Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af visse flyrejser

(Aftrapning af passagerafgift)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af visse flyrejser, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved lov nr. 834 af 27. november 1998 og senest ved § 21 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »75 kr.« til: »37,50 kr.«

2. I § 2, stk. 2, ændres »37,5 kr.« til: »18,75 kr.«

§ 2

Lov om afgift af visse flyrejser, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1998, ophæves.

§ 3

Stk. 1. Lovens § 1 træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Lovens § 2 træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen