende myndigheder mv.)

1. Pensionsgivende lønninger

Den aftalte regulering af tjenestemandslønningerne og justering heraf ifølge reguleringsordningen pr. 1. april 2015 indebærer, at procentreguleringen pr. 1. april 2015 er 2,1745 pct. Skalatrinslønningerne, inkl. regulering med 2,1745 pct., der ligger til grund for indbetaling af pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36, er angivet i tabel 1.1.2. i Finansministeriets lønoversigter pr. 1. april 2015, der kan findes på

www.modst.dk

.

Procentreguleringen af tjenestemandspensioner er ikke som lønningerne blevet 0-stillet pr. 31. marts 2012. De pensionsgivende lønninger i niveau oktober 1997, der danner grundlag for pensionsberegningen, er angivet i bilag 1a.

2. Regulering af pensioner mv.

Som en del af forhandlingsresultatet mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg ved overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2005 har finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet, jf. tjenestemandspensionslovens § 27, bestemt, at tjenestemandspensioner reguleres med 1 pct. mere end den regulering, der afledes af reguleringen af tjenestemandslønninger.

Procentreguleringen af pensioner er pr. 1. april 2015 fastsat til 35,1817 pct.

Efterindtægt af pension reguleres på samme måde.

Supplementsunderstøttelser, der er aktualiseret senest pr. 1. april 1990, reguleres svarende til tjenestemandspensioner.

Bilag 1 c og 1 d viser størrelsen af tillæg til pensionister under folkepensionsalderen henholdsvis ekskl. og inkl. procentreguleringen på 35,1817 pct. pr. 1. april 2015.

Børnepensionstillæg udgør 15.932,88 kr. årligt (1.327,74 kr. mdl.) pr. 1. april 2015.

Børnepension udgør 30.236,26 kr. årligt (2.519,69 kr. mdl.) pr. 1. april 2015.

Børnepension til forældreløse udgør 60.472,52 kr. årligt (5.039,38 kr. mdl.) pr. 1. april 2015.

3. Andre reguleringer

Procentreguleringen af efterindtægt af løn samt af rådighedsløn og ventepenge følger reguleringen af skalatrinslønningerne i tabel 1.1.2 i løntabellen og er derfor 2,1745 pct. pr. 1. april 2015.

4. Beregning af pensioner

En tjenestemandspension beregnes ved 37 års pensionsalder som 57 pct. af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som den pågældende er indplaceret på ved pensioneringen. Ved lavere pensionsaldre gælder de i bilag 1 b anførte procentandele.

En tjenestemandspension skal beregnes som en procentandel af den pensionsgivende løn pr. 1. oktober 1997 og derefter tillægges den særlige procentregulering for pension, dvs. 35,1817 pr. 1. april 2015.

På nogle skalatrin ydes ved de højeste pensionsaldre et fast kronetillæg, der aftrappes med 200 kr. om året fra og med 2002, jf. tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 2, og punkt 6. i dette cirkulære.

Til tjenestemandspensionister under folkepensionsalderen ydes et kronetillæg, bestemt af pensionsalderen, jf. bilag 1 c og 1 d.

De pensionstabeller, som kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside

www.modst.dk

, viser størrelsen af pensionerne med satserne pr. 1. april 2015.

Pensionstabellerne udsendes ikke længere gratis i trykt form. Trykte tabeller kan bestilles hos Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, Herstedvang 10, 2620 Albertslund, tlf. 43 63 23 00, e-mail

distribution@rosendahls.dk

. Tabellernes ISBN-nummer 87-7956-442-9 opgives ved bestilling.

5. Beregning af opsat pension til udbetaling

5.1. Tjenestemænd, der er fratrådt med ret til opsat pension 1. januar 2002 og senere

Den opsatte pension skal beregnes som en egenpension efter tjenestemandspensionslovens kapitel 2, der påbegyndes udbetalt på samme tidspunkt.

5.2. Tjenestemænd, der er fratrådt med ret til opsat pension i perioden 1. januar 1997 - 31. december 2001 og hvor udbetaling af den opsatte pension er sket 1. februar 2002 eller senere

Den opsatte pension skal beregnes som en egenpension efter tjenestemandspensionslovens kapitel 2, der påbegyndes udbetalt på samme tidspunkt.

5.3. Tjenestemænd, der er fratrådt med ret til opsat pension i perioden 1. januar 1997 - 31. december 2001 og hvor udbetaling af den opsatte pension er sket senest 1. januar 2002

Der foretages en sammenlignende beregning pr. 31. december 1996. Den opsatte pension ydes med de relevante sjettedele af personligt tillæg og udskudte stigninger.

5.4. Tjenestemænd, der er fratrådt med ret til opsat pension i perioden 1. oktober 1985 - 31. december 1996

Der foretages en sammenlignende beregning pr. 1. januar 1994. Den opsatte pension ydes med fuldt personligt tillæg og udskudte stigninger.

5.5. Tjenestemænd, der er fratrådt med ret til opsat pension i perioden 1. juli 1969 - 30. september 1985

Der foretages en sammenlignende beregning pr. 1. januar 1994. Den opsatte pension ydes med fuldt personligt tillæg og udskudte stigninger. Ved udbetaling reduceres pensionen med et fast ureguleret kronebeløb, der udgør forskellen mellem bruttopensionen pr. 31. marts 1986 og bruttopensionen på afskedstidspunktet. Hvis der yderligere er reduktion af pensionen - f.eks. førtidspensionsfradrag - nedsættes det faste kronebeløb tilsvarende.

6. Aftrapning af tillæg i henhold til tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 2

Tillæg i henhold til tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 2, aftrappes med 2.800 kr. årligt pr. 1. april 2015 som beskrevet i Personalestyrelsens cirkulære af 4. december 2001 om aftrapning af tillæg i henhold til tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 2.

Opsatte pensioner som beskrevet ovenfor i punkterne 5.3., 5.4. og 5.5 er omfattet af overgangsordningerne i tjenestemandspensionslovens §§ 40-42 og er derfor ikke omfattet af aftrapningen. Opsatte pensioner som beskrevet i punkterne 5.1. og 5.2. aftrappes. Dette er - for så vidt angår punkt 5.2. - en korrektion af det i cirkulæret af 4. december 2001 i punkt 2.3. anførte.

7. Opsatte ægtefællepensioner og opsatte børnepensioner

Tilsvarende beregningsmetoder som ovenstående i punkterne 2., 4., 5. og 6. anvendes ved beregning af opsatte ægtefællepensioner og opsatte børnepensioner.

8. Tidligere kommunalt ansatte tjenestemænd

Tidligere kommunalt ansatte tjenestemænd, der er overgået til staten i forbindelse med kommunalreformen, og som ikke tidligere er overgået til statslige løn- og pensionsvilkår, skal efter § 5 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006 om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen indplaceres pensionsmæssigt i det statslige skalatrinssystem pr. 1. april 2008.

Ved fratræden med aktuel/opsat pension beregnes pensionen på grundlag af det opnåede statslige pensionsskalatrin og i øvrigt efter reglerne i lov om tjenestemandspension. Der ydes eventuelt tillæg eller foretages fradrag i pensionen efter reglerne i nævnte bekendtgørelses § 6.

Bemærkning:

Samme principper gælder for tjenestemænd overgået fra kommuner til Staten i medfør af

a) lov nr. 12 af 11. januar 2010 om matrikulære arbejder, tjenestemænd overgået fra København & Frederiksberg kommuner – med ikrafttræden 1. oktober 2010, § 6, som er gengivet i lovbek. nr. 1213 af 7. oktober 2013

b) lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil – tjenestemænd overgået til staten pr.1. januar 2011 med henvisning til skatteforvaltningslovens §§ 68 og 69, §§ 74-75.

c) LBK nr. 1087 af 7. oktober 2014 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, §§ 8-10.

9. Regler om pensioneringsalder

Som led i den politiske aftale om senere tilbagetrækning (aftale om en senere tilbagetrækning af 2011) er der indført et nyt begreb, pensionsudbetalingsalderen, der er det tidligst mulige tidspunkt for udbetaling af alderspension i arbejdsmarkedspensionsordninger, herunder tjenestemandspensioner. Pensionsudbetalingsalderen er hjemlet i § 1 a i pensionsbeskatningsloven (LBK 586 af 24/5 2013), jf. § 2 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love, og fastlagt i § 3 og § 5, stk. 4 og 5 i samme lov for tjenestemandspensionsområdet

Som bilag 2 til dette cirkulære er angivet en oversigt over pensionsudbetalingsalderen for de enkelte årgange. Stigningen til 62 år er fastsat i lovgivningen. Stigning herudover i tabellen er en prognose baseret på en i lovgivningen fastsat indeksering af pensionsudbetalingsalderen i takt med en forventet stigning i befolkningens levetid.

De nye regler har alene virkning for tjenestemænd, der er ansat 1. januar 2007 eller senere. Tjenestemænd, der ansat før denne dato, har bevaret ret til at gå på alderspension som 60-årig.

10. Ophævelse

Cirkulæret træder i kraft 22. maj 2015. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9155 af 21. marts 2014 om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2014 (Modst. nr. 014-14).

Moderniseringsstyrelsen, den 22. maj 2015

Mia Hornemann Hahn


Bilag 1a

Pensionsgivende løn - grundbeløb pr. 1. oktober 1997 (ekskl. procentregulering)

       
Skalatrin
Pensionsgivende løn kr. pr. år
Skalatrin
Pensionsgivende løn kr. pr. år
l
131.168,56
31
221.653,70
2
133.198,04
32
225.935,95
3
135.282,59
33
230.328,08
4
137.424,97
34
234.836,36
5
139.625,18
35
239.462,99
6
141.887,34
36
244.208,78
7
144.210,09
37
249.078,59
8
146.597,55
38
254.168,80
9
149.051,10
39
259.403,21
10
151.572,11
40
264.773,06
11
154.161,97
41
270.283,09
12
156.823,42
42
275.936,70
13
159.557,85
43
282.062,88
14
162.368,00
44
288.356,48
15
165.253,88
45
294.824,20
16
168.220,99
46
301.470,05
17
171.267,96
47
315.313,56
18
174.400,30
48
336.491,35
19
177.618,00
49
359.956,74
20
180.923,82
50
397.581,73
21
184.321,88
51
452.376,63
22
187.717,13
52
496.691,37
23
191.104,14
53
555.757,70
24
194.587,44
54
626.695,95
25
198.161,00
55
706.248,96
26
201.828,54
55+
752.810,00
27
205.591,00
   
28
209.453,43
   
29
213.415,37
   
30
217.481,83
   
       


Bilag 1b

Optjening af pension

Tjenestemandspensionen beregnes som en procentdel af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemanden pensioneres fra. Procenterne, der afhænger af den optjente pensionsalder, er vist i skemaet.

       
Pensionsalder
(1-20 år)
Procent af løn
Pensionsalder
(21-37 år)
Procent af løn
1
1,75 pct.
21
35,50 pct.
2
3,50 pct.
22
37,00 pct.
3
5,25 pct.
23
38,50 pct.
4
7,00 pct.
24
40,00 pct.
5
8,75 pct.
25
41,50 pct.
6
10,50 pct.
26
43,00 pct.
7
12,25 pct.
27
44,50 pct.
8
14,00 pct.
28
46,00 pct.
9
15,75 pct.
29
47,50 pct.
10
17,50 pct.
30
49,00 pct.
11
19,25 pct.
31
50,50 pct.
12
21,00 pct.
32
52,00 pct.
13
22,75 pct.
33
53,00 pct.
14
24,50 pct.
34
54,00 pct.
15
26,25 pct.
35
55,00 pct.
16
28,00 pct.
36*
56,00 pct.
17
29,50 pct.
37*
57,00 pct.
18
31,00 pct.
   
19
32,50 pct.
   
20
34,00 pct.
   
       
* Til pensioner beregnet på skalatrin 1-27 ydes der fra 1. april 2015 ved disse pensionsaldre et særligt tillæg på op til 1.200 kr. årligt
 
       


Bilag 1c

Tillæg til pensionister under folkepensionsalderen - grundbeløb pr. 1. oktober 1997 (ekskl. procentregulering)

       
Pensionsalder (1-20 år)
Tillæg til pensionister under folkepensions-alderen kr. pr. år
Pensionsalder (21-37 år)
Tillæg til pensionister under folkepensions-alderen kr. pr. år
1
850,67
21
17.864,02
2
1.701,34
22
18.714,68
3
2.552,01
23
19.565,36
4
3.402,67
24
20.416,02
5
4.253,34
25
21.266,69
6
5.104,01
26
22.117,35
7
5.954,67
27
22.968,03
8
6.805,34
28
23.818,69
9
7.656,01
29
24.669,37
10
8.506,68
30
25.520,02
11
9.357,35
31
26.370,70
12
10.208,01
32
27.221,36
13
11.058,68
33
28.072,04
14
11.909,35
34
28.922,69
15
12.760,02
35
29.773,36
16
13.610,67
36
30.624,03
17
14.461,35
37
31.474,70
18
15.312,01
   
19
16.162,69
   
20
17.013,35
   
       


Bilag 1d

Tillæg til pensionister under folkepensionsalderen - pr. 1. april 2015 (inkl. procentregulering 35,1817 pct.)

       
Pensionsalder
(1-20 år)
Tillæg til pensionister under folkepensions-alderen kr. pr. år
Pensionsalder
(21-37 år)
Tillæg til pensionister under folkepensions-alderen kr. pr. år
1
1.149,95
21
24.148,89
2
2.299,90
22
25.298,82
3
3.449,85
23
26.448,79
4
4.599,79
24
27.598,72
5
5.749,74
25
28.748,67
6
6.899,69
26
29.898,61
7
8.049,62
27
31.048,57
8
9.199,57
28
32.198,51
9
10.349,52
29
33.348,47
10
11.499,47
30
34.498,40
11
12.649,42
31
35.648,36
12
13.799,36
32
36.798,30
13
14.949,31
33
37.948,26
14
16.099,26
34
39.098,18
15
17.249,21
35
40.248,13
16
18.399,14
36
41.398,08
17
19.549,10
37
42.548,03
18
20.699,04
   
19
21.849,00
   
20
22.998,94
   
       


Bilag 2

Pensionsudbetalingsalder for tjenestemænd ansat 1. januar 2007 og senere

       
Personer født i
Pensions-udbetalingsalder
Personer født i
Pensions-udbetalingsalder
1953:1
60
1962:1
62
1953:2
60
1962:2
62
1954:1
60
1963:1
63 1)
1954:2
60
1963:2
63 1)
1955:1
60
1964:1
63 1)
1955:2
60
1964:2
63 1)
1956:1
60
1965:1
63 1)
1956:2
60
1965:2
63 1)
1957:1
60
1966:1
63 1)
1957:2
60
1966:2
63 1)
1958:1
60
1967:1
64 1)
1958:2
60
1967:2
64 1)
1959:1
60½
1968:1
64 1)
1959:2
61
1968:2
64 1)
1960:1
61½
1969:1
64 1)
1960:2
62
1969:2
64 1)
1961:1
62
1970:1
64 1)
1961:2
62
1970:2
64 1)
       
1) I 2015 kan pensionsudbetalingsalderen, der følger folkepensionsalderen, med virkning fra 2030 blive reguleret ud over 62 år som følge af stigning i den gennemsnitlige levetid, jf. § 1a i lov om social pension. Reguleringen vil herefter ske hvert 5. år med virkning fra 15 år efter reguleringstidspunktet. Folkepensionsalderen kan højst reguleres med 1 år ad gangen.

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 017-15