Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af forretningsorden for Skatterådet

 

I henhold til § 4, stk. 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005, fastsættes følgende forretningsorden for Skatterådet:

Kapitel 1

Sammensætning, tilforordnede m.v.

§ 1. Skatterådet består af 19 medlemmer, jf. skatteforvaltningslovens § 3, stk. 1, herunder formanden, som er beskikket af skatteministeren.

Stk. 2. Skatteministeren kan beskikke en stedfortræder til at varetage formandens opgaver i dennes fravær.

Stk. 3. Skatteministeren kan bestemme, at repræsentanter for Skatteministeriet tilforordnes rådet. De tilforordnede har adgang til at deltage i rådets forhandlinger, men har ikke stemmeret.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen har adgang til at være til stede ved rådets møder og deltage i rådets forhandlinger, men har ingen stemmeret. De pågældende har adgang til at forelægge de sager, som efter dagsordenen skal behandles på rådets møder.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen er sekretariat for rådet.

Kapitel 2

Udvalg

§ 2. Rådet kan nedsætte udvalg til at foretage undersøgelser i sager og give indstilling om deres afgørelse. Rådet kan fastsætte regler om forretningsgangen for et sådant udvalg, hvis der er behov herfor.

Kapitel 3

Virksomhedsområde

§ 3. Rådet behandler sager, som told- og skatteforvaltningen forelægger for rådet i medfør af skatteforvaltningslovens § 2, stk. 2 eller 3, § 21, stk. 4, eller § 33, stk. 3.

Stk. 2. Rådet behandler desuden sager, hvori rådet ifølge lovbestemmelse i øvrigt kan træffe afgørelse eller beslutning eller afgive indstilling.

Stk. 3. Skatteministeren kan anmode rådet om at afgive udtalelse om spørgsmål, der i øvrigt ikke henhører under rådet.

Kapitel 4

Møder

§ 4. Formanden fastsætter tid og sted for rådets møder. Mødeindkaldelse skal ske skriftligt og med mindst syv dages varsel, medmindre særlige forhold tilsiger en kortere frist. Er et medlem forhindret i at møde, skal dette snarest muligt meddeles formanden.

Stk. 2. Når fem rådsmedlemmer kræver det, skal formanden inden 14 dage indkalde til møde i rådet.

Stk. 3. Formanden fastsætter mødets dagsorden, der så vidt muligt skal udsendes samtidig med mødeindkaldelsen. Dagsordenen skal indeholde en fortegnelse over de sager, der skal behandles på mødet.

§ 5. Formanden bestemmer, i hvilket omfang der inden mødet skal tilsendes medlemmerne materiale vedrørende de sager, der skal behandles på mødet. Dog skal følgende altid sendes til rådsmedlemmerne:

1) Forslag til afgivelse af bindende svar, som forelægges i medfør af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4.

2) Forslag til afgørelse af sager, som forelægges i medfør af skatteforvaltningslovens § 2, stk. 2, og som vedrører en konkret part. Med forslag til afgørelse i ansættelsessager skal følge den sagsfremstilling, der er udarbejdet i medfør af skatteforvaltningslovens § 19, stk. 1.

3) Indstillinger fra told- og skatteforvaltningen om ændring af afgørelser efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, samt vurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3. Med indstillingen skal i ansættelsessager følge den sagsfremstilling, der er udarbejdet i medfør af skatteforvaltningslovens § 19, stk. 1.

4) Indstillinger om genoptagelse af rådets egne afgørelser i sager, som nævnt i nr. 1-3.

5) Forslag til rådets fastsættelse af satser og takster mv. i henhold til lov.

6) Forslag til rådets indstillinger til skatteministeren om fastsættelse af regler, blanketter mv. i henhold til lov.

Stk. 2. Materialet skal så vidt muligt sendes til medlemmerne senest samtidig med udsendelsen af dagsorden.

Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen, kan medlemmerne forlange at få adgang til told- og skatteforvaltningens sagsmateriale. Materialet skal være tilgængeligt for medlemmerne på et anvist sted fra og med den anden hverdag inden mødet. Ethvert medlem kan kræve materiale vedrørende en sag, der forelægges på et rådsmøde, fremlagt på mødet.

§ 6. Når told- og skatteforvaltningen agter at forelægge en sag som nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 4, for rådet til afgørelse, skal vedkommende part eller parter underrettes skriftligt herom. Den eller de pågældende skal desuden underrettes om, at vedkommende har ret til at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for rådets sekretariat i forbindelse med sagens behandling, og at vedkommende kan anmode om lejlighed til at fremkomme med sine kommentarer over for rådet.

Stk. 2. Inden told- og skatteforvaltningen forelægger en sag som nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 4, for rådet, skal den eller de pågældende samtidig med, at sagsfremstilling sendes til udtalelse efter skatteforvaltningslovens § 19, stk. 3, på ny underrettes om, at vedkommende har ret til at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for rådets sekretariat, og at vedkommende kan anmode om lejlighed til at fremkomme med sine kommentarer over for rådet. Partens skriftlige udtalelse eller anmodning om lejlighed til en mundtlig udtalelse enten over for sekretariatet eller over for rådet skal foreligge inden en frist på ikke mindre end 15 dage. Fremkommer der ingen henvendelse fra den pågældende, afgiver told- og skatteforvaltningen indstilling til rådet på det foreliggende grundlag.

Stk. 3. Agter told- og skatteforvaltningen at forelægge en sag om ændring af en afgørelse truffet af et skatteankenævn eller vurderingsankenævn for rådet til afgørelse efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse. Foreligger der ingen skriftlig udtalelse eller anmodning om lejlighed til en mundtlig udtalelse enten over for sekretariatet eller over for rådet fra det pågældende ankenævn inden for en frist på ikke mindre end 15 dage, afgiver told- og skatteforvaltningen indstilling til rådet på det foreliggende grundlag.

Kapitel 5

Rådets afgørelse

§ 7. For at Skatterådet kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden, deltage i afgørelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 4, stk. 1.

§ 8. Rådets afgørelser træffes på de i § 4 nævnte møder, se dog § 10. Møderne er ikke offentlige.

Stk. 2. Hvis en part har anmodet om foretræde for rådet, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt., kan formanden tillade, at parten får adgang til at forelægge sagen for rådet. Hvis formanden finder, at der ikke bør gives tilladelse, skal dette spørgsmål forelægges for rådet.

Stk. 3. Hvor rådet finder det hensigtsmæssigt, kan det beslutte at indkalde parten til rådets møde. Rådet kan desuden indkalde den skattemyndighed, hvis afgørelse er indstillet ændret, til mødet.

Stk. 4. Indkaldelse efter stk. 2 eller 3 skal ske skriftligt med mindst én måneds varsel.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen forelægger de sager, der efter den udsendte dagsorden skal behandles eller omtales på mødet. Ønsker forvaltningen eller et rådsmedlem at forelægge eller drøfte en sag, der ikke har været optaget på dagsorden, afgør rådet, om sagen kan behandles på mødet. Formanden afgør, hvornår en sag skal anses for uddebatteret. Dog kan hvert af de tilstedeværende medlemmer forlange, at rådet skal afgøre, om forhandlingerne skal fortsætte.

Stk. 6. Hvert tilstedeværende medlem kan forlange, at afgørelsen af en sag udsættes én gang. Hvis sagen har særligt hastende karakter, kan et flertal af de tilstedeværende medlemmer, hvis de tillige udgør et flertal af rådets samlede medlemstal, dog vedtage, at afgørelsen skal træffes på mødet.

Stk. 7. Hvert af de tilstedeværende medlemmer kan kræve, at en afgørelse skal træffes ved afstemning. Før afstemningen formulerer formanden det spørgsmål, hvorom der skal stemmes. Ved afstemning træffes beslutning ved stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

§ 9. Rådet træffer afgørelse ved en kendelse i sager omfattet af § 5, stk. 1, nr. 3. Kendelsen skal indeholde en begrundelse. Hvis en part har anmodet om foretræde for rådet, og dette er afslået, skal begrundelsen herfor nævnes i kendelsen. Kendelsen tilsendes parten og alle øvrige berørte. Parten skal underrettes om en eventuel frist for at indbringe afgørelsen for Landsskatteretten.

Stk. 2. Rådet træffer afgørelse i de i § 5, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte sager træffes ved en beslutning, der tilføres protokollen og meddeles told- og skatteforvaltningen. Rådets afgørelser om indstillinger som nævnt i § 5, stk. 1, nr. 6, forelægges for skatteministeren.

Stk. 3. Rådet afgør, i hvilken form andre sager end de i stk. 1-2 nævnte skal afgøres.

§ 10. Formanden kan bestemme, at en sag alene skal behandles skriftligt af rådet.

Stk. 2. Hvis en part anmoder om foretræde for rådet, og formanden tillader dette, jf. § 8, stk. 2, 1. pkt., skal sagen dog behandles på rådsmøde. Hvis formanden finder, at der ikke bør gives tilladelse, og spørgsmålet derfor skal forelægges for rådet, jf. § 8, stk. 2, 2. pkt., kan dette ske skriftligt.

Stk. 3. Ethvert medlem af rådet kan kræve, at en sag, som formanden har bestemt alene skal behandles skriftligt efter stk. 1, skal behandles på rådsmøde.

Kapitel 6

Protokol

§ 11. Der føres en protokol over forhandlingerne i rådets møder, der skal indeholde følgende:

1) Dato for mødets afholdelse.

2) Klokkeslet for mødets begyndelse og slutning.

3) Fortegnelse over mødedeltagerne og fraværende medlemmer.

4) Referat af forelæggelserne. Sagerne angives med fornøden identifikation og emne. Referaterne skal angive hovedpunkterne i sagerne, rådets bemærkninger til disse samt afgørelserne. Har en part eller en skattemyndighed haft foretræde for rådet ved mødet, skal de pågældendes indlæg refereres. Afviger rådets afgørelse fra told- og skatteforvaltningens indstilling, skal begrundelsen herfor fremgå af protokollen.

5) Bemærkninger, som et medlem har krævet tilført protokollen.

6) Oplysning om, hvorvidt en sag er afgjort ved afstemning, og i så fald de enkelte medlemmers stemmeafgivelse.

7) Oplysning om, hvorvidt et medlem er anset for inhabilt i en sag, og eventuelle bemærkninger, som et medlem, der på grund af mulig inhabilitet er blevet udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om habilitetsspørgsmålet, kræver tilført protokollen.

Stk. 2. Udskrift af protokollatet tilsendes medlemmerne snarest muligt efter det pågældende møde. En beslutningsdygtig del af de medlemmer, der deltog i mødet, skal godkende protokollatet i et efterfølgende møde.

Stk. 3. Protokollen er ikke offentlig.

Kapitel 7

Genoptagelse

§ 12. Rådet kan efter almindelige forvaltningsretlige principper, og såfremt eventuelle øvrige betingelser for genoptagelse er opfyldt, genoptage egne afgørelser.

Kapitel 8

Repræsentation

§ 13. En part i en sag som nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 4, eller i sager i øvrigt kan til enhver tid bemyndige en anden person til at varetage sine interesser under sagen. Rådet betragter herefter - indtil det meddeles rådet, at bemyndigelsen er tilbagekaldt - den bemyndigede som legitimeret til at optræde på den pågældendes vegne i enhver henseende. Parten har dog adgang til alene eller sammen med sin repræsentant at deltage i mundtlige forhandlinger og foretræde for rådet, og indkaldelse hertil sendes både til parten og til repræsentanten. Endvidere sendes rådets kendelse både til parten og repræsentanten.

Kapitel 9

Tavshedspligt mv.

§ 14. Den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17, gælder tilsvarende for Skatterådet.

Stk. 2. Reglerne i lov om værdipapirhandel §§ 34-39 om forbud mod misbrug af insideroplysninger finder tilsvarende anvendelse for Skatterådet.

Kapitel 10

Offentliggørelse af rådets afgørelser

§ 15. Told- og skatteforvaltningen træffer bestemmelse om offentliggørelse af afgørelser, som skønnes at have almen interesse. Ved offentliggørelsen skal navne på fysiske og juridiske personer, CPR-, CVR- og SE-numre og andre personhenførbare data bortset fra rådets journalnumre fjernes eller erstattes af anonymiserede betegnelser.

Stk. 2. Vurderer told- og skatteforvaltningen, at anonymisering ikke kan ske fuldt ud, skal offentliggørelse undlades.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 201 af 23. marts 1990 af forretningsorden for Ligningsrådet.

Stk. 2. Skatterådet kan genoptage sager, hvori det tidligere Ligningsråd har truffet afgørelse inden 1. november 2005, hvis Skatterådet har kompetencen på det pågældende sagsområde per 1. november 2005, jf. § 12.

Skatteministeriet, den 25. oktober 2005

Kristian Jensen

/Lisbeth Rasmussen