Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer1)

(Afgiftsændring for bentonit, cement og dolomit- og magnesiumkalk samt afgiftsgodtgørelse ved eksport)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af affald og råstoffer
(affalds- og råstofafgiftsloven)«.

2. §§ 1, 2, 2 a og 3 affattes således:

»§ 1. Den, der erhvervsmæssigt indvinder råstoffer, der er nævnt i bilag 1, skal betale en afgift på 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Stk. 2. Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3.

§ 2. Den, der erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, skal betale en afgift på 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Stk. 2. Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3.

§ 2 a. Virksomheder, der indvinder eller importerer under 200 m3 råstoffer årligt, skal ikke betale afgift.

§ 3. For så vidt angår dansk produceret cement, der er fremstillet af råstoffer nævnt i bilag 1, udgør afgiften 5 kr. pr. m3 af råstoffet, hvis producenten kan dokumentere mængden af anvendte råstoffer ved fremstillingen. Hvis der ikke forefindes sådan dokumentation, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. For så vidt angår importeret cement, der er nævnt i bilag 2, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1, og afgiften udgør ligeledes 5 kr. pr. m3 af råstoffet, hvis importøren kan dokumentere mængden af anvendte råstoffer ved fremstillingen. Hvis der ikke forefindes sådan dokumentation, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2, jf. § 2, stk. 2.«

3. § 4 affattes således:

»§ 4. Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder afgiftspligtige råstoffer, jf. § 1, stk. 1, eller som erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, jf. § 2, stk. 1, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige råstoffer fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget. Det samme gælder ved import.«

4. I § 5, stk. 2, ændres »udtagne« til: »tilførte«.

5. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I opgørelsen af den afgiftspligtige mængde råstoffer efter stk. 1 kan registrerede virksomheder fradrage mængden af afgiftspligtige råstoffer, der er eksporteret. Betingelsen er, at råstofferne på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning, jf. stk. 1 og 2. Det samme gælder, når en registreret virksomhed udleverer råstoffer til en anden registreret virksomhed efter § 4, stk. 2.«

6. § 7, stk. 1, affattes således:

»Ved erhvervsmæssig eksport af råstoffer, som på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning, jf. § 5, stk. 1 og 2, godtgør told- og skatteforvaltningen den betalte afgift, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr. Opgørelsen foretages samlet én gang om året.«

7. I § 14, stk. 3, ændres »fra udlandet modtager« til: »importerer«.

8. I § 25, stk. 4, ændres »sælges fra udlandet« til: »importeres«.

9. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne lov.

10. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne lov.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, finder anvendelse på cement, der fra og med den 1. januar 2006 udleveres fra en registreret virksomhed, angives til fortoldning eller importeres. For registrerede virksomheder medfører import først afgiftspålæggelse ved genudlevering fra virksomheden eller tilførsel til en videregående proces. For så vidt angår cement, der udleveres fra en registreret virksomhed, angives til fortoldning eller importeres før den 1. januar 2006, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 4, har virkning fra den 1. januar 2006 og finder anvendelse på råstoffer, hvor indvindingen i Danmark påbegyndes fra og med den 1. januar 2006. Indvindingen anses for påbegyndt på tidspunktet for udtagningen af råstoffet. For så vidt angår råstoffer, hvor indvindingen i Danmark er påbegyndt før den 1. januar 2006, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 5 og 6, har virkning fra den 1. januar 2006 og finder anvendelse på videreforarbejdede råstoffer, der fra og med den 1. januar 2006 udleveres fra en registreret virksomhed, angives til fortoldning eller eksporteres. For så vidt angår videreforarbejdede råstoffer, der udleveres fra en registreret virksomhed, angives til fortoldning eller eksporteres før den 1. januar 2006, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5. Lovens § 1, nr. 9, har virkning fra den 1. januar 2006 og finder anvendelse på bentonit, hvor indvindingen i Danmark påbegyndes fra og med den 1. januar 2006. Indvindingen anses for påbegyndt på tidspunktet for udtagningen af råstoffet. For så vidt angår bentonit, hvor indvindingen i Danmark er påbegyndt før den 1. januar 2006, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 6. Lovens § 1, nr. 10, har virkning fra den 1. januar 2006 og finder anvendelse på dolomit- og magnesiumkalk, der fra og med den 1. januar 2006 importeres. For registrerede virksomheder medfører import først afgiftspålæggelse ved genudlevering fra virksomheden eller tilførsel til en videregående proces. For så vidt angår dolomit- og magnesiumkalk, der udleveres fra en registreret virksomhed, angives til fortoldning eller importeres før den 1. januar 2006, finder de hidtil gældende regler anvendelse.


»Bilag 1

Liste over afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer

Bentonit

1 t = 0,6 m3

Brunkul

1 t = 1,4 m3

Ekspanderende ler

1 t = 0,6 m3

Flint

1 t = 0,6 m3

Granit (knust og skærver)

1 t = 0,6 m3

Granit (brosten, kantsten, blokke og lign.)

1 t = 0,4 m3

Grus

1 t = 0,6 m3

Ildfast ler

1 t = 0,6 m3

Jord (fyldjord, råjord)

1 t = 0,6 m3

Kalk

1 t = 0,7 m3

Kalkfiller og foderkalk

1 t = 1,0 m3

Kalksten

1 t = 0,6 m3

Kaolin

1 t = 0,6 m3

Kildekalk, mosekalk og søkalk

1 t = 0,8 m3

Kiselgur (diatomejord), færdigvarer

1 t = 2,5 m3

Klæg

1 t = 1,0 m3

Kridt

1 t = 0,7 m3

Kvartssand

1 t = 0,6 m3

Ler

1 t = 0,6 m3

Mergel

1 t = 0,6 m3

Moler (jordfugtigt)

1 t = 1,0 m3

Moler (tørret, knust)

1 t = 1,6 m3

Muld

1 t = 0,6 m3

Myremalm

1 t = 0,5 m3

Sand

1 t = 0,6 m3

Sandsten

1 t = 0,6 m3

Skaller

1 t = 0,5 m3

Skifer

1 t = 0,6 m3

Spagnum, tørvesmuld og tørvestrøelse

1 t = 5,0 m3

Sten

1 t = 0,6 m3

Tungsand

1 t = 0,4 m3

Tørv (fugtig)

1 t = 1,6 m3

Tørv (lufttørret)

1 t = 2,5 m3«.

 


»Bilag 2

Liste over importerede råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften, med tilhørende omregningsfaktorer

25.05

Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kapitel 26 (malme, slagger og aske):

 

-2505.10.00

Kvartssand

1 t = 0,6 m3

 

-2505.90.00

Andre naturlige sandtyper (f.eks. søsand, bakkesand m.m.)

 

1 t = 0,6 m3

 

 

 

 

25.08

Lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit, også brændt; mullit; chamotte og dinasler:

 

Bentonit

 

 

 

-2508.10.00

Bentonit

1 t = 0,6 m3

 

Andre lerarter (f.eks. teglværksler og lignende lerarter), bortset fra kaolin, bentonit, blegejord og valkejord (fullerjord), ildfast ler:

 

 

-2508.40.00

Alle varer

1 t = 0,6 m3

 

 

 

 

25.09

Kridt

 

-2509.00.00

Alle varer

1 t = 0,7 m3

 

 

 

 

25.12

Fossilt kiselmel (f.eks. kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m3 eller derunder, også brændt:

 

F.eks. 2512.00.00:

 

 

– moler (jordfugtigt)

1 t = 1,0 m3

 

– moler (tørret, knust)

1 t = 1,6 m3

 

 

 

 

25.16

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form:

 

Granit:

 

 

 

-2516.11.00

Rå eller groft tildannet

1 t = 0,4 m3

 

-2516.12.10

Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form – af tykkelse på 25 cm og derunder

1 t = 0,4 m3

 

-2516.12.90

Tildannet på anden vis

1 t = 0,4 m3

 

Sandsten:

 

 

 

-2516.21.00

Rå eller groft tildannet

1 t = 0,4 m3

 

-2516.22.10

Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form – af tykkelse på 25 cm og derunder

1 t = 0,4 m3

 

-2516.22.90

Tildannet på anden vis

1 t = 0,4 m3

 

 

 

 

25.17

Småsten, grus og knuste sten af den art, der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 (travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2.500 kg/m3 eller derover samt alabast) eller 2516 (sandsten), også varmebehandlede (tilslagsmaterialer m.v.):

 

-2517.10.10

Småsten, grus, singels og flint

1 t = 0,6 m3

 

-2517.10.20

Knust dolomit og knuste kalksten

1 t = 0,6 m3

 

-2517.10.80

Andre varer af lignende art (f.eks. knust granit)

1 t = 0,6 m3

 

-2517.30.00

Tjæremakadam

1 t = 0,6 m3

 

-2517.49.00

Granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede (bortset fra marmor)

1 t = 0,6 m3

 

 

 

 

25.18

Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stampeblanding af dolomit:

 

-2518.10.00

Dolomit, ikke brændt eller sintret

1 t = 0,7 m3

 

-2518.20.00

Brændt eller sintret dolomit

1 t = 0,7 m3

 

-2518.30.00

Stampeblanding af dolomit

1 t = 0,7 m3

 

 

 

 

25.19

Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent:

 

-2519.10.00

Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit)

1 t = 0,7 m3

 

-2519.90

Andre varer:

 

 

-2519.90.10

Magnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonat

1 t = 0,7 m3

 

-2519.90.30

Dødbrændt (sintret) magnesia

1 t = 0,7 m3

 

-2519.90.90

Andre varer

1 t = 0,7 m3

 

 

 

 

25.21

Kalksten af den art, der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel (kalk-, cement- eller metalfremstilling):

 

-2521.00.00

Alle varer

1 t = 0,6 m3

 

 

 

 

25.22

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumdioxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825:

 

-2522.10.00

Brændt kalk

1 t = 1,6 m3

 

-2522.20.00

Læsket kalk

1 t = 1,3 m3

 

-2522.30.00

Hydraulisk kalk

1 t = 1,2 m3

 

 

 

 

25.23

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker:

 

-2523.10.00

Cementklinker

1 t = 1,1 m3

 

-2523.21.00

Portlandcement, hvid eller kunstigt farvet

1 t = 1,1 m3

 

-2523.29.00

Portlandcement, andre varer

1 t = 1,1 m3

 

-2523.30.00

Aluminatcement

1 t = 1,1 m3

 

-2523.90.10

Slaggecement

1 t = 1,1 m3

 

-2523.90.30

Puzzolancement

1 t = 1,1 m3

 

-2523.90.90

Anden hydraulisk cement

1 t = 1,1 m3

 

 

 

 

27.03

Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret:

 

-2703.00.00

Alle varer

1 t = 5,0 m3

 

 

 

 

68.01

Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer)

 

-6801.00.00

Alle varer

1 t = 0,4 m3«.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.