Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den kompetente myndighed

 

I henhold til § 14, stk. 2, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005, fastsættes:

§ 1. Told- og skatteforvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster som »den kompetente myndighed«.

§ 2. Afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen efter § 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005.

Skatteministeriet, den 24. oktober 2005

Kristian Jensen

/K.-H. Ludolph