Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten

(Ansættelse af tjenestemænd på åremål, ændring af proceduren for at stille en tjenestemand til rådighed, ophævelse af reglerne om notarialforretninger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten, som ændret ved lov nr. 331 af 14. maj 1997 og § 1 i lov nr. 410 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »De europæiske Fællesskaber« til: »Den Europæiske Union«.

2. I § 3, stk. 2, 1. pkt., ændres », gesandtskaber eller« til: »og«.

3. § 3, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

4. § 3, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

5. I § 5, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Udenrigsministeren bestemmer, hvilke stillinger der kan besættes på åremål.«

6. I § 5, stk. 4, 1. pkt., ændres »er fyldt 60 år« til: »har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a«, og »bestemmelsen i § 6, stk. 2,« ændres til: »§ 6, stk. 6,«.

7. I § 5, stk. 4, 2. pkt., ændres »hans« til: »tjenestemandens«.

8. § 6, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

9. I § 8, stk. 1, 1. pkt., udgår »ved kongelig resolution«.

10. I § 8, stk. 1, 5. pkt., ændres »ham nogen post, afskediges han« til: »tjenestemanden nogen post, afskediges denne«.

11. § 8, stk. 2, ophæves.

12. I § 9, stk. 2, udgår »overordentlige«.

13. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »Valgte« til: »Honorære«.

14. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Honorære generalkonsuler og honorære konsuler udnævnes af kongen, honorære vicekonsuler af udenrigsministeren.«

15. § 12, stk. 1, affattes således:

»Udenrigsministeren kan i særlige tilfælde yde honorære konsularembedsmænd et fast årligt beløb til kontorhold.«

16. I § 12, stk. 2, ændres »valgte« til: »honorære«.

17. § 13 ophæves.

18. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Gebyrbeløbene indgår i statsregnskabet som indtægter under Udenrigsministeriets driftsbevillinger. Udenrigsministeren kan dog bestemme, at honorære konsularembedsmænd kan anvende modtagne gebyrbeløb til dækning af driftsomkostninger.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2015.

Givet på Amalienborg, den 2. juni 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Martin Lidegaard