Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love

(Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 68 indsættes i kapitel 12:

»Brug af oplysninger fra indkomstregisteret

§ 68 a. Oplysninger om indkomst- og beskæftigelsesforhold til brug for varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang indhentes fra indkomstregisteret.

Stk. 2. De myndigheder, der har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen, jf. lov om et indkomstregister § 7, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører. Tilsvarende gælder for arbejdsløshedskasserne, men kun for så vidt angår oplysninger om arbejdsløshedskassernes egne medlemmer. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne.

Stk. 3. Reglerne i §§ 62-68 finder anvendelse, i det omfang oplysningerne ikke kan indhentes fra indkomstregisteret.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for brug af indkomstregisteret i det datagrundlag, som skal anvendes i varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen, herunder datagrundlaget for opgørelse af ledighedsperioder, offentlig forsørgelse, beskæftigelse m.v. i varetagelsen af kontaktforløb og beskæftigelsesrettede tilbud, overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet samt statistik og analyser i forbindelse med tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 5. Data i Beskæftigelsesministeriets it-systemer kan i kontroløjemed samkøres med data i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, hvor dette er nødvendigt for at kontrollere, om der sker fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af ydelser.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, som ændret senest ved lov nr. 1384 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 14 affattes således:

»Statens tilsyn med de anerkendte arbejdsløshedskasser, administration af forsikringssystemet m.v.«

2. Efter § 90 a indsættes:

»§ 90 b. Administrationen af forsikringssystemet skal i videst muligt omfang ske på grundlag af de oplysninger om løn, arbejdstid m.v., der fremgår af indkomstregisteret.

Stk. 2. Arbejdsdirektoratet kan til brug for administrationen af forsikringssystemet få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7. Tilsvarende gælder for arbejdsløshedskasserne, dog kun for så vidt angår oplysninger om arbejdsløshedskassens egne medlemmer. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder anvendelse.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Ankenævn kan til brug for behandlingen af konkrete klagesager og tvivlsspørgsmål om dagpengegodtgørelse efter denne lov få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret.«

3. § 91, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-10 bliver herefter stk. 6-9.

4. I § 91, stk. 8, som bliver stk. 7, ændres »stk. 1 og 7« til: »stk. 1 og 6«.

5. § 91, stk. 10, der bliver stk. 9, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 9. Reglerne i stk. 1, 2 og 6-8 finder anvendelse, i det omfang oplysningerne ikke kan indhentes fra indkomstregisteret, jf. § 90 b.

Stk. 10. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om, hvilket dokumentationsmateriale der skal foreligge i forbindelse med kassernes administration af bestemmelserne i denne lov. Der kan herunder fastsættes regler om, at udbetaling af dagpenge ikke må finde sted, forinden der er tilvejebragt den fornødne dokumentation.«

§ 3

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 24. august 2004, som ændret ved lov nr. 1370 af 20. december 2004, § 10 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, § 4 i lov nr. 411 af 1. juni 2005, lov nr. 1059 af 9. november 2005 og § 3 i lov nr. 116 af 27. februar 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 f, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »regulering m.v.«: »og skattekontrollovens § 11 F om terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret og anvendelse af disse oplysninger til samkøring og sammenstilling med kontrolformål«.

2. I § 30 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 4. Stk. 3 omfatter alle de oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning, opkrævning og godskrivning af ATP-bidrag, til udbetaling af pension og dødsfaldsydelser samt opgaver i kontroløjemed m.v. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at kontrollere, at indbetaling af bidrag og udbetaling af ydelser sker i henhold til loven og regler, der er udstedt i medfør af loven.«

§ 4

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 37, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen kan få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret.«

2. Efter § 56 indsættes:

»§ 56 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter de oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af AES-bidrag hos sikringspligtige arbejdsgivere og udbetaling af ydelser til tilskadekomne. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger til brug for kontrol af beskæftigelses- og indkomstoplysninger i forbindelse hermed, jf. § 55, stk. 4.«

§ 5

I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, som ændret ved lov nr. 1420 af 22. december 2004 og § 94 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 3, indsættes efter »efter denne bestemmelse«: », herunder om terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister«.

2. I § 43 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 5. Stk. 4 omfatter alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode m.v. til brug for udbetalings- og opkrævningsopgaver særlig i forbindelse med kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at kontrollere, at indberetning og indbetaling af feriegodtgørelse fra arbejdsgiverne samt udbetaling af feriegodtgørelse til lønmodtagerne sker i henhold til loven og regler, der er udstedt i medfør af loven.«

§ 6

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005, som ændret ved § 7 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Oplysningspligt, indhentelse og videregivelse af oplysninger«.

2. § 34, stk. 2-4 og 6, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 2.

3. I § 34, stk. 5, der bliver stk. 2, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og § 34 a«.

4. Efter § 34 indsættes:

»§ 34 a. Administrationen af fleksydelsesordningen skal i videst mulige omfang ske på grundlag af de oplysninger, der fremgår af indkomstregisteret.

Stk. 2. Arbejdsdirektoratet kan til brug for administrationen af fleksydelsesordningen få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 3. I det omfang oplysningerne ikke kan indhentes fra indkomstregistret, jf. stk. 2, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet indhente nødvendige oplysninger fra arbejdsgivere, offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, ATP, pensionskasser, livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan videregive oplysninger til en arbejdsløshedskasse om, at et medlem af kassen er tilmeldt fleksydelsesordningen, og oplysninger om optjent anciennitet i fleksydelsesordningen.

Stk. 5. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger efter stk. 2-4, herunder regler om udveksling af oplysninger i elektronisk form. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder anvendelse.

Stk. 6. Ankestyrelsen kan til brug for behandlingen af konkrete klagesager efter denne lov indhente oplysninger efter reglerne i stk. 2-4 og § 34, stk. 1.«

5. I § 35, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Oplysninger til brug for kontrollen indhentes efter reglerne i § 34 a. Oplysningerne kan herunder anvendes til registersamkøring og sammenstilling i kontroløjemed.«

§ 7

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1043 af 28. oktober 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »kildeskat«: »eller i forbindelse med lønindeholdelse efter kildeskattelovens § 73«.

2. I § 5 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Fonden kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 3. Stk. 2 omfatter alle oplysninger om indkomst m.v. til brug for beregning og udbetaling til lønmodtageren af krav mod en ophørt og insolvent arbejdsgiver, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører. Der kan ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at supplere og kontrollere lønmodtagerens oplysninger i forbindelse med udbetaling af krav anmeldt over for fonden.«

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 8

I lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 9. august 1995, som ændret senest ved § 37 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 17 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Til brug for kontrollen kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 7. Stk. 6 omfatter alle oplysninger, som har betydning for beregning af ophørsstøtten, jf. § 12, stk. 1 og 2.«

§ 9

I lov nr. 1081 af 22. december 1993 om ophørsstøtte til erhvervsfiskere, som ændret senest ved § 36 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 10 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Til brug for kontrollen kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 3. Stk. 2 omfatter alle oplysninger, som har betydning for beregning af ophørsstøtten, jf. § 5, stk. 1 og 2.«

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

§ 10

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 24. marts 2003, som ændret bl.a. ved § 100 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 4 i lov nr. 549 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog kun anvendelse, når oplysningerne ikke er tilgængelige i indkomstregisteret eller told- og skatteforvaltningen ikke på kommunalbestyrelsens anmodning har kunnet levere de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage fordelingen. Den kommune, der foretager fordelingen, og fordelingsnævnet kan med henblik på fordelingens foretagelse få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret.«

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 11

I lov om integration af udlændinge (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 5. september 2005, som ændret ved § 12 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 50 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan til brug for behandlingen af sager om ydelser efter kapitel 4-6 få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.«

§ 12

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 10 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan til brug for behandlingen af sager om udbetaling af reintegrationsbistand få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.«

Skatteministeriet

§ 13

I lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan til brug for inddrivelsen af de fordringer, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden i medfør af denne lov, få terminaladgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske eller erhvervsmæssige forhold i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7. Oplysningerne anvendes til brug for behandling af enkeltsager eller til brug for kontrol ved samkøring og sammenstilling af oplysninger med restanceinddrivelsesmyndighedens øvrige oplysninger.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. I § 3, stk. 4, som bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

§ 14

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 25 A, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter »A-skat«: », beløb, som skal indeholdes efter reglerne i § 73,«.

2. § 48, stk. 1, affattes således:

»Til brug ved indeholdelse af foreløbig skat i A-indkomst udarbejder told- og skatteforvaltningen skattekort og bikort eller frikort, jf. stk. 6, vedrørende skattepligtige, som forventes at få A-indkomst i det pågældende år. Den indeholdelsespligtige, som udbetaler A-indkomst til den skattepligtige, skal elektronisk indhente skattekort, bikort eller frikort (e-skattekort) fra told- og skatteforvaltningen. Skattekortet kan kun anvendes hos en enkelt indeholdelsespligtig (den hovedindeholdelsespligtige). Modtager den skattepligtige A-indkomst fra andre indeholdelsespligtige end den hovedindeholdelsespligtige, udarbejdes der elektronisk et bikort til disse.«

3. I § 48, stk. 4, indsættes som 5. pkt.:

»Til den efter 2.-4. pkt. opgjorte indeholdelsesprocent lægges en eventuel indeholdelsesprocent efter § 73.«

4. § 48, stk. 6, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Når sådan bestemmelse er truffet, udarbejder told- og skatteforvaltningen et frikort. Hvis der skal foretages lønindeholdelse efter reglerne i § 73, udsteder told- og skatteforvaltningen dog i stedet skattekort og bikort uden fradragsbeløb og med en indeholdelsesprocent svarende til indeholdelsesprocenten efter § 73. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om opdatering af frikort og af skattekort og bikort efter 4. pkt.«

5. § 48, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Har den indeholdelsespligtige hverken modtaget skattekort, bikort eller frikort, skal der indeholdes 60 pct. af den udbetalte eller godskrevne A-indkomst uden fradrag efter stk. 2 og 3.«

6. § 48, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 8.

7. I § 48 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for indeholdelsespligtige, som ikke kan modtage skattekort, bikort og frikort elektronisk, herunder om pligt til at opbevare skattekort, bikort og frikort.«

8. I § 53, stk. 2, 2. pkt., ændres »angivelserne fra de indeholdelsespligtige, jf. § 57« til: »indkomstregisteret«

9. § 57 affattes således:

»§ 57. Skatteministeren kan give regler om de indeholdelsespligtiges pligt til at sikre oplysninger til brug ved indberetning til indkomstregisteret af indeholdt A-skat, jf. §§ 2-4 i lov om et indkomstregister, herunder pligt til at notere navn og adresse m.v. på modtagere af A-indkomst, for hvem der ikke er rekvireret skattekort, bikort eller frikort. Skatteministeren kan endvidere give regler om de indeholdelsespligtiges regnskabsførelse vedrørende udbetaling og godskrivning af A-indkomst samt indeholdelse af A-skat.«

10. I § 66, stk. 2, 2. pkt., § 66 A, stk. 1, 2. pkt., og § 66 B, stk. 1, 2. pkt . , ændres »angivelsesfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag« til: »frist for indberetning til indkomstregisteret af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag«.

11. § 73 affattes således:

»§ 73. Har en skatteyder ikke inden det tidspunkt, da udlæg kan begæres, betalt den indkomstskat til staten, amtskommunal indkomstskat, kommunal indkomstskat, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat eller kirkelige afgifter, der påhviler den pågældende, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe afgørelse om, at der skal ske indeholdelse i skatteyderens beregnede eller godskrevne A-indkomst af, hvad der er fornødent til betaling af ydelserne med påløbne renter, tillæg og gebyrer (lønindeholdelse). Der kan dog ikke ske indeholdelse i indkomst, som er valgt beskattet efter § 48 E. Restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse om lønindeholdelse indberettes til Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. § 3 i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

Stk. 2. Er skattebeløb, som nogen efter §§ 46 og 49 eller efter denne paragraf har været pligtig til at indeholde eller opkræve, ikke indbetalt til det offentlige inden det tidspunkt, da udlæg kan begæres, kan der træffes afgørelse om indeholdelse efter stk. 1 med hensyn til det skyldige beløb samt påløbne renter, tillæg og gebyrer.

Stk. 3. Indeholdelse efter stk. 1 og 2 kan foretages, selv om udbetalingen eller godskrivningen af A-indkomst også er genstand for indeholdelse af skat efter §§ 46 og 49. Indeholdelsen sker med en procentdel (indeholdelsesprocenten) af den beregnede eller godskrevne A-indkomst. Indeholdelsesprocenten meddeles til told- og skatteforvaltningen og indgår i indeholdelsesprocenten efter § 48, stk. 4. Ved pålæg om indeholdelse skal der overlades skyldneren det nødvendige til eget og familiens underhold. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om betalingsevnevurdering, herunder rådighedsbeløb, til fastsættelse af den del af A-indkomsten, som maksimalt kan indeholdes. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der ikke kan ske indeholdelse i A-indkomst bestående af visse ydelser. Ved fastsættelsen af indeholdelsesprocenten kan den samlede indeholdelsesprocent efter § 48, stk. 4, ikke overstige 100.

Stk. 4. Indeholdelsesprocenten kan gradueres efter nettoindkomstens størrelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om sammenhængen mellem nettoindkomsten og indeholdelsesprocenten.

Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4 finder uanset afvigende bestemmelser i den øvrige lovgivning også anvendelse på kommunale og statslige tjenestemænds lønninger m.v.

Stk. 6. Reglerne i §§ 43-46, 48, 48 A, 49, 51, 56, 57, 68-70, 72, 73 A, 73 B og 73 D, i afsnit VIII, i §§ 83-86 og i opkrævningsloven om indeholdelse, opkrævning, betaling, rente, gebyrer, kontrol, inddrivelse og straf m.v. vedrørende indeholdelse af A-skat finder tilsvarende anvendelse for beløb, der er indeholdt eller opkrævet i henhold til bestemmelserne i denne paragraf.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen opgør de indeholdte beløb efter denne bestemmelse og sender dem til Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Er der indeholdt mere efter denne bestemmelse, end hvad der er fornødent til dækning af de i stk. 1 og 2 nævnte beløb, kan det overskydende beløb anvendes til dækning af andre restancer, for hvilke der kunne være truffet afgørelse om lønindeholdelse efter stk. 1. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om opgørelser efter 1. pkt.

Stk. 8. Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af stk. 3 og 4, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb. De årlige reguleringer bekendtgøres af skatteministeren.«

12. I § 74, stk. 1, nr. 2 og 3 , udgår »§ 57, stk. 1,«.

13. § 75, nr. 2, ophæves

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 2-4.

14. I § 83, stk. 1, 1. pkt., udgår »for kildeskat«.

15. I § 83, stk. 2, ændres »for kildeskat« til: »efter § 2, stk. 1, 2. pkt., i lov om Lønmodtagernes Garantifond«.

16. I § 86, stk. 2, ændres »skattekort og andre dokumenter« til: »dokumenter«.

§ 15

I lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 19. august 1998, som ændret ved § 41 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 2-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) udsende og ajourføre trækkort til told- og skatteforvaltningen,

3) modtage indbetalinger fra told- og skatteforvaltningen samt fordele og afregne indbetalingerne til myndighederne og

4) styre og kontrollere tidspunktet for lønindeholdelsens ophør.«

2. § 3, stk. 2-4, ophæves.

3. § 4 a ophæves.

4. § 7, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 16

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og § 51 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 13 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Afregningsperioden er kalendermåneden. Hvor der i anden lovgivning er henvist til afgiftsperioden, svarer dette til afregningsperioden. For hver afregningsperiode og for hver skat eller afgift m.v. skal der indgives en angivelse med de oplysninger, som følger af reglerne i den enkelte skatte- og afgiftslov. 3. pkt. finder dog ikke anvendelse, for så vidt angår indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som skal indberettes til indkomstregisteret.«

2. I § 2, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, ændres »jf. dog stk. 5« til: »jf. dog stk. 6«.

3. I § 2 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som er omfattet af stk. 1, 4. pkt., forfalder til betaling den 1. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden og skal indbetales senest den 10. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden, jf. dog stk. 6. Stk. 2, 3. pkt., og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår fristen for indbetaling efter 1. pkt.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

4. I § 2, stk. 5, som bliver stk. 6, indsættes efter »indgivne angivelser«: », foretagne indberetninger til indkomstregisteret«.

5. I § 2, stk. 7, som bliver stk. 8, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

6. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder, hvis indkomstregisteret efter udløbet af fristen for indberetning til indkomstregisteret for en afregningsperiode ikke har modtaget indberetning af indeholdte beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt.«

7. I § 4, stk. 3, indsættes to steder efter »manglende angivelser«: »henholdsvis manglende indberetninger«.

8. I § 5, stk. 1, indsættes efter »urigtig angivelse«: »eller indberetning til indkomstregisteret af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt.«

9. I § 7, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 2, stk. 5« til: »§ 2, stk. 6«.

10. I § 12, stk. 2, indsættes efter »Såfremt angivelsen«: »henholdsvis indberetningen til indkomstregisteret af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt.«, og efter »modtagelsen af angivelsen« indsættes: »henholdsvis indberetningen«.

11. I § 12, stk. 3, indsættes efter »kontrol af angivelsen«: »eller indberetningen til indkomstregisteret af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt.«

12. I § 12, stk. 4, indsættes efter »såfremt angivelser«: »eller indberetninger til indkomstregisteret af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt.«

13. I § 17, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »angivelse«: »eller indberetning til indkomstregisteret«.

§ 17

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 1181 af 12. december 2005 og § 18 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Enhver, der i en kalendermåned i sin virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af de i nr. 1-4 nævnte beløb, skal hver måned uden opfordring give oplysning om beløbene til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4.«

2. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved indberetning af beløb, der er nævnt i stk. 1, skal følgende oplyses:

1) Størrelsen af den samlede udbetaling eller godskrivning vedrørende den enkelte modtager opgjort henholdsvis med og uden arbejdstagerens andel af beløb, som indbetales af en arbejdsgiver til en pensionsordning, som omfattes af pensionsbeskatningslovens § 19.

2) Den del af det i nr. 1 nævnte beløb, der udgøres af feriegodtgørelse samt opsparing til søgnehelligdagsbetaling og feriefridagsopsparing.

3) Størrelsen af det samlede beløb af indeholdt A-skat og beløb indeholdt efter reglerne i kildeskattelovens § 73 vedrørende den enkelte modtager.

4) Den A-skatteperiode, udbetalingerne eller godskrivningerne skal henføres til.

5) I hvilket omfang og i hvilke perioder modtageren har erhvervet lønindtægt om bord på et dansk skib i henholdsvis uden for begrænset fart, jf. § 2 i lov om beskatning af søfolk.«

3. § 7, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 7, stk. 6, 1. pkt., som bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »kalenderårets« til: »kalendermånedens«.

5. I § 7, stk. 7, 1. pkt., som bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1, 2, 5 og 6« til: »stk. 1, 2 og 4«.

6. I § 7, stk. 7, 2. pkt., som bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »hvilket år« til: »hvilken måned«.

7. § 7 A, stk. 1, affattes således:

»Alle, der i en kalendermåned i deres virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af beløb m.v., der efter skatteministerens bestemmelse, jf. stk. 2, er omfattet af indberetningspligten, skal, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller om engangsbeløb m.v., hver måned uden opfordring foretage indberetning om beløb m.v. til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4.«

8. § 7 A, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Alle, der i en kalendermåned som led i et ansættelses- eller aftaleforhold eller som led i valg til en tillidspost har ydet skattepligtige fordele som nævnt i ligningslovens § 16, uden at der er betalt fuldt vederlag derfor, skal foretage indberetning herom til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4, i det omfang skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet fastsætter regler derom. Skatteministeren bestemmer i den forbindelse, om indberetningen tillige skal indeholde en værdiansættelse af fordelen, og i givet fald efter hvilke retningslinjer eller med hvilken værdi indberetningen skal foretages.«

9. I § 7 A, stk. 4, ændres »§ 7, stk. 2-7« til: »§ 7, stk. 2-5«.

10. § 7 B, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelser for fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven, skal hver måned foretage indberetning til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om størrelsen af uddelinger foretaget i en kalendermåned for hver enkelt modtager.«

11. I § 7 B, stk. 2, ændres »de kalenderår« til: »de kalendermåneder«.

12. I § 7 B, stk. 4, ændres »§ 7, stk. 4-6« til: »§ 7, stk. 4«.

13. § 7 C affattes således:

»§ 7 C. Alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har ydet et vederlag, jf. ligningslovens § 16, stk. 4-6 og 9, i form af, at der er stillet en bil til rådighed for privat benyttelse, eller i form af, at der er stillet en sommerbolig, en lystbåd eller en helårsbolig til rådighed, skal, når vederlaget er ydet til en direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, foretage indberetning herom for hver enkelt modtager til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4. Endvidere skal der foretages indberetning om udbytte for hver enkelt modtager af denne karakter, der er udloddet til en hovedaktionær, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 10.

Stk. 2.  Indberetningen skal indeholde oplysninger om vederlagets art og værdien af kalendermånedens samlede vederlag til den pågældende.

Stk. 3.  Bestemmelserne i § 7, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.«

14. § 7 D, stk. 1, affattes således:

»Kommunerne skal hver måned foretage indberetning til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4, om de i kalendermåneden modtagne tilbagebetalinger af kontanthjælp og introduktionsydelse m.v. efter kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 7 i integrationsloven for hver enkelt indbetaler.«

15. § 7 J affattes således:

»§ 7 J.  Enhver, der som led i sin virksomhed i en kalendermåned har ydet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, skal efter skatteministerens nærmere bestemmelse oplyse indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4, om den periode, den pågældende har været ansat, om den produktionsenhed, den pågældende er tilknyttet, og om den pågældendes løntimer. Ved løntimer forstås de timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn, eller som dækkes af en udbetalt løn, og hvor lønnen er omfattet af oplysningspligten efter § 7, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.«

16. I § 8 B indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 skal dog ikke foretages om oplysninger om udbetalinger, som skal indberettes til indkomstregisteret efter § 7, stk. 1, nr. 3.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

17. I § 8 B, stk. 5, som bliver stk. 6, ændres tre steder »stk. 4« til: »stk. 5«.

18. I § 8 E ændres »såvel told- og skatteforvaltningen som det forsikringsselskab eller pengeinstitut m.v.« til: »told- og skatteforvaltningen, indkomstregisteret og det forsikringsselskab eller pengeinstitut m.v.«, og efter »årlige« indsættes: »eller månedlige«.

19. I § 8 F indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 skal dog ikke foretages om oplysninger om udbetalinger, som skal indberettes til indkomstregisteret efter § 7, stk. 1, nr. 3.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

20. I § 8 F, stk. 3, som bliver stk. 4, ændres tre steder »stk. 2« til: »stk. 3«.

21. § 8 K, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

22. § 9, stk. 1, affattes således:

»Vægrer nogen sig ved at efterkomme bestemmelserne i § 3 A, stk. 1 og 3, § 6, stk. 1-3, § 6 A, stk. 2, § 6 B, §§ 7 E-7 H, §§ 7 K-8 G, § 8 H, stk. 1-3, § 8 L, § 8 P, stk. 1, § 8 Q, stk. 1, § 8 S, § 8 T, stk. 1 og 3, § 8 U, stk. 1 og 3, § 10, § 10 A, stk. 1, § 10 B, stk. 1, 1.-3. pkt., § 11 A, stk. 4-6, § 11 B, stk. 4-6, § 11 C, stk. 3-5, og § 11 D afgør told- og skatteforvaltningen, hvorvidt vedkommende er pligtig dertil, og kan om fornødent fremtvinge pligtens efterkommelse ved pålæg af en daglig bøde.«

23. § 9 A, stk. 1, affattes således:

»Indberetning til told- og skatteforvaltningen efter § 7 F, § 7 G, § 7 K, § 8 A, § 8 B, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 T, § 8 U, § 8 V, § 9 B, § 10, § 10 A eller § 10 B skal foretages senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag. Tilsvarende gælder for indberetning efter § 8 E, som ikke skal foretages til indkomstregisteret.«

24. Efter § 11 E indsættes:

»§ 11 F. Told- og skatteforvaltningen kan til brug ved opgørelse eller inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter få terminaladgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske eller erhvervsmæssige forhold i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7. Oplysningerne anvendes til brug for selvangivelse, årsopgørelse, forskudsopgørelse m.v. og ved behandling af enkelte sager eller til brug for en generel kontrol ved samkøring og sammenstilling af oplysninger med told- og skatteforvaltningens øvrige oplysninger til kontrol med overholdelse af de i de enkelte skatte-, afgifts- og toldlove m.v. indeholdte bestemmelser.«

Socialministeriet

§ 18

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 847 af 8. september 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 1442 af 22. december 2004, § 2 i lov nr. 400 af 1. juni 2005, § 39 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, § 1 i lov nr. 574 af 24. juni 2005 og lov nr. 1418 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 a, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Oplysninger kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp.«

2. I § 11 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Myndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger som nævnt i stk.1 og 2 i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. I det omfang oplysningerne som nævnt i stk. 1 eller 2 findes i indkomstregisteret, skal myndigheden indhente oplysningerne herfra.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 11 c, stk. 1, ændres »11 a, stk. 1 og 3« til: »§ 11 a, stk. 1 og 4«.

Undervisningsministeriet

§ 19

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 18. februar 2004, som ændret ved § 60 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 72 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 8 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og lov nr. 595 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. Arbejdsgivernes Elevrefusion kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter de oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af AER-bidrag hos arbejdsgivere og udbetaling af ydelser til arbejdsgivere, elever og skoler. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger til brug for kontrol af beskæftigelses-, indkomst- og aldersoplysninger i forbindelse hermed.«

§ 20

I lov nr. 1325 af 20. december 2000 om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, som ændret ved lov nr. 1154 af 7. december 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Arbejdsgivernes Elevrefusion kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter de oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om en elev er berettiget til bonus, samt til beregning af og udbetaling af bonus. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger til brug for kontrol af indkomst- og aldersoplysninger i forbindelse hermed.«

§ 21

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 23. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 39, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Styrelsen kan herunder få terminaladgang til de i 1. pkt. nævnte oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.«

2. I § 40 indsættes efter 1. pkt.:

»Økonomistyrelsen kan herunder få terminaladgang til de i 1. pkt. nævnte oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.«

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 22

I lov nr. 1262 af 20. december 2000 om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. (Letløn), foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 3, stk. 1, ændres »henholdsvis de statslige told- og skattemyndigheder« til: », henholdsvis told- og skatteforvaltningen, indkomstregisteret«, og »indberettes til de statslige told- og skattemyndigheder« ændres til: »indberettes til told- og skatteforvaltningen eller indkomstregisteret«.

3. I § 4, stk. 2, udgår »elektroniske« og »3.-5. pkt., og restancetrækkort, der er udstedt ifølge § 3, stk. 2, i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister,«.

4. I § 7, stk. 1, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

§ 23

Stk. 1. § 1 træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. §§ 2-6, § 7, nr. 2, §§ 8-13, § 17, nr. 24, §§ 18-21 og § 22, nr. 1, 2 og 4, træder i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 7, nr. 1, § 14, § 15, § 16, § 17, nr. 1-23, og § 22, nr. 3. Herunder kan skatteministeren fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for forskellige virksomheder m.v.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen