Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af børnefamilieydelsesloven

(Ændret periodisering af børnefamilieydelsen for 18-årige )

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I § 6, stk. 2, i lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 4. september 2000, som ændret senest ved § 50 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, indsættes efter 2. pkt.:

»For det kvartal, hvor barnet fylder 18 år, udbetales en forholdsmæssig andel af et kvartals ydelse, der svarer til antallet af dage fra kvartalets begyndelse til og med fødselsdagen i forhold til antallet af dage i hele kvartalet. Beløbet afrundes til hele kroner.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 2006.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen