Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v.

 

I medfør af § 52, stk. 2, 2. pkt., i lov om skattemæssige afskrivninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 12. september 2005, § 5, stk. 2, 2. pkt., i lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993, som senest ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2005, og § 7, stk. 2, 2. pkt., i lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993, som senest ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2005, har Skatterådet fastsat følgende:

Kapitel 1

Ansøgninger, der skyldes danske indkomstændringer

§ 1. Påtænker told- og skatteforvaltningen at forhøje eller nedsætte den selvangivne eller ansatte indkomst, har den skattepligtige adgang til inden for lovens rammer at få ændret af- og nedskrivninger i et sådant omfang, at den skattemæssige effekt af den påtænkte ændring udlignes helt eller delvis.

Stk. 2. Den skattepligtige skal gøres opmærksom på adgangen til at få ændret af- og nedskrivninger.

Stk. 3. Er ansættelsen påklaget til skatteankenævnet, og anmoder den skattepligtige under behandlingen af klagesagen om ændring af af- og nedskrivninger, gennemfører told- og skatteforvaltningen ændringen efter samme retningslinier som anført under § 1, stk. 1. Skatteankenævnet underrettes om ændringen.

Stk. 4. Er ansættelsen påklaget til Landsskatteretten, og anmoder klageren under behandlingen af klagesagen om ændring af af- og nedskrivninger, gennemfører told- og skatteforvaltningen ændringen efter samme retningslinier som anført under § 1, stk. 1. Landsskatteretten underrettes om ændringen.

Stk. 5. Hvor en ansættelse ændres ved en administrativ afgørelse eller dom, har den skattepligtige i samme omfang som nævnt under § 1, stk.1, adgang til at ændre af- og nedskrivninger. Ansøgning herom skal senest indgives enten 3 år efter udløbet af det indkomstår, som ansøgningen vedrører, eller senest 3 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen har orienteret den skattepligtige i medfør af § 1, stk. 8. For skattepligtige omfattet af skattekontrollovens § 3 B kan ansøgning om tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger til hel eller delvis udligning af den skattemæssige effekt af ansættelsesændringer for så vidt angår de kontrollerede transaktioner dog altid indgives op til 6 år efter indkomstårets udløb.

Stk. 6. Stadfæstes en ansættelse af en administrativ klageinstans eller domstol, og har den skattepligtige ikke tidligere anmodet om ændring af af- og nedskrivninger til udligning af told- og skatteforvaltningens ændring af den selvangivne eller ansatte indkomst, jf. § 1, stk. 1, har den skattepligtige adgang til at foretage sådanne kompenserende af- og nedskrivninger, efter at ansættelsen er stadfæstet. Ansøgning herom skal indgives inden for samme frist som nævnt i § 1, stk. 5.

Stk. 7. Hvis en administrativ klageinstans eller domstol giver den skattepligtige helt eller delvis medhold, har den skattepligtige inden for lovens rammer adgang til at tilbageføre efterfølgende af- og nedskrivninger, der allerede er foretaget i medfør af § 1, stk. 1. Ansøgning herom skal fremsættes inden for samme frist som nævnt i § 1, stk. 5.

Stk. 8. Det påhviler told- og skatteforvaltningen at gøre den skattepligtige opmærksom på adgangen til at ændre af- og nedskrivninger i medfør af § 1, stk. 5, 6 og 7.

Stk. 9. Der kan efter et konkret skøn bortses fra undskyldelige overskridelser af ansøgningsfristerne i § 1, stk. 5, 6 og 7.

Kapitel 2

Ansøgninger, der skyldes udenlandske indkomstændringer

§ 2. Ved en udenlandsk myndigheds ændring af den udenlandske indkomst har den skattepligtige adgang til at få ændret af- og nedskrivninger i den udstrækning, der ønskes lempelse for ændringen i den udenlandske skat. For kontrollerede transaktioner i henhold til skattekontrollovens § 3 B gives tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger kun, såfremt den pågældende udenlandske skattemyndighed foretager en beskatning, der er i overensstemmelse med de priser og vilkår, der er lagt til grund ved ansættelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til armslængde-princippet.

Stk. 2. Skyldes ændringen af indkomsten den skattepligtiges anvendelse af en udenlandsk carry back-regel, gives tilladelse kun, hvis carry back-reglen er anvendt i direkte tidsmæssig og beløbsmæssig sammenhæng med en udenlandsk indkomstændring, som den udenlandske skattemyndighed har taget initiativ til. Der gives eksempelvis ikke tilladelse, hvis carry back-reglen alene bringes i anvendelse, fordi den skattepligtige efterfølgende vælger at tilbageføre et driftsunderskud.

Stk. 3. Hvis told- og skatteforvaltningen har foretaget en ændring af den danske skatteberegning som følge af lempelse givet for udenlandsk pålignet skat, påhviler det told- og skatteforvaltningen at gøre den skattepligtige opmærksom på adgangen til at ændre af- og nedskrivninger.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter § 2, stk. 1 og 2, skal enten indgives senest 3 år fra udløbet af det indkomstår, som ansøgningen vedrører, eller senest 6 måneder efter, at en udenlandsk myndighed har orienteret den skattepligtige om indkomstændringen. Hvis told- og skatteforvaltningen har foretaget en ændring af den danske skatteberegning, kan ansøgning dog altid indgives senest 3 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen har orienteret den skattepligtige i medfør af § 2, stk 3. For skattepligtige omfattet af skattekontrollovens § 3 B kan ansøgning om tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger til hel eller delvis udligning af den skattemæssige effekt af ansættelsesændringer for så vidt angår de kontrollerede transaktioner dog altid indgives op til 6 år efter indkomstårets udløb. § 1, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Tilfælde hvor indkomstansættelsen ikke er ændret

§ 3. Indgives ansøgningen senere end tre måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen, men senest tre år efter udløbet af det pågældende indkomstår, har den skattepligtige adgang til efterfølgende ændring af af- og nedskrivninger, når der foreligger særlige omstændigheder, eller når af- eller nedskrivningerne er foretaget uden at have skattemæssig effekt, ligesom den skattepligtige har adgang til efterfølgende at foretage bundne afskrivninger, herunder straksfradrag, jf. afskrivningslovens § 18, stk. 2, nedrivningsfradrag efter afskrivningslovens § 22 og afskrivninger på fast ejendom, hvorpå der hviler en hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art, jf. afskrivningslovens § 25, stk. 3. Dette gælder dog ikke for de i § 3, stk. 2, nævnte tilfælde.

Stk. 2. Hvor virksomheden er ophørt, eller aktivet er afhændet, og ansøgningen indgives efter fristen for indgivelse af selvangivelse for ophørs- eller afståelsesåret, har den skattepligtige kun adgang til ændring af af- og nedskrivningerne, når der foreligger særlige omstændigheder.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2005 og har virkning for ansøgninger, der modtages den 1. november 2005 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 180 af 8. december 2000 om efterfølgende af- og nedskrivninger.

Skatterådet, den 13. december 2005

Lida Hulgaard

/Ole Kjær