Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige afgiftslove1)

(Lavere partikeludslip fra nye dieselbiler, afgiftsnedsættelse på overskudsvarme og udskydelse af momsfrister)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, som ændret bl.a. ved lov nr. 443 af 10. juni 2003 og senest ved § 57 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om registreringsafgift
af motorkøretøjer m.v.
(registreringsafgiftsloven)«.

2. § 3, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. For nye biler, der er forsynet med de trafiksikkerhedsfremmende udstyrsgenstande, der er nævnt nedenfor, nedsættes afgiften med følgende beløb:

Køretøjskategori:

Udstyrsgenstand

 

Højre sidespejl, som er justerbart ved indvendig betjeningsanordning:

Ekstra, højt monteret stoplygte:

En eller flere selealarmer:

1) Personbiler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, og § 5 a, stk. 1, nr. 1, og busser afgiftsberigtiget efter § 5 a, stk. 1, nr. 2

300 kr.

-

100 kr. pr. alarm for indtil 3 alarmer i kalenderårene 2003-2008.

2) Varebiler afgiftsberigtiget efter § 5

300 kr.

200 kr.

-

«

3. § 8, stk. 7, affattes således:

» Stk. 7. For nye køretøjer, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.165 kr., og for nye biler, der er forsynet med en eller flere sikkerhedspuder, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 1.280 kr. pr pude for indtil fire puder. For nye personbiler, der er udstyret med elektronisk stabiliseringsprogram (ESP-system), der kan bremse bilens hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 3.500 kr. i 2003, 3.200 kr. i 2004, 2.600 kr. i 2005, 2.000 kr. i 2006, 1.300 kr. i 2007 og 700 kr. i 2008. For nye dieseldrevne person- og varebiler, (dvs. som drives af motorer med kompressionstænding), hvor emissionen af partikler højst udgør de i 4. og 5. pkt. angivne mængder, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.000 kr. i årene 2006 til 2009. Personbilers partikelemission må ikke overstige 5 mg pr. kilometer. For kategori N1 varebiler i klasse I, II og III må partikelemissionen ikke overstige henholdsvis 5 mg pr. kilometer, 8 mg pr. kilometer eller 12 mg pr. kilometer. Emissionen fastslås i overensstemmelse med bilag I til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og senere ændringer heraf. Nedsættelsesbeløb efter 2. og 3. pkt. har virkning for køretøjer, der afgiftsberigtiges i det år, for hvilket beløbet gælder.«

§ 2

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 17. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 389 af 2. juni 1999, § 3 i lov nr. 963 af 20. december 1999 og § 3 i lov nr. 462 af 9. juni 2004 og senest ved § 18 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 9, 2. pkt., ændres »47,5 pct.« til: »32,5 pct.«

§ 3

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 444 af 10. juni 1997, § 4 i lov nr. 435 af 26. juni 1998, § 2 i lov nr. 437 af 26. juni 1998, § 2 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 1 i lov nr. 1289 af 20. december 2000, § 2 i lov nr. 393 af 6. juni 2002 og § 2 i lov nr. 462 af 9. juni 2004 og senest ved § 28 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 9, 3. pkt., ændres »47,5 pct.« til: »32,5 pct.«

2. I § 10, stk. 11, ændres »47,5 pct.« til: »32,5 pct.«

§ 4

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 3 i lov nr. 393 af 6. juni 2002 og § 5 i lov nr. 462 af 9. juni 2004 og senest ved § 35 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 8, 3. pkt., ændres »47,5 pct.« til: »32,5 pct.«

§ 5

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 1 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, lov nr. 395 af 6. juni 2002, § 4 i lov nr. 462 af 9. juni 2004 og § 2 i lov nr. 1391 af 20. december 2004 og senest ved § 47 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 9, 3. pkt., ændres »47,5 pct.« til: »32,5 pct.«

§ 6

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret senest ved § 49 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 57, stk. 2, 3. pkt., ændres »10« til: »17«.

2. I § 57, stk. 3, indsættes som 3. pkt. :

»For april kvartal skal virksomhedernes angivelse efter stk. 1 dog foretages senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb.«

§ 7

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1, og § 6 træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, træder i kraft for person- og varebiler, der registreres første gang den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 3, træder i kraft for person- og varebiler, der registreres første gang den 1. januar 2006 eller senere.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af §§ 2-5.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.