Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

(Forenklet skatteopgørelse ved investeringer gennem skattetransparente juridiske personer, placering af rate- og kapitalpensioner i kommanditselskaber m.m.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 899 af 22. september 2005, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Skattepligtige som nævnt i § 1, stk. 1, kan opgøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen opgjort efter stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4, når den juridiske person efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt. Det er en betingelse, at den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den juridiske person, jf. § 5 i lov om finansiel virksomhed. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis investeringen sker via en kontoførende investeringsforening, jf. § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Stk. 2. Gevinst og tab på en andel i en juridisk person som nævnt i stk. 1 opgøres som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Ved køb af andelen i løbet af indkomståret opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og andelens anskaffelsessum. Er andelen afstået i indkomståret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi ved indkomstårets begyndelse. Er andelen erhvervet og afstået i samme indkomstår, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.

Stk. 3. Den skattepligtige kan fradrage skat betalt til fremmed stat, til Færøerne eller til Grønland i skat efter denne lov efter bestemmelserne i en med fremmed stat, med Grønland eller Færøerne indgået overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning og ligningslovens § 33 F eller efter reglerne i § 19 og ligningslovens § 33 F, hvis skatten til fremmed stat, til Færøerne eller til Grønland er tillagt beskatningsgrundlaget efter stk. 1. Det er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter bestemmelserne i en med fremmed stat, med Grønland eller Færøerne indgået overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning og ligningslovens § 33 F eller efter reglerne i § 19 og ligningslovens § 33 F for samtlige indkomster fra samme land.

Stk. 4. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i den juridiske person, der modsvarer den skattepligtiges udgifter, der ikke er fradragsberettigede, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien på andelen i den juridiske person, der modsvarer den skattepligtiges indtægter, der er skattefrie, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 skal tillægges en forholdsmæssig del af den juridiske persons tab på fordringer på selskaber, der er koncernforbundne med den skattepligtige, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Stk. 5. Vælger den skattepligtige at opgøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person efter stk. 1, er dette valg bindende for den skattepligtige, så længe opsparingen er anbragt i andelen, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Er betingelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke længere opfyldt, kan den skattepligtige ikke på et senere tidspunkt vælge opgørelse efter stk. 1.«

2. § 13, stk. 7, 1. pkt., affattes således:

»Ved opgørelse af gevinst og tab på unoterede aktier eller anparter, hvori en skattepligtig omfattet af § 1, stk. 2, har anbragt opsparing i en af de opsparingsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, skal der til brug for lagerbeskatningen efter stk. 3 ved indkomstårets begyndelse respektive indkomstårets udløb anvendes det største beløb af enten anskaffelsessummen eller selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge senest aflagte årsregnskab pr. 15. oktober i indkomståret, når aktierne eller anparterne ikke handles på et nationalt eller EU-reguleret marked.«

3. I § 13, stk. 7, 3. pkt., ændres »Den enkelte kontohaver« til: »Den skattepligtige«, og i 4. pkt. ændres »kontohaveren« til: »den skattepligtige«.

4. I § 13, stk. 7, indsættes som 5. pkt. :

»Reglerne i 1.-4. pkt. finder tilsvarende anvendelse for andele af et kommanditaktieselskab, hvori en skattepligtig omfattet af § 1, stk. 2, har anbragt opsparing i en af de opsparingsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2.«

5. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Skattepligtige omfattet af § 1, stk. 2, skal opgøre det skattepligtige afkast af en af de opsparingsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, og som er anbragt i et kommanditselskab, som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen opgjort efter reglerne i stk. 2, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Ved opgørelse af gevinst og tab på en andel af kommanditselskabet skal der til brug for lagerbeskatningen efter § 13, stk. 3, ved indkomstårets begyndelse respektive indkomstårets udløb anvendes det største beløb af enten anskaffelsessummen for andelen eller andelens værdi pr. 30. september i indkomståret. Værdien af andelen fastsættes på grundlag af et regnskab for kommanditselskabet eller som summen af værdien af aktiverne i kommanditselskabet, idet værdien af unoterede aktier og anparter dog skal opgøres til det pågældende selskabs indre værdi. Har kommanditselskabet et regnskabsår, der ikke er perioden 1. oktober – 30. september, kan værdien af andelen opgøres på grundlag af det senest foreliggende regnskab pr. 30. september. Er andelen anskaffet i løbet af regnskabsåret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien af andelen den 30. september henholdsvis regnskabsårets udløb og andelens anskaffelsessum. Er andelen afstået i løbet af regnskabsåret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi den 1. oktober henholdsvis regnskabsårets begyndelse. Er andelen erhvervet og afstået i samme år, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.

Stk. 3. Den skattepligtige skal årligt og senest den 1. november give pengeinstituttet oplysning om udlodning samt gevinst og tab til brug for beskatningen efter denne lov.

Stk. 4. Den skattepligtige kan fradrage skat betalt til fremmed stat, til Færøerne eller til Grønland i skat efter denne lov efter bestemmelserne i en med fremmed stat, med Grønland eller Færøerne indgået overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning og ligningslovens § 33 F eller efter reglerne i § 19 og ligningslovens § 33 F, hvis skatten til fremmed stat, til Færøerne eller til Grønland er tillagt beskatningsgrundlaget efter stk. 1. Det er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter bestemmelserne i en med fremmed stat, med Grønland eller Færøerne indgået overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning og ligningslovens § 33 F eller efter reglerne i § 19 og ligningslovens § 33 F for samtlige indkomster fra samme land.

Stk. 5. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i kommanditselskabet, der modsvarer den skattepligtiges udgifter, der ikke er fradragsberettigede, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og kommanditselskabet. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen i kommanditselskabet, der modsvarer den skattepligtiges indtægter, der er skattefrie, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og kommanditselskabet.

Stk. 6. Stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse for opsparingsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, og som er anbragt i andele i kommanditaktieselskaber.«

6. I § 29 A ændres »en kontohaver« til: »en skattepligtig«, »kontohaveren« ændres til: »den skattepligtige«, og »Kontohaveren« ændres til: »Den skattepligtige«.

7. I § 29 A indsættes to steder efter »§ 13, stk. 7,«: »og § 13 a, stk. 3,«, og efter »§ 13, stk. 7« indsættes: », og § 13 a, stk. 3«.

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 426 af 6. juni 2005 og senest ved § 58 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 8-13« til: »stk. 8-14 eller § 13 F«.

2. I § 13, stk. 10, indsættes efter 2. pkt.:

»Der foretages hver sin samlede opgørelse efter 1. og 2. pkt. for livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber.«

3. I § 13, stk. 11, indsættes som 5. pkt.:

»For faste driftssteder i udlandet, som driver forsikringsvirksomhed, og som ikke er omfattet af international sambeskatning, finder 4. pkt. tilsvarende anvendelse.«

4. Efter § 13 E indsættes:

»§ 13 F. Livsforsikringsselskaber, der vælger at opgøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person, der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, efter pensionsafkastbeskatningslovens § 12 a, skal opgøre det skattepligtige afkast som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen opgjort efter stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Gevinst og tab på en andel i en juridisk person som nævnt i stk. 1 opgøres som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Ved køb af andelen i løbet af indkomståret opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og andelens anskaffelsessum. Er andelen afstået i indkomståret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi ved indkomstårets begyndelse. Er andelen erhvervet og afstået i samme indkomstår, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.

Stk. 3. Den skattepligtige kan fradrage skat betalt til fremmed stat, til Færøerne eller til Grønland i skat efter denne lov efter bestemmelserne i en med fremmed stat, med Grønland eller Færøerne indgået overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning og ligningslovens § 33 F eller efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1 og 2, og § 33 F, hvis skatten til fremmed stat, til Færøerne eller til Grønland er tillagt den skattepligtige indkomst efter stk. 1. Det er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter bestemmelserne i en med fremmed stat, med Grønland eller Færøerne indgået overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning og ligningslovens § 33 F eller efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1 og 2, og § 33 F for samtlige indkomster fra samme land.

Stk. 4. Den skattepligtige indkomst efter stk. 1 nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i den juridiske person, der modsvarer den skattepligtiges udgifter, der ikke er fradragsberettigede, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person. Den skattepligtige indkomst efter stk. 1 tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen i den juridiske person, der modsvarer den skattepligtiges indtægter, der er skattefrie, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person. Den skattepligtige indkomst efter stk. 1 skal tillægges en forholdsmæssig del af den juridiske persons tab på fordringer på selskaber, der er koncernforbundne med den skattepligtige, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Stk. 5. Opgøres det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person efter stk. 1, finder § 13, stk. 8-14, ikke anvendelse.

§ 13 G. Aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6, om forhøjelse af anskaffelsessummen ved manglende effektiv udbetaling af et udlodningspligtigt beløb fra en udloddende investeringsforening gælder for livsforsikringsselskaber, selv om den udloddende forening ikke er et investeringsinstitut i henhold til rådets direktiv nr. 85/611/EØF (UCITS-direktivet).«

§ 3

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 824 af 25. august 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 B, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ved opgørelsen af de samlede indbetalinger bortses fra arbejdsmarkedsbidrag efter lov om en arbejdsmarkedsfond § 11, stk. 5.«

2. I § 17 A indsættes efter »reguleret marked,«: »andele i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab«, og efter »aktierne eller anparterne« indsættes: », andelene i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet«.

3. I § 19 E indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Er en persons skattepligtige indkomst blevet forhøjet efter reglerne i §§ 19 B og 19 C, og bliver udbetalingerne fra den pågældende pensionsordning senere undergivet dansk beskatning, kan de foretagne forhøjelser fradrages i indkomstårets indkomst eller afgiftspligtige udbetalinger hidrørende fra pensionsordningen. Overstiger forhøjelserne de skatte- eller afgiftspligtige udbetalinger fra pensionsordningen i det pågældende indkomstår, kan den overskydende del af forhøjelserne fradrages i udbetalinger undergivet dansk beskatning fra pensionsordningen i de følgende indkomstår. Forhøjelserne kan kun overføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang de ikke kan rummes i skattepligtig indkomst eller afgiftspligtige udbetalinger fra pensionsordningen i et tidligere indkomstår.«

4. I § 30 B, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Ved opgørelsen af ejerandelen medregnes andele, som kontohaveren ejer indirekte gennem et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, som opsparing i en rateopsparing i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed er anbragt i.«

5. I § 30 B, stk. 1, indsættes som 6.-9. pkt.:

»Sker der en ændring i ejerforholdene i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, således at ejerandelen for en kontohaver med en rateopsparing i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed kommer til at udgøre 25 pct. eller mere, skal kontohaveren inden 3 måneder efter overskridelsen nedbringe sin ejerandel til under 25 pct. Ved opgørelsen af kontohaverens ejerandel finder aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4, tilsvarende anvendelse . Hvis ejerandelen ikke nedbringes, skal kontohaveren efter udløbet af 3-måneders-fristen meddele dette til pengeinstituttet. § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til andelen af kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.«

6. I § 30 B, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 29 A giver oplysninger som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 13 a, finder reglerne i § 30, stk. 1, herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til andelen af kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.«

7. I § 30 B, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »unoteret aktie- eller anpartsselskab«: », andele af et kommanditaktieselskab og kommanditselskab«.

8. I § 30 B, stk. 3, 1. og 2. pkt., indsættes fire steder efter »aktier og anparter«: », andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet«.

9. § 30 B, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de andele, der er placeret i det unoterede selskab, i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.«

10. I § 30 B indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Såfremt et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, som en rateopsparing i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed er anbragt i, investerer i andre aktiver end fastsat af Finanstilsynet, skal kontohaveren inden 3 måneder efter dette tidspunkt drage omsorg for, at kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet afhænder disse aktiver. Såfremt afhændelse ikke sker inden udløbet af fristen, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet herom. Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til opsparingen i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet.«

§ 4

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1388 af 20. december 2004 og senest ved § 48 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 11 D indsættes:

»§ 11 E. Når en skattepligtig omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, anbringer opsparing i en af de opsparingsordninger, der er nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, i et kommanditselskab eller kommanditaktieselskab, skal den skattepligtige afgive dokumentation for ejerskabet udarbejdet af det pågældende kommanditselskab m.v. i pengeinstituttet.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, § 2, nr. 1-3, og selskabsskattelovens § 13 F som indsat ved denne lovs § 2, nr. 4, har virkning fra og med indkomståret 2005.

Stk. 3. Selskabsskattelovens § 13 G som indsat ved denne lovs § 2, nr. 4, har virkning fra og med indkomståret 2006.

Stk. 4. § 1, nr. 4, 5 og 7, § 3, nr. 2 og 4-10, og § 4 har virkning for rateopsparing i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed, der anbringes i andele i kommanditaktieselskaber og kommanditselskaber den 1. januar 2006 eller senere.

Stk. 5. § 3, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 2004.

Stk. 6. § 3, nr. 3, finder anvendelse på udbetalinger fra pensionsordninger, der sker den 1. januar 2006 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen