Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

 

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 22. oktober 2002, med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, § 18 i lov nr. 473 af 9. juni 2004, § 10 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 40 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 22 i lov nr. 309 af 19. april 2006, § 15 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og § 5 i lov nr. 1583 af 20. december 2006.

Afgiftspligtige køretøjer

§ 1. 5)  Efter reglerne i denne lov svares der afgift til statskassen af biler, som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, og som er registreringspligtige efter § 2 i lov om registrering af køretøjer.

Stk. 2. 1)   7)  Indtil den 31. december 2009 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender el som drivmiddel.

Afgiftsgrundlag

§ 2. Personbilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug med senere ændringer omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal.

Afgiftens størrelse

§ 3. 2)  Af alle afgiftspligtige biler betales afgift af bilens brændstofforbrug, jf. §§ 2 og 4, udtrykt som kilometer pr. liter, som anmeldt til Færdselsstyrelsen, eller som fremlagt ved syn hos en synsvirksomhed med henblik på første registrering i Danmark. Afgiften svares med de nedenfor under A eller B anførte beløb:

A. Benzindrevne personbiler m.v.

Afgift pr. halvår,
kr. pr. personbil

Kilometer pr. liter mindst

20,0

260

Under

20,0,

men ikke under

18,2

510

Under

18,2,

men ikke under

16,7

760

Under

16,7,

men ikke under

15,4

1.010

Under

15,4,

men ikke under

14,3

1.260

Under

14,3,

men ikke under

13,3

1.510

Under

13,3,

men ikke under

12,5

1.750

Under

12,5,

men ikke under

11,8

2.000

Under

11,8,

men ikke under

11,1

2.250

Under

11,1,

men ikke under

10,5

2.500

Under

10,5,

men ikke under

10,0

2.750

Under

10,0,

men ikke under

9,1

3.240

Under

9,1,

men ikke under

8,3

3.750

Under

8,3,

men ikke under

7,7

4.250

Under

7,7,

men ikke under

7,1

4.740

Under

7,1,

men ikke under

6,7

5.240

Under

6,7,

men ikke under

6,3

5.740

Under

6,3,

men ikke under

5,9

6.230

Under

5,9,

men ikke under

5,6

6.730

Under

5,6,

men ikke under

5,3

7.240

Under

5,3,

men ikke under

5,0

7.740

Under

5,0,

men ikke under

4,8

8.230

Under

4,8,

men ikke under

4,5

8.730

Under

4,5

 

 

9.230

 

B. Dieseldrevne personbiler m.v.

Afgift pr. halvår,
kr. pr. personbil

 

 

 

 

Forbrug

Udligning

Kilometer pr. liter mindst

32,1

80

Under

32,1,

men ikke under

28,1

370

Under

28,1,

men ikke under

25,0

660

Under

25,0,

men ikke under

22,5

260

720

Under

22,5,

men ikke under

20,5

510

790

Under

20,5,

men ikke under

18,8

760

850

Under

18,8,

men ikke under

17,3

1.010

920

Under

17,3,

men ikke under

16,1

1.260

990

Under

16,1,

men ikke under

15,0

1.510

1.060

Under

15,0,

men ikke under

14,1

1.750

1.140

Under

14,1,

men ikke under

13,2

2.000

1.210

Under

13,2,

men ikke under

12,5

2.250

1.290

Under

12,5,

men ikke under

11,9

2.500

1.360

Under

11,9,

men ikke under

11,3

2.750

1.420

Under

11,3,

men ikke under

10,2

3.240

1.570

Under

10,2,

men ikke under

9,4

3.750

1.710

Under

9,4,

men ikke under

8,7

4.250

1.840

Under

8,7,

men ikke under

8,1

4.740

2.000

Under

8,1,

men ikke under

7,5

5.240

2.110

Under

7,5,

men ikke under

7,0

5.740

2.250

Under

7,0,

men ikke under

6,6

6.230

2.410

Under

6,6,

men ikke under

6,2

6.730

2.540

Under

6,2,

men ikke under

5,9

7.240

2.670

Under

5,9,

men ikke under

5,6

7.740

2.830

Under

5,6,

men ikke under

5,4

8.230

2.970

Under

5,4,

men ikke under

5,1

8.730

3.160

Under

5,1,

 

 

9.230

3.300

Stk. 2. Såfremt der ikke foreligger anmeldelse om en benzindreven bils brændstofforbrug, fastsættes dette i liter pr. 100 km, jf. § 2, som summen af et fast element på 3 l pr. 100 km og et variabelt element, der beregnes som 0,5 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Er bilen dieseldreven, fastsættes forbruget i liter pr. 100 km ved at reducere forbruget beregnet efter 1. pkt. med 12,5 pct. Ved en bils egenvægt forstås vægten af bilen med tilbehør, som bilen normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke.

Stk. 3. Af eldrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Af biler, der hverken er benzindrevne, dieseldrevne eller eldrevne, betales afgift som af dieseldrevne biler efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning.

Afgiftsperioden og tilbagebetaling

§ 4. Afgiftsperioden er 6 måneder som anført i § 3. Der betales afgift fra og med den dag, hvor registrering finder sted.

Stk. 2. Afgiften forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.

Stk. 3. 5) Såfremt en afgiftspligtig bil afmeldes til Køretøjsregisteret, afkortes dens afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres en afmeldt bil på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til Køretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af bilen afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.

Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede afmelding, registrering og anmeldelse til motorkøretøjsregisteret sker ved henvendelse til et motorkontor i motorkontorets sædvanlige ekspeditionstid.

Stk. 5. 5) 6)  Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker til den, i hvis navn bilen på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning.

Hæftelsen

§ 5. Afgiften påhviler den, i hvis navn bilen ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret. Såfremt bilen er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge.

Stk. 2. 5) Er bilen ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt Køretøjsregisteret, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).

Stk. 3. Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af bilen påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.

Stk. 4. 5) Såfremt det dokumenteres, at bilen senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer(bruger)skiftet ikke er anmeldt til Køretøjsregisteret.

Stk. 5. 5) Har anmeldelse til Køretøjsregisteret medført uberettiget registrering af en bil i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.

Stk. 6. 5) Såfremt en bil ikke er registreret efter lov om registrering af køretøjer, påhviler afgiften den, der er pligtig at lade den registrere.

Fritagelser m.m.

§ 6. Fritaget for afgiften er:

1) Biler, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker.

2) Biler, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab.

3) Biler, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt biler, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende.

4) Ambulancer.

5) Benzindrevne hyrevogne og sygetransportbiler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter.

Stk. 2. Af dieseldrevne hyrevogne og dieseldrevne sygetransportbiler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter, betales det dobbelte af de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift.

Stk. 3. Når der er forløbet 35 år fra en bils 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales afgift med 1/4 af sædvanlig afgift. Det er en betingelse, at bilen fremtræder som ved 1. registrering.

Stk. 4. Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for biler, som tilhører:

1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

2) Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

3) Internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

§ 7. Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales afgift efter de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift. Afgiftsfritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftfritagelse og -nedsættelse efter stk. 1.

§ 8. 3)  5) Told- og skatteforvaltningen kan, hvor omstændighederne taler derfor, indrømme afgiftsfritagelse for biler, som kun benyttes til kørsel uden for offentlige veje, og i ganske særlige tilfælde for biler, som foruden til den anførte kørsel benyttes på ubetydelige strækninger af offentlige veje, jf. § 1 i lov nr. 312 af 9. juni 1971 om offentlige veje, når der efter told- og skatteforvaltningens skøn foreligger tilstrækkelig garanti herfor.

Andre bestemmelser

§ 9. Når en bil søges registreret, skal anmelderen angive, om bilen er indrettet til at benytte benzin, diesel eller el som drivkraft eller anden drivkraft.

Stk. 2. 5) Den afgiftspligtige skal til Køretøjsregisteret straks anmelde enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning.

Stk. 3. 5) Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.

§ 10. 6) (Ophævet).

§ 11. Hvis afgiften ikke betales rettidigt, fjerner politiet snarest køretøjets nummerplader, hvis told- og skatteforvaltningen anmoder derom.

Stk. 2.  §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov

Stk. 3. Forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. refunderes ikke ved tilbagebetaling af afgift i medfør af § 4, stk. 3.

§ 12. 5) Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens opkrævning og lønindeholdelse, jf. § 13.

§ 13. 4)  Afgiften med påløbne renter og omkostninger samt gebyr i henhold til § 11, stk. 3, kan inddrives ved udpantning samt ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

§ 14. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

Straffebestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved

1) afgørelse af, om der skal svares afgift af en bil,

2) beregning af afgiftens størrelse eller

3) afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)5) undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 2, at give Køretøjsregisteret oplysning om ændringer ved en bil, som er af betydning for afgiftens beregning,

2) unddrager sig afgift ved at benytte en registreringspligtig bil, der ikke er registreret,

3) benytter eller indretter en bil, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen eller

4) i øvrigt benytter eller indretter en bil i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 16. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på biler, der registreres første gang den 1. juli 1997 eller senere, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. For biler registreret første gang i perioden 1. juli 1997 til 31. oktober 1997 har loven virkning fra og med 1. november 1997.

Stk. 4. 5) Biler registreret første gang i perioden 30. januar 1997 til 1. juli 1997 omfattes af loven, hvis det over for told- og skatteforvaltningen godtgøres, at bilen er omfattet af lovens § 1. Ændringen har virkning fra anmeldelsesdagen, dog tidligst fra 1. november 1997.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 12. marts 2007

P.M.V.
Peter Loft

/Lene Skov Henningsen

Officielle noter

1) § 1, stk. 2, er ændret ved § 8 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, der trådte i kraft den 1. marts 2004 med virkning fra den 1. januar 2004.

2) § 3, stk. 1, er ændret ved § 18 i lov nr. 473 af 9. juni 2004, der trådte i kraft den 1. januar 2005.

3) § 8 er ændret ved § 10 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, der trådte i kraft den 8. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

4) § 13, stk. 2 og 3, er ophævet ved § 40 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, der trådte i kraft den 8. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

5) § 1, stk. 2, § 4, stk. 3, 1. pkt., § 4, stk. 5, 1. pkt., § 5, stk. 2, 4, 5 og 6, § 8, § 9, stk. 2 og 3, § 12, § 15, stk. 2, nr. 1, og § 16, stk. 4, er ændret ved § 22 i lov nr. 309 af 19. april 2006, mangler skatteministerens ikrafttræden.
Den gældende formulering af § 1 er således:
» § 1. Efter reglerne i denne lov svares der afgift til statskassen af biler, som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, og som er registreringspligtige efter færdselslovens § 72, stk. 1.«
Den gældende formulering af § 4, stk. 3, er således:
»Stk. 3. Såfremt en afgiftspligtig bil afmeldes af motorkøretøjsregisteret, afkortes dens afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres en afmeldt bil på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til motorkøretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af bilen afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.«
Den gældende formulering af § 4, stk. 5, 1. pkt. er således:
»Stk. 5. Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker fra Centralregisteret for Motorkøretøjer til den, i hvis navn bilen på afgiftens forfaldstid er registreret.«
Den gældende formulering af § 5, stk. 2, er således:
»Stk. 2. Er bilen ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt for registreringsmyndigheden, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).«
Den gældende formulering af § 5, stk. 4, 5 og 6 er således:
»Stk. 4. Såfremt det dokumenteres, at bilen senest den 15. i måneden før afgiftspeiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer(bruger)skiftet ikke er anmeldt til registreringsmyndigheden.
Stk. 5. Har anmeldelse til registreringsmyndigheden medført uberettiget registrering af en bil i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.
Stk. 6. Såfremt en bil i strid med færdselslovens bestemmelser ikke er registreret, påhviler afgiften den, der er pligtig at lade den registrere.«
Den gældende formulering af § 8 er således:
» § 8. Centralregisteret for Motorkøretøjer kan, hvor omstændighederne taler derfor, indrømme afgiftsfritagesle for biler, som kun benyttes til kørsel uden for offentlige veje, og i ganske særlige tilfælde for biler, som foruden til den anførte kørsel benyttes på ubetydelige strækninger af offentlige veje, jf. § 1 i lov nr. 312 af 9. juni 1971 om offentlige veje, når der efter registerets skøn foreligger tilstrækkelig garanti herfor.«
Den gældende formulering af § 9, stk. 2 og 3, er således:
»Stk. 2. Den afgiftspligtige skal til politiet straks anmelde enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning.
Stk. 3. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.«
Den gældende formulering af § 12 er således:
» § 12. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren de nærmere regler for afgiftens opkrævning og lønindeholdelse, jf. § 13.«
Den gældende formulering af § 15, stk. 2, nr. 1, er således:
»1) undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 2, at give politiet oplysning om ændringer ved en bil, som er af betydning for afgiftens beregning,«
Den gældende formulering af § 6, stk. 4, er således:
»Stk. 4. Biler registreret første gang i perioden 30. januar 1997 til 1. juli 1997 omfattes af loven, hvis det over for registreringsmyndigheden godtgøres, at bilen er omfattet af lovens § 1. Ændringen har virkning fra anmeldelsesdagen, dog tidligst fra 1. november 1997.«

6) § 11, stk. 1, 1. pkt., er ændret, § 4, stk. 5, 3. pkt., og § 10 er ophævet ved lov nr. 513 af 7 juni 2006, mangler skatteministerens ikrafttræden, den gældende formulering af § 4, stk. 5, 3. pkt. er således:
»I tilbagebetalingen kan der foretages modregning for forfalden, men ikke betalt afgift, jf. § 4, samt for forfalden, men ikke betalt standsnings- og parkeringsafgift, jf. færdselslovens § 122 b.«
Den gældende formulering af § 10 er således:
»§ 10. For betalt afgift udstedes en kvittering.«
Den gældende formulering af § 11, stk. 1, 1. pkt., er således:
»§ 11. Hvis afgiften ikke erlægges rettidigt, skal bilens nummerplader snarest fjernes ved politiets foranstaltning.«

7) § 1, stk. 2, er ændret ved § 5 i lov nr. 1583 af 20. december 2006, der trådet i kraft den 1. januar 2007.