Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Appendix 1
Appendix B
Engelsk udgave
Annex A
Annex B
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
samarbejdsaftale mellem de kompetente myndigheder i
Danmark og Canada om gensidig administrativ bistand på
skatteområdet

 

________

Danmark og Canada har ved underskrift af henholdsvis 21. juni 2005 i Ottawa og 10. august 2005 i København indgået en aftale om gensidig administrativ bistand på skatteområdet.

Aftalen har følgende ordlyd:


Oversættelse:

SAMARBEJDSAFTALE OM GENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND

Med henblik på at gennemføre bestemmelserne i den dansk-canadiske dobbeltbeskatningsaftale, der blev undertegnet den 17. september 1997 (i det følgende betegnet som “Overenskomsten”), og under hensyntagen til begge myndigheders ønske om at fremme den gensidige bistand, har Danmarks og Canadas kompetente myndigheder indgået følgende aftale:

Artikel 1

Samarbejdsaftalens formål

I henhold til artikel 26 i Overenskomsten – og i overensstemmelse med de kontraherende staters nationale lovgivning – skal de kompetente myndigheder yde hinanden administrativ bistand i skattesager. Denne administrative bistand omfatter udveksling af oplysninger, herunder simultane skattemæssige revisioner og deltagelse i skattemæssige undersøgelser i udlandet.

Artikel 2

De omfattede skatter

Denne Samarbejdsaftale finder anvendelse på de i Overenskomstens artikel 2 omtalte skatter.

Artikel 3

Definitioner

1. For så vidt angår denne Samarbejdsaftale er de i Samarbejdsaftalen anvendte udtryk defineret som i artikel 3 i Overenskomsten – medmindre sammenhængen tilsiger andet.

2. Eventuelle udtryk, der ikke er defineret deri, har – medmindre sammenhængen tilsiger andet – den betydning, der fremgår af den pågældende stats gældende love.

Artikel 4

Generelle bestemmelser

1. Hver stats kompetente myndigheder skal udveksle alle de oplysninger, der måtte være relevante for:

a. ansættelsen og inddrivelsen af skatter samt opkrævning og gennemførelse af skattekrav, eller

b. afgørelsen af ankesager i relation til de af Overenskomsten omfattede skatter.

2. Skattemyndighederne kan anvende oplysninger, der er modtaget i medfør af denne Samarbejdsaftale, som bevisligheder i strafferetlige skattesager, medmindre den ydende kompetente myndighed udtrykkeligt anmoder om, at oplysningerne ikke må benyttes på denne måde.

3. Den modtagende kompetente myndighed skal bestræbe sig på at give tilbagemelding om nytten af de modtagne oplysninger.

Artikel 5

Automatisk udveksling af oplysninger

1. Så snart som muligt efter udgangen af hvert kalenderår skal hver kontraherende stats kompetente myndighed i muligt omfang – på grundlag af de til rådighed værende oplysninger – automatisk forsyne den anden kontraherende stats kompetente myndighed med oplysninger om enkeltpersoner med hensyn til, men ikke begrænset til:

a. udbytter – som omtalt i artikel 10 i Overenskomsten,

b. renter – som omtalt i artikel 11 i Overenskomsten,

c. royalties – som omtalt i artikel 12 i Overenskomsten,

d. kapitalgevinster – som omtalt i artikel 13 i Overenskomsten, samt

e. gager, lønninger, honorarer, pensioner, livrenter og andre indtægter – som omtalt i artikel 14 til 21 i Overenskomsten.

2. Hvis oplysninger ikke kan leveres automatisk, kan de meddeles spontant.

Artikel 6

Spontan udveksling af oplysninger

1. Hver kompetent myndighed skal uden forudgående anmodning fremsende oplysninger, der antages at være af interesse for den anden kompetente myndighed, for eksempel:

a. en skattemyndighed har grund til at formode, at der kan foreligge et tab af skatteprovenu i den anden stat,

b. en skattepligtig person opnår en nedsættelse af eller fritagelse for skat i den ene stat, som ville have indflydelse på skattetilsvaret i den anden stat,

c. forretningsmæssige transaktioner mellem skattepligtige personer i en stat foregår via et eller flere lande på en sådan måde, at der sker en utilbørlig nedsættelse af skatten,

d. en skattemyndighed har grund til mistanke om, at kunstige overførsler af overskud mellem grupper af virksomheder (koncerner) kan medføre en utilbørlig nedsættelse af skatten, eller

e. oplysninger, der modtages af den ene stat, fører til nye oplysninger, der kan være relevante for den anden stat.

Artikel 7

Udveksling af oplysninger efter begæring

1. Den anmodede kompetente myndighed skal på begæring fra den anmodende kompetente myndighed i muligt omfang levere alle de oplysninger, der er omtalt i artikel 4.

2. Hvis de oplysninger, der står til rådighed i den anmodede stats skattearkiver, ikke er tilstrækkelige til at efterkomme anmodningen om oplysninger, skal denne stats kompetente myndighed træffe alle rimelige foranstaltninger for at forsyne den anmodende kompetente myndighed med de efterspurgte oplysninger.

3. En anmodning om bistand i henhold til denne artikel skal så vidt muligt indeholde:

a. identiteten på den person, der er genstand for undersøgelse eller efterforskning,

b. en beskrivelse af de søgte oplysninger, herunder deres art og den form, hvori den anmodende kompetente myndighed ønsker at modtage oplysningerne fra den anmodede kompetente myndighed,

c. det skattemæssige formål, hvortil oplysningerne søges,

d. baggrunden for at formode, at de søgte oplysninger kan findes i den anmodede stat eller besiddes af eller kan fremskaffes af en person inden for den anmodede stats jurisdiktion, samt

e. navn og adresse på de(n) person(er), der formodes at være i besiddelse af de søgte oplysninger.

4. Anmodningen skal behandles så hurtigt som muligt. Den anmodede kompetente myndighed bør sende en kvittering for modtagelsen indenfor 30 dage, og hvis der ikke er reageret på anmodningen inden for 6 måneder, bør der straks sendes en redegørelse for forsinkelsen.

Artikel 8

Simultane skattemæssige revisioner

1. For at øge effektiviteten i udvekslingen af oplysninger og for at behandle tilfælde af manglende overholdelse af skattelovgivningen mere effektivt, har de kompetente myndigheder etableret procedurer, i henhold til hvilke, de kan gennemføre simultane skattemæssige revisioner af udvalgte personer, eller grupper af personer, der har aktiviteter i begge stater. Disse procedurer fremgår af Bilag A.

2. En simultan revision er en ordning mellem de kompetente myndigheder i de kontraherende stater med det formål sideløbende og uafhængigt – hver især inden for eget territorium – at undersøge skatteforholdene hos en eller flere person(er), som de har en fælles eller beslægtet interesse i, med henblik på at udveksle eventuelle relevante oplysninger, som de måtte indhente på denne måde.

Artikel 9

Skattemæssige undersøgelser i udlandet

Praksis for gennemførelse af undersøgelser i udlandet er forskellig i Danmark og Canada. I Danmark er der et krav om, at alle skattemæssige undersøgelser skal udføres af de danske skattemyndigheder. Canadiske repræsentanter kan opnå tilladelse til at overvære relevante dele af disse undersøgelser. Canada kan give tilladelse til, at danske embedsmænd udfører skattemæssige undersøgelser i Canada, når det drejer sig om skatteforhold, der vedrører et dansk skattetilsvar. Retningslinier for skattemæssige undersøgelser i udlandet er beskrevet i Bilag B.

Artikel 10

Omkostninger

Medmindre andet er aftalt mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder, afholdes de ordinære udgifter ved ydelse af bistand af den stat, som anmodes om bistand, medens ekstraordinære omkostninger afholdes af den anmodende stat.

Ekstraordinære udgifter vil ikke blive afholdt uden, at den anmodende kompetente myndighed forudgående har samtykket heri.

Artikel 11

Samråd

De kompetente myndigheder skal konsultere hinanden i alle tilfælde, hvor det er nødvendigt for at lette udførelsen af forpligtelser i henhold til denne Samarbejdsaftale.

Artikel 12

Tavshedspligt

Overenskomstens bestemmelser finder anvendelse med hensyn til tavshedspligt og begrænsninger for udveksling af oplysninger.

Artikel 13

Vilkår og betingelser

1. De oplysninger, der er omtalt i artikel 3 i denne Samarbejdsaftale, skal – i det omfang det er muligt - fremsendes elektronisk i OECD’s Standard Magnetic Format (seneste version), eller på papir.

2. De oplysninger, der skal udveksles, skal endvidere indeholde TIN numre (Tax Identification Numbers), momsnumre og/eller personnumre, i det omfang de findes. Dette gælder for numre med oprindelse i begge stater.

Artikel 14

Ikrafttræden og ændringer

1. Denne Samarbejdsaftale træder i kraft på den seneste af nedennævnte to underskriftsdatoer.

2. Denne Samarbejdsaftale kan til enhver tid ændres ved aftale mellem de kompetente myndigheder.

3. Denne Samarbejdsaftale indgås for en ubestemt tid. Den kan opsiges ved skriftlig meddelelse fra en af de kompetente myndigheder.

Udfærdiget i to eksemplarer på engelsk.

På vegne af

Den Kompetente Myndighed

for Danmark

Ole Kjær
10. august 2005

Generaldirektør for Told- og Skattestyrelsen

På vegne af

Den Kompetente Myndighed

for Canada

Jim Gauvreau
21. juli 2005

Direktør Competent Authority Services Division Canada Customs and Revenue Agency.Appendix 1

SIMULTANE SKATTEMÆSSIGE REVISIONER

I henhold til bestemmelserne i artikel 26 i Overenskomsten kan de kontraherende staters kompetente myndigheder aftale at gennemføre simultane skattemæssige revisioner.

Kriterier for udvælgelse af sager

Alle sager, der udvælges til simultan revision, omfatter (en) skatteyder(e) med aktiviteter i begge stater. De faktorer, der tages i betragtning ved afgørelsen af, om en sag skal udvælges, er først og fremmest, men ikke begrænset til:

tegn på skatteunddragelse og/eller skattesvig,

tegn på væsentlig undladelse af at overholde skattelovgivningen i begge stater,

tegn på manipulation med interne afregningspriser til potentiel skade for de deltagende stater,

tegn på andre former for international skattetænkning, som – hvis den imødegås med held – kan medføre yderligere skatteprovenu i de deltagende stater,

tegn på, at en skatteyders (eller forbundne skatteyderes) økonomiske resultater over et vist tidsrum adskiller sig væsentligt fra det, man måtte forvente, for eksempel i:

tilfælde, hvor de økonomiske resultater ikke afspejler passende fortjenester set i forhold til omsætning, samlede aktiver m.v.,

tilfælde, hvor skatteyderen konsekvent fremviser tab, navnlig langsigtede tab,

tilfælde, hvor skatteyderen – til trods for lønsomhed – ikke har betalt eller kun betalt ringe skat i løbet af den relevante periode,

forekomst af transaktioner, der involverer retsområder med skadelig skattepolitik (skattelylande),

situationer, hvor de kompetente myndigheder skønner, at det er i de pågældende skatteadministrationers interesse - med henblik på at fremme den internationale overholdelse af skattereglerne.

Procedurer for udvælgelse af sager og revisioner

Udvælgelsesprocedurerne vil være som følger:

1. Skatteydere vil blive udpeget selvstændigt til simultane revisioner af hver stats kompetente myndigheder.

2. Hver kompetent myndighed vil foreslå den anden kompetente myndighed de sager, den anser for hensigtsmæssige – på grundlag af de kriterier, der fremgår af denne aftale. Den vil så vidt muligt forklare, hvorfor den har valgt disse sager, og fremsende de oplysninger, der ligger til grund for forslaget, tillige med andre relevante oplysninger. Den skal ligeledes oplyse om den forældelsesfrist, der gælder for de sager, der foreslås til simultan revision.

3. Hver kompetent myndighed vil afgøre, om den ønsker at deltage i en bestemt simultan revision. Ingen af de kompetente myndigheder er dog forpligtet til at medvirke til en revision, der foreslås af den anden kompetente myndighed.

4. Hvis en kompetent myndighed accepterer et forslag fra den anden part om at gennemføre en simultan revision, vil den pågældende kompetente myndighed skriftligt bekræfte udvælgelsen af sagen med angivelse af de(n) involverede skatteyder(e), skatter og skatteår. Den accepterende kompetente myndighed udpeger en repræsentant, som vil have funktionsansvar for ledelsen af revisionen. Efter at have modtaget bekræftelsen udpeger den foreslående kompetente myndighed ligeledes skriftligt sin repræsentant. I de tilfælde, hvor der er enighed om at gennemføre en simultan revision, vil hver stats kompetente myndighed formelt anmode den anden kompetente myndighed om udveksling af nærmere bestemte oplysninger i henhold til Overenskomsten.

5. Repræsentanterne for de kompetente myndigheder vil beslutte, hvilke områder og tidsrum, der skal undersøges i den udvalgte sag, tidsplanen for revisionen, samt de henvendelser, der skal ske. De vil iværksætte udveksling af specifikke oplysninger i henhold til de formelle skriftlige anmodninger.

6. De oplysninger, der anmodes om i medfør af denne ordning, skal kunne indhentes i henhold til Overenskomsten og de to staters respektive skattelovgivning.

7. Efter godkendelse af en foreslået simultan revision kan de kompetente myndigheder forelægge hinanden andre yderligere anmodninger om udveksling af oplysninger – eller spontant levere hinanden oplysninger i henhold til og i overensstemmelse med Overenskomsten, som styrer Samarbejdsaftalen.

Ledelse

Revisionerne gennemføres separat - inden for rammerne af national lovgivning og praksis – udelukkende af hver stats skattemyndigheder og på en måde, der maksimerer de fordele, der kan opnås ved udveksling af oplysninger.

Planlægning af revisionen

Før revisionen påbegyndes, vil de skattemedarbejdere, der har ansvaret for sagen, sammen med deres kolleger fra den anden stat overveje hver stats revisionsplaner, de mulige spørgsmål der skal udformes, samt retningsgivende datoer.

Gennemførelse af en simultan revision

Simultane skattemæssige revisioner forudsætter samarbejde mellem medarbejdere, der befinder sig i hver stat og som samtidig – men uafhængigt – undersøger skatteyderen/-ne inden for dets retsområde. Hovedansvaret for koordinering af revisionen og udvekslingen af oplysninger med hensyn til en udvalgt skatteyder påhviler den stat, som de kompetente myndigheder har truffet aftale om. Enhver udveksling af oplysninger skal ske inden for rammerne af Overenskomsten og Samarbejdsaftalen.

Afbrydelse af en simultan revision

Hvis en af de kompetente myndigheder konkluderer, at en simultan revision ikke længere er til nogen nytte, kan den trække sig ud af den ved at underrette den anden kompetente myndighed derom.

Afslutning af en revision

En simultan revision vil blive afsluttet efter koordinering og samråd mellem hver stats kompetente myndigheder – i henhold til hver stats administrative procedurer. Spørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning, der kommer frem i forbindelse med revisionen, behandles efter artikel 25 i Overenskomsten (Mutual Agreement Procedure).Appendix B

RETNINGSLINJER FOR TILSTEDEVÆRELSE AF ÉN STATS SKATTEEMBEDSMÆND PÅ DEN ANDEN STATS TERRITORIUM

A. Generelt

1. En anmodning om tilladelse til, at skatteembedsmænd fra én stat kan være til stede ved en undersøgelse på den anden stats territorium bør kun fremsættes i særlige tilfælde. Det drejer sig især om:

a. Tilfælde, hvor der er tegn på grænseoverskridende uregelmæssigheder eller svig i betragtelig målestok i den ene eller begge stater.

b. Komplicerede sager, som gør tilstedeværelsen af skatteembedsmænd ønskelig.

c. Sager, hvor der er risiko for overskridelse af en tidsfrist, og hvor tilstedeværelsen af skatteembedsmænd kan fremskynde undersøgelsen.

d. Sager, hvor en i Canada bosiddende skatteyders bøger og regnskaber føres i den anden stat og skatteyderen har anmodet om, at undersøgelsen måtte finde sted i den anmodede stat – fordi det ville være meget besværligt og kostbart for skatteyderen at sende dokumentation og personale til den anmodende stat til undersøgelsen.

2. De kompetente myndigheder kan aftale, at det tillades skatteembedsmænd fra én stat at være til stede på den anden stats territorium i andre tilfælde end dem, der er beskrevet under pkt. 1.

B. Betingelser for fremsættelse af en anmodning

1. En anmodning om tilstedeværelse af skatteembedsmænd på den anden stats territorium skal fremsættes skriftligt af den anmodende stats kompetente myndighed og skal indgå som en del af en anmodning om en undersøgelse. Den anmodede stats kompetente myndighed skal træffe en afgørelse med hensyn til anmodningen så snart som muligt, og i hvert fald senest tre måneder efter at have modtaget anmodningen. Når en anmodning imødekommes, er det forudsat, at den anmodende stat ville give adgang for skatteembedsmænd fra den anmodede stat under lignende omstændigheder.

Den anmodede stat kan kun afvise anmodningen efter samråd med den anmodende stat og skal motivere en sådan afgørelse.

2. En anmodning skal forklare, hvorfor tilstedeværelsen af skatteembedsmænd er nødvendig, og skal anføre, hvilke skridt den anmodende stat har taget for at indhente de søgte oplysninger.

Hvis skatteyderen har anmodet om, at undersøgelsen af den canadiske skatteyders bøger og regnskaber gennemføres i den anmodede stat, skal der vedlægges en kopi af skatteyderens andragende. Embedsmændene fra den anmodende stat vil ikke gøre brug af nogen oplysninger, der måtte relatere til nogen anden skatteyder bosiddende i den anmodede stat og som fremgår af dokumenterne. Embedsmændene fra den anmodende stat er i så fald den anmodende skatteyders gæster og har som sådanne ikke nogen særlig status under deres besøg, og deres besøg afhænger helt og aldeles af skatteyderens velvilje.

C. Undersøgelsen og levering af oplysninger

1. Undersøgelsen skal gennemføres af skatteembedsmænd fra den anmodede stat. De besøgende skatteembedsmænd bemyndiges til at være til stede ved en undersøgelse, der gennemføres som resultat af en anmodning om oplysninger. De besøgende skatteembedsmænd skal overholde den anmodede stats lovgivning.

2. De besøgende skatteembedsmænd må kun være til stede under de dele af undersøgelsen, der er relevante for undersøgelsen i den anmodende stat.

3. De besøgende skatteembedsmænd kan på begæring gennemgå dokumenter, der er relevante for undersøgelsen i den anmodende stat. På begæring kan den anmodede stats kompetente myndighed levere den anmodende kompetente myndighed kopier af de dokumenter, der er identificeret af de besøgende skatteembedsmænd.

4. Den anmodende stat må ikke gøre brug af de oplysninger, der er indhentet af dens skatteembedsmænd i løbet af undersøgelsen, før de er formelt videregivet af den anmodede stat i overensstemmelse med dens nationale lovgivning.

D. Identifikation

1. Skatteembedsmænd, der skal være til stede på den anmodede stats territorium, skal være specifikt udpeget til dette formål og skal medbringe en kopi af den officielle bemyndigelse, der viser, at de optræder på vegne af den anmodende stat.

2. Skatteembedsmændene skal være i stand til at godtgøre deres officielle status ved hjælp af et bemyndigelsesbrev eller anden form for identifikation, der er udstedt til dem af den etat, hvor de er ansat.Engelsk udgave

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE

In order to carry out the provisions of the Denmark-Canada Tax Convention signed on 17 September 1997 (hereinafter referred to as the “Convention”), and having regard to the desire of both authorities to increase mutual assistance, the competent authorities of Denmark and Canada have hereby agreed as follows:

Article 1

Object of the MOU

Pursuant to Article 26 of the Convention and subject to the national laws of the contracting States the competent authorities shall provide administrative assistance to each other in tax matters. Such administrative assistance shall be comprised of exchange of information, including simultaneous tax examinations and participation in tax examinations abroad.

Article 2

Taxes covered

This MOU shall apply to the taxes referred to in Article 2 of the Convention.

Article 3

Definitions

1. For the purposes of this MOU, unless the context otherwise requires, the terms used in the MOU will be as defined in Article 3 of the Convention.

2. Any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the applicable tax laws of that State.

Article 4

General Provisions

1.The competent authorities of each State shall exchange any information that may be relevant to:

a. the assessment and collection of tax, and the recovery and enforcement of tax claims, or

b. the determination of appeals in relation to the taxes covered by the Convention.

2. The tax authorities may use information obtained under this MOU as evidence in a tax proceeding before a criminal court unless the supplying competent authority specifically requests that the information may not be used in that manner.

3. The receiving competent authority shall endeavor to provide feedback on the usefulness of the information received.

Article 5

Automatic Exchange of Information

1. As soon as possible after the end of each calendar year, the competent authority of each contracting State shall to the extent possible, on the basis of the information available, supply automatically to the competent authority of the other contracting State information concerning persons, in respect of but not limited to:

a. dividends, as referred to in Article 10 of the Convention;

b. interest, as referred to in Article 11 of the Convention;

c. royalties, as referred to in Article 12 of the Convention;

d. capital gains, as referred to in Article 13 of the Convention; and

e. salaries, wages, fees, pensions, annuities and other income, as referred to in Articles 14-21 of the Convention.

2. If information cannot be supplied automatically, it may be communicated on a spontaneous basis.

Article 6

Spontaneous Exchange of Information

1. Each competent authority shall, without prior request, forward information which is assumed to be of interest to the other competent authority, for example:

a. a tax authority has grounds for supposing that there may be a loss of tax in the other State;

b. a person liable to tax obtains a reduction in or an exemption from tax in one State which would affect the tax liability in the other State;

c. business dealings between persons liable to tax in a State are conducted through one or more countries in such a way that there is an inappropriate reduction in tax;

d. a tax authority has grounds for suspecting that an inappropriate reduction of tax may result from artificial transfers of profits within groups of enterprises; or

e. information received by one State leads to new information which may be relevant to the other State.

Article 7

Exchange of Information on Request

1. At the request of the applicant competent authority, the requested competent authority shall provide, to the extent possible, any information referred to in Article 4.

2. If the information available in the tax files of the requested State is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the competent authority of that State shall take all reasonable measures to provide the applicant competent authority with the information requested.

3. A request for assistance under this Article shall include, to the extent possible:

a. the identity of the person under examination or investigation;

b. a description of the information sought, including its nature and the form in which the applicant competent authority wishes to receive the information from the requested competent authority;

c. the tax purpose for which the information is sought;

d. grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; and

e. the name and address of any person believed to be in possession of the requested information.

4. The request shall be dealt with as soon as possible. The requested competent authority should send an acknowledgment within 30 days and if the request is not responded to within 6 months an explanation of the delay should be sent promptly.

Article 8

Simultaneous Tax Examinations

1. To achieve more efficiency in the exchange of information and deal more effectively with cases of non-compliance with taxation laws, the competent authorities have established working procedures under which to conduct simultaneous tax examinations of selected persons, or groups of persons, carrying on activities in both States. The procedures are set out in Annex A.

2. A simultaneous tax examination means an arrangement between the competent authorities of the contracting States to examine simultaneously and independently, each in its own territory, the tax affairs of a person or persons in which they have a common or related interest with a view to exchanging any relevant information which they so obtain.

Article 9

Tax Examinations Abroad

The policy regarding examinations abroad is different in Denmark and Canada. In Denmark there is a requirement for all tax examinations to be conducted by the Danish Tax Authorities. Canadian representatives may obtain permission to attend the relevant parts of these examinations. Canada may provide permission for Danish officials to conduct tax examinations within Canada where the tax matters pertain to a Danish tax liability. Guidelines for tax examinations abroad are outlined in Annex B.

Article 10

Costs

Unless otherwise agreed by the competent authorities of the contracting States, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested State, and extraordinary costs incurred shall be borne by the applicant State.

Extraordinary costs will not be incurred without the prior consent of the applicant competent authority.

Article 11

Consultations

The competent authorities shall consult each other whenever necessary to facilitate the carrying out of the obligations under this MOU.

Article 12

Secrecy

The provisions of the Convention shall apply with respect to secrecy and the limits to the exchange of information.

Article 13

Terms and Conditions

1. The information referred to in Article 5 of the MOU shall be provided electronically in the OECD Standard Magnetic Format (latest version), where possible, or in paper format.

2. The information to be exchanged shall also include TIN numbers (Tax Identification Number), VAT numbers and/or personal identity numbers, if available. This applies to numbers originating from both States.

Article 14

Entry into Force and Modifications

1. This MOU shall enter into force on the later of the two signature dates.

2. This MOU may be modified at any time by agreement between the competent authorities.

3. This MOU is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by written notification by either competent authority.

Done in duplicate, in the English language.

On behalf of

The Competent Authority

For Denmark

Ole Kjær
10 August 2005

Director General of The Central Customs and Tax Administration

On behalf of

The Competent Authority

For Canada

Jim Gauvreau
21 July 2005

Director Competent Authority Services Division Canada Customs and Revenue Agency.Annex A

SIMULTANEOUS TAX EXAMINATIONS

Subject to the provisions of Article 26 of the Convention the competent authorities of the Contracting States can agree upon undertaking simultaneous tax examinations.

Criteria for Case Selection

Any case selected for simultaneous examination will involve a taxpayer(s) with activities in both States. The factors considered in determining whether a case is selected will primarily be, but will not be limited to:

indications of tax avoidance and/or evasion;

indications of substantial noncompliance with the tax laws in both States;

indications of a manipulation of transfer prices to the potential detriment of the participating States;

indications of other forms of international tax planning which, if countered successfully, may generate additional tax yield in the participating States;

indications that the economic performance of a taxpayer or related taxpayers, over a period of time, is significantly different than might be expected, for instance:

cases where the economic performance does not reflect appropriate profits when measured against sales, total assets, etc.

cases where the taxpayer consistently shows losses, especially long-term losses;

cases where the taxpayer, regardless of profitability, paid little or no tax over the relevant period;

the existence of transactions involving jurisdictions with harmful tax practices;

situations where the competent authorities consider it is in the interest of the tax administrations concerned in order to promote international tax compliance.

Case Selection and Examination Procedures

The selection procedures will be the following:

1. Taxpayers will be independently identified for simultaneous examinations by the competent authorities of each State.

2. Each competent authority will propose to the other competent authority those cases it considers to be appropriate, based on the criteria set forth in this arrangement. It will explain, as far as possible, why it has chosen these cases and provide the information leading to its proposals together with any other relevant information, as well as its statute of limitation applicable to the cases proposed for simultaneous examination.

3. Each competent authority will determine whether it wishes to participate in a particular simultaneous examination. Neither competent authority, however, is obliged to cooperate in an examination proposed by the other competent authority.

4. If a competent authority accepts a counterpart’s proposal to conduct a simultaneous examination, that accepting competent authority will confirm, in writing, the selection of the case, mentioning the taxpayer(s), taxes and tax years involved. The accepting competent authority will indicate a representative who will have functional responsibility for directing the examination. After receiving the confirmation, the proposing competent authority will also indicate, in writing, its representative. In those cases where there is an agreement to conduct a simultaneous examination, the competent authority of each State will formally request the other competent authority to exchange specific information pursuant to the Convention.

5. The representatives of the competent authorities will decide areas and periods to be examined in the particular case selected, the timetable for the examination, and approaches to be taken. They will initiate exchange of specific information in accordance with formal written requests.

6. The information which may be requested under this arrangement must be obtainable under the Convention and the respective taxation laws of the two States.

7. Upon acceptance of a proposed simultaneous examination, the competent authorities may present to each other additional requests for exchange of information or provide each other with information spontaneously under and in conformity with the Convention governing the MOU.

Personnel

Examinations will be conducted separately within the framework of national law and practice solely by the tax authorities of each State in a way which maximizes the advantages obtainable from exchanges of information.

Planning the examination

Before the start of the examination, the tax administration personnel in charge of the case will consider with their counterparts from the other State the examination plans of each State, possible issues to be developed, and target dates.

Conducting an Examination

Simultaneous tax examination requires cooperation of personnel located in each State who will simultaneously but independently examine the taxpayer(s) within its jurisdiction. The primary responsibility for coordinating the examination and exchanges of information in respect of a selected taxpayer will rest with the State agreed upon by the competent authorities. All exchanges of information must be made within the terms of the Convention and the MOU.

Discontinuing an Examination

If either competent authority concludes that a simultaneous examination has ceased to be beneficial, it may withdraw by notifying the other competent authority.

Concluding an Examination

An examination will be concluded after coordination and consultation between the competent authorities of each State, in accordance with the administrative procedures of each State. Issues pertaining to double taxation raised by the examination are subject to Article 25 of the Convention (Mutual Agreement Procedure).Annex B

GUIDELINES FOR THE PRESENCE OF TAX OFFICIALS OF ONE STATE IN THE TERRITORY OF THE OTHER STATE

A. General

1. A request to allow tax officials of one State to be present during an examination in the territory of the other State should be submitted only in special cases. These include in particular:

a. cases in which there are indications of cross-border irregularities or fraud on a significant scale in one or both states;

b. complex cases which make the presence of the tax officials desirable;

c. cases where there is a risk of the time limit being exceeded, and where the presence of the tax officials can accelerate the examination; and

d. cases where the books and records of a taxpayer, resident of Canada, are maintained in the other State and the taxpayer has requested that the examination be conducted in the requested State, because it would be very difficult and expensive for the taxpayer to send the records and personnel to the requesting state for the examination.

2. The competent authorities may agree to allow the presence of tax officials of one State in the territory of the other State in cases other than those described in 1.

B. Conditions for submitting a request

1. A request for the presence of tax officials in the territory of the other State shall be submitted in writing by the competent authority of the requesting State and shall form part of a request for an examination. The competent authority of the requested State shall make a decision with respect to the request as soon as possible, and in any event within three months of receiving the request. Where a request is granted, it is on the understanding that the requesting state would admit tax officials from the requested state in similar circumstances.

The requested State may reject the request only after consultation with the requesting State and must indicate the reasons for such a decision.

2. A request shall explain why the presence of tax officials is necessary and shall indicate the steps that the requesting State has taken to obtain the required information.

If the taxpayer has requested that the examination of the Canadian taxpayer’s books and records be conducted in the requested State a copy of the taxpayer’s submission shall be included. The officials of the requesting state will not use any information that may relate to any other resident taxpayers of the requested state that emerges from the files. The officials of the requesting state are in this case guests of the requesting taxpayer and as such do not carry any special status during their visit and their visit is dependent entirely on the good will of the taxpayer.

C. The examination and the provisions of information

1. The examination shall be carried out by tax officials of the requested State. The visiting tax officials shall be authorised to be present at an examination carried out in response to a request for information. The visiting tax officials shall comply with the legislation of the requested State.

2. The visiting tax officials may be present only during those parts of the examination in the requested State which are relevant to the examination in the requesting State.

3. The visiting tax officials may examine, upon request, documents of relevance to the examination in the requesting State. Upon request, the competent authority of the requested State may provide the requesting competent authority with copies of the documents identified by the visiting tax officials.

4. The requesting State may not use the information obtained by its tax officials during the examination before it has been provided by the requested State, in accordance with the national legislation of the State providing the information.

D. Identification

1. Tax officials who are to be present in the territory of the requested State shall be explicitly designated for that purpose and shall carry a copy of official authorization showing that they are acting on behalf of the requesting State.

2. The tax officials must be able to demonstrate their official status by means of an instrument of appointment or some other form of identification issued to them by the service by which they are employed.

Aftalen trådte ifølge artikel 14 i kraft den 10. august 2005.

 

 

Skat, den 2. december 2005

Ole Kjær