Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove 1)

(Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 418 af 26. juni 1998 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., som ændret senest ved § 40 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »§ 8«: »samt § 10, stk. 3«.

2. I § 10 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan meddele vognmænd, der anvender afgiftsberigtigede varer til afgiftsfrie formål, jf. § 8, godtgørelse af hele den betalte afgift.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 10, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

§ 2

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 17. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 389 af 2. juni 1999, § 3 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 31 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 3 i lov nr. 462 af 9. juni 2004 og senest ved § 18 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3 og 4, ændres »målt pr. afregningsmåler« til: »inden for samme lokalitet«.

2. § 6 affattes således:

»§ 6. Af forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales i alt en afgift på 51,2 øre pr. kWh, som består af

1) en energiafgift på 46,6 øre pr. kWh,

2) et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh og

3) et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh.

Stk. 2. Af forbrug af anden elektricitet betales i alt en afgift på 57,7 øre pr. kWh, som består af

1) en energiafgift på 53,1 øre pr. kWh,

2) et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh og

3) et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1 og 2.«

3. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For virksomheder registreret efter § 4, stk. 3, er den afgiftspligtige mængde elektricitet for en afgiftsperiode den mængde elektricitet, som en virksomhed registreret efter § 4, stk. 1 eller 2, har leveret i afgiftsperioden. Ved opgørelsen kan fradrages elektricitet, der opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter § 11.«

4. I § 11, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »foretager måling«: »med henblik på opgørelse«.

5. I § 11 indsættes som stk. 17 og 18:

»Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 18, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 18, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 18. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen.«

6. I § 11 a, stk. 9, ændres »pr. afregningsmåler« til: »inden for samme lokalitet«.

§ 3

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret bl.a. ved lov nr. 443 af 10. juni 1997, § 3 i lov nr. 444 af 10. juni 1997, § 4 i lov nr. 435 af 26. juni 1998, § 2 i lov nr. 437 af 26. juni 1998, § 2 i lov nr. 325 af 28. maj 1999, § 2 i lov nr. 960 af 20. december 1999, § 2 i lov nr. 1297 af 20. december 2000, § 2 i lov nr. 393 af 6. juni 2002 og § 2 i lov nr. 462 af 9. juni 2004 og senest ved § 28 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »anvendes til«: »elektricitets- og«, og 3. pkt. ophæves.

2. I § 1 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Hvis registrerede virksomheder foretager opgørelse af naturgas i kWh baseret på øvre brændværdi, skal omregning til Nm3 med nedre brændværdi på 39,6 MJ foretages med en faktor på 12,157 kWhø /m3

3. I § 3, stk. 3 og 4, ændres »målt pr. afregningsmåler« til: »inden for samme lokalitet«.

4. I § 3, stk. 4, indsættes efter »registreret efter stk. 1«: », et decentralt eller industrielt kraftvarmeværk registreret efter stk. 5«.

5. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Decentrale og industrielle kraftvarmeværker samt mellemhandlere, som transporterer varme leveret direkte fra et kraftvarmeværk registreret efter stk. 1, kan registreres hos told- og skatteforvaltningen. Det er dog en betingelse, at mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder registreret efter stk. 4.«

6. § 3, stk. 6, 1. pkt., affattes således:

»Decentrale og industrielle kraftvarmeværker samt mellemhandlere, der registreres efter stk. 5, skal stille sikkerhed for afgiften af den varme, som transporteres til andre end de efter stk. 4 registrerede virksomheder.«

7. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For virksomheder registreret efter § 3, stk. 3, er den afgiftspligtige mængde gas for en afgiftsperiode den mængde gas, som en virksomhed registreret efter § 3, stk. 1 eller 2, har leveret i afgiftsperioden. Ved opgørelsen kan fradrages gas, der opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter § 10.«

8. I § 6, stk. 3, indsættes efter »et kraftvarmeværk registreret efter § 3, stk. 1,«: »et decentralt eller industrielt kraftvarmeværk registreret efter § 3, stk. 5«.

9. I § 6 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. For decentrale og industrielle kraftvarmeværker registreret efter § 3, stk. 5, er den afgiftspligtige mængde gas for en afgiftsperiode den forbrugte mængde gas i afgiftsperioden, som virksomheden ikke kan få afgiftsfritagelse for efter reglerne i § 8, stk. 2. Ved opgørelsen kan fradrages gas, der er indeholdt i varmeleverancen til virksomheder registreret efter § 3, stk. 4.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

10. I § 6, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

11. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 5, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 5, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineraloliepodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3.

Stk. 5. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

12. I § 10, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »foretager måling«: »med henblik på opgørelse«.

13. I § 10, stk. 11, ændres »202 øre pr. Nm3« til: »204,2 øre pr. Nm3«.

14. I § 11, stk. 2, ændres »pr. afregningsmåler« til: »inden for samme lokalitet«.

§ 4

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 3 i lov nr. 393 af 6. juni 2002 og § 5 i lov nr. 462 af 9. juni 2004 og senest ved § 35 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis flere virksomheder råder over samme lagerkapacitet, hæftes der forholdsmæssigt for afgift i forhold til virksomhedernes faktiske anvendelse af lagerkapaciteten.«

2. I § 2, stk. 3, ændres »målt pr. afregningsmåler« til: »inden for samme lokalitet«.

3. § 6, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) fritages for afgift efter §§ 7 og 7 a.«

4. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 4, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 4, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 2.

Stk. 4. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 5-8.

5. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Der sker endvidere afgiftsfritagelse, når en oplagshaver leverer varer til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de dertil knyttede personer.«

6. I § 8, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter »foretager måling«: »med henblik på opgørelse«.

7. I § 9, stk. 10, ændres »pr. afregningsmåler« til: »inden for samme lokalitet«.

8. I § 24 ændres »§ 7, stk. 2, 3 og 4« til: »§ 7, stk. 2-6«.

§ 5

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 325 af 29. maj 1999, § 2 i lov nr. 390 af 2. juni 1999, § 1 i lov nr. 960 af 20. december 1999, § 4 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 1 i lov nr. 1297 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, lov nr. 395 af 6. juni 2002, § 4 i lov nr. 962 af 2. december 2003, § 4 i lov nr. 462 af 9. juni 2004 og § 2 i lov nr. 1391 af 20. december 2004 og senest ved § 47 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2 og 11 , ophæves.

Stk. 3-10 bliver herefter stk. 2-9.

2. I § 1, stk. 4, 3. pkt., der bliver stk. 3, indsættes efter »Af varer, der anvendes til«: »elektricitets- og«.

3. I § 3, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Hvis flere virksomheder råder over samme lagerkapacitet, hæftes der forholdsmæssigt for afgift i forhold til virksomhedernes faktiske anvendelse af lagerkapaciteten.«

4. I § 3, stk. 3, ændres »målt pr. afregningsmåler« til: »inden for samme lokalitet«.

5. I § 7, stk. 5, ændres »§ 1, stk. 7« til: »§ 1, stk. 6«.

6. I § 9 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 5, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 5, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3.

Stk. 5. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 4-10 bliver herefter stk. 6-12.

7. I § 9, stk. 5, der bliver stk. 7, indsættes efter »svovlfri og -fattig dieselolie«: »samt LPG«.

8. I § 9, stk. 9, der bliver stk. 11, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

9. I § 9, stk. 10, der bliver stk. 12, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.

10. I § 11, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »foretager måling«: »med henblik på opgørelse«.

11. I § 12, stk. 11, ændres »pr. afregningsmåler« til: »inden for samme lokalitet«.

12. I § 13, stk. 1, ændres »§ 9, stk. 8« til: »§ 9, stk. 10«.

13. § 14, stk. 3, 4. pkt., ophæves.

14. I § 14, stk. 5, ændres »§ 1, stk. 7« til: »§ 1, stk. 6«.

15. I § 14, stk. 6, ændres »§ 1, stk. 7« til: »§ 1, stk. 6«.

16. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 8« til: »§ 1, stk. 7«.

§ 6

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 17. september 1998, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 1297 af 20. december 2000 og senest ved § 67 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »svovlindhold«: », jf. dog § 8, stk. 4.«

2. I § 8 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Fritaget for svovlafgift er et energiprodukt omfattet af § 1, der direkte medgår til produktion af et tilsvarende energiprodukt. Dette gælder dog ikke energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof.«

§ 7

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 325 af 29. maj 1999, § 1 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 30 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 5 i lov nr. 1297 af 20. december 2000, § 4 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, § 1 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, § 3 i lov nr. 464 af 9. juni 2004 og § 1 i lov nr. 1391 af 20. december 2004 og senest ved § 38 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 8, ændres »9 øre pr. kWh« til: »8,6 øre kWh«.

2. I § 2 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. For naturgas nævnt under stk. 1, nr. 12, gælder, at hvis registrerede virksomheder foretager opgørelse af naturgas baseret på øvre brændværdi, skal omregning til Nm3 med nedre brændværdi på 39,6 MJ foretages med en faktor på 12,157 kWhø /m3

3. I § 7, stk. 1, nr. 1, ændres »og nr. 9-11« til: », nr. 9-11 og nr. 14«.

4. I § 7, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 7, stk. 1 og 3« til: »§ 7, stk. 1 og 4«.

5. I § 7, stk. 5, nr. 3, indsættes efter »svovlfri og -fattig dieselolie«: », LPG samt«.

6. I § 7, stk. 6, ændres »stk. 6-9« til: »stk. 8-11«.

7. I § 7 indsættes som stk. 7 og 8:

»Stk. 7. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 8, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 8, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 5 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 1,8 øre pr. kWh fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 5 kr. pr. GJ fjernvarme eller 1,8 øre pr. kWh fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 8. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen.«

8. I § 9, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»For afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk.1, nr. 8, udgør tilbagebetalingen dog 61/86 af afgiften.«

9. I § 9, stk. 9, ændres »75 pct.« til: »61/86«.

10. I § 10 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. § 11, stk. 8, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter, § 8, stk. 7, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., § 10, stk. 8, i lov om afgift af naturgas og bygas samt § 11, stk. 8, i lov om afgift af elektricitet finder også anvendelse i forbindelse med opgørelse af tilbagebetaling af kuldioxidafgift.«

§ 8

I lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1999, § 24 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 6 i lov nr. 462 af 9. juni 2004 og § 124 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»For varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter udgør tilskuddet 11/43 af afgiften.«

2. I § 1 b, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»For varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter udgør tilskuddet 11/43 af afgiften.«

§ 9

I lov nr. 437 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige energiafgiftslove. (Afgiftsforhøjelser og afgift af varme produceret ved affaldsforbrænding m.v.), som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1058 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 10

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 293 af 27. april 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 8 a og 9« til: »§§ 8 a-9 a«.

2. Efter § 9 indsættes i kapitel 2:

»§ 9 a. En virksomhed, som producerer fjernvarme på et kraft-varmeværk eller på et fjernvarme-værk, som den 1. oktober 2005 var indrettet til kraft-varme-produktion, betaler ikke beløb til dækning af omkostninger til offentlige forpligtelser efter § 8, stk. 3 og 4, for det elforbrug, som medgår til at producere fjernvarme til forbrugere ved hjælp af elektricitet.

Stk. 2. Der betales ikke beløb til dækning af omkostninger til offentlige forpligtelser efter § 8, stk. 3 og 4, for elektricitet, som fremstilles på solcelleanlæg med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, og som er undtaget fra elafgift ifølge lov om afgift af elektricitet.

Stk. 3. Omkostninger til offentlige forpligtelser, som ikke dækkes som følge af bestemmelserne i stk. 1 og 2, opkræves med en forholdsmæssig andel fra øvrige forbrugere efter de i § 8, stk. 3 og 4, nævnte principper.

Stk. 4. Fritagelse for betaling af beløb som nævnt i stk. 1 kan betinges af, at et kraft-varme-produktionsanlæg opfylder nærmere angivne krav til elproduktionens andel af energiproduktionen.

Stk. 5. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om afgrænsning af virksomheder og produktioner, som omfattes af ovenstående bestemmelser, og om måling samt dokumentation af elforbrug.«

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 6 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. juni 2005.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunkt for ikrafttræden af lovens § 2, nr. 2 og 5, § 3, nr. 11, § 4, nr. 4 og 8, § 5, nr. 6 og 12, § 7, nr. 1 og 6-9, og § 8. Bestemmelserne i § 2, nr. 5, har kun gyldighed i 4 år fra ikrafttrædelsestidspunktet. For afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter har bestemmelserne i denne lovs § 7, nr. 7, kun gyldighed i 4 år fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 4. Transport- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 10. Fritagelsen for afgiftsbetalingen, jf. elforsyningslovens § 9 a, stk. 1, som indsat ved § 10, nr. 2, gælder i 4 år fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.