Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Herved bekendtgøres lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, § 38 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 82 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 47 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 53 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 4 i lov nr. 1583 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 541 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 1537 af 19. december 2007 og § 2 i lov nr. 265 af 23. april 2008. 1)

§ 1. Der svares afgift til statskassen efter reglerne i denne lov af følgende køretøjer, jf. dog stk. 2:

1) De ifølge færdselslovens § 72, stk. 1, registreringspligtige motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne, sættevogne til personbefordring, påhængsredskaber, herunder campingvogne, samt registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport.

2) De ifølge færdselslovens § 75, stk. 1, godkendte traktorer.

Stk. 2. 2)Afgiftspligten efter stk. 1 omfatter ikke køretøjer, der er afgiftspligtige efter lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, samt indtil den 31. december 2012 køretøjer, der alene anvender el eller brint som drivmiddel.

§ 2. Af samtlige afgiftspligtige køretøjer svares vægtafgift, og af afgiftspligtige køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, A-D, og § 4, stk. 1, I og II, som er indrettet til at benytte anden drivkraft end benzin, eller som fremføres af et sådant køretøj, svares tillige en udligningsafgift, jf. dog § 15. Af motorkøretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, hvis første indregistrering som nye ligger efter den 2. juni 1998, betales endvidere tillæg for privat anvendelse samt for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse.

Stk. 2. Et køretøj anses for at blive anvendt privat, når den registrerede ejer (bruger) ikke anvender køretøjet i forbindelse med udøvelse af virksomhed eller er forpligtet til at anvende det ved udførelse af arbejdsopgaver som led i et ansættelsesforhold.

Stk. 3. Et køretøj anses for at blive anvendt blandet privat og erhvervsmæssigt, når den registrerede ejer (bruger) er

1) en fysisk eller juridisk person, som udøver virksomhed i offentligt eller privat regi, og køretøjet anvendes såvel som led i den omhandlede virksomhed som til formål, der er virksomheden uvedkommende, eller

2) en fysisk person, der som led i et ansættelsesforhold skal anvende køretøjet ved udførelse af arbejdsopgaver for ansættelsesstedet eller anvender køretøjet i forbindelse med selvstændigt bierhverv, som efter momslovgivningen anses for at være afgiftspligtig virksomhed eller efter skattelovgivningen anses for erhvervsmæssigt, og det under hensyn til formålet er nødvendigt, at kørselen udføres med en varebil.

Stk. 4. Hvis køretøjets registrerede bruger er forskellig fra ejeren, fastlægges køretøjets afgiftsmæssige status på grundlag af brugerens anvendelse.

Stk. 5. Af køretøjer, som efter deres anvendelse omfattes af flere afgiftssatser, svares afgift efter den højeste sats.

§ 3. Af personmotorkøretøjer samt af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængs­vogne.

 
Vægt-
afgift
kr.
Udligningsafgift
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
vogn
kr.
A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.
     
I. Egenvægt indtil 600 kg
Motorcykler.
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
580
330
-
Andre personmotorkøretøjer.
Afgift pr. køretøj:
6 måneder
850
480
-
II. Egenvægt 601-800 kg
Afgift pr. køretøj:
6 måneder
1.040
600
-
III. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
6 måneder
1.420
790
-
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
6 måneder
1.880
1.000
-
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
6 måneder
2.460
-
-
3 måneder
1.240
640
-
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
6 måneder
3.390
-
-
3 måneder
1.700
860
-
VII. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
3 måneder
96
48
19
B. Busser, turistbiler og lign. med højst 2 aksler. (Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)
     
I. Egenvægt indtil 1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
450
1.130
-
II. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
585
1.160
-
III. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
810
1.230
-
IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
900
1.230
-
V. Egenvægt 3.001-4.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.440
1.230
-
VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.920
1.230
-
VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.400
1.230
-
VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.120
1.230
-
IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.640
1.230
-
X. Egenvægt 8.001-9.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.160
1.230
-
XI. Egenvægt over 9.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
12 måneder
50
14
-
C. Busser, turistbiler og lign.
med mere end 2 aksler.
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
12 måneder
36
10
-
 
Udligningsafgift
kr.
D. Hyrevogne og sygetransportbiler.
(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)
I. Egenvægt indtil 800 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.530
II. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.890
III. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.240
IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.450
V. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.710
VI. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.250
 

Stk. 2. Af motorkøretøjer registreret med gul/sort/hvide nummerplader (papegøjeplader) svares afgift efter satserne for personmotorkøretøjer.

Stk. 3. Motorcykler med en motorvolumen over 150 cm3, der opfylder miljønormerne for 2006, er fritaget for vægtafgift til og med 2006. For motorcykler med en motorvolumen på 150 cm3 eller mindre, der opfylder miljønormerne for 2006, betales vægtafgift med halvdelen af satserne i stk. 1 til og med 2006. De i 1. og 2. pkt. nævnte miljønormer er de ændrede tekniske krav og emissionsnormer for 2006, der er vedtaget ved ændring af direktiv 97/24/EF.

§ 4. Af vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, af påhængsvogne til godstransport og af registreringspligtige påhængsredskaber bortset fra campingvogne samt af registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport, svares afgift af køretøjernes tilladte totalvægt efter nedenstående satser. Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i stk. 4. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne. Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Der betales ikke afgift af påhængskøretøjer til godstransport, der har en tilladt totalvægt over 3.500 kg.

 
 
 
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat anvendelse
 
 
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
I.
Motorcykler med varesidevogn
         
 
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
290,25
-
76
-
-
   
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat
anvendelse
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007.
Kr.
Motor-
køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere.
Kr.
II.*)
Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængskøretøjer.
           
A.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt
           
 
Totalvægt indtil 500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
850
360
900
5.040
 
Totalvægt 501-1.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.090
110
520
900
5.040
 
Totalvægt 1.001-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.810
220
710
900
5.040
 
Totalvægt 2.001-2.500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.140
290
890
5.040
5.040
 
Totalvægt 2.501-3.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.760
360
1.010
5.040
5.040
 
Totalvægt 3.001-4.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.760
440
1.150
160
5.040
15.000
 
             
*)
Tabelafsnit II, A, er ændret ved § 2 i lov nr. 541 af 6. juni 2007. Ændringen trådte i kraft den 15. juni 2007. Ændringen har virkning for det enkelte køretøj fra den afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. juni 2007 eller senere.
   
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat anvendelse
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
B.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt.
a) Med højst 2 aksler.
         
 
Totalvægt 4.001-5.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
552
1.150
200
 
 
Totalvægt 5.001-6.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
672
1.150
250
 
 
Totalvægt 6.001-7.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
825
1.150
300
 
 
Totalvægt 7.001-8.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
988
1.150
400
 
 
Totalvægt 8.001-9.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
1.161
1.150
450
 
 
Totalvægt 9.001-10.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
1.344
1.150
550
 
 
Totalvægt 10.001-11.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.279
1.537
1.150
650
 
 
Totalvægt 11.001-12.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.610
1.740
1.150
750
 
 
Totalvægt 12.001-13.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.087
1.953
1.150
850
 
 
Totalvægt 13.001-14.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.604
2.176
1.150
1.000
 
 
Totalvægt 14.001-15.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.161
2.628
1.150
1.100
 
 
Totalvægt over 15.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
12 måneder
60
40
16
16
 
 
b) Med mere end 2 aksler.
Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
12 måneder
32
20
11
12
 
 
Totalvægt 18.001-19.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.069
1.953
1.150
1.100
 
 
Totalvægt 19.001-20.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.332
2.156
1.150
1.200
 
 
Totalvægt over 20.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
12 måneder
36
24
13
13
 
 

Stk. 2. For motorkøretøjer omfattet af stk. 1, II, A, som anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt, betales tillæg med 50 pct. af tillægget for privat anvendelse.

Stk. 3. For motorkøretøjer omfattet af stk. I, II, A, der er registreret første gang 1. januar 1998 eller senere, og som opfylder de krav til udslippet af skadelige stoffer, der ved bekendtgørelse fastsættes af Transportministeriet, ydes fradrag i vægtafgiften med følgende beløb årligt:

 
Tilladt totalvægt
År 1998-2000 Fradrag, kr.
År 2001 Fradrag, kr.
År 2002-2005 Fradrag, kr.
De bekendtgjorte år 2000-miljønormer:
     
Indtil 1.000 kg
350
0
0
1.001-2.000 kg
700
0
0
2.001-2.500 kg
900
900
0
2.501-3.500 kg
1.150
1.150
0
De bekendtgjorte år 2005-miljønormer
     
Indtil 1.000 kg
450
100
100
1.001-2.000 kg
900
200
200
2.001-2.500 kg
1.250
1.250
350
2.501-3.500 kg
1.600
1.600
450
 

Stk. 4. Afgiften af et lastmotorkøretøj, der registreres som trækkraft for én sættevogn, forhøjes med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn til godstransport med samme antal aksler og totalvægt som sættevognen, jf. § 8, stk. 2. Registreres et lastmotorkøretøj som trækkraft for flere sættevogne, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en 2-akslet påhængsvogn med samme totalvægt som en sådan 2-akslet sættevogn, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt. Registreres et lastmotorkøretøj udelukkende som trækkraft for sættevogne med flere end 2 aksler, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn med 3 eller flere aksler, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt.

Stk. 5. Af køretøjer, som er særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne), hvis varelad eller varerum har større flademål end personrummet, og hvis tilladte totalvægt overstiger 4 tons, svares afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer.

Stk. 6. I køretøjer med tilladt totalvægt over 4 tons, hvoraf der svares afgift efter stk. 1, må der ikke uden for førerrummet befordres andre personer end sådanne, som er nødvendige til af- og pålæsning af det transporterede gods. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til befordring af personer, der er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må ikke benyttes til feriekørsel eller anden privat personbefordring.

Stk. 7. I køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 4 tons, og hvoraf afgift svares efter stk. 1, må der ikke befordres personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel.

Stk. 8. Med køretøjer som nævnt i stk. 5 må foruden føreren kun befordres personer, der arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra virksomhedens arbejdspladser. Køretøjerne skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn.

§ 4 a. Af lastbiler og vogntog m.v., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, betales afgift på grundlag af den samlede registrerede tilladte totalvægt for lastbilen eller vogntoget efter nedenstående satser. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for flere sættevogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere påhængsvogne, anvendes den højeste af satserne for det eller de registrerede vogntog, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn, jf. § 2, stk. 5. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats. For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for sættevogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler. For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for påhængsvogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn.

 
 
Luft-
affjedrede m.v.
Med anden affjedring
       
kr.
kr.
A
Lastbiler m.v.
   
 
a)
Med 2 aksler.
   
   
Totalvægt indtil 12.999 kg
Afgift pr. køretøj
12 måneder
226
   
Totalvægt 13.000-13.999 kg
Afgift pr. køretøj
12 måneder
226
627
   
Totalvægt 14.000-14.999 kg
Afgift pr. køretøj
12 måneder
627
882
   
Totalvægt 15.000 kg og derover
Afgift pr. køretøj
12 måneder
882
2.050
 
 
 
 
   
 
b)
med 3 aksler.
   
   
Totalvægt indtil 16.999 kg
Afgift pr. køretøj
12 måneder
226
394
   
Totalvægt 17.000-18.999 kg
Afgift pr. køretøj
12 måneder
394
809
   
Totalvægt 19.000-20.999 kg
Afgift pr. køretøj
12 måneder
809
1.050
   
Totalvægt 21.000-22.999 kg
Afgift pr. køretøj
12 måneder
1.050
1.661
   
Totalvægt 23.000 kg og derover
Afgift pr. køretøj
12 måneder
1.661
2.582
 
 
 
 
   
 
c)
med 4 aksler og derover.
   
   
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. køretøj
12 måneder
1.050
1.065
   
Totalvægt 25.000-25.999 kg
Afgift pr. køretøj
12 måneder
1.065
1.706
   
Totalvægt 26.000-28.999 kg
Afgift pr. køretøj
12 måneder
1.706
2.709
   
Totalvægt 29.000 kg og derover
Afgift pr. køretøj
12 måneder
2.709
4.019
B
Last- og sættevogntog
   
 
a)
Lastbil med 2 aksler
   
 
 
1)
Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel.
Totalvægt indtil 15.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
     
Totalvægt 16.000-17.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
102
     
Totalvægt 18.000-19.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
102
233
     
Totalvægt 20.000-21.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
233
547
     
Totalvægt 22.000-22.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
547
707
     
Totalvægt 23.000-24.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
707
1.276
     
Totalvægt 25.000 kg og derover
Afgift pr. vogntog
12 måneder
1.276
2.297
 
 
 
 
   
 
 
2)
Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
   
     
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
219
510
     
Totalvægt 25.000-25.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
510
839
     
Totalvægt 26.000-27.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
839
1.232
     
Totalvægt 28.000-28.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
1.232
1.526
     
Totalvægt 29.000-30.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
1.526
2.507
     
Totalvægt 31.000-32.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
2.507
3.480
     
Totalvægt 33.000 kg og derover
Afgift pr. vogntog
12 måneder
3.480
5.284
 
 
3)
Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler.
   
     
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
2.769
3.854
     
Totalvægt 38.000 kg og derover
Afgift pr. vogntog
12 måneder
3.854
5.239
 
b)
Lastbil med 3 eller flere aksler.
   
 
 
1)
Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel.
   
     
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
219
510
     
Totalvægt 25.000-25.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
510
839
     
Totalvægt 26.000-27.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
839
1.232
     
Totalvægt 28.000-28.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
1.232
1.526
     
Totalvægt 29.000-30.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
1.526
2.507
     
Totalvægt 31.000-32.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
2.507
3.480
     
Totalvægt 33.000 kg og derover
Afgift pr. vogntog
12 måneder
3.480
5.284
 
 
2)
Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler.
   
     
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
2.447
3.398
     
Totalvægt 38.000-39.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
3.398
4.700
     
Totalvægt 40.000 kg og derover
Afgift pr. vogntog
12 måneder
4.700
6.905
 
 
3)
Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler.
   
     
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
1.356
1.684
     
Totalvægt 38.000-39.999 kg
Afgift pr. vogntog
12 måneder
1.684
2.514
     
Totalvægt 40.000 kg og derover
Afgift pr. vogntog
12 måneder
2.514
4.004
 

Stk. 2. For køretøjer som nævnt i stk. 1, der registreres 1. gang eller har været afmeldt, forfalder afgiften til betaling på registreringstidspunktet og betales forud for hele perioden. I øvrigt finder § 2 om afgiftsperioder m.v. samt anmeldelse af ny ejer (bruger), § 4, stk. 1 og 2, 2. pkt., om regulering af afgiftsbeløb m.v. og § 6 om renteterminer og renteberegning i lov om afgift af vejbenyttelse tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Såfremt et køretøj, der er afgiftspligtigt efter stk. 1, i afgiftsperioden afmeldes af motorkøretøjsregisteret eller overgår til afgiftspligt efter § 4, refunderes afgiften med 1/12 for hver hele måned, der resterer af afgiftsperioden.

Stk. 4. Grundlaget for regulering efter stk. 2 er de afgiftssatser i euro, som fremgår af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999. Skatteministeren offentliggør regulering af afgiftssatser ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren de nærmere regler for afgiftens tilbagebetaling som følge af anmeldelse af ny ejer (bruger).

§ 5. Af registreringspligtige traktorer og registreringspligtige påhængsvogne hertil samt af traktorer, der er godkendt efter færdselslovens § 75, stk. 1, svares afgift efter følgende satser:

 
I.
Registreringspligtige, benzindrevne traktorer og registreringspligtige påhængsvogne hertil samt godkendte traktorer uanset brændstof.
       
 
Afgift pr. køretøj:
   
   
Traktor kr.
Påhængsvogn kr.
 
12 måneder
61,85
41,25
       
II.
Registreringspligtige, ikke-benzindrevne traktorer samt registreringspligtige påhængsvogne hertil betaler afgift efter satserne i § 4, afgiftsklasse II A og B (vare- og lastvogne).

§ 6. Afgiftsperioden er 12 måneder, 6 måneder eller 3 måneder som anført i §§ 3, 4 og 5. Der svares afgift fra og med den dag, hvor registrering eller godkendelse finder sted.

Stk. 2. Vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse for de i §§ 3, 4 og 5 omhandlede køretøjer forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.

Stk. 3. Såfremt et køretøj, der er afgiftspligtigt efter §§ 3, 4 og 5, afmeldes af motorkøretøjsregisteret, afkortes dets afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres et afmeldt køretøj på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til motorkøretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af køretøjet afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.

Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede afmelding, registrering og anmeldelse til motorkøretøjsregistret sker ved henvendelse til et motorkontor i motorkontorets sædvanlige ekspeditionstid.

Stk. 5. Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker fra centralregistret for motorkøretøjer til den, i hvis navn køretøjet på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning. I tilbagebetalingen kan der foretages modregning for forfalden ikke betalt vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse, jf. § 10, samt for forfalden ikke betalt standsnings- og parkeringsafgift, jf. færdselslovens § 122 b.

§ 7. Ved udregningen af de et køretøj påhvilende afgiftsbeløb forhøjes egenvægtstal, som ikke er delelige med 100, til det nærmeste højere hele antal hundrede kg og totalvægtstal, som ikke er delelige med 200, til det nærmeste højere med 200 delelige vægttal. I de beregnede afgiftsbeløb bortses fra ørebeløb.

§ 8. For køretøjer, hvis afgift beregnes af egenvægten, fastsætter Skatteministeriet efter forhandling med Justitsministeriet de nærmere regler for konstatering af den afgiftspligtige egenvægt.

Stk. 2. Et køretøjs afgiftspligtige totalvægt er den i henhold til færdselsloven tilladte totalvægt. For sættevogne er den afgiftspligtige totalvægt den tilladte vægt på sættevognens egne hjul.

§ 9. Når et køretøj søges registreret, skal anmelderen angive, om køretøjet er indrettet til at benytte benzin som drivkraft eller anden drivkraft. For køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, hvis første indregistrering som nye ligger efter den 2. juni 1998, skal anmelderen endvidere angive, om køretøjet skal anvendes privat, blandet privat og erhvervsmæssigt eller udelukkende erhvervsmæssigt. Det samme gælder ved efterfølgende ændring af registrering eller anvendelse af de pågældende køretøjer. Skatteministeren fastsætter efter aftale med justitsministeren de nærmere regler om angivelse af oplysninger om køretøjets anvendelse samt dokumentation herfor.

Stk. 2. Om enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning, skal den afgiftspligtige straks afgive anmeldelse til politiet.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.

§ 10. Afgiften påhviler den, i hvis navn køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret (godkendt). Såfremt køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge.

Stk. 2. Er køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt for registreringsmyndigheden, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).

Stk. 3. Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af køretøjet påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.

Stk. 4. Såfremt det dokumenteres, at køretøjet senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer(bruger)skiftet ikke er anmeldt til registreringsmyndigheden.

Stk. 5. Har anmeldelse til registreringsmyndigheden medført uberettiget registrering af et køretøj i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.

Stk. 6. Såfremt et køretøj i strid med færdselslovens bestemmelser ikke er registreret (godkendt), påhviler afgiften den, der er pligtig at lade det registrere (godkende).

§ 11. For betalt afgift udstedes en kvittering.

Stk. 2. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte, at køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, skal registreres på særlige nummerplader eller forsynes med en mærkat eller lignende under hensyn til den anvendelse, de er registreret til.

§ 12. Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest fjernes ved politiets foranstaltning. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få køretøjet registreret, før den afgift, der påhviler ham, er betalt.

Stk. 2. §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelser på opkrævning af afgift efter denne lov.

Stk. 3. Forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. refunderes ikke ved tilbagebetaling af afgift i medfør af § 6, stk. 3.

§ 13. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren de nærmere regler for afgiftens opkrævning og lønindeholdelse, jf. § 14.

§ 14. 3)Afgiften med påløbne renter og omkostninger samt gebyr i henhold til § 12, stk. 3, kan inddrives ved udpantning samt ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

§ 15. Fritaget for vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse er:

1) Køretøjer, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker.

2) Ophævet.

3) Køretøjer, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab.

4) Køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende.

5) Ambulancer.

6) Personkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel og herudover alene anvendes til:

a) kørsel, der må ligestilles med almindelig rutekørsel, og som alene afviger herfra ved at opfylde et kortvarigt trafikbehov. Kørslen skal udføres efter de for det pågældende område normalt gældende takstbestemmelser og i henhold til forud offentliggjort køreplan.

b) befordring af passagerer for jernbaner eller luftfartsselskaber, der er ramt af trafikforstyrrelser.

7) Trehjulede eldrevne motorcykler.

Stk. 2. Af hyrevogne samt af sygetransportkøretøjer, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter, svares ikke vægtafgift.

Stk. 3. Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse med 1/4 af satserne i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. Det er en betingelse, at køretøjet fremtræder som ved 1. registrering.

Stk. 4. Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for køretøjer, som tilhører:

1) fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

2) fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

3) internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

Stk. 5. Af køretøjer med en totalvægt på 12 t eller derover, som udelukkende anvendes i forbindelse med tivoli- og cirkusvirksomhed, og som udefra ved bemaling eller lignende fremstår som udgørende en del af den pågældende virksomhed, svares ikke vægtafgift.

§ 16. Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for vægtafgift og tillægsafgift for privat anvendelse. Afgiftsfritagelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Stk. 2. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse efter stk. 1.

§ 17. 4)Told- og skatteforvaltningen kan, hvor omstændighederne taler derfor, indrømme afgiftsfritagelse for køretøjer, som kun benyttes til kørsel uden for offentlige veje og i ganske særlige tilfælde for køretøjer, som foruden til den anførte kørsel benyttes på ubetydelige strækninger af offentlige veje, jf. § 1 i lov nr. 312 af 9. juni 1971 om offentlige veje, når der efter forvaltningens skøn foreligger tilstrækkelig garanti herfor.

Stk. 2. For køretøjer, der anvendes til kombineret transport på landevej og med jernbane, kan skatteministeren fastsætte regler om tilbagebetaling af afgiften, i det omfang det følger af De europæiske Fællesskabers bestemmelser herom.

§ 18.  Skatteministeren kan efter forhandling med transportministeren indrømme afgiftsfritagelse for vejvæsnerne tilhørende køretøjer, som er indrettet som arbejdsredskaber, og som ikke kan benyttes til transport af gods. Afgiftsfritagelsen for selvdrevne køretøjer er betinget af, at de ikke benyttes som trækkraft for andre køretøjer end påhængsredskaber, der opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse efter 1. punktum.

§ 19. Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende opkrævning af afgiften.

§ 20. 4) Skatteministeren kan bemyndige Centralregisteret for Motorkøretøjer til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Landsskatteretten påkender klager over Centralregisteret for Motorkøretøjers afgørelser af

1) spørgsmål om afgift efter §§ 1-8 og 10 og

2) spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelse efter § 15.

§ 20 a. 5)Der betales afgift efter denne lov af en varebil m.v., der i perioden fra den 25. april til og med den 27. november 2007 er omregistreret fra en tilladt totalvægt på over 2 t til en tilladt totalvægt på 2 t eller mindre, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg. Dette gælder dog ikke varebiler m.v., der er afgiftsberigtiget med 50 pct. efter registreringsafgiftslovens § 5.

Stk. 2. Der betales afgift efter denne lov af en bil, der afgiftsberigtiges efter § 29, stk. 1, nr. 2, i registreringsafgiftsloven, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.

§ 21. 4) Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomheder, der er registreret som ejer (bruger) af køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, og til at efterse de pågældende køretøjer, virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

Stk. 2 4) Virksomhedernes indehavere og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3. 4) Told- og skatteforvaltningen er efter tilsvarende regler som nævnt i stk. 1 berettiget til at foretage eftersyn på offentlige steder af køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, som er registreret med angivelse af blandet privat og erhvervsmæssig eller erhvervsmæssig anvendelse. De registrerede ejere (brugere) samt andre personer, der anvender de pågældende køretøjer, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.

Stk. 4. 4) Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1 og 3. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 22. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 23. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved:

1) afgørelse af, om der skal svares afgift af et køretøj,

2) beregning af afgiftens størrelse,

3) afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) overtræder § 4, stk. 6-8,

2) undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 2, at give politiet oplysning om ændringer ved eller ændret anvendelse af et køretøj, som er af betydning for afgiftens beregning,

3) unddrager sig afgift ved at benytte et registreringspligtigt køretøj, der ikke er registreret,

4) benytter eller indretter et køretøj, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen,

5) i øvrigt benytter eller indretter et køretøj i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. 6)Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 23 a. 4) Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. 7)Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 24. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af nærværende lov.

§ 25. Skatteministeren bemyndiges til at afholde de med lovens gennemførelse forbundne udgifter.

§ 26. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft den 1. april 1962.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

Skatteministeriet, den 18. september 2008

P.M.V.
Peter Loft

/ Lene Skov Henningsen

Officielle noter

1) Følgende noter vedrører de ændringer af loven, der er sket siden lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003. Lov nr. 309 af 19. april 2006 om registrering af køretøjer er ikke indarbejdet i lovbekendtgørelsen. Skatteministeren bestemmer tidspunktet for lovens ikrafttræden, og det er endnu ikke sket. Ændringerne er som følger: »§ 25. I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, § 38 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 82 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 47 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I § 1, stk. l, nr. 1, ændres »færdselslovens § 72, stk. 1,« til: »§ 2 i lov om registrering af køretøjer«. 2. I § l, stk. 1, nr. 2, ændres »færdselslovens § 75, stk. 1,« til: »§ 4 i lov om registrering af køretøjer«. 3. I § 4 a, stk. 3, og to steder i § 6, stk. 3, ændres »motorkøretøjsregisteret« til: »Køretøjsregisteret«. 4. Overalt i loven udgår »efter forhandling med justitsministeren«. 5. I § 5 ændres »færdselslovens § 75, stk. 1« til: »§ 4 i lov om registrering af køretøjer«. 6. § 6, stk. 4, ophæves. Stk. 5 bliver herefter stk. 4. 7. I § 6, stk. 5, 1. pkt., der bliver § 6, stk. 4, 1. pkt., udgår »fra centralregisteret for motorkøretøjer«. 8. I § 8, stk. 1, udgår »efter forhandling med justitsministeren«. 9. I § 9, stk. 1, 4. pkt., udgår »efter aftale med justitsministeren«. 10. I § 10, stk. 2, ændres »for registreringsmyndigheden« til: »til Køretøjsregisteret«. 11. I § 10, stk. 4 og 5, ændres »registreringsmyndigheden« til: »Køretøjsregisteret«. 12. I § 10, stk. 6, ændres »færdselslovens bestemmelser« til: »lov om registrering af køretøjer«. 13. § 20 ophæves. 14. I § 23, stk. 2, nr. 2, ændres »politiet« til: »told- og skatteforvaltningen«.« Lov nr. 513 af 7. juni 2006 om opkrævning via en skattekonto er ikke indarbejdet i lovbekendtgørelsen. Skatteministeren bestemmer tidspunktet for lovens ikrafttræden, og det er endnu ikke sket. Ændringerne er som følger: »1. § 6, stk. 5, 3. pkt., ophæves. 2. § 12, stk. 1, 1. pkt., affattes således: »Hvis afgiften ikke betales rettidigt, fjerner politiet snarest køretøjets nummerplader, hvis told- og skatteforvaltningen anmoder derom.«.«

2) Ændret ved § 7 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, § 4 i lov nr. 1583 af 20. december 2006 og § 2 i lov nr. 265 af 23. april 2008. Ændringen ved lov nr. 265 trådte i kraft den 27. april 2008.

3) Ændret ved § 47 i lov nr. 430 af 6. juni 2005. Ændringen trådte i kraft den 8. juni 2005. Ændringen har virkning fra den 1. november 2005.

4) Ændret ved § 82 i lov nr. 428 af 6. juni 2005. Ændringerne trådte i kraft den 8. juni 2005. Loven har virkning fra den 1. november 2005.

5) Indsat ved § 2 i lov nr. 1537 af 19. december 2007. Ændringen trådte i kraft den 12. januar 2008.

6) Ændret ved § 38 i lov nr. 325 af 18. maj 2005. Loven trådte i kraft den 20. maj 2005.

7) Ændret ved § 53 i lov nr. 538 af 8. juni 2006. Lovet trådte i kraft den 1. januar 2007.