Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af forretningsorden for motorankenævn

 

I medfør af § 12, stk. 7 i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, som ændret ved lov nr. 1409 af 21. december 2005, fastsættes følgende forretningsorden for motorankenævn:

Kapitel 1

Motorankenævnskredse

§ 1. Landet inddeles i 4 motorankenævnskredse. Inddelingen fremgår af kapitel 3 i bekendtgørelse om landets inddeling i skatte-, vurderings- og motorankenævnskredse.

Stk. 2. Klage over en afgiftspligtig værdi mv., jf. registreringsafgiftslovens § 11 indgives gennem told- og skatteforvaltningen til motorankenævnet. Klager behandles af motorankenævnet i den kreds, hvor den pågældende del af told- og skatteforvaltningen, der har truffet afgørelsen, er beliggende.

Stk. 3. Hvis en afgørelse ved domstolene eller Landsskatteretten betyder, at et spørgsmål på ny skal behandles af et nævn, skal spørgsmålet behandles af et andet nævn end det, der første gang behandlede spørgsmålet. Direktøren for told- og skatteforvaltningen, eller den denne bemyndiger hertil, bestemmer, hvilket andet nævn, der skal behandle sagen.

Kapitel 2

Valg af formand

§ 2. Det nyudnævnte nævn afholder snarest muligt efter udnævnelsen sit første møde. Det medlem, der længst har været medlem af et nævn, indkalder til mødet. Hvis flere har været medlem lige længe, indkalder den ældste af disse.

Stk. 2. På det første møde vælger nævnet blandt sine medlemmer en formand. Valget sker ved et flertalsvalg og ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valget har gyldighed for hele funktionsperioden. Har formanden forfald, indkaldes en suppleant, og nævnet udpeger en ny formand for forfaldsperioden.

Kapitel 3

Indkaldelse af suppleant

§ 3. Når et medlem af nævnet er forhindret i at deltage i et møde, skal medlemmet underrette formanden herom. Denne afgør, om suppleanten skal indkaldes. Hvis det medlem, der er forhindret, forlanger det, skal suppleanten indkaldes. Suppleanten skal endvidere indkaldes, hvis medlemmet vil være fraværende i mindst 2 måneder.

Stk. 2. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i det første møde, jf. § 2, skal suppleanten indkaldes.

Stk. 3. Den, der indkaldes som suppleant for formanden, deltager som almindeligt medlem i nævnets afgørelser.

Kapitel 4

Ind- og udtræden af medlemmer

§ 4. Hvis et medlem eller suppleant af et nævn dør eller udtræder af nævnet i funktionsperioden, udnævner skatteministeren et nyt medlem, jf. registreringsafgiftslovens § 12, stk. 6. Ved udnævnelsen finder registreringsafgiftslovens § 12, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Nævnet kan fritage formanden for hvervet som sådan for resten af funktionsperioden, hvis den pågældende anmoder om det. Når en formand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af nævnet i funktionsperioden, vælges der en ny formand, jf. § 2.

Kapitel 5

Sekretariatsbistand

§ 5. Told- og skatteforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet efter registreringsafgiftslovens § 12, stk. 9. Sekretariatet skal organisatorisk være adskilt fra den øvrige told- og skatteforvaltning.

Stk. 2. Sekretariatet har adgang til at være til stede ved nævnets møder og deltage i nævnets forhandlinger, men har ikke stemmeret.

Stk. 3. Nævnet skal påse, at den eller de sekretariatsmedarbejdere, der bistår nævnet, ikke er inhabile efter kapitel 2 i forvaltningsloven, og nævnet afgør eventuelle tvivlsspørgsmål herom.

Stk. 4. Med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen, kan et nævn aftale med told- og skatteforvaltningen, at korrespondance mellem sekretariatet og nævnsmedlemmerne helt eller delvist sker elektronisk.

Kapitel 6

Møder i motorankenævnene

§ 6. Nævnet udøver sin virksomhed i møder. Møderne er ikke offentlige. Lyd- og billedoptagelse af mødet må ikke finde sted.

Stk. 2. Formanden fastsætter efter aftale med sekretariatet tid og sted for møderne. Sekretariatet indkalder til møderne. Indkaldelsen skal så vidt muligt finde sted med mindst 7 dages varsel.

Stk. 3. Formanden kan til enhver tid forlange, at nævnet afholder et møde. Når mindst ét af medlemmerne forlanger det, skal formanden inden 14 dage indkalde til et møde.

Stk. 4. Formanden fastsætter mødets dagsorden, jf. dog § 11, stk. 6, der skal udsendes samtidig med mødeindkaldelsen.

Stk. 5. Sammen med mødeindkaldelsen skal medlemmerne modtage det nødvendige materiale i de sager, som skal behandles på mødet, herunder den i § 11 nævnte sagsfremstilling og klagerens eventuelle kommentarer dertil. Hvis medlemmerne tidligere har modtaget materialet, skal det dog ikke udsendes igen. Nævnet fastsætter retningslinier for, hvilket materiale der som minimum skal udsendes til medlemmerne. Materiale, der ikke udsendes skal fremlægges til gennemsyn i sekretariatet. Nævnet fastsætter retningslinjer for, i hvilket tidsrum materialet ligger til gennemsyn.

Stk. 6. I dagsordenen skal det angives, om den enkelte klager vil deltage i mødet, jf. § 13, stk. 3.

Kapitel 7

Beslutningsdygtighed

§ 7. For at nævnet kan træffe en afgørelse, skal mindst 2 af nævnets medlemmer eller deres suppleanter deltage deri. Formanden skal deltage i afgørelsen.

Kapitel 8

Mødeledelse og afstemning

§ 8. Formanden for nævnet leder møderne i nævnet.

Stk. 2. Nævnet træffer afgørelse ved afstemning. Afstemningen foregår ved håndsoprækning og afgøres ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Undlader et medlem at stemme, anses det for at have stemt for det forslag, der er til afstemning.

Stk. 3. Skønner formanden, at nævnets stilling til et forslag er så entydig, at en afstemning er overflødig, meddeler vedkommende dette med oplysning om den opfattelse, vedkommende har af nævnets stilling til spørgsmålet. Forlanges der herefter ikke afstemning om forslaget, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den angivne opfattelse.

Kapitel 9

Mødeprotokol

§ 9. Nævnets sekretær fører en protokol over mødet. Protokollen skal indeholde oplysninger om dato og klokkeslæt for mødets begyndelse og slutning og om, hvem der var til stede. Protokollen skal desuden indeholde identifikation af de sager, der blev behandlet på mødet. For hver enkelt sag skal protokollen tillige indeholde nævnets afgørelse og en begrundelse for denne. Protokollen skal videre indeholde oplysninger om den afgiftspligtiges navn, adresse, CPR- eller CVR-nr, (evt. SE-nr.), samt køretøjets identitet, den påklagede afgørelse og nævnets tilsvarende afgørelse.

Stk. 2. Hvis et medlem er blevet anset for inhabil i en sag, skal protokollen indeholde oplysning herom. Det pågældende medlem kan kræve sine eventuelle indvendinger mod nævnets beslutning om inhabilitet tilført protokollen.

Stk. 3. Hvis et medlem er uenig i en afgørelse, der er truffet af nævnet, kan medlemmet kræve sine indvendinger tilført protokollen.

Stk. 4. Et medlem, som efter stk. 2 eller 3 har fået tilføjet sine indvendinger til protokollen, kan forlange, at en kopi af protokollatet indsendt til Skatterådet.

Stk. 5. Tilbagekaldes klagen mundtligt i forbindelse med mødet, noteres dette i protokollen, jf. § 15.

Stk. 6. Protokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller af andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

Kapitel 10

Motorankenævnets klagebehandling

Sagens forberedelse

§ 10. Klagen skal indgives skriftligt og begrundet til told- og skatteforvaltningen, jf. skatteforvaltningslovens § 38, stk. 2, der videresender sagen til nævnet medmindre der iværksættes en genoptagelse efter stk. 2. Når nævnet har modtaget en klage fra told- og skatteforvaltningen kvitterer sekretariatet for modtagelsen.

Stk. 2. Hvis det fremgår af materialet, at der vil være grundlag for at genoptage den påklagede afgørelse, skal told- og skatteforvaltningen skriftligt underrette klageren herom inden 8 uger fra modtagelsen af klagen. Told- og skatteforvaltningens underretning skal indeholde oplysning om:

1) hvilke ændringer told- og skatteforvaltningen påtænker at foretage,

2) at klageren har en frist på 8 uger til at tilkendegive, om klageren ønsker sagen genoptaget i told- og skatteforvaltningen eller behandlet i nævnet,

3) at klageren anses for at være enig i genoptagelse, hvis klageren ikke inden fristen anmoder om at få klagen behandlet i nævnet, og

4) at genoptagelse betyder, at klageren anses for at have tilbagekaldt sin klage til nævnet.

Stk. 3. Hvis told- og skatteforvaltningen ikke inden for de i stk. 2 nævnte 8 uger har afgjort, om der er grundlag for at genoptage den påklagede afgørelse, skal told- og skatteforvaltningen videresende klagen til nævnet tillige med sin udtalelse og sagens materiale. Klageren underrettes om videresendelsen.

Stk. 4. Formanden eller den formanden bemyndiger hertil kan efter anmodning give told- og skatteforvaltningen en fristforlængelse ud over de i stk. 3 nævnte 8 uger, hvis omstændighederne ved den påklagede afgørelse i særlig grad taler derfor. Klageren underrettes om fristforlængelsen.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen skal vedlægge sin udtalelse over klagen, og det materiale, der har dannet grundlag for afgørelsen.

Stk. 6. Når nævnet har modtaget en klage fra told- og skatteforvaltningen kvitterer sekretariatet for modtagelsen.

Stk. 7. Nævnet indkalder et køretøj til besigtigelse, hvis det findes nødvendigt.

§ 11. Sagsforberedelsen foretages af sekretariatet. Som grundlag for klagens afgørelse udarbejder sekretariatet en sagsfremstilling. Sekretariatet kan til brug herfor tage kontakt med klageren.

Stk. 2. Sagsfremstillingen skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) Identifikationsoplysninger.

2) Talmæssig sammenhæng mellem ansættelsen og påstand .

3) Klagens indhold med specifikation af klagepunkterne.

Stk. 3. I sager, hvor der ikke umiddelbart er grundlag for at give klageren fuldt medhold, jf. dog stk. 4, skal sagsfremstillingen udover de i stk. 2 nævnte oplysninger som minimum, jf. skatteforvaltningslovens § 19 , indeholde oplysninger om:

1) Fyldestgørende redegørelse for sagens faktiske forhold.

2) Henvisning til relevante lovregler.

3) Henvisning til relevant teori og praksis.

Stk. 4. I sager, hvor klagefristen efter registreringsafgiftslovens § 13, stk. 2, er overskredet, og der ikke umiddelbart er grundlag for at anse den påklagede afgørelse efter registreringsafgiftslovens § 11 for forkert, kan oplysninger som nævnt i stk. 3 begrænses til kun at vedrøre fristoverskridelsen.

Stk. 5. Sekretariatet udarbejder på det foreliggende grundlag en begrundet indstilling til klagens afgørelse.

Stk. 6. Nævnsmedlemmer får sagsfremstillingen og indstillingen til klagens afgørelse til gennemsyn. Et medlem, der ønsker sagsfremstillingen eller indstillingen til klagens afgørelse drøftet på et møde, skal give sekretariatet meddelelse herom senest en uge efter, at materialet er forelagt til gennemsyn. Medlemmets ønske medtages i så fald på den dagsorden, der udsendes til det førstkommende møde.

Stk. 7. Har sekretariatet ikke modtaget et ønske som nævnt i stk. 6, om behandling af sagsfremstillingen eller indstillingen til klagens afgørelse på et møde i nævnet, eller har nævnet behandlet og godkendt materialet på et møde, sendes sagsfremstillingen og indstillingen til klagens afgørelse til udtalelse hos klageren med en svarfrist på 15 dage. Samtidig oplyses klageren om retten til at udtale sig skriftligt eller mundtligt overfor nævnet, før klagen afgøres. Sekretariatet kan forlænge klagerens svarfrist, hvis klageren anmoder om det.

Stk. 8. Høring af klageren over sagsfremstillingen og indstillingen til klagens afgørelse kan undlades, hvis der kan gives klageren fuldt medhold, eller sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen.

§ 12. Ved klage over en afgørelse efter registreringsafgiftslovens § 11 kan nævnet beslutte, uanset klagens formulering, at foretage afledte ændringer, der er en følge af klagen, jf. registreringsafgiftsloven § 13, stk. 6.

Stk. 2. Hvis nævnet således beslutter at tage ikke påklagede dele af ansættelsen op til bedømmelse, jf. stk. 1, eller hvis der fremkommer nye oplysninger om sagens faktiske omstændigheder af betydning for klagens afgørelse, skal en redegørelse herfor tilføjes sagsfremstillingen. Der skal foretages høring af klageren herover, hvis klageren ikke er gjort bekendt med disse nye oplysninger tidligere.

Sagens afgørelse

§ 13. N ævnets beslutning meddeles ved en afgørelse.

Stk. 2. Nævnet kan bemyndige formanden til at afgøre sagen i overensstemmelse med den indstilling til sagens afgørelse, som er sendt til klageren, jf. § 11, stk. 7 og 8. Bemyndigelsen bortfalder, hvis klageren indsender en skriftlig udtalelse eller anmoder om lejlighed til at udtale sig mundtligt eller skriftligt overfor nævnet inden for den frist, klageren har fået efter § 11, stk. 7.

Stk. 3. Hvis klageren har anmodet om lejlighed til at forelægge sagen for nævnet, eller hvis nævnet anser det for hensigtsmæssigt at indhente en mundtlig udtalelse fra klageren, indkaldes klageren skriftligt til et møde med mindst 15 dages varsel. Klageren skal samtidig underrettes om, at vedkommende i stedet kan vælge at udtale sig skriftligt. Modtager nævnet efter formandens bestemmelse en mundtlig orientering om klagen af sekretariatet forud for mødet, skal klageren vejledes herom senest samtidig med indkaldelsen til mødet, jf. 1. pkt., og om at vedkommende har ret til at overvære denne orientering, men uden taleret.

Stk. 4. Har en klager tilkendegivet et ønske om at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for nævnet, og er udtalelsen ikke afgivet inden for rimelig tid, kan nævnet fastsætte en frist på ikke under 15 dage for afgivelse af denne udtalelse. Nævnet kan bemyndige sekretariatet til at fastsætte denne frist. Overholder klageren ikke en sådan særligt fastsat frist, kan nævnet afgøre klagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 5. Klageren må ikke være til stede under nævnets drøftelser og afstemning.

§ 14. N ævnets afgørelse skal være dateret og underskrevet af formanden. Er afgørelsen fuldt dokumenteret i mødeprotokollen, kan afgørelsen underskrives af sekretariatet, når det anføres, at det sker på nævnets vegne efter denne bestemmelse i forretningsordenen. Afgørelsen skal indeholde en begrundelse, medmindre der gives klageren fuldt medhold.

Stk. 2. Af afgørelsen skal det fremgå, om der er foretaget afledte ændringer, jf. registreringsafgiftslovens § 13, stk. 6.

Stk. 3. Afgørelsen tilsendes klageren og dennes repræsentant. Hvis afgørelsen ikke giver klageren fuldt medhold, skal den ledsages af en kopi af sagsfremstillingen, jf. § 11 og § 12, og klageren skal vejledes om fristen for at indbringe nævnets afgørelse for Landsskatteretten og om reglerne om omkostningsgodtgørelse samt fremgangsmåden i øvrigt.

Stk. 4. I sager om afslag på genoptagelsesanmodninger skal det fremgå af afgørelsen, om nævnet stadfæster det tidligere meddelte afslag. Hvis nævnet finder, at genoptagelse burde have fundet sted, kan nævnet i afgørelsen pålægge told- og skatteforvaltningen at genoptage ansættelsen, eller nævnet kan vælge efter aftale med klageren selv at ændre ansættelsen.

Kapitel 11

Tilbagekaldelse

§ 15. Klageren kan til enhver tid tilbagekalde sin klage. Tilbagekaldelsen kan ske skriftligt eller mundtligt. Hvis klageren tilbagekalder sin klage under et møde med nævnet, noteres dette i mødeprotokollen. Ved enhver tilbagekaldelse meddeler sekretariatet skriftligt klageren, at klagen herefter er henlagt i nævnet.

Kapitel 12

Genoptagelse

§ 16. Nævnets afslag på en anmodning om genoptagelse kan påklages til Landsskatteretten efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 11. Beslutter Landsskatteretten, at genoptagelse skal finde sted, meddeler Landsskatteretten dette til nævnet.

Stk. 2. Tillades genoptagelse efter stk. 1, finder de almindelige sagsbehandlingsregler i §§ 11-14 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 13

Repræsentation

§ 17. Klageren kan til enhver tid bemyndige en anden myndig person til at varetage klagerens interesser under sagen. Nævnet betragter herefter - indtil klageren meddeler nævnet, at bemyndigelsen er tilbagekaldt - den bemyndigede som legitimeret til at optræde på klagerens vegne.

Stk. 2. Uanset stk. 1 sender sekretariatet følgende både til klageren og klagerens repræsentant:

1) Sagsfremstillingen, jf. § 11 og § 12.

2) Indkaldelse til møde med nævnet, jf. § 13, stk. 3 og 4.

3) Nævnets afgørelse, jf. § 14.

4) Meddelelse om, at sagen er henlagt, jf. § 15.

Kapitel 14

Tavshedspligt mv.

§ 18. Den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17, gælder tilsvarende for nævnet.

Stk. 2. Reglerne i lov om værdipapirhandel §§ 34-39 om forbud mod misbrug af insideroplysninger finder tilsvarende anvendelse for nævnet.

Kapitel 15

Offentliggørelse af motorankenævnsafgørelser

§ 19. Told- og skatteforvaltningen kan træffe bestemmelse om offentliggørelse af afgørelser, som skønnes at have almen interesse. Ved offentliggørelsen skal navne på fysiske og juridiske personer, CPR-, CVR- og SE-numre og andre personhenførbare data, bortset fra rådets journalnumre fjernes eller erstattes af anonymiserede betegnelser.

Stk. 2. Vurderer told- og skatteforvaltningen, at anonymisering ikke kan ske fuldt ud, skal offentliggørelse undlades.

Kapitel 16

Motorankenævnets medvirken i landsskatterets- og skattesrådssager

§ 20. Når en afgørelse, der er afsagt af nævnet, er påklaget til Landsskatteretten, underretter Landsskatteretten nævnet om klagen. Sekretariatet, skal herefter inden for en frist på 14 dage indsende det materiale, som har dannet grundlag for afgørelsen. Hvis Landsskatteretten anmoder om det, skal nævnet tillige indsende sine kommentarer til sagen.

Stk. 2. Hvis det fremgår af materiale modtaget fra Landsskatteretten, at der vil være grundlag for at genoptage nævnets afgørelse, meddeler nævnet dette skriftligt inden 8 uger med angivelse af, hvilke ændringer der påtænkes. Klageren opfordres herefter til inden en frist på 15 dage at tilkendegive, om vedkommende ønsker genoptagelse eller sagen fremmet til Landsskatteretten. Det meddeles klageren, at genoptagelse vil medføre, at klagen til Landsskatteretten betragtes som tilbagekaldt. Tilkendegiver klageren, at genoptagelse ønskes, meddeler nævnet straks dette til Landsskatteretten. Fremkommer der ingen henvendelse fra klageren, kan genoptagelse ikke finde sted.

Stk. 3. Kommer nævnet eller sekretariatet i besiddelse af nye oplysninger, som kan være af betydning for en sag, der er påklaget til Landsskatteretten, skal oplysningerne straks videregives til Landsskatteretten til brug for dennes behandling af sagen.

§ 21. Har Landsskatteretten anmodet om, at nævnet er til stede ved en forhandling med klageren, træffer nævnets formand bestemmelse om, hvem der skal repræsentere nævnet, herunder om nævnet skal være repræsenteret af sekretariatet.

Stk. 2. Stk. 1 anvendes tilsvarende, når Skatterådet har anmodet nævnet om at være til stede under et møde i rådet.

Kapitel 17

Vederlæggelse af nævnsmedlemmer m.v.

§ 22. Medlemmer af motorankenævn og suppleanter herfor vederlægges efter reglerne i stk. 2-5 og § 23.

Stk. 2. Medlemmer af Motorankenævn Nordjylland og Motorankenævn Sydjylland-Fyn vederlægges hver med et årligt grundbeløb på 32.000 kr. Formændene vederlægges hver med et årligt grundbeløb på 45.000 kr.

Stk. 3. Medlemmer af Motorankenævn Midtjylland vederlægges hver med et årligt grundbeløb på 64.000 kr. Formanden vederlægges med et årligt grundbeløb på 90.000 kr.

Stk. 4. Medlemmer af Motorankenævn Sjælland-København vederlægges hver med et årligt grundbeløb på 192.000 kr. Formanden vederlægges med et årligt grundbeløb på 270.000 kr.

Stk. 5. Suppleanter, der deltager i et møde i et motorankenævn, vederlægges med 1/240 af det årlige vederlag, der efter stk. 4 gives til et medlem af motorankenævnet .

Stk. 6. De i stk. 2-4 nævnte beløb er afrundede grundbeløb i niveau 1. april 2006. Beløbene reguleres efter reglerne for generelle reguleringer af tjenestemandslønninger.

§ 23. Medlemmer af motorankenævn og suppleanter herfor ydes befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge samt overnatningsgodtgørelse efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Stk. 2. Medlemmer af motorankenævn kan under uddannelse få udbetalt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter de regler, der gælder for arbejdsmarkedsuddannelserne.

Stk. 3. Medlemmer af motorankenævn kan få refunderet udgifter til datakommunikation, telefoni og kontorhold mod dokumentation. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler herom.

Kapitel 18

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. april 2006.

Skatteministeriet, den 28. marts 2006

Kristian Jensen

/Ole Kjær

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2006, hæfte 61, den 1. april 2006