Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre
skattelove

(Justering af erhvervsbeskatningen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 12. september 2005, foretages følgende ændring:

1. § 12, 4. pkt., affattes således:

»Fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for salgsåret med så stor en del, som svarer til forholdet mellem den erhvervsmæssige benyttelse for indkomstårene forud for salgsåret og den samlede benyttelse for disse indkomstår.«

§ 2

I lov nr. 1413 af 21. december 2005 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), som ændret senest ved § 26 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 28, stk. 1, 1. pkt., ændres »25 pct.« til: »10 pct.«

2. I § 28, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»I kalenderåret 2006 udgør den i 1. pkt. nævnte ejerandel dog 20 pct., og i kalenderårene 2007 og 2008 udgør den i 1. pkt. nævnte ejerandel 15 pct.«

§ 3

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 27. september 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Reglerne i stk. 1-3 gælder ikke for fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom, der efter § 6 A, § 6 C eller § 10 er genanbragt i en ejendom omfattet af stk. 1-3. Fortjenesten ved afståelsen af erhvervsejendommen beskattes i det indkomstår, hvor den ejendom, som fortjenesten er genanbragt i, afstås. Den skattepligtige fortjeneste opgøres med de tillæg og nedslag efter denne lov, som erhvervsejendommen havde været berettiget til, hvis fortjenesten var blevet beskattet på tidspunktet for afståelsen af erhvervsejendommen.«

2. I § 9 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 gælder ikke for fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom, der efter § 6 A, § 6 C eller § 10 er genanbragt i en ejendom omfattet af stk. 1-3, hvis boligandelen efter genanbringelsen er forøget og det ikke er muligt at beskatte hele den genanbragte fortjeneste ved afståelsen af den erhvervsmæssige del af den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt. Fortjenesten ved afståelsen af erhvervsejendommen beskattes i det indkomstår, hvor den ejendom, som fortjenesten er genanbragt i, afstås. Den skattepligtige fortjeneste opgøres med de tillæg og nedslag efter denne lov, som erhvervsejendommen havde været berettiget til, hvis fortjenesten var blevet beskattet på tidspunktet for afståelsen af erhvervsejendommen. Hvis en afståelse er omfattet af 1. pkt., bortfalder ved beregning af den skattepligtige indkomst af fortjenesten ved afståelsen af den ejendom, hvori fortjenesten oprindelig har været anbragt, nedslag i denne ejendoms anskaffelsessum efter § 6 A, § 6 C eller § 10.«

§ 4

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr.1129 af 21. november 2005, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»For perioden kan dog højst afskrives med en sats, der svarer til afskrivningssatsen for det pågældende aktiv gange den forholdsmæssige andel, som perioden udgør af et kalenderår.«

§ 5

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 24. oktober 2005, som ændret ved § 10 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 3, 4. pkt., ændres »jf. stk. 1« til: »jf. 1. pkt.«

§ 6

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 20. september 2005, som ændret senest ved lov nr. 68 af 7. februar 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Med juridiske personer i 1. pkt., nr. 1, sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.«

2. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2,« til: »jf. stk. 3,«.

3. I § 2, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse.«

4. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse, eller hvor der er fælles ledelse.«

5. I § 15, stk. 4, 1. pkt., ændres »25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen« til: »10 pct. af aktie- eller anpartskapitalen (i kalenderåret 2006 udgør den nævnte ejerandel dog 20 pct., og i kalenderårene 2007 og 2008 udgør den nævnte ejerandel 15 pct.)«.

6. I § 16 H, stk. 2, indsættes efter 4. pkt.:

»Ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af selskabsdeltagere, med hvem den skattepligtige har en aftale om udøvelse af fælles væsentlig indflydelse, eller som indehaves af et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori den skattepligtige deltager, medregnes ved opgørelsen i 2. pkt.«

7. I § 16 H, stk. 3, ændres »§ 32, stk. 6, 3. pkt.,« til: »§ 32, stk. 6, 4. pkt.,«.

§ 7

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 21. november 2005, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1421 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra d, 1. pkt., udgår »udenlandske«.

2. I § 11, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Gæld til fysiske personer, der er selskabsdeltagere i selskaber og foreninger m.v. omfattet af ligningslovens § 2, stk. 1, 2. pkt. (transparente enheder), anses ikke for kontrolleret gæld.«

3. I § 11, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»Lån fra tredjemand anses som kontrolleret gæld, når hovedkontoret hæfter for lånet.«

4. I § 32, stk. 6, indsættes efter 2. pkt.:

»Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af selskabsdeltagere, med hvem moderselskabet har en aftale om udøvelse af fælles væsentlig indflydelse, eller som indehaves af et selskab eller en forening m.v. som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori moderselskabet deltager.«

5. § 32, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Såfremt moderselskabet direkte eller indirekte overdrager aktier i datterselskabet, skal der ved bedømmelsen af, om moderselskabet skal medregne datterselskabets CFC-indkomst, og ved moderselskabets indkomstopgørelse medregnes den CFC-indkomst, som datterselskabet ville have oppebåret, hvis det havde afstået samtlige aktiver og passiver omfattet af kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven til handelsværdien på samme tidspunkt, dog højst et beløb forholdsmæssigt svarende til den overdragne del af aktierne. På samme måde medregnes skattemæssige hensættelser i datterselskabet. Ved bedømmelsen af, om moderselskabet skal medregne datterselskabets CFC-indkomst, medregnes tillige den udenlandske skat, som efter udenlandske regler ville være pålignet datterselskabet i anledning af indkomsten. Bestemmelsen i 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse, hvis aktierne overdrages til et selskab, som moderselskabet selv direkte eller indirekte kontrollerer eller har væsentlig indflydelse på. Der sker dog en forholdsmæssig beskatning, i det omfang moderselskabets ejerandel nedbringes. Bestemmelsen i 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse, hvis aktierne overdrages til en nærtstående, som omfattes af ligningslovens § 16 H. Den nærtstående indtræder i moderselskabets anskaffelsessummer og -tidspunkter efter stk. 7. Bestemmelsen i 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse, hvis moderselskabet overdrager aktierne i et dansk datterselskab til et udenlandsk selskab og det danske datterselskab selv kontrollerer eller har væsentlig indflydelse på det udenlandske datterselskab med samme ejerandel som moderselskabet og fik kontrol eller væsentlig indflydelse på samme tidspunkt som moderselskabet.«

§ 8

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret senest ved § 18 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 B, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Med juridiske personer i nr. 1 sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.«

2. I § 3 B, stk. 2, 2. pkt., ændres »jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2,« til: »jf. stk. 3,«.

3. I § 3 B, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse.«

4. § 3 B, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse, eller hvor der er fælles ledelse.«

§ 9

I lov nr. 1376 af 20. december 2004 om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven. (Justering af erhvervsbeskatningen) foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, har virkning for overførsel af biler, som anskaffes den 7. oktober 2004 eller senere, og som overføres fra virksomheden til den skattepligtige med virkning for indkomståret 2005 eller senere indkomstår.«

§ 10

I lov nr. 408 af 1. juni 2005 om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven. (Ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing), som ændret ved § 91 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I den under § 1, nr. 9, foretagne indsættelse af skattekontrollovens § 3 B, stk. 9, 2. pkt., ændres »stk. 1, nr. 2-4« til: »stk. 1, nr. 1-4«.

§ 11

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 16. august 2005, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 27, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 5, og § 9, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 10. Skatteministeren kan samtidig fastsætte, at § 10 skal have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2005 eller senere.

Stk. 2. § 1 har virkning for opgørelsen af gevinst og tab på driftsmidler, som afstås den 14. december 2005 eller senere.

Stk. 3. § 3 har virkning for ejendomme, der afstås den 14. december 2005 eller senere. 1. pkt. har ikke virkning for ejendomme, der før den 15. december 2005 har ændret anvendelse til beboelsesejendomme, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1-3. 1. pkt. har ikke virkning for ejendomme omfattet af § 9, i det omfang boligandelen er forøget før den 15. december 2005.

Stk. 4. § 4 har virkning for de omfattede fusioner og spaltninger, hvor fusions- eller spaltningsdatoen er den 1. april 2006 eller senere.

Stk. 5. § 6, nr. 1, § 7, nr. 1 og 2, og § 8, nr. 1, har virkning for transaktioner, der foretages den 1. januar 2006 eller senere. Ændringen i denne lovs § 8, nr. 1, har virkning for kildeskat på betalinger af renter og kursgevinster, jf. kildeskattelovens § 65 D samt selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d og h, der vedrører tiden fra og med den 1. maj 2006. § 6, nr. 2-4, 6 og 7, § 7, nr. 4, og § 8, nr. 2-4, har virkning fra og med den 1. maj 2006. § 6, nr. 2-4, og § 8, nr. 2-4, har dog virkning for transaktioner, der foretages den 1. januar 2006 eller senere, når selskabsdeltagerne direkte eller indirekte er selskaber og foreninger m.v. som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, 2. pkt., og skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, 2. pkt., jf. denne lovs § 6, nr. 1, og § 8, nr. 1.

Stk. 6. § 7, nr. 5, har virkning fra og med den 14. december 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. april 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen