Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning
i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders
overskud
(EF-voldgiftskonventionen) 1)

 

Hermed bekendtgøres lov nr. 763 af 27. november 1991 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 312 af 17. maj 1995, § 1 i lov nr. 229 af 27. marts 1996, § 1 i lov nr. 171 af 15. marts 2000, § 80 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 1 i lov nr. 1407 af 21. december 2005.

§ 1. 2)   3)  Konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, som ændret senest ved konventionen af 8. december 2004 om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, gælder her i landet.

Stk. 2. 4)  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelsen af konventionen.

Stk. 3. 5)  For uafhængige medlemmer af rådgivende udvalg finder straffelovens §§ 152 og 152 e tilsvarende anvendelse. Sagerne er undergivet offentlig påtale.

Stk. 4. 6)  Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af skatteministeren.

Skatteministeriet, den 21. februar 2006

P.M.V.
Peter Loft

/Kaj-Henrik Ludolph

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelsesregler for love, der er vedtaget inden udgangen af kalenderåret 2005.

2) Vedrørende konvention af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) henvises til bilaget til lov nr. 763 af 27. november 1991. EF-voldgiftskonventionen er ændret ved konvention af 21. december 1995 om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konvention af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, jf. bilaget til bekendtgørelse nr. 688 af 29. juni 1999, ved protokol af 25. maj 1999 om ændring af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud , jf. bilaget til lov nr. 171 af 15. marts 2000, og ved konvention af 8. december 2004 om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, jf. bilaget til lov nr. 1407 af 21. december 2005.

3) § 1, stk. 1, i den her anførte affattelse har virkning fra den 1. maj 2006, jf. bekendtgørelse nr. 40 af 25. januar 2006. For så vidt angår tidligere affattelser af bestemmelsen henvises til § 1 i lov nr. 171 af 15. marts 2000, der trådte i kraft den 18. december 2004 med virkning fra den 1. november 2004, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1253 af 7. december 2004, og § 1 i lov nr. 229 af 27. marts 1996, der trådte i kraft den 1. maj 1999, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 688 af 29. juni 1999.

4) Stk. 2 er ændret ved § 80 i lov nr. 428 af 6. juni 2005. Ændringen har virkning fra den 1. november 2005.

5) Stk. 3 er indsat ved § 7 i lov nr. 312 af 17. maj 1995. Ændringen har virkning fra den 19. maj 1995.

6) Loven trådte i kraft den 1. januar 1995, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1023 af 13. december 1994.