Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v.

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 27. juli 1993, med de ændringer, der følger af § 14 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, § 26 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 43 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

§ 1. I overensstemmelse med nedenstående regler svares afgift til staten af gevinster:

a) i Landbrugslotteriet og Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri (Varelotteriet),

b) ved bortlodninger, der sker i henhold til lov om gevinstopsparing,

c) ved klasselotter i afholdt af Det Danske Klasselotteri A/S,

d) ved bortlodninger, hvortil der i henhold til § 2 i lov af 6. marts 1869 kræves tilladelse fra det offentlige, herunder bortlodning ved tombola,

e) ved andre her i landet afholdte bortlodninger, der må anses for offentlige, og

f) ved her i landet afholdte præmie- og gættekonkurrencer, der må anses for offentlige.

Stk. 2. Lovens regler finder ikke anvendelse, forsåvidt angår præmier opnået ved deltagelse i konkurrencer af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller teknisk karakter samt med hensyn til prisbelønninger for besvarelsen af opgaver af denne art.

Stk. 3. Gevinster af den i stk. 1 nævnte art er fritaget for indkomstskat til stat og kommune.

§ 2. Afgiften udgør:

a) af gevinster i Landbrugslotte riet og Varelotteriet samt af kontante gevinster 15 pct. af den del af gevinstens beløb, der overstiger 200 kr.

b) af andre gevinster 17,5 pct. af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr.

Stk. 2. Ved kontante gevinster afkortes afgiften i gevinstbeløbet ved dettes udbetaling; ved gevinster i Landbrugslotteriet og Varelotteriet afkortes afgiften derved, at gevinstanvisningens pålydende nedskrives med afgiftens beløb, medens afgiften ved andre gevinster udredes af den, der afholder de pågældende lotterier m.v.

Stk. 3. I de i stk. 1 b nævnte tilfælde beregnes afgiften på grundlag af gevinstens handelsværdi ved salg til forbruger.

Stk. 4. Afgiftspligten omfatter alle gevinster, uanset om disse afhentes eller ej, dog at der ikke svares afgift af gevinster, der falder på ikke afhændede lodsedler.

§ 3. Falder en lotterigevinst på et nummer, der er delt i halve, fjerdedele, ottendedele eller andre brøkdele, beregnes afgiften selvstændigt for hver af de på del-sedlerne faldne gevinstbeløb.

Stk. 2. Derimod får det ingen indflydelse på afgiftsberegningen, at flere personer i forening spiller på samme lodseddel (en hel seddel eller en delseddel) eller på anden måde i forening vinder en af de i nærværende lov omhandlede gevinster.

§ 4. Afgiftens berigtigelse påhviler den, der afholder de pågældende lotterier m.v.

§ 5. Afgiften af gevinster i Klasselotteriet, Landbrugslotteriet og Varelotteriet anmeldes til og indbetales i statskassen af lotterierne efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler.

§ 6. 3)   I andre tilfælde end de i § 5 omhandlede skal den, hvem afgiftens berigtigelse påhviler, senest 14 dage efter, at resultatet af en bortlodning eller en konkurrence, hvor der bortloddes gevinster eller er udsat præmier, der omfattes af afgiftspligten efter nærværende lov, foreligger, indgive anmeldelse i to eksemplarer, indeholdende beregning af afgiften, til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Samtidig med anmeldelsens indgivelse indbetales den beregnede afgift, idet eventuelle berigtigelser sker ved efter- eller tilbagebetaling.

Stk. 3. 3) Indgives anmeldelse ikke inden den foreskrevne frist, erlægges afgiften med en forhøjelse på 50 pct. Hvor omstændighederne taler derfor, kan told- og skatteforvaltningen eftergive eller nedsætte afgiftsforhøjelsen.

Stk. 4. Iøvrigt fastsætter skatteministeren de nærmere regler om anmeldelsen og indbetalingen af afgiften.

§ 6 A. 1)   Afgiften omfattes ikke af et proklama udstedt efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, jf. § 83, stk. 2, nr. 4.

§ 7. 3) Indgivelse af behørig afgiftsanmeldelse kan om fornødent fremtvinges ved dagbøder, der pålægges af told- og skatteforvaltningen.

§ 8. Såfremt skyldig afgift ikke indbetales rettidig, svares rente med 5 pct. p.a. af det skyldige beløb. Dette beløb med påløbne renter inddrives om fornødent ved udpantning.

§ 9. 2)   Afgivelse af urigtig afgiftsanmeldelse straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Sager herom behandles som politisager. De i lov om rettens pleje kap. 68-69 og 71-72 omhandlede retsmidler finder anvendelse i samme omfang som i sager, som det efter almindelige regler tilkommer statsadvokaten at forfølge. Nedlægges der påstand om idømmelse af fængselsstraf, skal der på tiltaltes forlangende beskikkes ham en forsvarer.

§ 9 A. 2) (Ophævet).

§ 10. De til lovens gennemførelse fornødne nærmere regler, herunder bestemmelser angående kontrollen med afgiftserlæggelsen, fastsættes af skatteministeren.

§ 11. Det har sit forblivende ved de i lov nr. 278 af 9. juni 1948, jf. lov nr. 265 af 14. juni 1951, samt lov nr. 123 af 23. marts 1948, jf. lov nr. 451 af 25. november 1950, indeholdte regler om afgift af henholdsvis gevinster ved tipning og præmier af statspræmieobligationer.

§ 12. Denne lov, der ikke gælder for foranstaltninger af den i § 1 omhandlede art, der afholdes på Færøerne og i Grønland, finder anvendelse på de lotterier m.v., der foranstaltes efter nærværende lovs ikrafttræden. Forsåvidt angår gevinster i Landbrugslotteriet og Varelotteriet, træder loven dog først i kraft den 1. oktober 1956.

++NOTER+++

3) Ændring af § 6, stk. 1 og 3, § 7, og ophævelse af § 9 A, er sket ved lov nr. 428 af 6. juni 2005, der trådte i kraft den 8. juli 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

1) Indsættelse af § 6 A er sket ved lov nr. 1223 af 27. december 1996, der trådte i kraft den 1. januar 1997.

2) Ændringen i § 9, stk. 1, er sket ved lov nr. 1029 af 22. november 2000, der trådte i kraft den 1. juli 2001.

Skatteministeriet, den 2. december 2005

P.M.V.
Peter Loft

/Lars H. Nielsen

Officielle noter

1) Indsættelse af § 6 A, er sket ved lov nr. 1223 af 27. december 1996, der trådte i kraft den 1. januar 1997.

2) Ændringen i § 9, stk. 1, er sket ved lov nr. 1029 af 22. november 2000, der trådte i kraft den 1. juli 2001.

3) Ændring af § 6, stk. 1 og 3, § 7, og ophævelse af § 9 A, er sket ved lov nr. 428 af 6. juni 2005, der trådte i kraft den 8. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

Redaktionel note
  • Lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil § 36 er sålydende:

    “§ 36. Følgende love ophæves ved lovens ikrafttræden:
    1) Lov om afgift af spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1145 af 2. december 2005.
    2) Lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 2. december 2005.”

    Lovens § 35, stk. 1, er sålydende: “§ 35. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.”