Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

(Ansatte chauffører, ophævelse af chaufførudlånsordningen, aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1639 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, nr. 2, litra b, ændres »§ 12, stk. 1, nr. 1, litra a-h« til: »§ 12, stk. 1, nr. 1, litra a-i«.

2. § 6 a, stk. 1, affattes således:

»Godskørsel for fremmed regning, der udføres med en tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 1, må kun udføres af

1) indehaveren af eller en chauffør ansat i den virksomhed, som tilladelsen er udstedt til, eller

2) en chauffør ansat hos en tilladelsesindehaver, der efter stk. 2 er godkendt til erhvervsmæssigt at udleje chauffører.«

3. I § 6 a indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. En virksomhed, der er etableret i et andet land end Danmark, og som er godkendt som chaufførvikarvirksomhed i henhold til stk. 2, skal følge bestemmelser om løn, overarbejde, feriepenge og pension i gældende danske kollektive overenskomster for chauffører, når chaufføren er udlejet til kørsel på dansk område med et dansk indregistreret motorkøretøj eller vogntog.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte virksomhed skal efter påbud fra transportministeren indsende dokumentation for overholdelse af, at den følger bestemmelser om løn, overarbejde, feriepenge og pension i gældende danske kollektive overenskomster for chauffører, jf. stk. 3.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

4. I § 6 a, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »fornyelse, tilbagekaldelse og bortfald« til: »fornyelse og tilbagekaldelse«.

5. I § 6 a, stk. 4, der bliver stk. 6, indsættes efter »stk. 2«: »og om krav til dokumentation i henhold til stk. 4«.

6. § 6 c affattes således:

»§ 6 c. Transportministeren hører overenskomstparterne til vurdering af, om en tilladelsesindehaver overholder § 6, stk. 3.

Stk. 2. Transportministeren hører overenskomstparterne til vurdering af, om en virksomhed, der er etableret i et andet land end Danmark, og som er godkendt som chaufførvikarvirksomhed, overholder § 6 a, stk. 3.

Stk. 3. I sager efter stk. 1 og 2, hvor en af overenskomstparterne eller begge overenskomstparter udtaler, at bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, jf. § 6, stk. 3, og bestemmelser om løn, overarbejde, feriepenge og pension, jf. § 6 a, stk. 3, i de pågældende kollektive overenskomster for chauffører ikke er fulgt, hører transportministeren overenskomstnævnet.«

7. § 12, stk. 1, nr. 1, litra a, ophæves, og i stedet indsættes:

»a) denne lovs § 6, stk. 3, og § 6 a, stk. 3,

b) øvrige bestemmelser i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,«.

Litra b-h bliver herefter litra c-i.

8. I § 13, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »lovens«: »§ 12, stk. 1, nr. 1, litra a,«, og efter »§ 12, stk. 3, jf.« indsættes: »stk. 1, nr. 1, litra a, og«.

9. I § 13, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »§ 12, stk. 1, nr. 1,«: »litra b-i,«, og efter »jf. stk. 1, nr. 1,« indsættes: »litra b-i,«.

10. I § 17, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 6, stk. 1-3« til: »§ 6, stk. 1 og 2«.

§ 2

I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 1639 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 1, affattes således:

»Erhvervsmæssig personbefordring, der udføres med en tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 1, må kun udføres af

1) indehaveren af eller en chauffør ansat i den virksomhed, som tilladelsen er udstedt til, eller

2) en chauffør ansat hos en tilladelsesindehaver, der efter stk. 2 er godkendt til erhvervsmæssigt at udleje chauffører.«

2. I § 9 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. En virksomhed, der er etableret i et andet land end Danmark, og som er godkendt som chaufførvikarvirksomhed i henhold til stk. 2, skal følge bestemmelser om løn, overarbejde, feriepenge og pension i gældende danske kollektive overenskomster for chauffører, når chaufføren er udlejet til kørsel på dansk område med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af flere end ni personer føreren medregnet.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte virksomhed skal efter påbud fra transportministeren indsende dokumentation for overholdelse af, at den følger bestemmelser om løn, overarbejde, feriepenge og pension i gældende danske kollektive overenskomster for chauffører, jf. stk. 3.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

3. I § 9, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »fornyelse, tilbagekaldelse og bortfald« til: »fornyelse og tilbagekaldelse«.

4. I § 12, stk. 4, nr. 2, litra b, ændres »§ 14, stk. 1, nr. 1, litra a-g« til: »§ 14, stk. 1, nr. 1, litra a-h«.

5. § 14, stk. 1, nr. 1, litra a, ophæves, og i stedet indsættes:

»a) denne lovs § 9, stk. 3, og § 18, stk. 2,

b) øvrige bestemmelser i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,«.

Litra b-g bliver herefter litra c-h.

6. I § 15, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »lovens«: »§ 14, stk. 1, nr. 1, litra a,«, og efter »§ 14, stk. 3, jf.« indsættes: »stk. 1, nr. 1, litra a, og«.

7. I § 15, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »§ 14, stk. 1, nr. 1,«: »litra b-h,«, og efter »jf. stk. 1, nr. 1,« indsættes: »litra b-h,«.

8. I § 18, stk. 1, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

»9) krav til dokumentation i henhold til § 9, stk. 4,«.

Nr. 9-11 bliver herefter nr. 10-12.

9. § 18 a affattes således:

»§ 18 a. Transportministeren hører overenskomstparterne til vurdering af, om en tilladelsesindehaver overholder § 18, stk. 2.

Stk. 2. Transportministeren hører overenskomstparterne til vurdering af, om en virksomhed, der er etableret i et andet land end Danmark, og som er godkendt som chaufførvikarvirksomhed, overholder § 9, stk. 3.

Stk. 3. I sager, hvor en af overenskomstparterne eller begge overenskomstparter udtaler, at bestemmelser om løn, overarbejde, feriepenge og pension, jf. § 9, stk. 3, og bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, jf. § 18, stk. 2, i de pågældende kollektive overenskomster for chauffører ikke er fulgt, hører transportministeren overenskomstnævnet, jf. § 6 b i lov om godskørsel.«

10. I § 22, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 18, stk. 2 og 4,« til: »§ 18, stk. 4,«.

§ 3

Loven træder i kraft den 15. juni 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Magnus Heunicke