Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven, vurderingsloven og
andre skattelove

(Udjævningsreserver i kredit- og kautionsforsikringsselskaber, ændrede regler for skov- og ejerboligfordeling m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1413 af 21. december 2005 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) foretages følgende ændring:

1. § 34, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., affattes således:

»Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke som udlejning af fast ejendom.«

§ 2

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 22. november 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. § 29, stk. 2, 5. pkt., affattes således:

»Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke for virksomhed ved udlejning af fast ejendom.«

§ 3

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 27. september 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 5 A, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Den skattepligtige kan regulere anskaffelsessummen efter § 4, stk. 2, med den procent beregnet med en decimal, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret fra anskaffelsesåret til afståelsesåret for ejendomme, der på afståelsestidspunktet benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7.«

2. § 6, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Ved afståelse af ejendomme, der på afståelsestidspunktet benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, eller blandet benyttede ejendomme, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 5 eller stk. 7, 1. og 2. pkt., medregnes den opgjorte fortjeneste efter fradrag efter stk. 4, dog kun i det omfang denne overstiger et bundfradrag med et grundbeløb (i 1987-niveau) på 147.000 kr.«

3. I § 6, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 33, stk. 1 eller 5 eller 7, 1. pkt.« til: »§ 33, stk. 1 eller 5 eller stk. 7, 1. og 2. pkt.«

4 § 6 A, stk. 1, 4. pkt. , affattes således:

»Udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed.«

5. I § 9, stk. 1, ændres to steder »7, 1. pkt.,« til: »7, 1. og 2. pkt.,«.

§ 4

I lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 11. september 2002, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 488 af 9. juni 2004 og senest ved § 17 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, nr. 2, 4 og 5, ændres »1. pkt.« til: »1. og 2. pkt.«

2. § 4, nr. 6, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Det er dog en betingelse, at ejeren anmoder om en vurdering efter vurderingslovens § 33 A af den beboede lejlighed senest ved indgivelse af selvangivelse for det første indkomstår, hvor kravene i 1. pkt. er opfyldt i forhold til den pågældende ejer. Det er endvidere en betingelse, at ejeren senest den 1. oktober i det år, hvor vurderingen foreligger, giver told- og skatteforvaltningen meddelelse om, at den beboede lejlighed skal være omfattet af denne lov.«

§ 5

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 20. september 2005, som ændret senest ved lov nr. 68 af 7. februar 2006, foretages følgende ændring:

1. § 8 B, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Hvis udgifterne er afholdt, før den skattepligtige påbegyndte erhvervet, afskrives udgifterne dog med lige store årlige beløb over 5 år fra og med det indkomstår, hvori erhvervet blev påbegyndt.«

§ 6

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. § 33 C, stk. 1, 5. pkt., affattes således:

»Udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed.«

§ 7

I lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 824 af 25. august 2005, som ændret senest ved § 15 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. § 15 A, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses ikke som udlejning af fast ejendom ved anvendelsen af 1. pkt.«

§ 8

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1087 af 14. november 2005, som ændret senest ved § 16 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 18, 19 og 22« til: »aktieavancebeskatningslovens § 18, § 19, § 21, stk. 1, og § 22«.

§ 9

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 21. november 2005, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1181 af 12. december 2005 og § 17 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og senest ved § 5 i lov nr. 1421 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Forsikringsselskaber kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 8-14 fradrage beløb, der er medgået til skat efter pensionsafkastbeskatningsloven vedrørende det indkomstår, der svarer til indkomståret efter denne lov, og beløb, der hensættes til dækning af forpligtelserne over for de forsikrede i form af forsikringsmæssige hensættelser og lovpligtige udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring.«

§ 10

I lov om indkomstbeskatning af selvstændigt erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 13. september 2005, som ændret ved § 24 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. § 22 c, stk. 2, nr. 4, 2. pkt., affattes således:

»Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke for virksomhed ved udlejning af fast ejendom.«

§ 11

I lov om vurdering af landets faste ejendomme (vurderingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1047 af 17. december 2002, § 18 i lov nr. 458 af 9. juni 2004 og § 81 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 33 i lov nr. 535 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Inden for områder, der ligger i landzone, jf. lov om planlægning, ansættes grundværdien af ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. § 33, stk. 1, efter reglerne i stk. 1-4, således at der ved vurderingen ses bort fra den højere værdi, der er en følge af forventninger om ejendommenes overgang til anden zonestatus.«

2. I § 33, stk. 2, ændres », loven om lån til betaling af ejendomsskatter og loven om afgift af dødsboer og gaver« til: »og loven om lån til betaling af ejendomsskatter«.

3. § 33, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. I forbindelse med vurderingen af ejendomme, der må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. stk. 1, 1. pkt., foretages en fordeling af ejendomsværdien og grundværdien på henholdsvis stuehuset med tilhørende grund og have og på den øvrige ejendom.«

4. I § 33, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Hvis der for en ejendom som nævnt i 1. pkt., der fraflyttes eller afstås, og som tidligere har tjent til bolig for ejeren, ikke er foretaget en fordeling af ejendomsværdien på den del af ejendommen, der har tjent til bolig for ejeren, og på den øvrige ejendom, foretager told- og skatteforvaltningen en sådan fordeling i fraflytnings- og afståelsesåret.«

5. I § 33, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

»Stk. 5, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

6. § 33, stk. 7, affattes således.:

»Stk. 7. For skovejendomme foretages i forbindelse med vurderingen fordeling af ejendomsværdien på den del, der tjener til bolig for ejeren, og på den øvrige ejendom. Stk. 5, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. For skovejendomme omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9, eller § 16 A, stk. 10, foretages ligeledes en fordeling af ejendomsværdien på den del, der tjener til bolig for den ansatte eller hovedaktionæren, og på den øvrige ejendom. For skovbrugsejendomme, som omfatter mindst 25 ha skov, og som ejes af andre end stat og kommune, foretages desuden en fordeling af ejendomsværdien på den del af ejendommen, der benyttes til skov, og på den øvrige del af ejendommen.«

7. I § 33 A, stk. 3, ophæves 2. og 3. pkt.

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. §§ 1-4, 6, 7 og 10 har virkning fra og med indkomståret 2006.

Stk. 3. § 5 har virkning for udgifter, der afholdes den 1. januar 2006 eller senere.

Stk. 4. §§ 8 og 11 har virkning fra og med den 1. januar 2006.

Stk. 5. § 9 har virkning fra og med indkomståret 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen