Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndighed om fælles udtalelse fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr

 

 

Vedlagt sendes til orientering en fælles udtalelse fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

De udtalelser, som begge råd tidligere har afgivet om samme emne, erstattes af denne udtalelse.

Udtalelsen skal bidrage til fortolkning af dyreværnslovens § 3, stk. 1, hvoraf det blandt andet fremgår, at dyr skal sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Det fremgår af udtalelsen, at en række betingelser skal være opfyldt for alle udegående husdyr, herunder heste, kvæg, får, geder og fjerkræ. Blandt andet skal dyrene altid have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.

Kravet om læskur eller bygning kan dog fraviges under visse forudsætninger for fåreracer og nærmere angivne heste- og kvægracer.

Justitsministeriet skal henlede opmærksomheden på, at en vurdering af, om forudsætningerne for en fravigelse af kravet om læskur er til stede, bør baseres på de konkrete forhold, hvorunder dyrene holdes, herunder størrelsen af arealet og tilstedeværelsen af naturlige læmuligheder og en veldrænet bund.

Justitsministeriet, den 20. december 2001

Christina Toftegaard NielsenBilag

Udtalelse om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr

På et møde den 10. oktober 2001 mellem Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet blev der opnået enighed om, at de to råd i fællesskab skulle afgive en udtalelse om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

Den fælles udtalelse afløser for Det Veterinære Sundhedsråds vedkommende den generelle udtalelse, som blev bragt i forordet til Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for året 1993, og for Dyreværnsrådets vedkommende udtalelserne af 12. november 1996 og 14. marts 1997.

Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd udtaler herefter følgende:

 

Det følger af dyreværnslovens § 3, stk. 1, at rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. dyreværnslovens § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

De to råd er enige om, at følgende betingelser skal være opfyldt for alle udegående husdyr, herunder heste, kvæg, får, geder og fjerkræ:

Dyrene skal være forberedt på at gå ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, hvilket betyder, at de skal have udviklet et kraftigt og tæt hårlag eller fjerdragt, og de skal være ved godt huld. Dyrene skal i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes.

Der skal hele tiden være adgang til frisk drikkevand.

De arealer, som udegående dyr opholder sig på i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal i størrelsen være afpasset efter antallet af dyr samt være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som dyrene ikke har trådt op. Det bør sikres, at foderpladser og vandingssteder er placeret i en sådan afstand fra dyrenes hvileområde, at arealet mellem disse kan holdes græsdækket.

Udegående dyr skal i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidigt kan hvile på et tørt, strøet leje.

Kravet om læskur eller bygning kan fraviges under forudsætning af, at dyrene holdes på store arealer, hvorpå der er en beplantning, som yder en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør og har en særligt veldrænet bund (f.eks. et tykt lag grannåle). Kravet om læskur eller bygning kan alene under disse forudsætninger fraviges for dyr af hesteracerne Islandsheste og Shetlandsponyer, kvægracerne Skotsk Højlandskvæg, Angus, Galloway og Hereford samt alle fåreracer. For heste og kvæg skal der være tale om dyr af rene racer med stambog, eller dyr som dokumenterbart er mindst 7/8-rene racedyr.

Afslutningsvis skal det understreges, at udegående dyrs velfærdsmæssige forhold kan variere meget og må derfor i visse tilfælde underkastes en konkret sagkyndig undersøgelse for at vurdere, om alle forudsætninger er tilgodeset.

 

På vegne af Dyreværnsrådet

På vegne af Det Veterinære Sundhedsråd