Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om delpension

Herved bekendtgøres lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 940 af 25. august 2014, med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 1531 af 27. december 2014 og § 5 i lov nr. 523 af 29. april 2015.

§ 1. Lønmodtagere og personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt, der er født før den 1. januar 1959, kan få delpension, hvis de nedsætter deres arbejdstid. Delpensionsalderen er 60 år.

Stk. 2. Delpensionsalderen er dog

1) 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954,

2) 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954,

3) 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955,

4) 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955,

5) 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956, og

6) 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958.

Stk. 3. Delpension udbetales sidste gang for den måned, hvori modtageren når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller ved pågældendes død.

Stk. 4. Delpension kan enten udbetales sammen med lønindtægt eller sammen med anden erhvervsindtægt end lønindtægt.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 4.

Stk. 6. For personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt fastsætter beskæftigelsesministeren regler om arbejde før og efter overgang til delpension, om opgørelse af arbejdstid, om opgørelse af indtægt før og efter overgang til delpension og kan herunder fravige §§ 2-4 d.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om optagelse og genindtræden i delpensionsordningen samt om beregning m.v. af delpension for personer, som modtager plejevederlag efter kapitel 23 i lov om social service.

§ 2. Retten til delpension for lønmodtagere er betinget af,

1) at modtageren arbejder her i landet eller på dansk skib,

2) at modtageren har fast bopæl her i landet,

3) at der for modtageren inden for de seneste 20 år før overgang til delpension er indbetalt bidrag til ATP som beskæftiget, der svarer til mindst 10 års fuldt bidrag for en fuldtidsbeskæftiget,

4) at modtageren inden for de sidste 24 måneder før overgangen til delpension har arbejdet svarende til gennemsnitligt 30 timer om ugen i 18 måneder som lønmodtager her i landet eller på dansk skib, og

5) at modtageren på tilkendelsestidspunktet ikke har opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

6) at modtageren har fået foretaget en opgørelse over pensionsformuen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte bestemmelser om fravigelse af reglen i stk. 1, nr. 2.

§ 3. Ved overgang til delpension skal den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes med mindst 7 timer eller mindst 1/4 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid under de sidste 9 måneders arbejde før overgangen. Den nedsatte arbejdstid skal i den første 6 måneders periode efter overgangen og årligt svare til en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 12 og højst 30 timer om ugen. Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at der er mindst 20 arbejdsdage inden for hvert kvartal.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af arbejdstiden for personer, der ved overgang til delpension modtager efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., samt for lønmodtagere med ukendt arbejdstid.

Beregnings- og fradragsregler m.v.

§ 4. Delpensionen beregnes og reguleres forholdsmæssigt efter et årligt basisbeløb. Basisbeløbet svarer til 82 pct. af dagpengenes højeste beløb efter lov om sygedagpenge, beregnet på årsbasis. Pensionsordninger kan medføre nedsættelse af basisbeløbet, jf. § 4 a.

Stk. 2. Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes, jf. dog § 4 a, stk. 11. Den del af den hidtidige arbejdstid, der overstiger 37 timer ugentlig, tages ikke i betragtning ved beregningen.

§ 4 a. Der foretages nedsættelse af delpensionen på grund af opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog ikke pensioner omfattet af § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra c-f. Reglerne gælder endvidere for tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Der foretages dog ikke nedsættelse af delpensionen som følge af udbetaling af pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger samt for samordnet pension i henhold til indgået overenskomst med et andet land.

Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder, kort tid før personen når delpensionsalderen. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra delpensionsalderen. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herunder om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren efter forhandling med beskæftigelsesministeren. Reglerne om redegørelse for indeholdelsen efter skattekontrollovens § 8 B, stk. 1 og 2, § 8 F, stk. 1, jf. § 14, stk. 2, og kildeskattelovens §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Ved indberetning af depotet, jf. stk. 2, 3. pkt., af aldersforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A og supplerende engangssum efter pensionsbeskatningslovens § 29 A skal pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. foretage en bruttoficering af depotet, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1979, og afkast, der vedrører tiden efter denne dag, bruttoficeres ved at dividere depotværdien af denne del med 0,627, mens resten bruttoficeres ved at dividere med 0,767, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972, og afkastet heraf bruttoficeres ikke. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-aldersopsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 4. Ved behandling af ansøgningen om delpension indhenter Udbetaling Danmark oplysninger fra told- og skatteforvaltningen om ansøgerens pensionsordninger og opgør den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet før delpensionsalderen. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, jf. stk. 2, om de i stk. 1, 1. pkt., nævnte ordninger samt på grundlag af erklæring afgivet af ansøgeren om værdien af pensionsopsparingen, umiddelbart før personen når delpensionsalderen, af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4, og § 2, stk. 3-5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyser ansøgeren en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra delpensionsalderen. For alle øvrige pensionsordninger oplyses depotet. Ansøgeren har endvidere pligt til over for Udbetaling Danmark at erklære, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende.

Stk. 5. For personer, der overgår til delpension tidligere end 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, nedsættes delpensionen for pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger. Nedsættelsen foretages med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt. For alle øvrige ordninger beregner Udbetaling Danmark en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 2, 3. pkt. Delpensionen nedsættes i hele delpensionsperioden med 60 pct. af det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på 14.200 kr. årligt (2012-niveau), jf. dog stk. 9. Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i delpensionsperioden, jf. dog stk. 8.

Stk. 6. En person, der overgår til delpension tidligere end 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, og som efter delpensionsalderen indbetaler på en pensionsordning efter § 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 4 finder tilsvarende anvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 5. Udbetaling Danmark har pligt til at foretage nedsættelse af delpensionen efter stk. 5 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for personer, der er omfattet af stk. 9.

Stk. 7. Ved indbetaling efter delpensionsalderen på en pensionsordning efter § 15 A i pensionsbeskatningsloven har pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til folkepensionsalderen, jf. lov om social pension. Principperne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personer, der modtager delpension, har en tilsvarende pligt over for Udbetaling Danmark til at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger.

Stk. 8. For alle, der overgår til delpension, medfører løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg), som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af delpensionen fra det tidspunkt, hvor den kommer til udbetaling i delpensionsperioden. Nedsættelsen sker med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb, jf. dog stk. 10.

Stk. 9. For personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958, foretages nedsættelsen for pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 5. For alle øvrige ordninger beregner Udbetaling Danmark en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 5. Delpensionen nedsættes i hele delpensionsperioden med 80 pct. af det beregnede beløb.

Stk. 10. For personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958, medfører løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et ansættelsesforhold, uanset stk. 9 nedsættelse af delpensionen fra det tidspunkt, hvor den kommer til udbetaling. Nedsættelsen sker med 64 pct. af det udbetalte pensionsbeløb.

Stk. 11. Beregningen af delpension tager udgangspunkt i et årligt basisbeløb svarende til 82 pct. af sygedagpengenes højeste beløb, jf. § 4, stk. 1. Beløbet beregnet efter stk. 5, 6 og 8-10 fratrækkes i basisbeløbet for delpension, hvorved det individuelle basisbeløb for den enkelte ansøger fremkommer. Den årlige delpension udgør 1/37 af det individuelle basisbeløb for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes.

Stk. 12. Fradragsbeløbet efter stk. 5 reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 13. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing.

Stk. 14. Erhvervs- og vækstministeren kan, jf. § 74 j, stk. 14, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fastsætte nærmere regler om beregningsforudsætninger med hensyn til nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing.

§ 4 b. (Ophævet)

§ 4 c. Delpensionen afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.

Stk. 2. Delpensionen udbetales ikke, hvis den beregnede delpension udgør mindre end 100 kr. pr. måned.

§ 4 d. Pensionsopgørelsen, jf. § 4 a, tillægges pensionsbeløb, som i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår er udbetalt efter personens fyldte 60. år, men inden delpensionsalderen, jf. § 1, stk. 2. Reglerne i § 4 a, stk. 2-10, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse for udbetaling af pension, i det omfang pensionen har medført fradrag i udbetalte dagpenge.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af denne bestemmelse.

Ansøgning, udbetaling, ændring m.v.

§ 5. Ansøgning om delpension indgives til Udbetaling Danmark, som træffer afgørelse om ret til delpension.

§ 6. Delpension udbetales tidligst med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om pension. Delpension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at lovens betingelser er opfyldt. Hvis arbejdstiden nedsættes fra den 1. i måneden, kan delpension dog udbetales med virkning fra dette tidspunkt.

§ 7. Udbetaling Danmark skal påse, at den gennemsnitlige arbejdstid svarer til den nedsatte arbejdstid, der ligger til grund for beregningen af delpension. Udbetaling Danmark skal indhente oplysninger herom mindst een gang om året, jf. § 8, samt om arbejdstiden i den første 6 måneders periode efter overgangen til delpension.

§ 8. Delpensionen fastsættes hver 1. april på grundlag af arbejdstiden i det foregående kalenderår, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 2. Delpensionen omregnes, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i det løbende kalenderår ændres med mere end 2 timer. Omregningen sker med virkning fra den 1. i måneden efter arbejdstidsændringen.

Stk. 3. For den første 6 måneders periode fastsættes delpensionen på grundlag af den forventede arbejdstid i denne periode. For tiden efter periodens udløb og indtil førstkommende 1. april, hvor der har været ret til delpension hele det foregående kalenderår, fastsættes delpensionen på grundlag af arbejdstiden i den første 6 måneders periode. Ved ændring af den gennemsnitlige arbejdstid finder bestemmelserne i stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Perioder, hvor modtageren har været fraværende fra arbejdet på grund af sygdom eller har været arbejdsløs, indgår ikke i fastsættelsen af delpension efter stk. 1-3.

§ 9. Retten til delpension bortfalder fra den 1. i den måned, hvor modtageren ikke længere opfylder betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Delpensionen bortfalder med udgangen af den måned, hvor betingelserne i § 3 ikke længere er opfyldt.

Stk. 2. Hvis den pågældende på ny opnår ret til delpension, fastsættes denne på grundlag af arbejdstiden i hele den periode, der ville være lagt til grund for beregningen, hvis delpensionen ikke havde været bortfaldet.

§ 10. Hvis modtageren er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, bortfalder retten til delpension med udgangen af den måned, hvori retten til dagpenge ved sygdom ville være ophørt efter reglerne i sygedagpengeloven.

Stk. 2. Retten til delpension bortfalder med udgangen af den måned, hvori modtageren har været arbejdsløs i en sammenhængende periode på 52 uger.

Stk. 3. Udbetalingen af delpension kan genoptages, når deltidsarbejdet genoptages, jf. § 6, uanset om betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3 og nr. 4, ikke længere er opfyldt.

§ 11. Delpension kan ikke udbetales sammen med førtidspension efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

§ 12. Modtageren skal oplyse Udbetaling Danmark om ændringer, der kan have betydning for udbetalingen af delpensionen, jf. § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

§ 13. Hvis modtageren har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 4 a, stk. 4 eller 7, efter § 4 i lov om Udbetaling Danmark, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget delpension, skal modtageren eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er udbetalt med urette.

§ 14. Krav på delpension kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

Stk. 2. Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt delpension kan modregnes i delpension og pension efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

§ 15. (Ophævet)

§ 16. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgning, udbetaling, beregning, ændring og kontrol af delpension, herunder nærmere regler om, i hvilket omfang bestemmelserne i §§ 7-10 kan fraviges for personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt.

§ 16 a. For personer, der modtager delpension, kan der efter modtagerens ønske indbetales ATP-bidrag, jf. § 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. ATP-bidraget udgør en forholdsmæssig del af det efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 b, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte bidrag, jf. dog stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales delpension for.

Stk. 3. For personer, der modtager delpension, kan der ikke indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvis delpensionen månedsvis udgør mindre end 1.000 kr.

Stk. 4. Modtageren af delpension betaler halvdelen af bidraget, mens den anden halvdel betales af Udbetaling Danmark. Hver bidragsandel for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5. ATP-bidraget fra modtageren af delpension indeholdes månedsvis ved udbetalingen af delpensionen.

Stk. 6. Staten afholder Udbetaling Danmarks udgifter til ATP-bidrag efter denne lov.

Stk. 7. De nærmere regler om bidragsbetaling efter stk. 1-5, herunder betingelser for ophør af bidragsbetaling, fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Klageadgang

§ 17. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 17 a. (Ophævet)

§ 18. (Ophævet)

Administration m.v.

§ 19. Udbetaling Danmark varetager administrationen af denne lov.

§ 20. Staten betaler Udbetaling Danmarks udgifter til delpension efter denne lov.

Overgangsbestemmelse

§ 21. (Ophævet)

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 22. Loven træder i kraft den 1. oktober 1986. Delpension kan udbetales med virkning fra den 1. januar 1987.

§ 23. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 277 af 25. april 2001 (Ændringer i reglerne om efterløn og delpension som følge af ændringer i pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven m.v.)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.


Lov nr. 428 af 6. juni 2005 (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.)2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 69 træder dog tidligst i kraft på det eller de tidspunkter, som skatteministeren fastsætter som ikrafttrædelsestidspunkt for lov om beskatning af søfolk eller de relevante dele af den nævnte lov, jf. lovens § 17.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005. § 70, nr. 1, og § 104 har dog virkning fra lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (Udelades)


Lov nr. 523 af 24. juni 2005 (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-6. (Udelades)


Lov nr. 1541 af 20. december 2006 (Udfasning af delpensionsordningen)4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.


Lov nr. 429 af 28. april 2010 (Kompetencen til at træffe afgørelse om lovvalg m.v. efter EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger m.v.)5) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 20

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2010.

Stk. 2-3. (Udelades)


Lov nr. 1366 af 28. december 2011 (Forhøjelse af delpensionsalder og forkortelse af delpensionsperiode m.v.)6) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.


Lov nr. 922 af 18. september 2012 (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension)7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomstsåret 2013, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3-9. (Udelades)


Lov nr. 493 af 21. maj 2013 (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)8) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 25

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 26

Stk. 1. Sager, der er indbragt for de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnene, og som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet, færdigbehandles af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ændret ved denne lovs § 1.

Stk. 2. I sager, hvor Ankestyrelsen inden lovens ikrafttræden har modtaget en anmodning om at optage en klage til behandling efter § 59 a, stk. 2, eller § 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og hvor beslutning om, hvorvidt afgørelsen opfylder betingelserne for at kunne blive behandlet i Ankestyrelsen endnu ikke er truffet ved denne lovs ikrafttræden, træffes beslutningen herom efter de hidtil gældende bestemmelser i § 57, nr. 1, jf. §§ 59 a og 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Sager, der optages til behandling efter 1. pkt., behandles af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ændret ved denne lovs § 1.

Stk. 3. Sager, som Ankestyrelsen inden lovens ikrafttræden har optaget til behandling efter § 59 a, stk. 2, eller § 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og hvori der endnu ikke er truffet afgørelse ved denne lovs ikrafttræden, behandles af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ændret ved denne lovs § 1.


Lov nr. 1531 af 27. december 2014 (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond)9) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 523 af 29. april 2015 (Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark og indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.)10) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. § 1, nr. 17, finder også anvendelse for registersamkøring af oplysninger til at udfærdige lister over personer, der har modtaget kontante ydelser og økonomiske tilskud hos Udbetaling Danmark i 2013 og 2014.

Stk. 3. § 2, nr. 3-5, har virkning fra den 1. januar 2015.

§ 9

Stk. 1. Sager, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs §§ 3-5 og § 6, nr. 1-12, og som ikke er afgjort eller afsluttet i kommunen ved lovens ikrafttræden, behandles færdig i Udbetaling Danmark. Tilsvarende gælder for sager, hvor myndighedsansvaret overgår fra Patientombuddet til Udbetaling Danmark efter § 6, nr. 13.

Stk. 2. Hvis borgeren har givet samtykke til kommunen efter § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område på sagsområder, der efter §§ 3-5 overføres til behandling i Udbetaling Danmark, kan Udbetaling Danmark behandle sagen uden fornyet samtykke. Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan tilsvarende behandle sagen uden fornyet samtykke.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter denne lovs § 3 overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan indbringes for Ankestyrelsen som første og eneste administrative klageinstans, jf. § 2, nr. 6, og § 3, nr. 3. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 4. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter §§ 4 og 5 overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som første og eneste administrative klageinstans, jf. § 2, nr. 6. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 5. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter § 6, nr. 11, overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan påklages til Patientombuddet efter lov om klage- og erstatningsadgangen inden for sundhedsvæsenet. Afgørelser, der er truffet af Patientombuddet inden lovens ikrafttræden på sagsområdet efter § 6, nr. 13, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan påklages til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stk. 6. Krav, som en kommune måtte have mod en borger, eller krav, som en borger måtte have mod en kommune efter §§ 3-5 og § 6, nr. 11, ved lovens ikrafttræden, overgår til Udbetaling Danmark. Fordringer, for hvilke kommunen har påbegyndt opkrævning af tilbagebetalingskrav, forbliver dog i kommunen, medmindre fordringen opkræves ved modregning eller fradrages i en ydelse, der ved lovens ikrafttræden udbetales af Udbetaling Danmark, eller i tilfælde, hvor Udbetaling Danmark træffer en ny afgørelse, som vedrører samme fordring. Tilsvarende gælder for sager, hvor myndighedsansvaret overgår fra Patientombuddet til Udbetaling Danmark efter § 6, nr. 13.

§ 10

Stk. 1. Efter lovens ikrafttræden påhviler ansvaret for opbevaring af arkivalier og varetagelse af de arkivmæssige hensyn i sager vedrørende Udbetaling Danmarks sagsområde:

1) Kommunalbestyrelsen i afsluttede og passivførte sager på sagsområder, hvor myndighedsansvaret efter §§ 3-5 og § 6, nr. 1-11, overføres til Udbetaling Danmark.

2) Kommunalbestyrelsen i sager, hvor der fortsat sker udbetaling på sagsområder, der efter §§ 3-5 skal overføres til Udbetaling Danmark, og hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om tilkendelse af en ydelse forud for det tidspunkt, hvor sagsområdet overgår til Udbetaling Danmark.

3) Patientombuddet i afsluttede og passivførte sager på sagsområdet, hvor myndighedsansvaret efter lovens § 6, nr. 13, overgår til Udbetaling Danmark.

4) Udbetaling Danmark i alle øvrige sager på sagsområder, hvor myndighedsansvaret efter §§ 3-6 overføres til Udbetaling Danmark, og som ikke er omfattet af nr. 1-3.

Stk. 2. Kommunen skal efter anmodning fra Udbetaling Danmark sende en kopi af de ønskede akter fra sager, der efter stk. 1, nr. 1 og 2, opbevares i kommunen. Kommunen har i forbindelse med anmodninger om kopi af akter fra Udbetaling Danmark uden samtykke fra borgeren ret til at gennemgå og sortere en sag, som kommunen opbevarer for Udbetaling Danmark, med henblik på at kunne imødekomme Udbetaling Danmarks anmodning. Kommunen har desuden ret til at gennemgå og sortere en sag, som kommunen opbevarer for Udbetaling Danmark, hvis sagen indeholder oplysninger, der vedrører kommunens sagsområde, og hvis kommunen har et sagligt behov for oplysningerne.

Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter indstilling fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætte regler om, at Udbetaling Danmark skal betale et gebyr til kommunen for at varetage opgaven efter stk. 2, 1. pkt., og regler om udfasning af kommunernes arkivforpligtelse over for Udbetaling Danmark fra 2018.

Beskæftigelsesministeriet, den 17. september 2015

Jørn Neergaard Larsen

/ Kirsten Brix Pedersen

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 4, stk. 2, § 4 a, stk. 1, 1. pkt., § 4 a, stk. 2, 4-6, 8-10 og 12, og § 13.

2) Lovændringen vedrører § 4 a, stk. 2 og 3.

3) Lovændringen vedrører § 1, stk. 6, og § 17.

4) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, 2 og 3, § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 1, § 4 a, stk. 1, 2 og 12, § 4 b, § 11, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 2.

5) Lovændringen vedrører § 4 a, stk. 1.

6) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1-3, 5 og 6, § 4, stk. 2, § 4 a, § 4 d og § § 11, stk. 2.

7) Lovændringen vedrører § 4, stk. 2, § 4 a, stk. 3, stk. 5, 6, 8-12 og 14, § 4 d, stk. 1, og § 13.

8) Lovændringen vedrører § 17.

9) Lovændringen vedrører § 4 a, stk. 3.

10) Lovændringen vedrører § 4 a, stk. 4, 5-7, 9 og 12, § 5, §§ 12-13, § 14, stk. 2, § 16 a, stk. 6, § 17, §§ 19 og 20.