Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og målgruppe
Kapitel 2 Danskuddannelsernes og arbejdsmarkedsrettet danskundervisnings struktur, indhold og tilrettelæggelse
Kapitel 3 Prøver
Kapitel 4 Udbydere af danskuddannelse og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
Kapitel 5 Finansiering m.v.
Kapitel 6 Andre bestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Herved bekendtgøres lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 4. april 2014 med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 722 af 25. juni 2014.

Kapitel 1

Formål og målgruppe

§ 1. Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog (danskuddannelse) er at bidrage til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere.

Stk. 2. Danskuddannelse skal bidrage til, at voksne udlændinge så hurtigt som muligt efter at have fået opholdstilladelse i Danmark tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende det danske sprog og opnå kendskab til det danske arbejdsmarked, så de herved får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv.

Stk. 3. Danskuddannelse skal endvidere fremme voksne udlændinges aktive brug af det danske sprog samt bidrage til, at de opnår almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejde og uddannelse samt livet som medborger i et demokratisk samfund.

§ 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder, jf. dog stk. 2, arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. § 2 c, til udlændinge, der er fyldt 18 år og

1) har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller

2) har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i kommunen.

Stk. 2. Uanset stk. 1 tilbyder kommunalbestyrelsen danskuddannelse, jf. § 3, til udlændinge, der er fyldt 18 år, og som har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, § 8, § 9, stk. 1, nr. 1, § 9 b, § 9 c, stk. 1 eller 2, eller § 9 e og er folkeregistreret i kommunen. Tilbuddet omfatter danskuddannelse i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kunne påbegynde undervisningen.

Stk. 3. Udlændinge under 18 år, der i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 1 eller 2, kan deltage i henholdsvis arbejdsmarkedsrettet danskundervisning eller danskuddannelse, når kommunalbestyrelsen ikke anser det for muligt eller rimeligt at henvise dem til andet relevant undervisningstilbud, jf. dog § 2 b.

Stk. 4. Følgende grupper af danske statsborgere sidestilles med udlændinge, jf. stk. 1:

1) Herboende grønlændere og færinger over 18 år, som af særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund.

2) Danske statsborgere over 18 år, der på grund af langvarigt ophold i udlandet ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund, herunder personer, der er født af danske forældre med bopæl i udlandet.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen tilbyder udlændinge, som på grund af sygdom, barsel m.v. i en periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, undervisning i en periode svarende til det tidsrum, hvor de har været afskåret fra at benytte sig af tilbuddet. Kommunalbestyrelsen tilbyder endvidere danskuddannelse efter 1. pkt. til udlændinge, der er eller har været i ustøttet beskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, hvis udlændingens beskæftigelse og forhold i øvrigt har indebåret, at udlændingen i en periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at udlændinge, som ikke har påbegyndt eller afsluttet danskuddannelsen i løbet af den samlede uddannelsesperiode, jf. stk. 2 og § 2 c, stk. 1 og 3, fortsat skal have tilbud om danskuddannelse.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilbud om danskuddannelse efter stk. 5.

§ 2 a. Ud over de i § 2 nævnte tilfælde tilbyder kommunalbestyrelsen danskuddannelse til en udlænding, der er fyldt 18 år, har bopæl uden for Danmark og

1) godtgør at have status her i landet af arbejdstager efter EF-Traktatens artikel 39 eller

2) godtgør at have udnyttet retten efter EF-Traktatens artikel 43 til at etablere selvstændig virksomhed her i landet.

Stk. 2. En udlænding anses at opfylde betingelsen i stk. 1, nr. 1, hvis vedkommende fremlægger dokumentation for registrering hos skattemyndighederne og dokumentation for at være statsborger i et EU-land, EØS-land eller Schweiz. Betingelsen i stk. 1, nr. 2, anses for opfyldt, hvis udlændingen fremlægger dokumentation for registrering i Det Centrale Virksomhedsregister, eller, hvor en sådan ikke kan tilvejebringes, anden egnet dokumentation for at drive selvstændig virksomhed her i landet samt dokumentation for at være statsborger i et EU-land, EØS-land eller Schweiz.

Stk. 3. Danskuddannelsen til udlændinge omfattet af stk. 1, nr. 1, tilbydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældendes arbejdssted ligger. Danskuddannelsen til udlændinge omfattet af stk. 1, nr. 2, tilbydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende har etableret selvstændig virksomhed.

Stk. 4. Ved tilbud om danskuddannelse efter stk. 1 finder reglerne i § 2, stk. 1 og 5-7, § 6, stk. 1 og 2, § 8 og § 13, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om danskuddannelse til udlændinge omfattet af stk. 1.

§ 2 b. Udlændinge, der har fået opholdstilladelse med henblik på at deltage i en grundskoleuddannelse eller en ungdomsuddannelse, herunder en gymnasial uddannelse, jf. udlændingelovens § 9 i, er ikke omfattet af denne lov.

Kapitel 2

Danskuddannelsernes og arbejdsmarkedsrettet danskundervisnings struktur, indhold og tilrettelæggelse

§ 2 c. Tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning efter § 2, stk. 1, omfatter højst 250 timers undervisning i højst 1 år og 6 måneder fra det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kan påbegynde undervisningen.

Stk. 2. Udbyderen af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning skal tilbyde at evaluere udlændingens sprogtilegnelse efter 250 timers undervisning ved hjælp af en modultest, jf. § 9, stk. 3.

Stk. 3. En udlænding, der har modtaget 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, er berettiget til efterfølgende at deltage i en danskuddannelse, jf. § 3, i op til 3 år efter at den pågældende første gang kan påbegynde danskuddannelsen.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, herunder regler om indholdet af tilbuddet og gennemførelsen af den afsluttende evaluering.

§ 3. Danskuddannelsen efter § 2, stk. 2, og § 2 c, stk. 3, indeholder undervisning i dansk sprog og kultur- og samfundsforhold i Danmark. I uddannelsen kan indgå praktik i privat eller offentlig virksomhed.

Stk. 2. Tilbuddet efter § § 2, stk. 2, og § 2 c, stk. 3, omfatter en af de følgende tre danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Stk. 3. Danskuddannelse 1 tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål.

Stk. 4. Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog.

Stk. 5. Danskuddannelse 3 tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.

Stk. 6. Danskuddannelsen opdeles i moduler med klare mål. Optagelse på et modul, bortset fra optagelse på det første modul, forudsætter, at målene for det forrige modul er nået.

Stk. 7. Uddannelserne tilrettelægges fleksibelt med hensyn til tid, sted og indhold for at fremme samspillet med kursistens beskæftigelse, aktivering eller uddannelse.

Stk. 8. Danskuddannelserne skal tilrettelægges således, at det er muligt at følge undervisningen uden for normal arbejdstid.

Stk. 9. Undervisningsministeren fastsætter regler om de i stk. 2 nævnte danskuddannelser.

§ 4. Hver af de tre danskuddannelser, jf. § 3, stk. 2, har et omfang, der svarer til 1,2 års heltidsuddannelse.

Stk. 2. Danskuddannelsen tilrettelægges, så det er muligt at gennemføre uddannelsen inden for en tidsramme på 3 år.

§ 5. For udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, skal danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning kunne påbegyndes senest en måned efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for den pågældende, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven, skal danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning kunne påbegyndes senest en måned efter, at den pågældende har ansøgt kommunalbestyrelsen om deltagelse i danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning eller er blevet henvist til uddannelsen som led i aktivering.

Stk. 3. For udlændinge, som efter meddelelse af opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller §§ 9 b, 9 c eller 9 e har modtaget undervisning i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold hos indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 7, jf. § 42 a, stk. 5, videreføres danskuddannelsen af kommunalbestyrelsen, umiddelbart efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for den pågældende og folkeregistrering i kommunen har fundet sted.

Stk. 4. Kursisterne skal aktivt følge det planlagte uddannelsesforløb. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fravær, herunder om registrering af fravær for udlændinge, der modtager ydelser efter integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og om udelukkelse fra uddannelsen på grund af manglende aktiv deltagelse eller af andre grunde.

§ 6. Optagelse til danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i bopælskommunen eller jobcenteret.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager aktiveringstilbud fra det offentlige. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal afholde udgifterne forbundet med deltagelse i danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning hos den valgte udbyder.

Stk. 3. Indplacering på danskuddannelse og modul foretages af udbyderen, jf. § 10, stk. 1, på grundlag af en pædagogisk vurdering af den enkelte udlændings forudsætninger og mål med uddannelsen.

Stk. 4. Indplacering på danskuddannelse og modul af udlændinge, som efter meddelelse af opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller §§ 9 b, 9 c eller 9 e skal modtage undervisning i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold hos indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 7, jf. § 42 a, stk. 5, sker i forbindelse med undervisningens iværksættelse i henhold til stk. 3 på foranledning af den kommunalbestyrelse, som skal overtage ansvaret for den pågældende udlænding. Har visitering til en kommune ikke fundet sted, når undervisningen iværksættes, foretager indkvarteringsoperatøren en foreløbig indplacering på danskuddannelse og modul i henhold til stk. 3.

Stk. 5. Udbydere af danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning skal vejlede kursisterne om uddannelsernes gennemførelse.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-5 nævnte forhold.

§ 7. Kommunalbestyrelsen følger løbende uddannelsens forløb og resultater for den enkelte kursist på baggrund af indberetninger fra udbyderne om den pågældendes dansksproglige udvikling og aktive deltagelse i uddannelsen.

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at udlændinge, der er omfattet af denne lov og bosat i kommunen, orienteres om uddannelsestilbud efter § 2, stk. 1 og 2.

Kapitel 3

Prøver

§ 9. Danskuddannelse 1 og Danskuddannelse 2 afsluttes med henholdsvis Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2. Danskuddannelse 3 afsluttes med prøver på to niveauer, henholdsvis Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

Stk. 2. Personer, der ikke har været tilmeldt undervisningen på et modul, der fører frem til en af de i stk. 1 nævnte prøver, kan indstille sig til prøven som selvstuderende.

Stk. 3. Udbyderne af danskuddannelse evaluerer kursisternes sprogtilegnelse undervejs i uddannelsesforløbet, herunder ved overgang mellem de enkelte moduler.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om prøver og anden evaluering, om hvilke udbydere der kan afholde prøver, om udstedelse af prøve- og kursusbeviser, om tilsynet med prøver, om honorering af og befordringsgodtgørelse til medlemmer af opgavekommissionen og beskikkede censorer og om afholdelse af prøver i udlandet eller på Færøerne og i Grønland, herunder om, at udgifterne ved afholdelse af prøver i udlandet eller på Færøerne og i Grønland helt eller delvist påhviler prøvedeltageren.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at udlændinge, der ikke er omfattet af danskuddannelseslovens personkreds, jf. § 2 og § 2 a, kan deltage i prøver i henhold til denne lov mod betaling af et gebyr.

Kapitel 4

Udbydere af danskuddannelse og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

§ 10. Danskuddannelserne og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning udbydes af

1) kommunale sprogcentre,

2) andre offentlige uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesinstitutioner godkendt af det offentlige,

3) private sprogcentre og

4) andre private udbydere, når uddannelsen tilbydes udlændinge som led i aktivering eller beskæftigelse på en privat eller offentlig virksomhed.

Stk. 2. Et sprogcenter skal udbyde arbejdsmarkedsrettet danskundervisning eller mindst to af de tre danskuddannelser, jf. § 3, stk. 2. Øvrige udbydere, jf. stk. 1, nr. 2 og 4, kan udbyde arbejdsmarkedsrettet danskundervisning eller en eller flere af de tre danskuddannelser eller enkelte af uddannelsernes moduler.

Stk. 3. Etablering som udbyder efter stk. 1, nr. 2-4, er betinget af, at der mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende udbyder er indgået en driftsaftale om udbud af danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning efter denne lov.

Stk. 4. Indgår en kommunalbestyrelse driftsaftale om udbud af danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning efter denne lov med en udbyder, som ikke er en del af den offentlige forvaltning, gælder reglerne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen i forhold til de opgaver, som udbyderen udfører i medfør af driftsaftalen.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om udbuddet og udbyderne.

§ 11. En kommunalbestyrelse kan træffe aftale med en anden kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab om at tilbyde danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, der har indgået en driftsaftale med en af de udbydere, der er nævnt i § 10, stk. 1, nr. 2-4, og den kommunalbestyrelse, der udbyder danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på et kommunalt sprogcenter eller en anden kommunal uddannelsesinstitution, fører tilsyn med udbyderens virksomhed efter denne lov.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet og udøvelsen af tilsynet.

§ 11 a. En udbyder, som har indgået en driftsaftale med en kommune, jf. § 10, stk. 3, og en kommunal udbyder af danskuddannelse tilbyder danskuddannelse inden for kommunens grænser.

Stk. 2. Såfremt udbyderen ønsker at tilbyde danskuddannelse uden for kommunens grænser, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor undervisningen ønskes tilbudt, godkende, at undervisningen foregår der.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, når undervisningen finder sted på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution og kun er for udlændinge med tilknytning til virksomheden eller uddannelsesinstitutionen.

§ 12. Kursisterne hos de enkelte udbydere har ret til at danne et kursistråd efter regler fastsat af undervisningsministeren.

Kapitel 5

Finansiering m.v.

§ 13. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til danskuddannelse af udlændinge, der bor i kommunen, jf. dog § 15.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til udbydere af danskuddannelse efter takster pr. modul.

Stk. 3. Taksten pr. modul for hver af de tre danskuddannelser aftales mellem kommunalbestyrelsen og udbyderen af danskuddannelse, jf. § 10, stk. 1, nr. 1-4. Taksten opdeles i en starttakst og en sluttakst, som hver udgør halvdelen af den aftalte takst pr. modul. Starttaksten udbetales, når kursisten påbegynder undervisningen på et modul. Sluttaksten udbetales, når kursisten har bestået den modultest, jf. § 9, stk. 3, der afslutter undervisningen på det pågældende modul. Taksterne kan kun udbetales én gang pr. modul, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at reglerne i stk. 2 og 3 ikke skal finde anvendelse ved betaling for tilbud om danskuddannelse til udlændinge m.fl., som kommunalbestyrelsen henviser til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen afholder de udgifter, der er forbundet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, efter en timetakst fastsat af undervisningsministeren.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om afregning mellem kommunalbestyrelse og udbyder, om takster efter stk. 2 og 3, om udbetaling af takster og om betaling for tilbud om danskuddannelse efter stk. 4.

§ 14. Uddannelsen er vederlagsfri for udlændinge omfattet af denne lov.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder danske statsborgere med mangelfulde danskkundskaber, som ikke er omfattet af reglerne i § 2, stk. 4, danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning mod betaling af udgifterne forbundet med uddannelsen. Kommunalbestyrelsen kan give fuldt eller delvist tilskud hertil.

Stk. 3. Efter regler fastsat af undervisningsministeren kan der opkræves et gebyr hos personer, der indstiller sig til en afsluttende prøve, jf. § 9, stk. 1, uden at være tilmeldt undervisningen på det modul, der fører frem til prøven.

§ 15. Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven eller henvist til danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om anvisning af refusion, regnskabsaflæggelse og revision og om forældelse af kommuners krav på refusion efter denne lov.

Kapitel 6

Andre bestemmelser

§ 16. Lærere, der varetager danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, skal have de nødvendige faglige og pædagogiske forudsætninger for at undervise voksne udlændinge.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om læreres kvalifikationer.

§ 16 a. Undervisningsministeriet stiller vederlagsfrit et erhvervsrettet danskundervisningstilbud på internettet til rådighed for alle.

§ 16 b. (Ophævet)

§ 17. Undervisningsministeren kan fravige lovens bestemmelser, i det omfang det anses for hensigtsmæssigt for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område.

§ 18. Kommunalbestyrelsen og udbyderne skal tilvejebringe og meddele undervisningsministeren de oplysninger, herunder statistiske oplysninger, som denne måtte forlange om danskuddannelserne eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Undervisningsministeren og integration kan fastsætte regler herom, herunder om i hvilken form oplysningerne skal gives.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne kan indhente de oplysninger fra udbyderne, der er nødvendige for at varetage deres opgaver efter denne lov.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om udbydernes indhentning, registrering og videregivelse af kursisternes personnumre, herunder om i hvilken form oplysningerne skal gives.

§ 18 a. Kommunalbestyrelsen kan til brug for behandlingen af sager om udlændingens tilknytning til arbejdsmarkedet efter lovens § 2, stk. 5 og § 2 a få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Oplysningerne i henhold til stk. 1 kan indhentes af kommunalbestyrelsen uden den pågældende udlændings samtykke.

§ 19. Udbyderne kan efter aftale med en kommunalbestyrelse varetage andre integrationsopgaver end danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning efter denne lov, herunder formidling af praktikforløb og job til kursister. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom, herunder om at udbydere af danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning kan tilbyde undervisning i andre fag end dansk som led i integrationsindsatsen.

§ 20. Klage over lærers og censors afgørelser i forbindelse med prøver samt klage over forhold i forbindelse med prøveforløbet kan af prøvedeltageren indbringes for den prøveafholdende udbyder, der efter regler fastsat i medfør af § 9, stk. 4, er godkendt til at afholde prøver.

Stk. 2. Den prøveafholdende udbyders afgørelser efter stk. 1 kan indbringes for undervisningsministeren.

Stk. 3. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klagefrister og klage over afgørelser i forbindelse med prøver, herunder om, at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 21. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 25. oktober 2000, og lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. ophæves med virkning fra den 1. januar 2004.

Stk. 3. Udlændinge, som har modtaget undervisning indtil den 1. januar 2004, kan afslutte et påbegyndt uddannelsesforløb inden for en periode på højst 3 år fra den 1. januar 2004, jf. § 2, stk. 1, 2. pkt.

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1610 af 26. december 2013 (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 30. december 2013, jf. dog stk. 2

Stk. 2 (Udelades)

Stk. 3 § 2, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. som ændret ved denne lovs § 5, nr. 1, finder ikke anvendelse for udlændinge, som er henvist til danskuddannelse før lovens ikrafttræden. For sådanne udlændinge gælder de hidtidige regler.


Lov nr. 722 af 25. juni 2014 (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.)2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-3. (Udelades)

Undervisningsministeriet, den 10. juni 2015

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Kira Gandrup

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 2, stk. 1-3, 5 og 6, § 2 b, overskriften til kapitel 2, § 2 c, § 3, stk. 1 og 2, § 5, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1, 2 og 5, § 8, overskriften til kapitel 4, § 10, stk. 1-4, § 11, stk. 1 og 2, § 11 a, stk. 3, § 13, stk. 3 og 5, § 14, stk. 2, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 16 b, § 18, stk. 1, § 18 a, stk. 1, og § 19.

2) Lovændringen vedrører § 15, stk. 2.