Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 992 af 19. oktober 2005 om toldbehandling foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Når omstændighederne berettiger dertil, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at varer, der forsendes ad søvejen, henligger i op til 45 dage og varer, der forsendes ad anden vej end søvejen, henligger i op til 20 dage, efter ankomsten uden at være angivet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 5, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres to steder »stk. 1« til: »stk. 1 eller 2« og »48 timer« ændres til: »de i henholdsvis stk. 2 og 3 fastsatte frister«.

3. I § 23, stk. 4, 1. pkt., ændres »sit midlertidige oplag« til: »et midlertidigt oplag«.

4. I § 26, stk. 1, nr. 3, ændres »eget midlertidige oplag« til: »et midlertidigt oplag«.

5. I § 133, stk. 1. nr. 1, og § 134 ændres »248 kr.« til: »254 kr.«

6. I § 133, stk. 2, ændres »620 kr.« til: »634 kr.«

7. I bilag 8, punkterne A, B, og D ændres »68 kr.« til: »70 kr.«

8. I bilag 8, punkt f ændres »28 kr.« til: »29 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

 

Skatteministeriet, den 7. december 2005

Kristian Jensen

/Ulla Trolle