Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Almindelige bestemmelser
  Kapitel 2Særlige regler om opgørelsen og ansættelsen af den skattepligtige indkomst
  Kapitel 3Kulbrinteskat for indkomst fra koncessioner tildelt med virkning fra før 1. januar 2004 bortset fra eneretsbevillingen m.v.
  Kapitel 3 AKulbrinteskat for indkomst fra eneretsbevillingen m.v. og koncessioner, der tildeles med virkning fra 1. januar 2004 eller senere
  Kapitel 4Andre bestemmelser
  Kapitel 5Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark

(kulbrinteskatteloven) 1)

 

Herved bekendtgøres lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. september 1993, med de ændringer, der følger af § 12 i lov nr. 374 af 18. maj 1994, § 11 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, § 21 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, § 8 i lov nr. 434 af 26. juni 1998, § 7 i lov nr. 910 af 16. december 1998, § 6 i lov nr. 313 af 21. maj 2002, § 1 i lov nr. 1216 af 27. december 2003, § 5 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, § 9 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, § 8 i lov nr. 425 af 6. juni 2005 og § 37 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Denne lov omfatter beskatning af enhver form for indkomst i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter og dertil knyttet virksomhed, herunder anlæg af rørledninger, forsyningstjeneste samt skibstransport og rørledningstransport af indvundne kulbrinter, når indtægterne er erhvervet ved sådan virksomhed eller arbejde udført

1) i Danmark, herunder søterritoriet, samt dansk kontinentalsokkelområde;

2) i fremmed stat, herunder sådan stats søterritorium og kontinentalsokkelområde, for så vidt angår kulbrinteforekomster, som er beliggende både på et område, der er omfattet af nr. 1, og i anden stat, såfremt indvinding helt eller delvis er undergivet dansk højhedsret efter aftale med sådan anden stat;

3) uden for de i nr. 1 nævnte områder for så vidt angår rørledningstransport af kulbrinter, der er indvundet på et område, som er omfattet af nr. 1 eller nr. 2, i den udstrækning beskatningen er forbeholdt Danmark efter aftale med anden stat.

Stk. 2. Indkomsten opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med de ændringer, der følger af denne lov.

§ 2. Af indkomst efter § 1 svares personlig indkomstskat, dødsboskat, selskabsskat eller skat efter fondsbeskatningsloven efter skattelovgivningens almindelige regler med de ændringer, der følger af kapitel 2 og 4.

Stk. 2. 2)  Endvidere svares der en kulbrinteskat efter bestemmelserne i kapitel 3 eller 3 A.

§ 3. Pligt til at svare skat efter denne lov påhviler personer, dødsboer samt selskaber, selvejende institutioner og foreninger m.v., som oppebærer indtægter, der er omfattet af § 1. Foreninger m.v., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, svarer skat af indkomst som nævnt i § 1 efter de for sådanne foreninger m.v. gældende regler i skattelovgivningen, bortset fra indtægter som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, jf. § 4, stk. 4.

Stk. 2. Skattepligtige i henhold til denne lov, der ikke tillige er omfattet af reglerne i kildeskattelovens § 1, dødsboskattelovens § 1, stk. 2, selskabsskattelovens § 1 eller § 1 i fondsbeskatningsloven om skattepligt, kan kun fratrække udgifter i det omfang, de vedrører indtægter, der er omfattet af § 1. Er den skattepligtige tillige skattepligtig efter kildeskatteloven, dødsboskatteloven, selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, medregnes indkomsten opgjort efter denne lov ved opgørelsen af den skattepligtiges samlede indkomst, jf. dog §§ 4, 12 og 21.

Stk. 3. I øvrigt finder reglerne om skattepligt i kildeskatteloven, dødsboskatteloven, selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven, herunder reglerne om undtagelse fra skattepligt i kildeskattelovens § 3, dødsboskattelovens § 1, stk. 5, og selskabsskattelovens § 3, tilsvarende anvendelse. Reglerne om undtagelse fra skattepligt i selskabsskattelovens § 3 finder dog ikke anvendelse for så vidt angår indtægt som nævnt i § 4.

Kapitel 2

Særlige regler om opgørelsen og ansættelsen af den skattepligtige indkomst

§ 4. Den skattepligtige ansættes særskilt til skat af følgende indtægter:

1) indtægt ved førstegangssalg af indvundne kulbrinter;

2) indtægt fastsat som en andel af de indvundne kulbrinter eller værdien heraf;

3) fortjeneste eller tab ved direkte eller indirekte afståelse af bevilling, tilladelse eller rettighed til forundersøgelse, efterforskning eller indvinding af kulbrinter;

4) fortjeneste eller tab som omhandlet i afskrivningslovens § 9, for så vidt angår aktiver, der er omfattet af reglerne i § 7, stk. 3, og § 8;

5) fortjeneste som omhandlet i afskrivningslovens § 21, i det omfang aktiverne er anvendt i forbindelse med indvinding af kulbrinter.

Stk. 2. Salgsværdien af kulbrinter, der udtages af den skattepligtige til forarbejdning eller eget brug, medregnes ved indkomstopgørelsen.

Stk. 3. Fortjeneste eller tab efter stk. 1, nr. 3, opgøres som forskellen mellem det ved afståelsen opnåede vederlag og anskaffelsesomkostningerne med fradrag af afskrivninger, der er foretaget efter § 9.

Stk. 4. Den særskilte indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med de ændringer, der følger af bestemmelserne i §§ 5-11. For foreninger m.v., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, opgøres den særskilte indkomst efter de for indregistrerede aktieselskaber, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, gældende regler med de ændringer, der følger af bestemmelserne i §§ 5-11. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan kun fratrækkes udgifter i det omfang, de vedrører indtægter som nævnt i stk. 1 og 2. Der indrømmes ikke fradrag for salgsprovisioner, rabatter eller lignende ved overdragelse af kulbrinter mellem foretagender, der må anses for indbyrdes afhængige.

Stk. 5. Skat, der betales af indkomst som nævnt i stk. 1 og 2, tilfalder staten.

Stk. 6. Den særskilte ansættelse foretages første gang for det indkomstår, hvori forundersøgelsen og efterforskningen påbegyndes.

§ 5. Skatteministeren kan efter forhandling med energiministeren bestemme, at der til brug ved opgørelsen af indkomsten fastsættes normpriser for de indvundne kulbrinter. Det kan bestemmes, at der alene fastsættes normpris for flydende kulbrinter.

Stk. 2. Normprisen skal svare til markedsprisen ved omsætning mellem uafhængige parter under frie vilkår. Normprisen fastsættes bagud for 3 måneder ad gangen.

Stk. 3. Er der i henhold til stk. 1 fastsat normpriser, opgøres den i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, nævnte indtægt på grundlag af den normpris, der var gældende på tidspunktet for salget eller udtagelsen efter § 4, stk. 2, af de indvundne kulbrinter, med de ændringer, som afvigelser med hensyn til kvalitet, leveringssted, leveringsbetingelser og betalingsvilkår for den enkelte levering måtte betinge.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte opgørelsesmåde finder anvendelse, uanset om den skattepligtige godtgør, at den faktisk opnåede indtægt afviger fra den ansatte indtægt.

§ 6. Normprisen fastsættes af et nævn, der udpeges af energiministeren. Nævnet består af en formand og 4 andre medlemmer. Formanden udnævnes efter indstilling fra præsidenten for Højesteret. I nævnet skal være repræsenteret juridisk, økonomisk, regnskabsmæssig og teknisk sagkundskab. Mindst to af medlemmerne skal endvidere have særligt kendskab til handel med kulbrinter. Medlemmerne og stedfortrædere for disse udnævnes for 4 år.

Stk. 2. Energiministeren fastsætter nævnets forretningsorden.

Stk. 3. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6 A. 2)   3)  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter § 4 skal den skattepligtige for handelsmæssige og økonomiske transaktioner med andre koncessionshavere eller med andre selskaber, hvormed den skattepligtige samarbejder om udnyttelse af en koncession, eller med selskaber, hvorover der udøves en bestemmende indflydelse af koncessionshaver, eller der udøver en bestemmende indflydelse på koncessionshaver, eller der er koncernforbundet med en koncessionshaver, eller disse i fællesskab, anvende priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

Stk. 2. 3) Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en koncessionshaver, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en koncessionshaver, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 2, eller af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person omfattet af kildeskattelovens § 1 eller et dødsbo omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2, i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber, hvorover der udøves en bestemmende indflydelse af samme kreds af aktionærer.

§ 7. Ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, som er afholdt til forundersøgelse og efterforskning i tilknytning til den skattepligtiges erhverv ved indvinding af kulbrinter. Er udgifterne afholdt før den skattepligtige har iværksat indvinding på et område, der er omfattet af denne lov, kan den skattepligtige i stedet vælge at foretage fradraget over 5 indkomstår med 20 pct. om året og med første fradrag i det indkomstår, hvori den skattepligtige har iværksat sådan indvinding.

Stk. 2. Afstår eller opgiver den skattepligtige bevilling, tilladelse eller rettighed, eller tilbagekaldes denne af energiministeren, og driver den skattepligtige herefter ikke virksomhed med henblik på indvinding af kulbrinter på et område, der er omfattet af denne lov, kan udgifterne fradrages i det indkomstår, hvor afståelse, opgivelse eller tilbagekaldelse finder sted.

Stk. 3. Udgifter til anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler, skibe og bygninger, som anvendes i forbindelse med forundersøgelses- og efterforskningsvirksomhed, afskrives efter afskrivningslovens regler herom. Borerigge afskrives efter de regler i afskrivningslovens kapitel 2 og 4, der gælder for driftsmidler.

Stk. 4. Anvendes de i stk. 3 nævnte aktiver delvis i forbindelse med anden virksomhed, beregnes afskrivning efter stk. 3 på grundlag af den del af saldoværdien, som svarer til den forholdsmæssige anvendelse af aktivet ved forundersøgelses- og efterforskningsvirksomhed. Den forholdsmæssige anvendelse af aktivet i forbindelse med anden virksomhed danner grundlag for afskrivning af aktivet ved opgørelsen af den del af den skattepligtiges indkomst, som ikke omfattes af § 4. Afskrivning foretages særskilt for hvert aktiv.

Stk. 5. Indtil den skattepligtige har iværksat indvinding på et område, der er omfattet af denne lov, kan afskrivningsbeløbene efter stk. 3 overføres til fradrag ved indkomstopgørelsen efter reglerne i stk. 1, 2. punktum.

§ 8. Produktionsanlæg, platforme og andre anlæg, herunder rørledninger og hertil knyttede anlæg, samt andet udstyr, der anvendes i forbindelse med erhvervelse af indtægt som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 2, afskrives efter de regler i afskrivningslovens kapitel 2 og 4, der gælder for driftsmidler.

Stk. 2. Skibe og bygninger, der ikke er omfattet af stk. 1, afskrives efter afskrivningslovens regler herom.

Stk. 3. Anvendes det afskrivningsberettigede aktiv delvis i forbindelse med anden virksomhed, beregnes afskrivning efter stk. 1 og 2 på grundlag af den del af saldoværdien, som svarer til den forholdsmæssige anvendelse af aktivet ved virksomhed som nævnt i stk. 1. Den forholdsmæssige anvendelse af aktivet i forbindelse med anden virksomhed danner grundlag for afskrivning af aktivet ved opgørelsen af den del af den skattepligtiges indkomst, som ikke omfattes af § 4. Afskrivning foretages særskilt for hvert aktiv.

§ 9. Anskaffelsessummen for bevillinger, tilladelser og rettigheder som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, kan afskrives med lige store årlige beløb over det til rettighederne svarende resterende åremål.

§ 10. Ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst kan fradrages samtlige udgifter, der afholdes med henblik på iværksættelsen af kulbrinteindvinding, og som ikke er omfattet af §§ 7-8.

§ 10 A. 2) Ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst kan fradrages beløb, som den skattepligtige afholder til fjernelse af anlæg også efter, at virksomhed med indvinding af kulbrinter er ophørt.

§ 10 B. 2) Ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst kan ikke fradrages beløb, som skal betales i henhold til § 2, stk. 4, 1. pkt., eller § 3, stk. 2 og 3, i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, i det omfang beløbet vedrører indkomst, der beskattes efter reglerne i kapitel 3 A. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvor beløbet, som den skattepligtige skal betale for etablering og benyttelse af rørledning, er fastsat i aftale med staten.

§ 11. Såfremt den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages i tilsvarende skattepligtig indkomst for følgende år. Fradraget kan kun overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst.

Stk. 2. Udviser den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst underskud, har den skattepligtige adgang til helt eller delvis at overføre dette underskud til fradrag i anden indkomst.

Stk. 3. Underskud ved anden indkomst end den i § 4 nævnte kan ikke overføres til fradrag i denne indkomst.

Kapitel 32)

Kulbrinteskat for indkomst fra koncessioner tildelt med virkning fra før 1. januar 2004 bortset fra eneretsbevillingen m.v.

§ 12. Den skattepligtige ansættes til kulbrinteskat til staten af indtægter som nævnt i § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Der opgøres en indkomst for hvert felt efter reglerne i § 14.

Stk. 3. Den skattepligtige kulbrinteindkomst opgøres samlet for de felter, der udviser overskud, efter reglerne i § 19.

Stk. 4. Kulbrinteskatten udgør 70 pct. af den skattepligtige kulbrinteindkomst.

§ 13. Hvor en kulbrinteforekomst er afgrænset efter bestemmelserne i tilladelser og aftaler, der er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, udgøres feltet af det således definerede areal. For andre kulbrinteforekomsters vedkommende udgøres feltet af det areal, som forekomsten omfatter.

§ 14. 2) Ved opgørelsen af indkomsten for de enkelte felter finder reglerne i §§ 4- 10 A samt §§ 15-18 anvendelse. § 7, stk. 4, og § 8, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse for afskrivningsberettigede aktiver, der både anvendes i forbindelse med virksomhed omfattet af kapitel 3 og virksomhed omfattet af kapitel 3 A. Udgifter kan kun fratrækkes i det omfang, de vedrører indkomsten fra feltet. Der bortses fra forundersøgelses- og efterforskningsudgifter.

Stk. 2. Den skattepligtige medtages første gang ved skatteansættelsen til kulbrinteskat for det indkomstår, hvori forundersøgelsen og efterforskningen påbegyndes.

§ 15. Ved opgørelsen af indkomsten for de enkelte felter finder afskrivningslovens regler for driftsmidler i kapitel 4 ikke anvendelse.

§ 16. Ved opgørelsen af indkomsten for de enkelte felter kan med den begrænsning, som følger af § 17, fratrækkes et beløb på 25 pct. (kulbrintefradraget) af anskaffelsessummen for aktiver, der er omfattet af § 8, stk. 1. Kulbrintefradraget indrømmes i det indkomstår, hvori den skattepligtige har påbegyndt afskrivning på aktivet, og hvert af de følgende 9 indkomstår.

Stk. 2. Der indrømmes desuden et kulbrintefradrag på 25 pct. af de forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, som efter § 7 fradrages over 5 år. Kulbrintefradraget indrømmes i det indkomstår, hvori den 5-årige fradragsordning er påbegyndt, og hvert af de følgende 9 indkomstår.

Stk. 3. Afstår den skattepligtige et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, fragår afståelsessummen i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget fra og med afståelsesåret. Der fragår dog højst et beløb svarende til anskaffelsessummen for det solgte aktiv. Erstatningssummer og forsikringssummer sidestilles med afståelsessummer.

Stk. 4. 2) Overgår et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, til anden anvendelse end den i § 8, stk. 1, nævnte, fragår et beløb svarende til aktivets skattemæssigt nedskrevne værdi i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget fra og med det indkomstår, hvori overgangen finder sted. Overgår et aktiv til anvendelse, der omfattes af § 8, stk. 1, forhøjes grundlaget for beregning af kulbrintefradrag med aktivets skattemæssigt nedskrevne værdi fra og med det indkomstår, hvori overgangen finder sted. Tilsvarende regler finder anvendelse i tilfælde, hvor et aktiv overgår fra anvendelse på eet felt til anvendelse på et andet felt, i tilfælde, hvor et aktiv overgår fra henholdsvis til anvendelse i tilknytning til en koncession, der er omfattet af kapitel 3, og i tilfælde, hvor et aktiv overgår til henholdsvis fra anvendelse i tilknytning til en koncession, der er omfattet af kapitel 3 A.

Stk. 5. 2) Anvendes et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, delvis i forbindelse med anden virksomhed, herunder virksomhed omfattet af kapitel 3 A, fragår en andel af anskaffelsessummen eller aktivets nedskrevne værdi, der forholdsmæssigt svarer til aktivets anvendelse ved anden virksomhed, i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget.

§ 17. Der indrømmes ikke kulbrintefradrag for anskaffelsessummen for aktiver, anskaffet efter det indkomstår, hvori de samlede indkomster, opgjort efter reglerne i stk. 2, fra et felt overstiger det for indkomståret opgjorte beregningsgrundlag for kulbrintefradraget med et tillæg beregnet efter reglerne i stk. 3.

Stk. 2. Indkomsterne efter stk. 1 opgøres uden kulbrintefradrag og afskrivninger efter § 8, stk. 1, men med fradrag af de forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, der ikke er omfattet af den 5-årige fradragsordning, jf. § 7, samt skatter, der for det pågældende indkomstår pålignes den skattepligtige af indkomst opgjort efter kapitlerne 2 og 3. Forundersøgelses- og efterforskningsudgifterne og skattebeløbene fordeles forholdsmæssigt på de felter, som udviser overskud før regulering efter 1. punktum.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte tillæg beregnes som 25 pct. af det for indkomståret opgjorte beregningsgrundlag for kulbrintefradraget. Hertil lægges summen af de efter 1. punktum for tidligere indkomstår beregnede tillæg. Tillæg beregnes fra og med det indkomstår, hvori der første gang beregnes kulbrintefradrag.

Stk. 4. Skatteministeren kan efter forhandling med energiministeren tillade, at der uanset stk. 1 helt eller delvis indrømmes kulbrintefradrag, når hensynet til en forsvarlig og hensigtsmæssig indvinding taler herfor.

§ 18. Udviser den for et felt opgjorte indkomst underskud, kan dette underskud fradrages i indkomst for feltet for følgende indkomstår. Fradraget kan kun overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. Underskud ved opgørelsen af indkomst fra eet felt kan ikke overføres til fradrag i indkomst fra et andet felt. Underskud, som nævnt i 1. punktum, kan ikke fradrages i anden indkomst. Underskud fra anden indkomst kan ikke overføres til fradrag i indkomst fra et felt.

Stk. 2. Er der ved endeligt ophør af produktionen fra et felt underskud, jf. stk. 1, 1. og 2. punktum, der ikke er udnyttet til fradrag i indkomsten fra feltet, kan dette underskud fradrages i positiv indkomst efter § 19, stk. 1.

§ 19. Summen af indkomsterne fra de felter, der udviser overskud, udgør efter fradrag af udgifter til forundersøgelse og efterforskning, jf. § 7, samt skatter, jf. § 20, den skattepligtige kulbrinteindkomst. Er den skattepligtige kulbrinteindkomst positiv, kan indkomsten nedsættes med underskud efter § 18, stk. 2, i det omfang underskuddet kan rummes i denne indkomst.

Stk. 2. Udviser den efter stk. 1 opgjorte skattepligtige indkomst underskud, kan dette underskud fradrages i tilsvarende indkomst for følgende indkomstår. Fradraget kan kun overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. Underskud som nævnt i 1. punktum kan ikke fradrages i anden indkomst. Underskud fra anden indkomst kan ikke overføres til fradrag i indkomst efter stk. 1.

§ 20. 2) Ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst fradrages skatter, der for det pågældende indkomstår pålignes den skattepligtige efter reglerne i kapitel 2, og som vedrører indkomst, der beskattes efter dette kapitel.

Kapitel 3 A2)

Kulbrinteskat for indkomst fra eneretsbevillingen m.v. og koncessioner, der tildeles med virkning fra 1. januar 2004 eller senere

§ 20 A. 2) Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indkomst, der erhverves i tilknytning til koncessioner, der tildeles med virkning fra 1. januar 2004 eller senere. Reglerne omfatter endvidere indkomst, der erhverves i tilknytning til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund. Indkomst omfattet af dette kapitel opgøres særskilt og uafhængigt af indkomst efter kapitel 3.

Stk. 2. Efterforskningsudgifter vedrørende tilladelserne 7/95 (Anja), 9/95 (Maja), 15/98 (Maja Extension), 17/98 (Sine) og 5/99 (Kraka Extension) kan dog fradrages ved opgørelsen af indkomst efter dette kapitel, i det omfang efterforskningsudgifterne ikke kan rummes i positiv indkomst efter kapitel 3.

Stk. 3. Indkomst som nævnt i § 10 B behandles efter kapitel 3, medmindre den skattepligtige i forbindelse med indgivelse af selvangivelse for indkomståret 2004 vælger at anvende reglerne i dette kapitel med virkning fra og med indkomståret 2004 for indkomst erhvervet i tilknytning til samtlige koncessioner.

§ 20 B. 2) Den skattepligtige ansættes særskilt til kulbrinteskat af de indtægter, som er nævnt i § 4, stk. 1 og 2. Den særskilte ansættelse foretages første gang for det indkomstår, hvori forundersøgelsen og efterforskningen påbegyndes.

Stk. 2. Den skattepligtige kulbrinteindkomst opgøres efter reglerne i §§ 4-10 B samt § 14, stk. 1, 2. pkt., med de ændringer, der følger af §§ 20 C-20 E.

Stk. 3. Kulbrinteskatten udgør 52 pct. af den skattepligtige kulbrinteindkomst, jf. dog stk. 4. Kulbrinteskatten tilfalder staten.

Stk. 4. I kulbrinteskatten fradrages beløb, som er omfattet af § 10 B, og hvor afgiftspligten indtræder den 1. januar 2004 eller senere. Hvis kulbrinteskatten derved bliver negativ, kan det negative beløb modregnes i kulbrinteskat for de efterfølgende indkomstår.

§ 20 C. 2) Ved opgørelsen af kulbrinteindkomsten kan fratrækkes et beløb på 5 pct. (kulbrintefradrag) af anskaffelsessummen for aktiver, der er omfattet af § 8, stk. 1. Kulbrintefradraget indrømmes i det indkomstår, hvori den skattepligtige har påbegyndt afskrivning på aktivet, og hvert af de følgende 5 indkomstår.

Stk. 2. Der indrømmes desuden et kulbrintefradrag på 5 pct. af de forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, som efter § 7 fradrages over 5 år. Kulbrintefradraget indrømmes i det indkomstår, hvori den 5-årige fradragsordning er påbegyndt, og hvert af de følgende 5 indkomstår.

Stk. 3. Afstår den skattepligtige et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, fragår afståelsessummen i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget fra og med afståelsesåret. Der fragår dog højst et beløb svarende til anskaffelsessummen for det solgte aktiv. Erstatningssummer og forsikringssummer sidestilles med afståelsessummer.

Stk. 4. Overgår et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, til anden anvendelse end den i § 8, stk. 1, nævnte, fragår et beløb svarende til aktivets skattemæssigt nedskrevne værdi i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget fra og med det indkomstår, hvori overgangen finder sted. Overgår et aktiv til anvendelse, der omfattes af § 8, stk. 1, forhøjes grundlaget for beregning af kulbrintefradrag med aktivets skattemæssigt nedskrevne værdi fra og med det indkomstår, hvori overgangen finder sted. Tilsvarende regler finder anvendelse i tilfælde, hvor et aktiv overgår til og fra anvendelse i forbindelse med virksomhed omfattet af kapitel 3.

Stk. 5. Anvendes et aktiv, der giver adgang til kulbrintefradrag, delvis i forbindelse med anden virksomhed, herunder virksomhed omfattet af kapitel 3, fragår en andel af anskaffelsessummen eller aktivets nedskrevne værdi, der forholdsmæssigt svarer til aktivets anvendelse ved anden virksomhed, i grundlaget for beregning af kulbrintefradraget.

§ 20 D. 2) Ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst fradrages skatter, der for det pågældende indkomstår pålignes den skattepligtige efter reglerne i kapitel 2, og som vedrører indkomst, der beskattes efter dette kapitel.

§ 20 E. 2) Såfremt den skattepligtige kulbrinteindkomst udviser underskud, kan underskuddet fremføres til modregning i tilsvarende indkomst for senere indkomstår. Underskud kan kun fremføres til et senere indkomstår, i det omfang underskuddet ikke kan modregnes i tidligere års indkomst.

Stk. 2. Underskud fra anden indkomst kan ikke fradrages i kulbrinteindkomsten.

Stk. 3. Hvis der resterer et uudnyttet underskud ved endeligt ophør af virksomhed omfattet af dette kapitel, kan skatteværdien af den del af underskuddet, som vedrører fradrag efter § 10 A, udbetales til den skattepligtige. Skatteværdien beregnes med skattesatsen for de senest pålignede kulbrinteskatter. Udbetalingen kan højst udgøre den kulbrinteskat, som den skattepligtige har betalt i henhold til reglerne i dette kapitel, med tillæg af den kulbrinteskat, som den skattepligtige har betalt vedrørende indkomstår forud for indkomståret 2004. Det i 3. pkt. nævnte kulbrinteskattebeløb opgøres før fradrag af betalte olierørlednings- og dispensationsafgifter, jf. § 20 B, stk. 4. Kulbrinteskat vedrørende kulbrinteindkomst hos selskaber, der er eller har været sambeskattet med den skattepligtige, medregnes ikke efter 3. og 4. pkt. Udbetalingen medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af udbetalinger som nævnt i 1. pkt.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 21. Personer, der ikke er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2 om skattepligt, og som oppebærer indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, svarer alene indkomstskat til staten med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent af den skattepligtige indkomst. Den beregnede skat nedsættes med skatteværdien af et personfradrag efter reglerne i personskattelovens § 10, stk. 1 og 2, ved anvendelse af ovennævnte procentsats.

Stk. 2. 4)  Personer, som ikke er omfattet af kildeskattelovens § 1, og som arbejder for en arbejdsgiver uden hjemting her i landet, svarer en endelig skat til staten med 30 pct. af indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4 og andre former for indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. Ved skatteberegningen indrømmes ikke fradrag. Den skattepligtige kan dog vælge at blive beskattet, som om den pågældende var omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Valget skal træffes senest 1. maj i året efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Stk. 3. Personer, der oppebærer indtægt som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, svarer ud over kulbrinteskat alene indkomstskat til staten med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent af sådan indkomst. Indkomstskatten beregnes særskilt af indkomst, der er omfattet af § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 4. Skat, der betales af selskaber, selvejende institutioner og foreninger m.v., der ikke er omfattet af reglerne i selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller i § 1 i fondsbeskatningsloven om skattepligt, og som oppebærer indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, tilfalder staten.

Stk. 5. Foreninger m.v., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, og som oppebærer indtægt som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, svarer ud over kulbrinteskat indkomstskat til staten af sådan indkomst med den for indregistrerede aktieselskaber, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, gældende procentsats.

Stk. 6. Skat, der betales af dødsboer, der ikke er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, om skattepligt, og som oppebærer indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, tilfalder staten.

§ 22. Ved beregning af nedsættelse af selskabsskat efter selskabsskattelovens § 17 bortses fra indkomst som nævnt i § 4.

§ 22 A. 5)  (Ophævet).

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Loven har virkning for indkomst erhvervet den 1. januar 1982 eller senere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For skattepligtige efter denne lov, som ikke er omfattet af kildeskattelovens §§ 1 eller 2 eller selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 om skattepligt, og som ikke har indkomst omfattet af kapitel 2 og 3, har loven virkning for indkomst erhvervet den 1. januar 1983 eller senere.

§ 24. For selskaber, der den 1. januar 1982 driver virksomhed ved forundersøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter på et område omfattet af denne lov, gælder reglerne i §§ 25-26.

§ 25. Ved opgørelsen af skattepligtig indkomst omfattet af kapitel 2 kan der med udgangspunkt i den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 1981 for aktiver, der er omfattet af § 7, stk. 3, eller § 8, stk. 1, foretages skattemæssige afskrivninger efter reglerne i § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Skibe og bygninger, der ikke er omfattet af § 8, stk. 1, afskrives efter afskrivningslovens regler herom.

Stk. 3. Forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, der er afholdt før 1. januar 1982, og som efter ligningslovens § 8 B fradrages med 20 pct. om året over en 5-årig periode, fradrages i den skattepligtige indkomst efter § 4 efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Underskud, der er opstået før 1. januar 1982 ved forundersøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter, kan overføres til fradrag i skattepligtig indkomst som nævnt i § 4 efter reglerne i ligningslovens § 15.

§ 26. Ved opgørelsen af skattepligtig kulbrinteindkomst efter kapitel 3 gælder følgende regler:

1) Med udgangspunkt i den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 1981 for aktiver, der er omfattet af § 7, stk. 3, eller § 8, stk. 1, foretages skattemæssige afskrivninger efter reglerne i § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 1 og 3.

2) Skibe og bygninger, der ikke er omfattet af § 8, stk. 1, afskrives efter afskrivningslovens regler herom.

3) Forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, som pr. 31. december 1981 ikke er bragt til fradrag efter reglerne i ligningslovens § 8 B, fradrages med halvdelen i hvert af indkomstårene 1982 og 1983.

4) Underskud, der er opstået i perioden 1. januar 1962 til 31. december 1981 ved forundersøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter, og som ikke er fradraget, fradrages efter reglerne i nr. 3.

Stk. 2. Kulbrintefradrag efter reglerne i § 16 beregnes på grundlag af den i stk. 1, nr. 1, nævnte nedskrevne værdi for så vidt angår aktiver, der er omfattet af § 8, stk. 1. Der foretages en fordeling af den i 1. punktum nævnte nedskrevne værdi på de enkelte felter. Kulbrintefradrag kan første gang beregnes for indkomståret 1982. Tillæg efter reglerne i § 17, stk. 3, kan tidligst beregnes for indkomståret 1982.

Stk. 3. Den for indkomståret 1982 beregnede kulbrinteskat nedsættes med et beløb, der svarer til 20/365 af den beregnede kulbrinteskat.

§ 27. Skattepligtige, der efter den 1. januar 1962 har drevet virksomhed ved forundersøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter på et område omfattet af denne lov, men som ikke driver sådan virksomhed den 1. januar 1982, kan anvende reglerne i §§ 25-26, hvis den skattepligtige inden 1992 opnår indtægt ved nævnte indvindingsvirksomhed. Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for kulbrinteskatten fradrages forundersøgelses- og efterforskningsudgifter og underskud i de første to indkomstår efter, at indvinding er iværksat.

§ 27 A. 2) Ved opgørelsen af skattepligtig kulbrinteindkomst for de skattepligtige, der har indkomst i tilknytning til koncessioner, som overgår fra beskatning efter kapitel 3 til beskatning efter kapitel 3 A med virkning fra indkomståret 2004, gælder reglerne i stk. 2-6.

Stk. 2. Skattemæssige afskrivninger foretages med udgangspunkt i den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 2003. For aktiver omfattet af § 7, stk. 3, foretages skattemæssige afskrivninger fra og med indkomståret 2004 på grundlag af den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 2003 med et beløb, som svarer til den forholdsmæssige anvendelse af aktiverne ved efterforskningsvirksomhed i tilknytning til koncessioner omfattet af kapitel 3 A.

Stk. 3. Kulbrintefradrag efter § 20 C foretages med udgangspunkt i grundlaget for kulbrintefradrag efter § 16 pr. 31. december 2003 for de aktiver, der anvendes i tilknytning til koncessioner, hvorfra indkomst fra og med indkomståret 2004 beskattes efter kapitel 3 A. For de aktiver, som indgår i grundlaget efter 1. pkt., beregnes kulbrintefradrag med 10 pct. af anskaffelsessummen for den resterende del af den 10-års-periode, der begyndte med det indkomstår, hvori den skattepligtige påbegyndte afskrivning på aktiverne.

Stk. 4. Uudnyttede underskud, jf. § 18, stk. 1, ved udgangen af indkomståret 2003 vedrørende felter, hvorfra indkomst fra og med indkomståret 2004 beskattes efter reglerne i kapitel 3 A, kan fradrages i den skattepligtige kulbrinteindkomst med 2,5 pct. i hvert af indkomstårene 2004 og 2005 og 6 pct. i hvert af indkomstårene 2006-2016. De resterende uudnyttede underskud bortfalder. 1. pkt. finder kun anvendelse, hvis den skattepligtige for indkomståret 2003 har foretaget maksimale skattemæssige afskrivninger på aktiver omfattet af § 7, stk. 3, og § 8.

Stk. 5. Uudnyttede underskud, jf. § 19, stk. 2, ved udgangen af indkomståret 2003 fordeles mellem de koncessioner, der fra og med indkomståret 2004 omfattes af henholdsvis kapitel 3 og 3 A.

Stk. 6. Fusionsskattelovens § 8, stk. 6, finder ikke anvendelse på underskud omfattet af stk. 4 og underskud under stk. 5, som kan henføres til kapitel 3 A ved udgangen af indkomståret 2003, hvis den skattepligtige er modtagende selskab i den pågældende fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver.

§ 27 B. 2) Ved statens indtræden den 9. juli 2012 som partner i DUC’s aktiviteter vedrørende eneretsbevillingen og statens overtagelse af en andel på 20 pct. af DUC’s produktionsanlæg m.v., der anvendes til aktiviteter i henhold til eneretsbevillingen, jf. aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund, gælder reglerne i 2.-5. pkt. Afståelsestidspunktet i skattemæssig henseende er den 9. juli 2012. Der beregnes ikke skattemæssig fortjeneste eller tab vedrørende de overdragne aktiver og passiver. Partnerne i DUC beholder 80 pct. af afskrivningsgrundlag og 80 pct. af andre skattemæssige værdier vedrørende aktiver og passiver, som staten overtager en andel af. Afståelsen påvirker ikke grundlaget for kulbrintefradrag eller eventuelle uudnyttede underskud hos partnerne i DUC og kan ikke danne grundlag for afskrivning.

Stk. 2. Pr. 8. juli 2012 opgør partnerne i DUC afskrivningsgrundlag efter samme regler som ved udløbet af et indkomstår. På dette afskrivningsgrundlag kan der afskrives for perioden fra og med 1. januar 2012 til og med 8. juli 2012. Afskrivningerne for denne periode beregnes efter de almindelige regler, hvorefter de reduceres med 176/366 og fratrækkes afskrivningsgrundlaget efter 1. pkt. Afskrivningsgrundlaget pr. 31. december 2012, hvorpå der kan afskrives for perioden fra og med 9. juli 2012 til og med 31. december 2012, opgøres herefter som 80 pct. af det efter 1.-3. pkt. resterende afskrivningsgrundlag med tillæg og fradrag efter de almindelige regler af anskaffelses- og afståelsessummer for perioden fra og med 9. juli 2012 til og med 31. december 2012. Afskrivningerne for denne periode beregnes ligeledes efter de almindelige regler, hvorefter de reduceres med 190/366 og fratrækkes afskrivningsgrundlaget efter 4. pkt. De reducerede afskrivninger efter 3. og 5. pkt. fradrages ved indkomstopgørelsen.

Stk. 3. Det årlige beløb svarende til 20 pct. af positiv skattepligtig indkomst opgjort efter kapitel 2 med tillæg af nettorenteudgifter, som den skattepligtige skal betale til staten i henhold til aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund, fradrages ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst og kan ikke danne grundlag for afskrivning.

§ 28. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, herunder søterritorierne, samt færøsk og grønlandsk kontinentalsokkelområde.

 

Skatteministeriet, den 3. maj 2006

P.M.V.
Peter Loft

/Lise Bo Nielsen

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsårene 2003-2004, 2004-2005 og 2005-2006.

2) Bestemmelserne i § 2, stk. 2, § 14, stk. 1, § 16, stk. 4 og 5, er ændret, bestemmelserne i § 20 og overskriften til kapitel 3 er nyaffattet, og bestemmelserne i §§ 6 A, 10 A og B, kapitel 3 A (§§ 20 A-E) og §§ 27 A og B er indsat ved § 1 i lov nr. 1216 af 27. december 2003 med ikrafttræden den 31. december 2003 og med virkning for indkomståret 2004 og senere indkomstår, jf. lovens § 3, stk. 1 og 2. Lovens § 3, stk. 3, indeholder følgende overgangsbestemmelse:
”Skattepligtige, som har indkomst fra koncessioner, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 3, kan ved tilkendegivelse i forbindelse med indgivelse af selvangivelse for indkomståret 2004 vælge, at reglerne i kapitel 3 A og § 27 A, jf. § 1, nr. 10 og 11, skal anvendes for indkomst fra disse koncessioner. Den skattepligtige som nævnt i 1. pkt. kan ved tilkendegivelse i forbindelse med indgivelse af selvangivelse for indkomståret 2004 ændre de skattemæssige afskrivninger for indkomståret 2003 således, at den skattepligtige opfylder kravet om maksimale skattemæssige afskrivninger for indkomståret 2003 efter kulbrinteskattelovens § 27 A, stk. 4, 3. pkt., jf. § 1, nr. 11. Ved efterfølgende erhvervelse af indkomst i henhold til andre koncessioner, der er omfattet af kapitel 3, kan erhververen ved tilkendegivelse i forbindelse med indgivelse af selvangivelse for det første indkomstår, hvori indkomst herfra erhverves, vælge, at reglerne i kapitel 3 A skal anvendes for indkomst fra disse koncessioner med virkning fra og med dette indkomstår.”
Kommentar til overgangsbestemmelsen i § 3, stk. 3, i lov nr. 1216 af 27. december 2003:
Indkomst fra eneretsbevillingen og indkomst fra koncessioner, der tildeles med virkning fra 1. januar 2004 eller senere, skal behandles efter reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 A (nyt system), jf. kulbrinteskattelovens § 20 A. Efter overgangsbestemmelsen i § 3, stk. 3, i lov nr. 1216 af 27. december 2003 kunne selskaber uden for eneretsbevillingen, som på tidspunktet for indførelsen af det nye system var omfattet af reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 (gammelt system), ved tilkendegivelse i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen for indkomståret 2004 vælge, at det nye system skulle anvendes for indkomst fra disse koncessioner. De selskaber uden for eneretsbevillingen, der fra og med indkomståret 2004 måtte være gået over til det nye system, skulle således gå over med al indkomst fra deres daværende koncessioner fra og med indkomståret 2004. Ved ”indkomst” forstås både positiv og negativ indkomst, jf. L 62 – bilag 30, Folketinget 2003-2004. Det vil sige, at både selskaber med positiv indkomst og selskaber med negativ indkomst, herunder negativ indkomst i form af efterforskningsudgifter, fra koncessioner, som de havde på daværende tidspunkt, har forpasset muligheden for at gå over til det nye system med disse koncessioner.
Som det fremgår ovenfor, skulle det valg, som et selskab traf ved indgivelse af selvangivelsen for indkomståret 2004, gælde for al daværende indkomst, der havde været omfattet af det gamle system. Hvis selskabet senere erhverver indkomst fra andre koncessioner, som således er nye for selskabet, men som hidtil har været omfattet af det gamle system, kan selskabet vælge at gå over til det nye system med indkomsten fra sådanne koncessioner. Dette kan selskabet gøre uafhængigt af det valg, som selskabet i sin tid traf for indkomsten fra sine daværende koncessioner ved indgivelsen af selvangivelsen for indkomståret 2004. Det er en betingelse herfor, at selskabet træffer sit valg ved indgivelse af selvangivelsen for det første indkomstår, hvori den nye indkomst erhverves fra den pågældende koncession. Hvis selskabet senere køber en andel af en koncession, som selskabet i forvejen har en andel af, vil selskabet dog være bundet af det valg, som selskabet traf i forbindelse med den først erhvervede andel af den pågældende koncession.

3) Bestemmelserne i § 6 A, stk. 1, er ændret, og bestemmelserne i § 6 B, stk. 2, er nyaffattet ved § 9 i lov nr. 458 af 9. juni 2004 med ikrafttræden den 11. juni 2004, jf. lovens § 19, stk. 1.

4) Bestemmelserne i § 21, stk. 2, er senest ændret ved § 8 i lov nr. 425 af 6. juni 2005 og § 37 i lov nr. 428 af 6. juni 2005. Begge ændringer trådte i kraft den 8. juni 2005. Ændringen ved førstnævnte lov har virkning fra og med indkomståret 2006. Ændringen ved sidstnævnte lov har virkning fra den 1. november 2005.

5) Bestemmelserne i § 21, stk. 2, er senest ændret ved § 8 i lov nr. 425 af 6. juni 2005 og § 37 i lov nr. 428 af 6. juni 2005. Begge ændringer trådte i kraft den 8. juni 2005. Ændringen ved førstnævnte lov har virkning fra og med indkomståret 2006. Ændringen ved sidstnævnte lov har virkning fra den 1. november 2005.