Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oplysningsskema
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen1)

I medfør af § 56, stk. 5, § 57, stk. 3, og § 58, stk. 8, i lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på

1) pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I, og

2) filialer her i landet af kreditinstitutter og investeringsselskaber hjemmehørende i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Med institutter forstås i denne bekendtgørelse de i stk. 1 nævnte virksomheder og filialer.

Administration af Afviklingsformuen

§ 2. Finansiel Stabilitet offentliggør inden 4 måneder efter et kalenderårs udløb, en rapport om Afviklingsformuens aktiviteter.

Stk. 2. Rapporten skal indeholde en redegørelse for Afviklingsformuens aktiviteter det seneste år, herunder redegørelser for modtagne bidrag og eventuelle udbetalinger. Rapporten skal endvidere indeholde en resultatopgørelse og balance med de nødvendige specifikationer.

Stk. 3. Rapporten skal indgå i Finansiel Stabilitets årsrapport.

Bidragsopkrævning og information

§ 3. Institutterne skal hvert år senest den 31. januar indsende oplysningerne i bilag 1, til Finansiel Stabilitet, medmindre oplysningerne allerede er indsendt til Finanstilsynet.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal alene indsendes i det omfang, de er relevante og kan beregnes for den pågældende virksomhedstype.

Stk. 3. Hvis de oplysninger, der indsendes efter stk. 1, ajourføres eller rettes, skal institutterne indsende sådanne ajourføringer eller rettelser til Finansiel Stabilitet uden unødigt ophold.

Stk. 4. Institutternes eksterne revisor skal påse, at indberetningerne fra institutterne til Finansiel Stabilitet efter stk. 1 - 3 er retvisende. Revisor skal således en gang årligt og senest den 15. marts foretage et review af indberetningerne og afgive erklæring til Finansiel Stabilitet herom. Erklæringen skal indsendes elektronisk til Finansiel Stabilitet.

Stk. 5. Finansiel Stabilitet meddeler senest den 15. april institutterne det årlige opgjorte bidrag, jf. § 58, stk. 2, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Stk. 6. Institutterne skal senest den 1. maj indbetale det i stk. 4 opgjorte årlige bidrag kontant til Afviklingsformuen ved Finansiel Stabilitet.

Stk. 7. Institutterne skal i forbindelse med offentliggørelse af instituttets årsrapport indsende denne elektronisk til Finansiel Stabilitet.

§ 4. Genoptagelse af bidragspligten, efter at den har været ophørt, jf. § 57, stk. 1, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, sker ved næste ordinære bidragsopkrævning.

Overgangsbestemmelser

§ 5. Uanset § 3, stk. 1, og bilag 1 gælder for så vidt angår bidragsopkrævningen til Afviklingsformuen for 2015, at institutterne senest den 1. september 2015 elektronisk skal indsende de i bilag 1 nævnte oplysninger pr. 31. juli 2015 samt den senest godkendte årsrapport til Finansiel Stabilitet.

Stk. 2. Institutternes eksterne revisor skal påse, at indberetningerne fra institutterne til Finansiel Stabilitet efter stk. 1 er retvisende, og revisor skal senest den 1. september 2015 foretage et review af indberetningerne og afgive erklæring til Finansiel Stabilitet herom. Erklæringen skal indsendes elektronisk til Finansiel Stabilitet.

Stk. 3. Uanset § 3, stk. 5, meddeler Finansiel Stabilitet senest den 30. november 2015 institutterne det årlige bidrag for 2015, jf. § 58, stk. 2, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Stk. 4. Uanset § 3, stk. 6, gælder for så vidt angår det årlige bidrag for 2015, at det skyldige bidrag skal betales senest den 31. december 2015.

Stk. 5. Institutter skal til brug for bidragsopkrævningen til Afviklingsformuen for 2016 i relation til oplysningerne i bilag 1, nr. 15 alene indsende oplysningerne pr. 30. september 2015.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juli 2015.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 3. juli 2015

Troels Lund Poulsen

/ Hans Høj


Bilag 1

Oplysningsskema

Oplysninger, som skal indberettes til Finansiel Stabilitet, jf. § 3, stk. 1 og 2 og § 5, stk. 1 og 5:

 
Indikator
Definition
 
1
Aktiver i alt, som defineret i artikel 3, nr. 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63
Aktiver i alt som defineret i afdeling 3 i 86/635/EØF eller som defineret i henhold til IFRS-standarderne som i forordning (EF) nr. 1606/2002 direktiv.
Sum
2
Passiver i alt, som defineret i artikel 3, nr. 11 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63
Passiver i alt som defineret i afdeling 3 i 86/635/EØF eller som defineret i henhold til IFRS-standarderne som i forordning (EF) nr. 1606/2002 direktiv.
Sum
3
Passiver omfattet af artikel 5, stk. 1, litra a Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63
Koncerninterne passiver, der opstår på grundlag af transaktioner, der af et institut indgås med et institut, som er en del af samme koncern, forudsat at samtlige følgende betingelser er opfyldt:
1) hvert institut er etableret i unionen,
2) hvert institut er i fuldt omfang underlagt det samme konsolidere tilsyn og er omfattet af passende centraliserede procedurer for risikoevaluering, -måling og kontrol og
3) der er ingen nuværende eller forudsete væsentlige praktiske eller juridiske hindringer for umiddelbar tilbage betaling af passiverne, når de forfalder.
4) Modpart, beløb og gældstype skal specificeres.
1
2
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
N
SUM(1-N)
4
Passiver omfattet af artikel 5, stk. 1, litra e Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63
I tilfælde af Fondsmæglerselskaber I. Passiver, der opstår som følge af besiddelse af kunders aktiver eller penge, herunder kunders aktiver eller penge, der er deponeret af eller på vegne af investeringsinstituttet som defineret i artikel 1, stk. 2, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller AIF’er som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61EU under forudsætning af at disse kunder er beskyttet i henhold til konkursloven
1
2
3
.
.
.
.
.
N
SUM(1-N)
5
Passiver omfattet af artikel 5, stk.1, litra e Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63
I tilfælde af virksomheder, der arbejder med støttelån: det formidlende instituts passiver overfor den eksponeringslevende virksomhed eller en anden støttebank eller et andet formidlende institut og den oprindelige støttebanks passiver overfor dens finansieringsparter, for så vidt som størrelsen af disse passiver matches af det pågældende instituts støttelån
1
2
3
.
.
.
N
SUM(1-N M)
6
Samlet risikoeksponering
Den samlede risikoeksponering som defineret i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Sum
7
Kapitalgrundlag
Kapitalgrundlag: summen af kernekapital og supplerende kapital i henhold til definitionen i artikel 4, stk.1, nr. 118) i forordning (EU) nr. 575/2013.
Sum
8
Egentlig kernekapitalprocent
Egentlig kernekapitalprocent som defineret i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Pct.
9
Nedskrivningsegnede passiver
Nedskrivningsegnede passiver: summen af de i artikel 2, stk. 1, nr. 71, i direktiv 2014/59/EU.
Sum
10
Gearingsgrad
Gearingsgrad som defineret i artikel 429 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Pct.
11
Likviditetsdækningsgrad
Likviditetsdækningsgrad som indberettet i henhold til artikel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013 og til delegeret forordning (EU) 2015/61.
Pct.
12
Net stable funding ration
Net stabel funding ratio som indberettet i henhold til artikel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Pct.
13
Interbanklån
Interbanklån defineres som summen af de regnskabsmæssige værdier af lån og forskud til kreditinstitutter og andre finansielle selskaber som fastlagt med henblik på indberetnings skema nr. 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 i bilag III til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014.
Sum
14
Interbankindskud
Interbankindskud defineres som den regnskabsmæssige værdi af kreditinstitutters og andre finansielle selskabers indskud som fastlagt med henblik på indberetningsskema nr. 81. i bilag III til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014.
Sum
15
Dækkede indskud
Dækkede indskud og dækkede kontante midler i medfør § 9, stk. 1, og § 10 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning modtages fra Garantiformuen.
4*Sum

Oplysningerne i pkt. 1-15 indberettes på basis af data for 31. december to år tilbage samt 30. marts, 30. juni og 31. september det foregående år.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 63/2015 af 21. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordninger, EU-Tidende 2015 nr. L 11 side 44. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i enhver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.