Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove m.v.

(Ændringer som følge af aktieavancebeskatningsloven)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 23. august 2001, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 13 a, stk. 3, udgår », hvis fortjenesten vedrører unoterede aktier, og 12,5 pct., hvis fortjenesten vedrører børsnoterede aktier«.

§ 2

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 16. august 2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 1, ændres i 1. pkt. » jf. dog stk. 6« til: »jf. dog stk. 5«, og i 3. pkt. ændres »stk. 2-5, jf. dog stk. 6« til: »stk. 2-4, jf. dog stk. 5«.

2. I § 29, stk. 3, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 2, 2 d, 2 e eller 4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 12, § 21, stk. 1, eller § 22«, »jf. i øvrigt stk. 4 og 5« ændres til: »jf. i øvrigt stk. 4«, og »aktieavancebeskatningslovens § 2 b« ændres til: »aktieavancebeskatningslovens § 18«.

3. § 29, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 29, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 2 a og 2 c« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19«.

5. I § 29, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »Stk. 1, 3 og 5« til: »Stk. 1, 3 og 4«.

6. I § 36, stk. 3, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 7 a, stk. 1,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 47, stk. 1,«.

7. I § 51 og § 65 ændres »aktieavancebeskatningslovens § 13 a« til: »aktieavancebeskatningslovens § 38«.

§ 3

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 293 af 27. april 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 37, stk. 2, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 13« til: »aktieavancebeskatningslovens § 36«.

§ 4

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 12. oktober 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 2, nr. 2, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 b« til: »aktieavancebeskatningslovens § 18«.

§ 5

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 821 af 30. september 2003, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 358 af 19. maj 2004 og § 3 i lov nr. 407 af 1. juni 2005 og senest ved § 27 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 7,« til »aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, og § 17, stk. 2,«.

2. I § 8, stk. 8, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3,«.

3. § 10, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Annullering af egne aktier, som det modtagende selskab har erhvervet ved overtagelse af aktiver og passiver fra det eller de indskydende selskaber, har ingen skattemæssige konsekvenser for selskabet.«

4. § 11, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Modtagne aktier i det modtagende selskab anses for omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 18, såfremt de ombyttede aktier ville være omfattet af denne bestemmelse.«

5. I § 14, nr. 7, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 d« til: »aktieavancebeskatningslovens § 21«.

6. I § 14 e ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 b« til: »aktieavancebeskatningslovens § 18«.

7. I § 15 b, stk. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 2 b eller 2 c eller 2 e« til: »aktieavancebeskatningslovens § 18«.

§ 6

I lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 27. juli 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, 1. og 2. pkt ., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 1«.

2. I § 5, stk. 1, 2. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 12 og § 14, stk. 1 og 2,«.

3. § 5, stk. 2, ophæves.

4. I § 18, 1. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 13 a« til: »aktieavancebeskatningslovens § 38«.

§ 7

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 17« og »aktieavancebeskatningslovens § 11 eller § 11 A« til: »aktieavancebeskatningslovens § 34 eller § 35«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 6, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2,«.

3. I § 2, stk. 7, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2,«.

4. I § 33 C, stk. 1, og § 33 D, stk. 1 , ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 11 og 11 A« til: »aktieavancebeskatningslovens § 34 og § 35«.

5. I § 33 D, stk. 3, udgår », hvis fortjenesten vedrører unoterede aktier, og 12,5 pct., hvis fortjenesten vedrører børsnoterede aktier«.

6. I § 43, stk. 2, litra i , ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2,«.

7. I § 65, stk. 3, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2«.

8. I § 65, stk. 6, ændres »§ 16 B, stk. 4« til: »§ 16 B, stk. 7«.

9. I § 65, stk. 8, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 7« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19«.

10. I § 65, stk. 8, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2«.

11. I § 73 E, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 13 a« til: »aktieavancebeskatningslovens § 38«.

12. I § 73 E, stk. 2 og 6 , ændres »aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 6,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 39«.

§ 8

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 24. august 2000, som ændret senest ved § 33 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, og § 4, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 2 og 3,«.

§ 9

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 393 af 6. juni 2002 og senest ved § 38 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I bilaget til loven, nr. 20 , ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2«.

§ 10

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 24. oktober 2005 , foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2,«.

2. I § 16 og § 30, stk. 4 , ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4«.

3. I § 31, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 17«.

4. I § 32, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 17«.

5. I § 34, stk. 2 og 3, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 7« til: » aktieavancebeskatningslovens § 19«.

§ 11

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 20. september 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 1182 af 12. december 2005, og som ændres ved det af Folketinget den 16. december 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af ligningsloven m.m. (Justering af reglerne for medarbejderaktier), foretages følgende ændringer:

1. I § 7 A, stk. 1, nr. 1 og 2 , ændres »aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 1« til: »aktieavancebeskatningslovens § 38«.

2. I § 12 B, stk. 5, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 11 og 11 A« til: » aktieavancebeskatningslovens § 34 og § 35 «.

3. I § 15, stk. 2, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2,« til: » aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3,«.

4. I § 16 A, stk. 1, 2. pkt., indsættes før »aktionærer eller andelshavere«: »aktuelle«.

5. I § 16 A, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 1, 2. pkt.,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 21«.

6. I § 16 A, stk. 6, ændres »nedsat efter § 16 C, stk. 4, 1.-4. pkt., stk. 5, nr. 1 og 2, og stk. 6, jf. stk. 4, 1.-4. pkt.« til: » nedsat efter § 16 C, stk. 4, 1.-5. pkt., stk. 5, nr. 1-3, og stk. 6, jf. stk. 4, 1.-5. pkt.«

7. I § 16 A, stk. 7, ændres »§ 16 C, stk. 5, nr. 3« til: »§ 16 C, stk. 5, nr. 4«.

8. I § 16 A, stk. 8, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 17«.

9. I § 16 A, stk. 9, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4,«.

10. I § 16 A, stk. 11, ændres » aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 2,«.

11. I § 16 B, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4«.

12. I § 16 B indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

» Stk. 6. I tilfælde omfattet af stk. 3 og 5, hvor stk. 1 ikke finder anvendelse, og i tilfælde omfattet af stk. 1, 2. pkt., behandles gevinst og tab ved afståelsen efter samme regler som gevinst og tab ved afståelse til andre end det udstedende selskab.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

13. § 16 C, stk. 3, nr. 6, affattes således:

» 6) Gevinst fratrukket tab ved afståelse af aktier m.v., som for skattepligtige personer ville være aktieindkomst efter personskattelovens § 4 a, og som investeringsforeningen har erhvervet mindre end 3 år forud for afståelsen. Gevinst og tab opgøres under anvendelse af aktieavancebeskatningslovens § 8, § 25 og § 26, stk. 2-4 og 6.«

14. I § 16 C, stk. 3, nr. 7, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 a« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19«.

15. I § 16 C, stk. 3, nr. 8, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 1,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 1,«.

16. § 16 C, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. I det samlede nettobeløb efter stk. 3, nr. 1-5, 7 og 8, fradrages tab på fordringer i fremmed valuta som omhandlet i kursgevinstlovens § 16 og tab på aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. For investeringsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 8, gælder dette dog ikke tab på fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af foreningen er koncernforbundet, jf. kursgevinstlovens § 4, når fordringen også er omfattet af kursgevinstlovens § 4. Endvidere fradrages tab ved afståelse af beviser for indskud i investeringsforeninger, som for skattepligtige omfattet af kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2, er fradragsberettiget efter aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 3. Et negativt beløb opgjort efter 1. pkt. kan fradrages i nettobeløb efter stk. 3, nr. 6. Et eventuelt overskydende beløb kan herefter fradrages i indtægter efter stk. 3, nr. 9. Et eventuelt overskydende negativt beløb kan herefter fradrages i nettobeløb efter stk. 3, nr. 10.«

17. § 16 C, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Fradraget efter 1. pkt. fordeles forholdsmæssigt mellem positive nettobeløb opgjort efter

1) stk. 3, nr. 1-5, 7 og 8, nedsat efter stk. 4, 1.-3. pkt.,

2) stk. 3, nr. 6, nedsat efter stk. 4, 4. pkt.,

3) stk. 3, nr. 9, nedsat efter stk. 4, 5. pkt.,

4) stk. 3, nr. 10, nedsat efter stk. 4, 6. pkt.«

18. I § 16 C, stk. 7, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 d« til: »aktieavancebeskatningslovens § 22« og »aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 3«.

19. I § 16 C, stk. 13, ændres to steder »aktieavancebeskatningslovens § 2 a« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19«.

20. I § 16 C, stk. 14, ændres to steder »aktieavancebeskatningslovens § 2 a« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19«.

21. I § 16 C, stk. 15, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 2,«.

22. I § 16 C, stk. 15, 5. pkt., ændres »31. december 2005« til: 31. december 2006«.

23. I § 16 H, stk. 1, ændres »§ 32, stk. 7 og 8, hvis« til: »§ 32, stk. 7 og 8, når følgende betingelser er til stede:«.

24. I § 16 H, stk. 1, nr. 1, ændres »1) selskabets« til: »1) Selskabets«.

25. I § 16 H, stk. 1, nr. 1, ændres »og« til: ».«

26. I § 16 H, stk. 1, nr. 2, ændres »2) selskabets« til: »2) Selskabets«.

27. I § 16 H, stk. 1, nr. 1, indsættes som nr. 3:

»3) Den skattepligtiges aktier, investeringsforeningsbeviser m.v. i selskabet er ikke aktier eller investeringsforeningsbeviser m.v. i investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler.«

28. I § 33 G, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 a,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19,«.

§ 12

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som ændret senest ved § 47 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2«.

§ 13

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 458 af 9. juni 2004 og senest ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 4, nr. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4«.

§ 14

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 899 af 22. september 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 3, ændres »Aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6« til: »Aktieavancebeskatningslovens § 27«.

§ 15

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 824 af 25. august 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 1181 af 12. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 A, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 12, stk. 1, nr. 1, 4.-6. pkt.« til: »§ 12, stk. 1, nr. 1, 4. og 5. pkt.«

2. I § 12, stk. 1, nr. 1, ophæves 5. pkt.

3. I § 15 A, stk. 1 og 2 , ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4«.

4. I § 15 A, stk. 3, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 9« til: »aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6«.

5. I § 15 A, stk. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 b« til: »aktieavancebeskatningslovens § 18«.

6. I § 19 D, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2«.

7. To steder i § 30 B, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4,«.

§ 16

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1087 af 14. november 2005, som ændret ved § 6 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 2, 2 a, 2 c, 2 d og 4« til: »aktieavancebeskatningslovens §§ 18, 19 og 22«.

2. § 4, stk. 1, nr. 5 a, affattes således:

»5 a) skattepligtig gevinst, fradragsberettiget tab samt skattepligtige afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B ved afståelse af medlemsbeviser i foreninger m.v., der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, bortset fra investeringsforeninger,«.

3. I § 4, stk. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 b« til: »aktieavancebeskatningslovens § 18«.

4. I § 4, stk. 5, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 3« to steder til »aktieavancebeskatningslovens § 17«, »aktieavancebeskatningslovens § 2 a« ændres til »aktieavancebeskatningslovens § 19«, og » samme lovs § 2 a« ændres til: » samme lovs § 19«.

5. I § 4 a, stk. 1, nr. 1 og 2 , ændres »aktieavancebeskatningsloven § 2 a« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19«.

6. I § 4 a, stk. 1, nr. 3, ændres »ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 1-8,« til: »ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 1-5, 7 og 8,«.

7. I § 4 a, stk. 1, nr. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 2 e og 4« til: »aktieavancebeskatningslovens §§ 12-14«.

8. § 4 a, stk. 1, nr. 5, ophæves.

9. I § 4 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 a« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19«.

10. I § 4 a, stk. 2, 2. pkt., udgår «, og fortjeneste og tab ved afståelse af medlemsbeviser m.v. i foreninger m.v., der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, med undtagelse af fortjeneste eller tab som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4 ved afståelse 3 år eller mere efter erhvervelsen af omsættelige investeringsbeviser i investeringsforeninger«.

11. I § 4 a, stk. 3, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4«.

12. § 4 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Det beløb, der efter stk. 1, nr. 3, henføres til aktieindkomst, må ikke overstige den del af udlodningerne, som hidrører fra foreningens positive nettoindtægter, der er omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 9. Denne grænse for aktieindkomst forhøjes eller nedsættes med foreningens nettogevinster og -tab ved afståelse af aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 12-14 i det indkomstår, udlodningen vedrører. Nettogevinsterne eller -tabene efter 2. pkt. opgøres under anvendelse af aktieavancebeskatningslovens §§ 12-14 og 28 og § 29, stk. 2-4 og 6. Grænsen for aktieindkomst nedsættes med det beløb, der er opgjort efter ligningslovens § 16 C, stk. 5, nr. 2 og 3. Grænsen for aktieindkomst forhøjes endvidere med udbytte fra aktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 19, som foreningen, da udbyttet blev erhvervet, ikke vidste eller burde vide var omfattet af disse bestemmelser.«

13. I § 13 a, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, og § 4, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 2 og 3,«.

§ 17

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 21. november 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 1181 af 12. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 5 a, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 7,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2,«.

2. I § 1, stk. 8, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 d« til: »aktieavancebeskatningslovens § 22«.

3. I § 2, stk. 1, litra a , ændres »aktieavancebeskatningslovens § 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 17«.

4. I § 2, stk. 1, litra c , ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2,«.

5. I § 2, stk. 1, litra f , ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2,«.

6. I § 2 A, stk. 5, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3,«

7. I § 3, stk. 1, nr. 19, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 a« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19«, og »aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 3,« ændres til: »aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2,«.

8. I § 13, stk. 1, nr. 2, ændres » aktieavancebeskatningslovens § 2 a« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19«.

9. I § 13, stk. 3, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 2 a eller 3« til: »aktieavancebeskatningslovens §§ 17 eller 19«.

10. I § 13, stk. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 17«.

11. § 13, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Uanset stk. 5 kan den skattefrie del af de samlede udlodninger efter stk. 4 dog ikke overstige foreningens positive nettogevinster ved afståelse af aktier m.v. som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 9 i det indkomstår, de pågældende udlodninger vedrører. De i 1. pkt. omhandlede nettogevinster opgøres under anvendelse af aktieavancebeskatningslovens §§ 12-14 og 25 og § 26, stk. 2-4 og 6. Ved anvendelsen af disse bestemmelser i aktieavancebeskatningsloven tages dog ikke hensyn til aktier, som investeringsforeningen har erhvervet mindre end 3 år forud for afståelsen, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B samt udbytter.«

12. § 13, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på den del af udlodningerne fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der opgøres som forskellen mellem på den ene side den skattepligtige del af udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som stammer fra foreningens nettoindtægter omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 1-8 og 10, nedsat efter ligningslovens § 16 C, stk. 4, 1.-4. og 6. pkt., stk. 5, nr. 1, 2 og 4, og stk. 6, jf. stk. 4, 1.-4. og 6. pkt. Den i 1. pkt. omhandlede del af udlodningerne kan dog ikke overstige den del af udlodningerne, som stammer fra foreningens indtægter omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 9, nedsat efter ligningslovens § 16 C, stk. 5, nr. 3. Stk. 3 finder dog ikke anvendelse, hvis de beviser for indskud i investeringsforeninger, udlodningerne hidrører fra, er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17.«

13. I § 13 G, stk. 1, ændres »Aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6,« til: »§ 27,«.

14. I § 17, stk. 2 og 3 , ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 a« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19«.

15. I § 32, stk. 1, ændres »det i stk. 7 og 8 angivne positive beløb, hvis« til: »det i stk. 7 og 8 angivne positive beløb, når følgende betingelser er til stede:«.

16. I § 32, stk. 1, nr. 1, ændres »1) datterselskabets« til: »1) Datterselskabets«.

17. I § 32, stk. 1, nr. 1, ændres »og« til: ».«

18. I § 32, stk. 1, nr. 2, ændres »2) datterselskabets« til: »2) Datterselskabets«.

19. I § 32, stk. 1, indsættes efter nr. 2:

»3) Moderselskabets aktier i datterselskabet er ikke aktier eller investeringsforeningsbeviser m.v. i investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler.«

20. § 32, stk. 13 og 14, ophæves.

21. I § 33 A, stk. 2, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4,«.

§ 18

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 422 af 6. juni 2005 og § 59 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 48 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 A, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2, sidste pkt., og stk. 3-4.« til: » aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1, sidste pkt., og stk. 2 og 3.«

2. I § 3 C, stk. 7, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 2 og 4,« til: »aktieavancebeskatningslovens §§ 8 og 14«.

3. I § 10 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at indberetningen tillige skal omfatte alle ind- og udtagninger fra depoter i det forudgående kalenderår af aktier m.v., der har betydning for den skattemæssige opgørelse af gevinst og tab på børsnoterede aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 3. Indberetningen skal foretages, når deponeringen er foretaget for en person, og omfatte oplysning om identiteten af aktierne m.v., navn, antal aktier m.v. og ind- eller udtagningernes karakter samt tidspunktet for ind- eller udtagningerne. Herunder kan skatteministeren fastsætte regler om, at indberetningen af ind- og udtagninger tillige skal omfatte deponerede unoterede aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

4. Efter § 10 D indsættes:

»§ 10 E. Skatteministeren kan fastsætte regler om frivillig indberetning af skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter aktieavancebeskatningsloven i det forudgående kalenderår på aktier ejet af personer.«

§ 19

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 2, nr. 3, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2 og 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4«.

§ 20

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 390 af 2. juni 1999 og § 2 i lov nr. 945 af 20. december 1999 og senest ved § 35 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 5, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2,«.

§ 21

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 17. september 1998, som ændret senest ved § 67 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 7, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2,«.

§ 22

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 23 e, stk. 2, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 13« til: »aktieavancebeskatningslovens § 36«.

§ 23

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 12. oktober 1999, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 874 af 3. december 1999 og senest ved § 78 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 2, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, og § 4, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 2 og 3«.

§ 24

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 13. september 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres » aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 7,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 19,«.

2. I § 22 c, stk. 2, nr. 3 b, og stk. 4 , ændres » aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3,« til: » aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2,«.

3. I § 22 c, stk. 2, nr. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 b« til: »aktieavancebeskatningslovens § 18«.

4. I § 22 c, stk. 2, nr. 5, ændres » aktieavancebeskatningslovens § 2 a« til: » aktieavancebeskatningslovens § 19«.

5. I § 22 c, stk. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningsloven § 4, stk. 2«.

6. I § 22 c, stk. 6, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 11 og 11 A« til: »aktieavancebeskatningslovens §§ 34 og 35«.

§ 25

I lov nr. 407 af 1. juni 2005 om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger), som ændret ved § 90 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 12 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. En skattepligtig, der skal beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, som følge af et selskabs skift af skattemæssig status til investeringsselskab i 2005, kan vælge skattemæssig behandling efter aktieavancebeskatningslovens § 4. Aktierne behandles i dette tilfælde som aktier, der er afstået 3 år eller mere efter erhvervelsen.«

§ 26

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 2 a ophæves stk. 9.

Stk. 10 bliver herefter stk. 9.

§ 27

I lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret ved § 31 i lov nr. 451 af 7. juni 2001 og § 12 i lov nr. 394 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a, stk. 3, nr. 5, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 13« til: »aktieavancebeskatningslovens § 36«.

2. I § 6 a, stk. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, til: »aktieavancebeskatningslovens § 3«.

§ 28

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med den 1. januar 2006, jf. dog stk. 2-11.

Stk. 2. § 1 og § 2, nr. 1-5, har virkning for udlodninger fra dødsboer, der sker den 1. januar 2006 eller senere.

Stk. 3. § 5, nr. 3, har virkning for annullering af aktier, der sker den 1. januar 2006 eller senere.

Stk. 4. § 6, nr. 1-3, har virkning for regnskabsår i foreningen, der begynder i 2006 eller senere.

Stk. 5. § 11, nr. 4, har virkning for udlodninger, der sker den 1. januar 2006 eller senere.

Stk. 6. § 11, nr. 13, 16 og 17, § 16, nr. 6 og 12, og §  17, nr. 10-12, har virkning for udloddende investeringsforeningers udlodninger af indtjening i foreningens regnskabsår, der begynder den 1. januar 2006 eller senere.

Stk. 7. § 16, nr. 1, har virkning for gevinst på aktier, som afstås den 1. januar 2006 eller senere.

Stk. 8. § 26 har virkning fra og med selskabets indkomstår 2005. Fristerne i § 12, stk. 3, 1.-4. pkt., i lov nr. 407 af 1. juni 2005 er den 31. december 2006 for selskaber, der som følge af ophævelsen af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 9, bliver investeringsselskaber, medmindre de vælger status som udloddende investeringsforeninger.

Stk. 9. Selskabet kan, hvis selvangivelse for indkomståret 2005 indsendes rettidigt, vælge, at § 26 har virkning fra og med indkomståret 2006.

Stk. 10. Selv om selskabet overgår til investeringsselskab ved begyndelsen af indkomståret 2005, kan aktionæren vælge ikke at anvende aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 1 og 2, på fortjeneste og tab, der kan henføres til selskabets indkomstår 2005. Hvis aktionæren vælger dette, beskattes aktionæren efter aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 5-10, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005, som om selskabet overgår til investeringsselskab ved begyndelsen af indkomståret 2006.

Stk. 11. § 11, nr. 23-27, og § 17, nr. 15-20, har virkning fra og med selskabets indkomstår 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen