Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie

I medfør af § 13, stk. 14, og § 69, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, som ændret ved lov nr. 174 af 24. februar 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

§ 1. Ved en hel måned forstås en kalendermåned.

Stk. 2. En periode på 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp beregnes fra første måned, hvor personen modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Stk. 3. En måned, hvor personen helt eller delvist har modtaget uddannelseshjælp, kontanthjælp eller engangshjælp, herunder supplerende uddannelseshjælp eller kontanthjælp, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp som en hel måned.

Stk. 4. En periode på 12 måneder er ikke sammenhængende, hvis perioden afbrydes af en hel måned uden uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Stk. 5. En hel måned, hvor en modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp holder ferie med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller feriegodtgørelse, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp som en hel måned.

Stk. 6. De perioder, hvor personen er i ansættelse med løntilskud, indgår ikke i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Perioder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp, der afbrydes af ansættelse med løntilskud, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvis personen fortsætter med at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp straks efter ophøret af en ansættelse med løntilskud.

Stk. 7. For personer, der overgår fra at modtage ressourceforløbsydelse eller kontantydelse til at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp, gælder, at ressourceforløbsydelse eller kontantydelse indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Stk. 8. For personer, der overgår fra en periode med revalidering i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov til at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp, gælder, at perioden med revalidering indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Ressourceforløbsydelse

§ 2. Ved en hel måned forstås en kalendermåned.

Stk. 2. En periode på 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse beregnes fra første måned, hvor personen modtager ressourceforløbsydelse.

Stk. 3. En måned, hvor personen helt eller delvist har modtaget ressourceforløbsydelse, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse som en hel måned.

Stk. 4. En periode på 12 måneder er ikke sammenhængende, hvis perioden afbrydes af en hel måned uden ressourceforløbsydelse.

Stk. 5. En hel måned, hvor en modtager af ressourceforløbsydelse holder ferie med ressourceforløbsydelse eller feriegodtgørelse, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse som en hel måned.

Stk. 6. De perioder, hvor personen er i ansættelse med løntilskud, indgår ikke i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse. Perioder med ressourceforløbsydelse, der afbrydes af ansættelse med løntilskud, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse, hvis personen fortsætter med at modtage ressourceforløbsydelse straks efter ophøret af en ansættelse med løntilskud.

Stk. 7. For personer, der overgår fra at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp til at modtage ressourceforløbsydelse, gælder, at uddannelseshjælp eller kontanthjælp indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse.

Stk. 8. For personer, der overgår fra en periode med revalidering i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov til at modtage ressourceforløbsydelse, gælder, at perioden med revalidering indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2013 om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. maj 2015

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen