Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til kontantydelse

I medfør af § 9, stk. 3, i lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Ved udbetaling af kontantydelse efter §§ 3-6 i lov om kontantydelse, ser kommunen bort fra indtægter, som skyldes tab af erhvervsevne, der er udbetalt som følge af personskade efter:

1) lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet,

2) bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.,

3) lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., eller

4) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabsstyrelsen i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

§ 2. Kommunen træffer ikke afgørelse om tilbagebetaling af kontantydelse, når den, der har modtaget kontantydelsen, senere får udbetalt en erstatning for tab af erhvervsevne som følge af personskade efter:

1) lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet,

2) bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.,

3) lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., eller

4) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabsstyrelsen i forbindelse med humanitært arbejde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. maj 2015

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen