Den fulde tekst

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og opkrævningsloven

(Indførelse af motorankenævn m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, som ændret bl.a. ved § 19 i lov nr. 473 af 9. juni 2004 og senest ved § 57 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, udgår »tilhører og«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 7, litra a, indsættes efter »uddannelse«: ». Køretøjerne må dog gerne anvendes til privat transport af idrætsudstyr, der er af en sådan karakter eller mængde, at det må transporteres i et køretøj af denne størrelse, og i forbindelse hermed til privat befordring af personer i førerrummet samt til beboelse«.

3. § 2, stk. 1, nr. 11, affattes således:

»11) påhængs- og sættevogne, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Disse påhængs- og sættevogne må ikke benyttes til personbefordring, medmindre der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet uddannelse,«.

4. I § 4, stk. 7, 2. pkt., ændres »§ 10, stk. 5« til: »§ 10, stk. 4«.

5. § 4, stk. 12, 4. pkt., affattes således:

»Er der ikke anmeldt en pris for køretøjet efter § 9, stk. 1, fastsættes den afgiftspligtige værdi til den værdi, der ville have været gældende ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt, jf. § 10, stk. 2.«

6. I § 4, stk. 13, 1. pkt., ændres »afgiftsberigtiges efter vurdering af« til: », afgiftsberigtiges efter skøn over«.

7. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 10, stk. 5« til: § 10, stk. 4«.

8. I § 7 a, stk. 3, 5. pkt., ændres »§ 10, stk. 5« til: »§ 10, stk. 4«.

9. I § 7 c, stk. 1, udgår », jf. § 10,«.

10. I § 7 c, stk. 4, udgår », samt procedurer i forbindelse med vurdering og udførsel af køretøjer«.

11. I § 8, stk. 1, 2. pkt., ændres »forhandleravance« til: »samlet avance for importør og forhandler«.

12. § 9, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

13. § 9, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Såfremt den samlede avance for importør og forhandler er under 9 pct., forhøjes den afgiftspligtige værdi med 25 pct. af forskellen mellem en beregnet avance og den faktiske avance.«

14. I § 9, stk. 4, ændres »ved vurdering af køretøjet« til: »af køretøjet skønsmæssigt«.

15. §§ 10-13 affattes således:

»§ 10. For brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi til køretøjets almindelige pris indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov. Den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres.

Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi kan ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt. Er køretøjets pris som nyt ukendt, fastsættes prisen skønsmæssigt.

Stk. 3. Brugte biler og motorcykler, der skal registreres her i landet første gang, skal inden værdifastsættelsen forevises en synsvirksomhed, der syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Synsvirksomhedens påtegning på synspapirerne indgår i myndighedens værdifastsættelse af køretøjet. Værdifastsættelsen kan ske, uden at køretøjet forevises for myndigheden. Myndigheden kan besigtige et køretøj, hvis den finder det nødvendigt.

Stk. 4. Den afgiftspligtige værdi af et køretøj, der er mere end 35 år gammelt, jf. § 4, stk. 10, og som fremtræder som ved første registrering, er køretøjets brugsværdi. Er der for samme køretøj udbetalt godtgørelse efter § 7 b, fastsættes afgiften dog til den udbetalte godtgørelse.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler for opgørelse af den afgiftspligtige værdi efter stk. 1-4.

Motorankenævn

§ 11. Motorankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser om:

1) Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer efter § 9, stk. 4.

2) Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer efter § 10.

3) Fastsættelse af godtgørelse efter § 7 b.

4) Afslag på anmodning om genoptagelse af en afgørelse som nævnt i nr. 1-3.

§ 12. Skatteministeren bestemmer landets inddeling i motorankenævnskredse.

Stk. 2. Hvert motorankenævn består af 3 medlemmer. Medlemmerne tillige med en suppleant for hvert medlem udnævnes af skatteministeren.

Stk. 3. Af de 3 nævnsmedlemmer skal 1 være teknisk kyndigt og 1 handelskyndigt. Disse 2 medlemmer udnævnes efter indstilling fra hovedorganisationerne af bilejere. Hovedorganisationerne skal indstille mindst to personer til henholdsvis teknisk kyndigt og handelskyndigt medlem af motorankenævnet og mindst to personer til hver af funktionerne som suppleant for hvert af disse 2 medlemmer.

Stk. 4. En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et motorankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et motorankenævn og Landsskatteretten.

Stk. 5. Den ordinære funktionsperiode for medlemmer og suppleanter af motorankenævn er 4 år. Den første funktionsperiode begynder den 1. april 2006.

Stk. 6. Er et medlem fraværende fra motorankenævnets møder i en sammenhængende periode på over 6 måneder, ophører den pågældende med at være medlem af motorankenævnet. Skatteministeren udnævner i så fald efter reglerne i stk. 2-4 et nyt medlem af motorankenævnet for den resterende del af funktionsperioden. Det samme gælder, hvis et medlem i øvrigt udtræder af et motorankenævn.

Stk. 7. Skatteministeren fastsætter en forretningsorden for motorankenævnene.

Stk. 8. Skatteministeren fastsætter regler om vederlæggelse af motorankenævns medlemmer.

Stk. 9. Told- og skatteforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for motorankenævnene.

§ 13. Klage til et motorankenævn kan indgives af enhver, der har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i den afgørelse, der klages over.

Stk. 2. Klagen skal indgives skriftligt og begrundet til told- og skatteforvaltningen. Klagen skal være modtaget i told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter modtagelsen af den afgørelse, der klages over. Klagen afvises, hvis den indgives efter udløbet af fristen. Motorankenævnet kan dog se bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan genoptage den afgørelse, der er klaget over, hvis klageren er enig i det. I andre tilfælde sender told- og skatteforvaltningen klagen til motorankenævnet sammen med en udtalelse om klagen.

Stk. 4. Bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 19, stk. 1-3, om sagsfremstilling og høring finder tilsvarende anvendelse ved motorankenævnets behandling af en klage.

Stk. 5. Ved høringen efter stk. 4 skal der oplyses om, at sagens parter i øvrigt har ret til at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for motorankenævnet. Motorankenævnet kan, hvis udtalelsen ikke er afgivet inden for en rimelig tid, fastsætte en frist for afgivelse af udtalelsen.

Stk. 6. Motorankenævnet kan uanset klagens formulering foretage afledte ændringer.

Stk. 7. Ved klage over afslag på en anmodning om genoptagelse kan motorankenævnet vælge at gennemføre ændringen, hvis parterne er enige deri og genoptagelse findes berettiget.

16. I § 22, stk. 3, udgår »efter forhandling med justitsministeren«.

17. § 25, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Enhver køber, sælger eller leverandør af køretøjer eller dele til fremstilling af køretøjer skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen, et motorankenævn eller Landsskatteretten de fornødne oplysninger til brug ved beregning af afgiften.«

18. I § 27, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 13, stk. 2,«.

§ 2

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »eller et vurderingsankenævn« til: », et vurderingsankenævn eller et motorankenævn« og »skatte- eller vurderingsankenævn« til: »skatte-, vurderings- eller motorankenævn«.

2. I § 11, stk. 1, indsættes som nr. 5 :

»5) Motorankenævnenes afgørelser efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.«.

3. I § 12, stk. 1, ændres »2« til: »4«.

4. § 12, stk. 4, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Ud over de retsmedlemmer, der er nævnt i stk. 3, udnævner skatteministeren 4 særligt motorsagkyndige retsmedlemmer. Af disse medlemmer skal 2 repræsentere bilbranchen og 2 Færdselsstyrelsen.«

5. I § 19, stk. 5, indsættes som nr. 6 :

»6) Afgørelser, der kan påklages til motorankenævn, jf. § 11 i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.«.

6. I § 42, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »retsmedlemmer«: », eller ved klage over afgørelser truffet af motorankenævn«.

7. I § 47, stk. 1, 2. pkt., ændres »og sager vedrørende vurdering af fast ejendom« til: », sager vedrørende vurdering af fast ejendom og sager vedrørende vurdering af køretøjer efter registreringsafgiftsloven«.

§ 3

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret bl.a. ved § 44 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og senest ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 4, indsættes som 2. pkt . :

»Inddrivelse kan ske ved lønindeholdelse, jf. § 14, og ved udpantning.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens §§ 1 og 2 har virkning fra den 1. april 2006.

Stk. 3. De pr. 1. april 2006 igangværende sager hos vurderingsmændene om indsigelser mod vurderingsmændenes afgørelser overgår den nævnte dato til behandling ved motorankenævnene, i det omfang afgørelsen ligger inden for motorankenævnenes kompetence efter § 11.

Stk. 4. De pr. 1. april 2006 igangværende sager i første instans hos vurderingsmændene overgår den nævnte dato til behandling i told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. Afgørelser truffet af vurderingsmænd i første instans før den 1. april 2006 kan påklages til motorankenævnene efter reglerne i § 13.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen