Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
TV-konkurrencer, hvor der alene er offentlig tilgængelighed i relation til deltagelse i en udvælgelsesproces, men ikke til deltagelse i selve konkurrencen, er hidtil blevet tilladt omfattet af lotterigevinstafgiftsloven. Efter at have foretaget en nærmere vurdering af problemstillingen er SKAT kommet til det resultat, at den hidtidige praksis ikke kan opretholdes. Praksis ændres derfor med virkning for den nævnte form for TV-konkurrencer, således at sådanne konkurrencer ikke længere kan anses for omfattet af lotterigevinstafgiftsloven. Det indebærer, at vinderne skal betale indkomstskat til stat og kommune af præmierne i konkurrencen, jf. lovens § 1, stk. 3. Hidtidig praksis gælder fremover kun for konkurrencer, hvor der er indgået produktionsaftale med producenten af programmet, eller hvor produktionen af programmet er påbegyndt senest 31. december 2006. For at være omfattet skal den enkelte konkurrence, der indgår i programmet, dog være afsluttet senest 31. december 2007.
Den fulde tekst

Beskatning af gevinster fra visse TV-konkurrencer - praksisændring

 

 

Der skal betales gevinstafgift af gevinster ved offentligt tilgængelige præmie- og gættekonkurrencer, der afholdes her i landet. Det fremgår af  § 1, stk. 1, litra f, i lov om afgift af gevinster ved lotterispil mv.

I forbindelse med behandlingen af nogle konkrete sager om gevinstafgift af TV-konkurrencer har der været rejst det spørgsmål, om de pågældende TV- konkurrencer måtte anses for at være offentlige eller ej.

TV-konkurrencerne var karakteriseret ved, at alle kunne tilmelde sig deltagelse i konkurrencen, men det begrænsede antal, der kom til at deltage i selve konkurrencen, blev udvalgt af TV-stationen/producenten ved casting på baggrund af personlige egenskaber, holdninger, TV-tække mv., dvs. ikke ud fra et tilfældighedsprincip eller lodtrækning.

Der var således alene offentlig tilgængelighed i relation til deltagelse i en udvælgelsesproces, mens alle ansøgere ikke havde mulighed for at deltage i selve konkurrencen.

Den daværende Told- og Skattestyrelse udtalte til en af de nævnte sager, at den efter omstændighederne og rent undtagelsesvist indtil videre tillod konkurrencen anset for omfattet af lotterigevinst-afgiftsloven.  Styrelsen henviste til dels den ældre og utilpassede lovgivning, som fortolkningsmæssigt rummer nogle ikke uvæsentlige uklarheder i relation til den konkrete sag, dels den "praksis", der har udviklet sig gennem de seneste år.

Styrelsen udtalte endvidere, at problemstillingen på området for tiden blev vurderet nærmere, og at det således ikke kunne udelukkes, at der kom en udmelding om ændret praksis. De andre sager blev afgjort tilsvarende.

Efter at have foretaget vurderingen af den nævnte problemstilling er SKAT kommet til det resultat, at den hidtidige praksis ikke kan opretholdes.

Det er således SKATs opfattelse, at TV-konkurrencer, hvor der som ovenfor beskrevet kun er offentlig tilgængelighed i relation til deltagelse i en udvælgelsesproces, ikke kan anses for offentlige, og konkurrencerne vil derfor ikke længere blive anset for omfattet af lotterigevinstafgiftsloven. Det indebærer, at vinderne skal betale indkomstskat til stat og kommune af præmierne i konkurrencen, jf. lovens § 1, stk. 3.

Den hidtidige praksis vil fremover alene omfatte konkurrencer, hvor der er indgået produktionsaftale med producenten af programmet, eller hvor produktionen af programmet er påbegyndt senest 31. december 2006. For at være omfattet skal den enkelte konkurrence, der indgår i programmet, dog være afsluttet, dvs. at det er fastlagt og offentliggjort, hvem der har vundet og hvilken præmie, senest den 31. december 2007.