Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Stedbarnsadoption af 30-årig

Civilretsdirektoratet ændrede statsamtets afslag på stedfaderens ansøgning om adoption af ægtefællens barn A, som på ansøgningstidspunktet var 30 år og 4 måneder.

Statsamtet havde afslået at imødekomme stedfaderens ansøgning om adoption af ægtefællens barn under henvisning til barnets alder på ansøgningstidspunktet.

Civilretsdirektoratet ændrede statsamtets afgørelse, idet man efter omstændighederne ikke fandt, at A s alder burde være til hinder for adoptionens gennemførelse, såfremt de øvrige betingelser for adoption var opfyldt.

Civilretsdirektoratet lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøgningen var indgivet kort tid efter, at A var fyldt 30 år, at der havde fundet opfostring sted i 16 år inden A s 18. år, at A ikke var gift, at A var samlevende, at A ikke havde børn, og at ansøger og den biologiske mor havde 2 fælles børn.