Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Afgift af spiritus

Kapitel 2   Fællesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m.

(spiritusafgiftsloven)

Herved bekendtgøres lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, med de ændringer, der følger af § 20 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, § 21 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 2 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 11 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 45 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 5 og § 8 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1063 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 962 af 2. december 2003, § 4 i lov nr. 1392 af 20. december 2003, § 33 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 63 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 1 i lov nr. 1410 af 21. december 2005, § 8 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og § 6 i lov nr. 509 af 7. juni 2006.1)

Kapitel 1

Afgift af spiritus

Afgiftspligtigt vareområde

§ 1. 13)10) Der betales afgift her i landet af spiritus, herunder ætanol, over 1,2 pct. vol. samt af vin og frugtvin m.v. med et ætanolindhold over 22 pct. vol. efter reglerne i denne lov. Af blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur, og hvis blandingens alkoholindhold er på under 15 pct. vol., jf. Rådets forordning om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus, betales der derudover en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

Stk. 2. Aftapning eller anden behandling af spiritus i erhvervsmæssigt øjemed må kun foretages af de efter § 7 registrerede virksomheder.

Stk. 3. Indmæskning, gærsætning, destillation, syntese eller lignende, hvorved fremkommer spiritus, må kun foretages af de efter § 7 registrerede virksomheder.

Afgiftssatser10)

§ 2. 8)10) Afgiften udgør 150 kr. pr. liter 100 pct. ætanolstyrke, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. 10) Af blandinger som nævnt i § 1, stk. 1, 2. pkt., betales der ud over afgiften efter stk. 1 tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Tillægsafgiften udgør 2,90 kr. pr. liter.

Afgiftspligtens indtræden

§ 2 a. Der betales afgift her i landet ved overgangen til forbrug, dvs. når varerne forlader en ordning under suspension af afgiften, eller ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse, jf. §§ 7 og 8. Der betales ligeledes afgift ved indførsel af varer fra steder uden for EU, jf. § 18, stk. 1.

Afgiftspligtig mængde og værdi

§ 3. Skatteministeren fastsætter regler om, hvorledes de afgiftspligtige varers ætanolstyrke og mængde bestemmes.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgiftspligtige varer kun må forhandles i beholdere, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte beholdere skal ved udleveringen være forsynet med oplysninger om alkoholstyrke.

§§ 4-6. (Ophævet)

Registrerede virksomheder

§ 7. Den, der med henblik på salg her i landet fremstiller eller fra udlandet modtager varer, der er afgiftspligtige efter § 1, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Virksomheder, der driver mellemhandel med varer, der er afgiftspligtige efter § 1, kan anmelde virksomheden til registrering. Ved mellemhandel forstås videresalg en gros til andre handlende, restauratører m.v.

Stk. 3. Virksomheder og institutioner m.v., der fra andre EU-lande modtager afgiftspligtige varer med henblik på videresalg en detail, kan undlade at lade sig registrere.

§ 8. Registrering af en virksomhed er betinget af, at der efter regler, der fastsættes af skatteministeren, stilles sikkerhed for skyldige afgifter og for betaling af afgifter i EU på mindst 200.000 kr.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen udsteder et bevis for registreringen til de registrerede virksomheder.

Stk. 3. Lokaler, som registrerede virksomheder benytter til fremstilling, behandling og aftapning af varer, hvoraf afgiften ikke er berigtiget, skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. 12)Godkendelse og registrering kan tilbagekaldes, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 27 ikke kan udføres på rimelig måde.

§ 9. Afgiftspligtige varer tilføres virksomheder, der er registreret efter § 7, i uberigtiget stand, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Afgiftspligtige varer, der udleveres i flasker m.v., skal forinden udlevering fra den registrerede virksomhed forsynes med en banderole efter nærmere fastsatte bestemmelser, jf. dog stk. 3. Banderolen skal være påtrykt oplysninger om den banderolerende virksomheds tildelte banderolenummer og i øvrigt indeholde de af told- og skatteforvaltningen til enhver tid krævede oplysninger. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at varerne i stedet for med banderole forsynes med andet lukke påtrykt tilsvarende oplysninger.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at spiritus på flasker m.v. modtaget fra udlandet overføres i ubanderoleret stand mellem registrerede virksomheder. Endvidere skal spiritus til de i § 15, stk. 1, nævnte formål udleveres i ubanderoleret stand.

Stk. 4. Virksomheder, der ikke fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, må dog kun i uberigtiget stand få tilført banderolerede varer, som videresælges en gros til andre handlende, restauratører m.v. Det samme gælder for virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, såfremt de afsætter andre varer end drikkevarer, og engrossalget af varer, der er afgiftspligtige efter § 1, og af vin er mindre end halvdelen af det samlede salg af disse varer, beregnet efter engrosværdien.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om banderolering af varer, der fra udlandet erhverves af den, der ikke er registreret efter § 7, stk. 1 eller 2.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om betaling for banderoler.

§ 9 a. Den, der her til landet sælger afgiftspligtige varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 2, skal registreres efter § 7. Såfremt virksomheden ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet, og stille fuld sikkerhed for skyldige afgifter.

Stk. 2. Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber i bestemmelseslandet.

Stk. 3. Virksomheder, der sælger afgiftspligtige varer til andre EU-lande ved fjernsalg, skal over for told- og skatteforvaltningen dokumentere, at der inden varernes afsendelse er stillet sikkerhed for betaling af punktafgifterne over for de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.

Stk. 4. Virksomheder, der er registreret i et andet EU-land, og som leverer afgiftspligtige varer her til landet, kan udnævne en repræsentant her i landet til at forestå varernes afgiftsberigtigelse. Repræsentanten skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Repræsentanten skal registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

Stk. 5. 4)Told- og skatteforvaltningen kan, såfremt sælgeren ikke er registreret efter stk. 1, tilbageholde varer omfattet af stk. 2, indtil afgiften er betalt

Stk. 6. 4) Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse og om den i stk. 5 nævnte tilbageholdelse af varer.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og omsætning

§ 10. De registrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode, der er på en måned, opgøre den afgiftspligtige mængde.

Stk. 2. Opgørelsen foretages på grundlag af udleveringen af banderolerede varer, som virksomheden har banderoleret eller modtaget i uberigtiget stand, bortset fra banderolerede varer, der er omfattet af § 14, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. De udleverede varer medregnes i opgørelsen efter stk. 2, uanset om udleveringen sker for virksomhedens egen regning eller for anden regning, og uanset om varerne er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde. Til udleveringen efter stk. 2 medregnes også varer, der er forbrugt af virksomheden eller udleveret uden modydelse.

Stk. 4. Drives en registreret virksomhed i forbindelse med detailudsalg eller restaurationsvirksomhed, medregnes overførselen af spiritus til detailudsalget eller restaurationsvirksomheden i opgørelsen af udleveringen efter stk. 2.

§ 11. Den afgiftspligtige mængde opgøres som mængden i liter af 100 pct. ætanolstyrke.

§ 12. De registrerede virksomheder skal for hvert kvartal opgøre den afgiftspligtige udlevering af banderolerede varer. Opgørelsen skal foretages på grundlag af mængden af varer, som virksomheden har banderoleret eller modtaget i banderoleret stand, uden at afgiften er berigtiget, med tillæg af den formindskelse eller fradrag af den forøgelse, der i perioden er sket i lagerbeholdningen af sådanne varer, og med fradrag af banderolerede varer, der omfattes af § 14, stk. 1, nr. 1 og 4. Hvis udleveringen efter denne opgørelse overstiger summen af de i kvartalet efter § 10 opgjorte afgiftspligtige udleveringer, betales der afgift af forskellen.

Stk. 2. Ved opgørelsen efter stk. 1 medregnes varer i detailudsalg eller i restaurationer, der drives af virksomheden, ikke til dennes lagerbeholdning.

Stk. 3. Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, skal for hvert kvartal opgøre tilgangen af ubanderolerede varer med tillæg af den formindskelse eller fradrag af den forøgelse, der i kvartalet er sket i lagerbeholdningen af sådanne varer, og med fradrag af ubanderolerede varer, der omfattes af § 14, stk. 1. Overstiger mængden efter denne opgørelse mængden af de varer, som virksomheden i kvartalet har banderoleret, betales der afgift af forskellen.

Stk. 4. Ved opgørelsen efter stk. 3 medregnes som tilgang:

1) Ætanol, som virksomheden har fremstillet til drikkeformål,

2) ætanolindholdet i fra udlandet modtaget vin, som virksomheden vil anvende til fremstilling af afgiftspligtige varer, og

3) ætanolindholdet i ekstrakter, essenser o.lign., der ikke er afgiftspligtige efter § 1, men som virksomheden vil anvende til fremstilling af afgiftspligtige varer.

§ 13. (Ophævet)

§ 14. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 10 fradrages

1) varer, der tilføres en anden registreret virksomhed,

2) varer, der i ubanderoleret stand tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,

3) varer, der i ubanderoleret stand udføres til steder uden for EU,

4) varer, der er fritaget for afgift efter § 15, og

5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

§ 15. Der sker afgiftsfritagelse efter EU's bestemmelser herom af varer, der

1) er denaturerede,

2) anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende,

3) anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven, eller

4) leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v., og de hertil knyttede personer.

Stk. 2. Afgiftsfritagelsen efter stk. 1, nr. 2, kan betinges af et mindsteforbrug eller af, at varerne tilsættes stoffer, der gør dem uegnede til drikkebrug eller til fremstilling af drikkevarer.

Stk. 3. Der ydes godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EU-land i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 4. 9)Der ydes afgiftsfritagelse af varer, bortset fra vareprøver, der indføres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, og af varer, som privatpersoner selv medfører til eget brug fra et andet EU-land, i hvilket de er erhvervet i beskattet stand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse af småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som privatpersoner modtager fra privatpersoner i et andet EU-land.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsfritagelse og -godtgørelse efter stk. 1 og stk. 3-4.

§ 16. 2)(Ophævet)

Bestemmelser om prislistepriser

§ 17. (Ophævet)

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 18. 9) Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er fritaget efter § 15, stk. 4. Afgiften betales ved indførslen og afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4.

Stk. 2. 5)Ikke registrerede virksomheder og institutioner m.v. samt privatpersoner, der fra andre EU-lande får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille fuld sikkerhed for betaling af afgiften, jf. dog § 9 a, stk. 1 og 4. Anmeldelse m.v. skal ske, inden transporten af varerne påbegyndes i det pågældende EU-land.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse.

Stk. 4. Ved indførsel af varer i ikke erhvervsmæssigt øjemed kan told- og skatteforvaltningen fastsætte den afgiftspligtige mængde på grundlag af gængse flaskestørrelser og ætanolstyrker.

§ 19. (Ophævet)

Regnskabsbestemmelser

§ 20. 7)Registrerede virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer. Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.

Stk. 2. 7) Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler for

1) udlevering af varer, hvoraf afgiften ikke berigtiges,

2) fakturaudstedelse og

3) regnskabsførelse.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at de registrerede virksomheders forretningsbøger føres således, at de for kontrollen nødvendige oplysninger er til rådighed.

Stk. 4. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem medlemslandene skal der udstedes et ledsagedokument i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom. Senest 15 dage efter den måned, hvor varerne er modtaget, skal et eksemplar af ledsagedokumentet behørigt påtegnet tilbagesendes til afsenderen. I modsat fald skal afsenderen underrette told- og skatteforvaltningen herom.

Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte dokument skal medbringes under transport af varerne. Der skal ligeledes medbringes dokumentation for eventuel forudgående anmeldelse og sikkerhedsstillelse.

Stk. 6. Virksomheder nævnt i § 9 a, stk. 3, og repræsentanter, der er registreret efter § 9 a, stk. 1 eller 4, skal føre en fortegnelse over vareleveringer og over, hvor varerne er leveret.

Stk. 7. 7)15)Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Dog skal detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag kun opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.

Stk. 8. 7) Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.

Stk. 9. 7) Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en følgeseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbevare følgesedler eller kvitteringer i det forretningslokale, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningslokaler i køberens virksomhed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler eller lignende for hvert enkelt vareparti, som henviser til den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 8, idet dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 8, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i køberens forretningslokale i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.

Stk. 10. 7) Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

Stk. 11. 7)Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for told- og skatteforvaltningen inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog stk. 9.

Stk. 12. 7) I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.

§ 20 a. Virksomheder m.v., der leverer varer til eller modtager varer fra andre EU-lande, skal udarbejde lister over sådanne leverancer m.v. med henvisning til det i § 20, stk. 4, nævnte dokument.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for udarbejdelse og indsendelse af lister efter stk. 1.

Afregning af afgiften

§ 21. 5) Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. §§ 10-12, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Angivelsen skal afgives på en særlig blanket, hvori told- og skatteforvaltningen kan kræve andre oplysninger, der er nødvendige for kontrollen, end de i stk. 1 nævnte. I angivelsen for den sidste måned i hvert kvartal skal tillige angives de mængder, hvoraf der skal betales afgift efter § 12, stk. 1 og 3.

Stk. 3. Afgift efter § 12, stk. 1 og 3, skal indbetales samtidig med afgiften for den sidste måned i hvert kvartal.

Stk. 4. For afgiftspligtige, der modtager varer fra andre EU-lande, og som ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelse og betaling efter reglerne i § 9, stk. 1, 3 og 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Opgørelsen af, hvilken mængde varer der skal betales afgift af, sker efter reglerne i §§ 10-12.

§ 22. 5) Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed. I sikkerhedsstillelsen indgår den sikkerhed, der er stillet efter § 8, stk. 1, i denne lov.

§ 23. 5) Betaler en virksomhed ikke skyldige told- eller afgiftsbeløb rettidigt, eller foreligger der for told- og skatteforvaltningen oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sådanne beløb ikke vil blive betalt rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen pålægge virksomheden at afgive den i § 21, stk. 1, omhandlede angivelse for kortere perioder end en måned. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere i sådanne tilfælde kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Stk. 2. Betaler virksomheden ikke forfaldne told- eller afgiftsbeløb senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne beløb er betalt.

Stk. 3. 5) Registreringen kan endvidere inddrages, hvis virksomheden undlader at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden, når told- og skatteforvaltningen har fremsat krav herom i henhold til stk. 1.

§ 24. 5) (Ophævet)

§ 24 a. 5) (Ophævet)

Kapitel 2

Fællesbestemmelser

Kontrolbestemmelser13)

§ 25. 13) Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at der skal fremlægges dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen.

§ 26. (Ophævet)

§ 27. 3)Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Virksomheder, der fra udlandet modtager, fremstiller eller driver mellemhandel med ætanolholdige ekstrakter, essenser o.lign., der ikke er omfattet af afgiftspligten efter § 1, skal føre deres regnskab på en sådan måde, at de på begæring kan give told- og skatteforvaltningen oplysning om salget af disse varer til hver af de i § 7, stk. 1, nævnte virksomheder.

Stk. 5. Detailhandlere og restauratører skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 7. 3) Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4-6 omhandlede virksomheder.

Stk. 8. 3) 12) I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 27 a. Det er forbudt enhver, som forhandler, udskænker eller udleverer spiritus, og som ikke er registreret efter denne lov, at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er banderoleret efter § 9, stk. 2, eller forsynet med oplysninger om alkoholstyrke, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2. Auktionssalg af spiritus må kun finde sted efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

§ 28. Told- og skatteforvaltningen kan forlange, at en virksomhed, der fremstiller ætanol, lader opsætte en særlig spritmåler, som leveres af told- og skatteforvaltningen.

§ 29. 3) Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 27. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 30. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

§ 31. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) 7)9) overtræder § 1, stk. 2 eller 3, § 3, stk. 3, § 7, stk. 1, § 9, stk. 2 eller 4, § 9 a, stk. 1, 3 eller 4, 3. pkt., § 18, stk. 2, § 20, stk. 1 eller 4-12, § 20 a, stk. 1, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, 3, 4 eller 5, § 27 a, § 36, stk. 1, eller § 37,

3) 7) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i henhold til § 9, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, § 15, stk. 2, eller § 20, stk. 9,

4) undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt i medfør af § 23, stk. 1, om angivelse for kortere perioder end en måned og § 28,

5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 22 eller § 23, stk. 2 eller 3, og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller

6) overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. 5)6)11)Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. 14)Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 18, stk. 2, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 20, stk. 1 eller 4-12, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 6. 14) Har nogen begået flere overtrædelser af § 18, stk. 2, eller § 20, stk. 1 eller 4-12, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 18, stk. 2, eller § 20, stk. 1 eller 4-12, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Stk. 7. 14) Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

§ 32. 5) Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Andre bestemmelser

§ 33. 12) (Ophævet)

§ 33 a. 12) (Ophævet)

§ 33 b. 5) Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.

§ 34. 5) For betaling af afgift efter loven hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herværende repræsentant, jf. § 9 a, stk. 1 eller 4, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften.

Stk. 2. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varen.

Stk. 3. For virksomheder, der er registreret efter § 7, og som tilfører varer til en virksomhed m.v. i et andet EU-land under suspension af afgiften, kan den pligt til at svare afgift her i landet, der påhviler virksomheden, først bortfalde, når der foreligger dokumentation for, at varerne er overgået til modtageren, jf. § 20, stk. 4.

Stk. 4. Når der i forbindelse med de i stk. 3 nævnte tilførsler har fundet en uregelmæssighed eller overtrædelse sted, betales afgiften efter EU's bestemmelser herom i det medlemsland, hvor denne er begået eller konstateret m.v.

§ 35. Anvendes varer, der er fritaget for afgift efter § 15, til andet, end hvad de er bestemt til, kan told- og skatteforvaltningen inddrage adgangen til at indkøbe afgiftsfri varer.

§ 36. 5) Denatureringsmidler og stoffer, der er tilsat i henhold til § 15, stk. 2, må hverken helt eller delvis fjernes. Den, der helt eller delvis fjerner sådanne denatureringsmidler eller stoffer, skal betale afgift af varerne.

Stk. 2. 2)5) Såfremt varer overdrages, erhverves eller anvendes på en sådan måde, at der ikke er betalt den afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller en virksomhed efter § 15 har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Kan størrelsen af det skyldige beløb ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet. Reglerne i §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 37. Det påhviler virksomheder, der til forbrugere sælger eller udlejer destillationsapparater o.lign., som er egnede til fremstilling af spiritus, at sikre sig identiteten af købere eller lejere af sådanne apparater og at give told- og skatteforvaltningen oplysning om navn, stilling og adresse på de pågældende.

Stk. 2. Meddelelse om salg eller udlejninger, der har fundet sted i en måned, skal afgives inden udgangen af den følgende måned.

§ 37 a. Loven finder anvendelse på varer omfattet af art. 20 i Rådets direktiv nr. 92/83 af 19. oktober 1992.

§ 37 b. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter m.v.

§ 38. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 39. Loven træder i kraft den 1. juni 1980.

Stk. 2-3. (Udeladt)

§§ 40-41. (Overgangsbestemmelser, udeladt)

§ 42. Skatteministeren kan fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af loven og herunder fastsætte de nødvendige overgangsbestemmelser.

§ 43. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 22. oktober 2007

P.M.V.
Peter Loft

/ Lene Skov Henningsen

Officielle noter

1) Bemærkninger om bestemmelser vedtaget siden den seneste lovbekendtgørelse og som ikke længere gælder, er ikke medtaget i noterne.

13) Ændring af § 1, stk. 1, 2. pkt., overskriften til kapitel 2, indsættelse af § 25, efter § 26 udgår overskrifterne ”Kapitel 3. Fællesbestemmelser. Kontrolbestemmelser”, trådte i kraft den 23. december 2005, jf. lov nr. 1410 af 21. december 2005. § 1, stk. 1, 2. pkt., har virkning fra den 1. juni 2005 og finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. juni 2005 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. Ændringen af overskriften til kapitel 2, indsættelsen af § 25, og udtagelse af overskrifterne ”Kapitel 3. Fællesbestemmelser. Kontrolbestemmelser”, har virkning fra den 1. januar 2006 og finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. januar 2006 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

8) Ændringen i § 2 trådte i kraft den 1. marts 2003, jf. lov nr. 1063 af 17. december 2002.

12) Overalt i loven ændres ”de statslige told- og skattemyndigheder” til: ”told- og skatteforvaltningen”, ”Told- og Skattestyrelsen” til: ”told- og skatteforvaltningen”, ændring af § 8, stk. 4, § 27, stk. 8, ophævelse af § 33 og § 33 a, trådte i kraft den kraft den 8. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005, jf. lov nr. 428 af 6. juni 2005.

4) Overalt i loven ændres ” EF” til: ”EU”, indsættelse af § 9 a, nyt stk. 5, (stk. 5 bliver herefter stk. 6) ændring af § 9 a, stk. 6, trådte i kraft den 1. januar 2000, jf. lov nr. 947 af 20. december 1999.Indsættelse af nye stk. 6-9 i § 20, indsættelse af § 20 a, stk. 1, 2. pkt., § 20 a, stk. 2, og ændring af § 31, stk. 1, nr. 2 og nr. 5, er ikke indarbejdet i lovbekendtgørelsen, idet lov nr. 947 af 20. december 1999 ikke er trådt i kraft og endvidere er ændret ved § 8 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, og denne ændring er heller ikke trådt i kraft. Ændringerne er som følger:»1. I § 20 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:»Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om indsendelse af modtagne ledsagedokumenter til told- og skatteforvaltningen. Skatteministeren kan i den forbindelse fastsætte en frist for indsendelsen. Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at de registrerede virksomheder inden afsendelse af varer skal varsle told- og skatteforvaltningen om afsendelsen og indsende det i stk. 4, 1. pkt., nævnte ledsagedokument til disse myndigheder. Skatteministeren kan i den forbindelse fastsætte en frist for varslingen og indsendelsen. Stk. 8. Der skal betales en ekspeditionsafgift på 500 kr. for manglende eller for sen overholdelse af de i medfør af stk. 6 og 7 fastsatte regler og tidsfrister for varsling og indsendelse af ledsagedokumenter. Stk. 9. Told- og skatteforvaltningen kan meddele fritagelse for ekspeditionsafgiften i henhold til stk. 8, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.«Stk. 6-12 bliver herefter stk. 10-16. 2. I § 20 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»Listerne skal udarbejdes månedsvis og skal senest den 15. i den følgende måned indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.«3. I § 20 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»Stk. 2. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende indsendelse af de i stk. 1 nævnte lister.«Stk. 2 bliver herefter stk. 3. 4. I § 31, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 20, stk. 1, 4, 5, 6 eller 8-12« til: »§ 20, stk. 1, 4, 5, 10 eller 11-16«. 5. I § 31, stk. 5, ændres »§ 20, stk. 1 eller 4-12« til: »§ 20, stk. 1, 4, 5, 10 eller 11-16«.«

9) Affattelse af § 15, stk. 4, ændring af § 31, stk. 1, nr. 2, og ophævelse af § 18, stk. 2, (stk. 3-5 bliver stk. 2-4), trådte i kraft den 1. januar 2004, jf. lov nr. 962 af 2. december 2003.

2) Ophævelsen af § 16 og ændringen af § 36, stk. 2, 1. pkt., trådte i kraft den 1. januar 2000, jf. lov nr. 166 af 24. marts 1999.

5) Ændring af § 18, stk. 3, 1. pkt., (bliver stk. 2 i note 9), § 31, stk. 1, nr. 2, § 34, stk. 1, 1 pkt., § 36, stk. 2, affattelse af § 21, stk. 1-4, § 22, § 23, stk. 1, 2. pkt., § 31, stk. 1, nr. 5, § 32, § 33 b, ophævelse af § 21, stk. 5, § 23, stk. 3, 1. pkt., §§ 24, 24 a og § 36, stk. 3, trådte i kraft den 1. januar 2001, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000.

7) Indsættelse af pkt. 2 i § 20, stk. 1, ændring af § 20, stk. 2 og 7, og indsættelse af stk. 8-12, ændring af § 31, stk. 1, nr. 2 og 3, trådte i kraft den 19. december 2002, jf. lov nr. 1059 af 17. december 2002.

15) Affattelse af § 20, stk. 7, 2. pkt., trådte i kraft den 9. juni 2006, jf. lov nr. 509 af 7. juni 2006.

3) Affattelse af § 27, stk.1 og 7, § 29, og indsættelse af § 27, stk. 8, trådte i kraft den 4. juni 1999, jf. lov nr. 380 af 2. juni 1999.

6) Ændringen i § 31, stk. 3, trådte i kraft den 1. juli 2001, jf. lov nr. 1029 af 22. november 2000.

11) Ændringen i § 31, stk. 3, trådte i kraft den 20. maj 2005, jf. lov nr. 325 af 18. maj 2005.

14) Affattelse af § 31, stk. 5 og indsættelse af stk. 6 og 7, trådte i kraft den 1. juli 2006, jf. lov nr. 408 af 8. maj 2006.