Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om lokale totalisatorspil

 

Herved bekendtgøres lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 8. maj 2002, med den ændring, der følger af § 73 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

§ 1. Spil ved totalisator eller på lignende måde ved væddeløb og anden væddekamp må kun finde sted efter bevilling, der udstedes af skatteministeren, og mod erlæggelse af en afgift til statskassen.

Stk. 2. Bevillingen udstedes for indtil 3 år ad gangen og for et bestemt antal dage for de enkelte år.

§ 1 A. Bevilling til lokale totalisatorspil kan udstedes til en forening eller selskab, der står som arrangør af hundevæddeløb på hundevæddeløbsbaner, cykelløb på bane eller duekapflyvninger, og som er tilsluttet den pågældende sportsgrens centralorganisation eller -forbund.

Stk. 2. 1)  Told- og skatteforvaltningen kan uanset stk. 1 udstede bevilling til lokale totalisatorspil i tilfælde, hvor en forening i en årrække har haft en sådan bevilling.

§ 2. Afgiften til statskassen beregnes af bevillingshaveren af den samlede indskudssum i totalisatoren for hver uge.

§ 2 A. Ved totalisatorspil i forbindelse med heste- og hundevæddeløb udgør afgiften 1 pct. af den del af indskudssummen, der falder på vinder- og pladsspil, og 11 pct. af den del af indskudssummen, der falder på andre spilleformer, dog bortset fra V5- og V6-spil, hvor afgiften udgør 16 pct.

Stk. 2. I den efter stk. 1 beregnede afgift foretages ved totalisatorspil i henhold til § 1 A, stk. 2, et fradrag, hvis grundbeløb udgør 10.600 kr. pr. løbsdag. Ved totalisatorspil i forbindelse med hundevæddeløb foretages et fradrag, hvis grundbeløb udgør 1.500 kr. pr. løbsdag. De nævnte grundbeløb reguleres efter personskattelovens § 20.

§ 2 B. Ved totalisatorspil i forbindelse med andre former for væddeløb beregnes afgiften efter følgende skala:

Indskudssummens størrelse i kr.

Afgiften

ikke over 25.000

10 pct.

over 25.000, men ikke over 50.000

2.500 kr. af 25.000 kr. + 15 pct. af resten

over 50.000, men ikke over 100.000

6.250 kr. af 50.000 kr. + 20 pct. af resten

over 100.000

16.250 kr. af 100.000 kr. + 25 pct. af resten

Afgiften kan dog ikke overstige 25 pct. af indskudssummen.

Stk. 2. I den efter stk. 1 beregnede afgift foretages ved totalisatorspil i forbindelse med kapflyvninger med brevduer et fradrag, hvis grundbeløb udgør 5.400 kr. pr. løbsdag, samt 14 pct. af indskudssummen i vinder- og pladsspil og yderligere 14 pct. af hele indskudssummen. Ved totalisatorspil i forbindelse med cykelløb på bane foretages et fradrag, hvis grundbeløb udgør 7.300 kr. pr. løbsdag, samt 10 pct. af indskudssummen i vinder- og pladsspil og 1 pct. af den del af indskudssummen, der overstiger 150.000 kr. De nævnte grundbeløb reguleres efter personskattelovens § 20.

§ 3. Ved totalisatorspil i forbindelse med hestevæddeløb, hundevæddeløb og kapflyvninger med brevduer skal der af indskudssummerne anvendes følgende andele til gevinster til spillerne:

80 pct. ved vinder- og pladsspil.

Mindst 65 pct. ved kombineret spil bortset fra V5- og V6-spil.

59 pct. ved V5- og V6-spil.

Stk. 2. Ved totalisatorspil i forbindelse med andre former for væddeløb skal der af indskudssummerne mindst anvendes følgende andele til gevinster til spillerne:

65 pct. ved vinder- og pladsspil.

60 pct. ved andet spil.

Stk. 3. Resten af indskudssummerne efter fradrag af afgiften til statskassen tilfalder bevillingshaveren, jf. dog § 5.

Stk. 4. Ved udbetalingen af gevinster til spillerne afrundes de udregnede gevinstbeløb nedad til hele kroner, således at de overskydende ørebeløb tilfalder bevillingshaveren.

Stk. 5. Gevinsterne er fritaget for indkomstskat til stat og kommune.

§ 4. 1) I en totalisatorbevilling kan told- og skatteforvaltningen fastsætte nærmere betingelser for at sikre afgiftens rettidige betaling og for at sikre, at totalisatorvirksomheden afvikles på betryggende måde. Undladelse af at overholde disse betingelser straffes med bøde.

§ 5. 1) Såfremt bevillingshaverens overskud af totalisatoren udgør et væsentlig større beløb, end det må anses for rimeligt til anvendelse til bevillingshaverens egne formål og til de formål, bevillingshaveren naturligt støtter, kan told- og skatteforvaltningen betinge udstedelse af totalisatorbevilling af, at der af bevillingshaveren afgives et efter forhandling med denne af told- og skatteforvaltningen fastsat beløb til anvendelse i almenvelgørende eller andet almennyttigt øjemed.

§ 6. Hvor væddekampen finder sted på afgrænset bane, må indskud i totalisatoren kun ske inden for banens område og i direkte tilknytning til kampen. Hvor væddekampen ikke foregår på afgrænset bane, må indskud kun ske på et af politiet godkendt sted og kun på selve dagen for kampen og med politiets tilladelse den forudgående dag.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 straffes med bøde.

§ 7. Modtagelse af indskud til totalisatorspil fra børn og unge mennesker under 18 år samt anden formidling af sådanne personers deltagelse i totalisatorspil er forbudt. Overtrædelse af denne bestemmelse straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 8. Afholdelse af spil ved totalisator eller lignende uden bevilling hertil, modtagelse af indskud uden om totalisatoren samt formidling af deltagelse i udenlandske totalisatorspil straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig når lovovertrædelsen har haft en særlig omfattende karakter, kan straffen stige til fængsel i 2 år.

Stk. 2. Deltagerne i sådant ulovligt spil straffes med bøde.

Stk. 3. De beløb, der ved det ulovlige forhold kan antages at være unddraget statskassen og bevillingshaveren, bliver at erstatte. Deltagerne i spillet er alene ansvarlige i forhold til de af dem gjorte indskud.

Stk. 4. Der kan af politiet gives den, der er blevet dømt for overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1, pålæg om, at han inden for et tidsrum af 5 år regnet fra dommens afsigelse ikke må indfinde sig på væddeløbsbaner eller andre steder, hvor der finder indskud i totalisator sted. Overtrædelse af pålægget straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 9. Den, der udøver erhvervsmæssig virksomhed med betaling af indskud i totalisatoren, straffes med bøde.

§ 10. 1) Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler med hensyn til anmeldelse af afgiften og dennes indbetaling. Indsendelse af afgiftsanmeldelse kan om fornødent fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der pålægges af skatteministeren. Såfremt den skyldige afgift ikke indbetales rettidigt, forrentes afgiftsbeløbet med 1 pct. pr. påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag at regne; den skyldige afgift med påløbne renter inddrives om fornødent ved udpantning.

Stk. 2. Afgivelse af urigtig afgiftsanmeldelse straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 11. Sager angående overtrædelse af denne lov og af de i medfør af loven fastsatte bestemmelser behandles som politisager. For så vidt angår sager, der rejses i henhold til § 8, stk. 1, eller § 10, stk. 2, finder de i lov om rettens pleje kap. 68-69 og 71-72 omhandlede retsmidler dog anvendelse i samme omfang som i sager, som det efter almindelige regler tilkommer statsadvokaten at forfølge.

§ 11 A. 1) (Ophævet).

§ 12. (Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser er udeladt her).

Stk. 2. Lov nr. 278 af 9. juni 1948 om tipning berøres ikke af denne lov.

§ 13. Denne lov gælder ikke for Færøerne.

Skatteministeriet, den 16. januar 2006

P.M.V.
Peter Loft

/Lars H. Nielsen

Officielle noter

1) Lov nr. 428 af 6. juni 2005 (ændring af § 1 A, stk. 2, §§ 4, 5 og § 10 samt ophævelse af § 11 A), trådte i kraft den 8. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

Redaktionel note
 • § 67 i Lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil er sålydende:

  “§ 67. Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende love:
  1) Lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008.
  2) Lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006.
  3) Lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006.
  4) Lov om Det Danske Klasselotteri A/S, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 12. november 2003.
  5) Lov af 6. marts 1869 om forbud mod lotteri m.m.
  6) Lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994.
  7) Lov nr. 63 af 1. april 1913 om Indskrænkning i Adgangen til Omsætning af Lotterisedler m.m.”

  Lovens § 66, stk. 1, er sålydende:

  ”§ 66. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.”