Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunernes borgerbetjening på
skatteområdet

 

I medfør af § 16, stk. 1 og 2, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005, fastsættes:

Opgaver

§ 1. Kommunen varetager opgaver af informationsmæssig og vejledningsmæssig karakter ved personlige henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende hele skatteområdet for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Kommunen samarbejder med, og henviser til det skattecenter i told- og skatteforvaltningen, som kommunens borgere og virksomheder er tilknyttet. Kommunen ekspederer borgere og virksomheder fra andre kommuner i det omfang de henvender sig.

Stk. 3. Kommunalbestyrelserne underretter det lokale skattecenter om, hvor opgaven placeres og om hvem, der er daglig ansvarlig for kommunens borgerbetjening på skatteområdet.

Vejledning og information om gældende regler samt i brugen af digitale løsninger

§ 2. Kommunen skal give generel vejledning og information om gældende regler på hele skatteområdet, herunder skat, moms, told, afgifter og ejendomsvurdering.

Stk. 2. Kommunen udleverer informationsmateriale mv., og er borgere og virksomheder behjælpelig med at hente det ønskede materiale på told- og skatteforvaltningens hjemmeside.

§ 3. Kommunen yder i videst muligt omfang borgeren og virksomheden vejledning i brugen af digitale tjenester.

Stk. 2. Når der gennemføres landsdækkende eller lokale kampagner for brug af digitale løsninger, inddrages kommunen i disse.

Ændring af forskud, udskrivning af skattekort

§ 4. Kommunen yder hjælp, vejledning og information i forbindelse med forskudsændring, samt giver generel vejledning om skattemæssige konsekvenser ved forskellige dispositioner.

Stk. 2. Kommunen kan, med undtagelse af ændringer til udland og søindkomst, foretage ændringer mv. i samme omfang, som borgeren via TastSelv. Herudover kan kommunen indberette ejendomsoplysninger og år- til dato oplysninger. Borgerens anmodning om ændring sidestilles med tilladelse til, at kommunen foretager ændringer.

Stk. 3. Ved anmodninger om ændringer af forskudsopgørelsen, som kræver en konkret afgørelse og som derfor falder uden for opgaver nævnt i § 1, stk. 1, finder § 6 tilsvarende anvendelse. Borgeren skal oplyses om, at der ikke er tale om en forlods ligning.

Stk. 4. Hvis borgerens anmodning om ændring ikke kan imødekommes efter kontakt med told- og skatteforvaltningen, og borgeren ikke er enig heri, skal sagen henvises til told- og skatteforvaltningen til videre behandling. Det samme gælder, hvis borgeren ønsker en skriftlig afgørelse.

Stk. 5. Kommunen skal gøre borgeren opmærksom på, at ændringer i forskudsregistreringen kan være undergivet en efterfølgende kontrol. På de forskudsændringer der gennemføres i kommunen, skal der angives en tekst på forskudsregistreringen om, at ændringen er lavet på borgerens anmodning i kommunen som en serviceydelse.

Modtagelse af selvangivelser og forskudsskemaer, samt øvrigt materiale.

§ 5. Kommunen skal, på vegne af told- og skatteforvaltningen, modtage materiale fra borgere og virksomheder f.eks. selvangivelser og forskudsskemaer, og på opfordring, kvittere for modtagelse heraf.

Stk. 2. Materiale, indgivet til kommunen, anses for modtaget af told- og skatteforvaltningen på tidspunktet for modtagelse i kommunen og skal, så vidt muligt, videresendes samme dag. Når en anmodning, dokumentation eller lignende er modtaget i kommunen, løber frister og lignende fra denne dato.

Stk. 3. Hvis materialet scannes og oversendes elektronisk, skal det originale materiale efterfølgende oversendes til told- og skatteforvaltningen. Det samme gælder øvrig post til told- og skatteforvaltningen modtaget i kommunen.

Stk. 4. Kommunen skal, på borgerens og virksomhedernes opfordring, være behjælpelig med at vejlede om eventuelle formkrav og tidsfrister.

Videreformidling af forespørgsler m.v.

§ 6. Kommunen videreformidler henvendelser på skatteområdet, som falder uden for opgaverne nævnt i §§ 1-5, til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Kommunen skal, i videst muligt omfang, tilbyde straks at videreformidle henvendelser efter stk. 1, således at borgeren eller virksomheden umiddelbart kan få svar via kommunen. Kommunen kan, på vegne af borgeren eller virksomheden, forespørge told- og skatteforvaltningen eller tilbyde borgeren eller virksomheden at blive kontaktet af told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan ikke henvise henvendelser vedr. skatteområdet til kommunen.

Samarbejde med de statslige skattecentre

§ 7. Told- og skatteforvaltningen stiller oplysninger til rådighed for kommunens løsning af opgaven.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen skal stille løbende opdateret vejledning med fortolkning af ny lovgivning og praksis til rådighed for kommunen.

Stk. 3. Pr. 1. november 2005 oprettes et centralt borgerservice-kontaktudvalg med told- og skattedirektøren, eller den der bemyndiges hertil, som formand og med deltagelse af Kommunernes Landforening. Told- og skatteforvaltningen opretter endvidere 30 decentrale borgerservice-kontaktudvalg med skattedirektøren, eller den der bemyndiges hertil, som formand, og med deltagelse af kommunerne i det pågældende skattecenters område.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005.

Skatteministeriet, den 20. oktober 2005

Kristian Jensen

/Steffen Normann Hansen