Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift af lystfartøjsforsikringer

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 22. april 2002, med de ændringer, der følger af § 25 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og § 45 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov svares en afgift til statskassen af forsikringer for her i landet hjemmehørende lystfartøjer af enhver art, herunder fartøjets maskineri, inventar og udstyr. Afgiften omfatter også forsikringer for lystfartøjer, der helt eller delvis anvendes erhvervsmæssigt.

§ 2. § 1 gælder ikke for:

a. ulykkesforsikringer og ansvarsforsikringer,

b. tingskadeforsikringer for lystfartøjer i de tilfælde, hvor risikoen uden særligt præmietillæg er dækket ved de almindelige forsikringsbetingelser for familieforsikringer o.lign.,

c. forsikringer for fartøjer, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt af fiskerivirksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om afgiftsfrihed for forsikringer for lystfartøjer, som tilhører fremmede staters herværende diplomatiske udsendinge m.fl.

Stk. 3. 2)  Told- og skatteforvaltningen kan i øvrigt, når særlige grunde taler derfor, fritage forsikringer for afgift, når de forsikrede fartøjer overvejende anvendes erhvervsmæssigt.

§ 3. Afgiften svares af de forsikringsselskaber, der tegner de i § 1 nævnte forsikringer. Udenlandske forsikringsselskaber, der ikke er etableret her i landet, skal over for told- og skatteforvaltningen udpege en herboende repræsentant. Forsikringsselskaber, der er etableret i Danmark, betegnes i det følgende selskaberne.

Stk. 2. Selskaberne og repræsentanterne skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen, der udsteder et bevis for registreringen.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter der skal svares afgift af den, der uden for De Europæiske Fællesskabers område forsikrer et her i landet hjemmehørende lystfartøj.

§ 4. Afgiften udgør 1 pct. årligt af forsikringssummen for lystfartøjer.

Stk. 2. Der svares kun afgift for perioder, hvor lystfartøjet er dækket af en forsikring efter § 1, jf. § 2.

§ 5. Størrelsen af forsikringssummerne for de afgiftspligtige forsikringer med oplysning om præmiernes dækningsperiode skal fremgå af selskabernes og repræsentanternes regnskaber.

§ 6. Selskaberne og repræsentanterne skal efter udløbet af hver afregningsperiode til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af de forsikringssummer og afgiften heraf for de forsikringer, hvis præmie forfalder til betaling i den pågældende måned. Angivelsen skal indeholde oplysning om præmiernes dækningsperiode. Afgiften af forsikringssummen beregnes forholdsmæssigt for den samme periode, som den forfaldne forsikringspræmie vedrører. Angivelsen skal være underskrevet af repræsentanten eller selskabets ansvarlige ledelse.

Stk. 2. Såfremt forsikringspræmien eller en del heraf godtgøres forsikringstageren eller afskrives som uerholdelig, nedsættes afgiften forholdsmæssigt og fradrages i angivelsen i den måned, hvor tilbagebetalingen eller afskrivningen finder sted.

§ 7. (Ophævet).

§ 8. 2) Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos selskaberne eller repræsentanterne og til at efterse selskabernes eller repræsentanternes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

Stk. 2. Repræsentanterne eller de i selskaberne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 9. 2) Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved forvaltningens registrering af selskaberne eller repræsentanterne og kontrollen med afgiftens betaling.

§ 10. Såfremt det konstateres, at et selskab eller en repræsentant har afgivet urigtig angivelse efter § 6, således at selskabet eller repræsentanten har betalt for lidt i afgift, afkræves selskabet eller repræsentanten det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler selskabet eller repræsentanten, ikke opgøres på grundlag af selskabets eller repræsentantens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftsbeløbet.

§ 11. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

a. Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

b. Overtræder § 3, stk. 2, § 5, § 6, stk. 1, § 8, stk. 2, eller § 16, stk. 2.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. 1) // Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§ 12. (Ophævet).

§ 13. 2) (Ophævet).

§ 13 a. 2) (Ophævet).

§ 14. Skatteministeren fastsætter de fornødne regler til gennemførelse af loven.

§ 14 a. (Ophævet).

§ 14 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i opkrævningslovens § 15 finder, for så vidt angår afgifter, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov, alene anvendelse for de i § 3, stk. 3, omhandlede personer.

§ 15. Loven træder i kraft den 1. december 1976, jf. dog § 16, stk. 2.

§ 16. Loven finder anvendelse på de præmiebeløb, der forfalder til betaling den 1. december 1976 eller senere.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

§ 17. Præmien for de afgiftspligtige forsikringer kan af selskaberne eller repræsentanterne forhøjes med afgiften.

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 10. november 2005

P.M.V.
Peter Loft

/John Fuhrmann

Officielle noter

1) Ændringen i § 11, stk. 3, er sket ved lov nr. 325 af 18. maj 2005 der trådte i kraft den 20. maj 2005.

2) Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«, ændring af § 2, stk. 3, § 8, stk. 1, § 9 og ophævelse af § 13 og § 13 a, er sket ved lov nr. 428 af 6. juni 2005 der trådte i kraft den 8. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.